Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Erasmus Mundus II: nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji dla pracowników bibliotek i ośrodków informacji europejskiej Edyta Krużyńska Biblioteka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Erasmus Mundus II: nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji dla pracowników bibliotek i ośrodków informacji europejskiej Edyta Krużyńska Biblioteka."— Zapis prezentacji:

1 Program Erasmus Mundus II: nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji dla pracowników bibliotek i ośrodków informacji europejskiej Edyta Krużyńska Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

2 2 Ustanowienie programu (1) Edycja I: 2004-2008 Decyzja nr 2317/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. ustanawiająca program poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z państwami trzecimi (Erasmus Mundus) (2004-2008)

3 3 Ustanowienie programu (2) Edycja II: 2009-2013 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009-2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania między- kulturowego zrozumienia poprzez współpracę z państwami trzecimi

4 4 Czas realizacji 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2013

5 5 Uprawnieni uczestnicy (1) Państwa: kraje członkowskie UE kraje EEA-EFTA (Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria) kraje kandydujące (Turcja) Bałkany Zachodnie (Albania, Bośnia- Hercegowina, Chorwacja, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra, Serbia) kraje trzecie – wszystkie, poza powyższymi

6 6 Uprawnieni uczestnicy (2) Podmioty: instytucje szkolnictwa wyższego pracownicy instytucji szkolnictwa wyższego pracownicy naukowi stopnia podoktorskiego oraz nauczyciele akademiccy studenci i doktoranci inne podmioty publiczne i prywatne sektora szkolnictwa wyższego przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze

7 7 Cele ogólne programu Poprawa jakości europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez współpracę z krajami trzecimi, z uwzględnieniem: rozwoju zasobów ludzkich, wspierania kontaktów pomiędzy osobami z różnych obszarów kulturowych, mając na uwadze zrównoważony geograficznie udział beneficjentów

8 8 Cele szczegółowe programu (1) Wspieranie współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego z różnych krajów oraz tworzenia wysokiej jakości oferty edukacyjnej, zmierzając w kierunku tworzenia centrów doskonałości Rozwijanie kwalifikacji zawodowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, w tym otwartości na pracę w środowisku międzynarodowym, poprzez promowanie mobilności

9 9 Cele szczegółowe programu (2) Wspieranie współpracy między europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz ich pracownikami a sektorem szkolnictwa wyższego w państwach trzecich Poprawa atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego dla obywateli państw unijnych i krajów trzecich

10 10 Działania programu (1) Działanie 1: Wspólne programy Erasmus Mundus (studia magisterskie i doktoranckie) obejmujące system stypendiów

11 11 Działania programu (2) Działanie 2: Programy partnerstwa Erasmus Mundus między europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego i instytucjami szkolnictwa wyższego z krajów trzecich, stanowiące podstawę zorganizowanej współpracy, wymiany oraz mobilności na wszystkich poziomach, obejmujące system stypendiów

12 12 Działania programu (3) Działanie 3: Promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez środki podnoszące atrakcyjność Europy jako miejsca kształcenia i ośrodka doskonałości na poziomie światowym

13 13 Programy Partnerskie - Działanie 2 (1) Są kontynuacją inicjatywy Okna współpracy zewnętrznej Erasmus Mundus z edycji I Obejmują przynajmniej 5 instytucji szkolnictwa wyższego z minimum 3 krajów europejskich i kilka instytucji z państw trzecich wskazanych w Zaproszeniu do składania wniosków Służą transferowi wiedzy

14 14 Programy Partnerskie - Działanie 2 (2) Organizują wymianę pracowników instytucji szkolnictwa wyższego, z możliwością odbycia stażu Ułatwiają organizację pobytu: dostęp do informacji, pomoc przy uzyskaniu wizy, zakwaterowaniu itp. Przewidują realizację dalszych działań partnerskich, np. transfer dobrych praktyk, opracowywanie wspólnych przedsięwzięć

15 15 Programy Partnerskie - Działanie 2 (3) Zapewniają stosowanie przynajmniej dwóch języków używanych w państwach członkowskich uczestniczących w programie partnerskim – w uzasadnionych przypadkach oferują szkolenia językowe i pomoc językową Partnerstwa są zatwierdzane na okres trzech lat, z możliwością rocznego przedłużenia na podstawie sprawozdań z realizacji programu

16 16 Aplikowanie - Działanie 2 (1) Wsparcie współpracy partnerskiej pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego z UE i państw trzecich poprzez organizację indywidualnych wyjazdów Instytucja koordynująca aplikuje w imieniu wszystkich podmiotów chcących utworzyć partnerstwo w jednym z oficjalnych języków UE i na adres wskazany w formularzu aplikacyjnym

17 17 Aplikowanie - Działanie 2 (2) Stypendia indywidualne - o różnej długości, na zasadach przewidzianych w Zaproszeniu do składania wniosków Wysokość stypendium zależna m.in. od narodowości uczestnika (niższe dla obywateli UE), czasu pobytu

18 18 Aplikowanie - Działanie 2 (3) Kontakt osoby zainteresowanej wyjazdem z instytucją zakwalifikowaną w ramach partnerstwa Erasmus Mundus Procedura kwalifikacyjna kandydata prowadzona przez tę instytucję na zasadach określonych przez instytucje partnerskie Lista instytucji dostępna na stronach Agencji Wykonawczej programu

19 19 Aplikowanie - Działanie 2 (4) Zasady realizacji programu mogą zmieniać się z roku na rok, w zależności od przewidzianych w Zaproszeniu do składania wniosków priorytetów.

20 20 Finansowanie Działania 2 (1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

21 21 Finansowanie Działania 2 (2) Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

22 22 Finansowanie Działania 2 (3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie

23 23 Finansowanie Działania 2 (4) Umowa o partnerstwie oraz Umowa o współpracy wewnętrznej pomiędzy Wspólnotą Europejską a krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku Dofinansowanie dla obywatela UE zależy od rodzaju instrumentu finansowego przewidzia- nego w danym konkursie

24 24 Finansowanie Działania 2 (5) Wysokość dotacji na zasadzie stawki zryczałtowanej konieczność kontroli wysokości stawek przez uprawnioną jednostkę minimum raz na 2 lata Komisja może przyznawać nagrody dla najlepszych aplikantów

25 25 Finansowanie Działania 2 (6) Działania partnerskie mogą być finansowane do 5 lat z zachowaniem uproszczonej procedury finansowania Instytucje szkolnictwa wyższego, których roczny dochód pochodzi w minimum 50% ze środków publicznych nie muszą przedstawiać dokumentów poświadczających zdolność do realizacji projektu

26 26 Zarządzanie programem Komisja Europejska: zarządza budżetem określa krajowe i regionalne priorytety i cele monitoruje i ocenia realizację programu poprzez: Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Mediów Audiowizualnych http://ec.europa.eu/education/external-relation- programmes/doc72_en.htm

27 27 Kontakt w Polsce (1) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Biuro Krajowe Programu Erasmus Mundus ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel. (+48 22) 622 37 12 fax: (+48 22) 622 37 10 e-mail: mundus@frse.org.pl

28 28 Kontakt w Polsce (2) Koordynator: Beata Skibińska, tel. wew.249 e-mail: beata.skibinska@frse.org.pl Osoba kontaktowa Anna Bielecka, tel. wewn. 241 e-mail: anna.bielecka@frse.org.pl http://erasmusmundus.org.pl/

29 29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Program Erasmus Mundus II: nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji dla pracowników bibliotek i ośrodków informacji europejskiej Edyta Krużyńska Biblioteka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google