Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonał: Mariusz Trypuć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonał: Mariusz Trypuć"— Zapis prezentacji:

1 Wykonał: Mariusz Trypuć
Środowisko Windows Wykonał: Mariusz Trypuć

2 Spis Treści Spotkanie z informatyką Klawiatura Pulpit
Pasek zadań – przycisk start Budowa okna programowego Operacje na oknie Pliki i foldery Operacje na plikach i folderach Słowniczek

3 Spotkanie z informatyką
Komputer Dane Przetwarzanie informacji Wyniki Program Informatyka to dyscyplina naukowo – techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji za pomocą komputera

4 Klawiatura Escape – rezygnacja z wykonania polecenia
Enter – zatwierdzanie wszelkich poleceń Backspace – kasowanie znaku przed kursorem Caps Lock – uzyskiwanie wielkich liter Shift – Uzyskiwanie wielkich liter i górnych znaków z klawiatury Spacja – czyli odstęp Alt – uzyskiwanie polskich liter Klawisze sterujące kursorem

5 Pulpit Ikony Pasek zadań

6 Pasek zadań – przycisk start
W pasku zadań znajduje się przycisk z ikoną Start umożliwiający: uruchomienie programów zainstalowanych w komputerze szybkie uruchomienie ostatnio używanych plików zmianę ustawień komputera szybkie wyszukanie plików zakończenie pracy komputera

7 Pasek zadań – przycisk start

8 Budowa okna programowego
Przyciski nawigacji okna Pasek tytułu Pasek menu Pasek narzędzi Zawartość okna Zwiększenie (zmniejszenie) Zminimalizowania (zwinięcie okna) Zamknięcie okna

9 Operacje na oknie

10 Pliki i foldery Wszelkie informacje (dane) są zapisywane na dysku twardym w postaci plików, a one przechowywane są w folderach (katalogach). pliki Foldery (katalogi)

11 Operacje na plikach i folderach
Wyślij do Wytnij Kopiuj Utwórz skrót Usuń Zmień nazwę

12 Operacje na plikach i folderach
Wyślij do

13 Operacje na plikach i folderach
Wytnij

14 Operacje na plikach i folderach
Kopiuj

15 Operacje na plikach i folderach
Utwórz skrót

16 Operacje na plikach i folderach
Usuń

17 Operacje na plikach i folderach
Zmień nazwę

18 Słowniczek Dane Folder Ikona Informacja Informatyka Klawiatura
Komputer Okno Pasek zadań Pasek tytułowy Pasek przewijania Pasek narzędzi Plik Program Pulpit Środowisko Środowisko windows

19 Słowniczek Dane Litery, słowa, teksty, liczby, kombinacje liter i cyfr, znaki, symbole, kombinacje liter, liczb i symboli, kombinacje znaków. Przedstawione w postaci binarnej, mogą być przechowywane w komputerze i poddawane obróbce przez różne programy. Powszechnie przez dane rozumie się dane dla programu komputerowego. W przypadku algorytmu, dane mogą być wejściowe i wyjściowe. Dane wejściowe to dane w tradycyjnym znaczeniu, a dane wyjściowe to wyniki działania algorytmu. Szczególnym przypadkiem zorganizowanego zbioru danych jest baza danych, w której w sposób uporządkowany są zgromadzone dane mające podobną postać i dotyczące określonej tematyki. Dane, z którymi jest związane określone znaczenie to informacja.

20 Słowniczek Folder Zbiór plików i folderów podrzędnych. Użytkownik widzi folder jako listę plików i folderów znajdujących się w wybranej pamięci dyskowej. Może utworzyć nowy folder i umieścić w nim swoje pliki lub przenieść do niego pliki z innych folderów. Faktycznie folder jest zorganizowaną listą nazw plików i folderów znajdujących się w wybranej pamięci dyskowej. Foldery na jednym dysku tworzą drzewo, w którym można wyróżnić folder główny, zawierający wszystkie pozostałe foldery oraz wszystkie pliki na dysku. Struktura folderów służy lepszej organizacji plików na dysku i ułatwia użytkownikowi utrzymywanie porządku.

21 Słowniczek Ikona Obrazek na pulpicie lub w programie, który oznacza program lub operację w programie. Podwójne kliknięcie myszą na ikonie uruchamia program lub pozwala wybrać narzędzie. Ikona jest często obrazkiem, który „leży” na przycisku - wtedy pojedyncze kliknięcie na ikonie, czyli naciśnięcie przycisku myszy, uruchamia wybraną funkcję programu.

22 Słowniczek Informacja
Wiadomość, komunikat. Informacja to dane, które mają znaczenie. W potocznym znaczeniu informacja to powiadomienie o wydarzeniach za pośrednictwem środków masowego przekazu. W informatyce informacje są przechowywane w komputerze w postaci zakodowanej (na ogół jako ciągi bitów). Mogą być przetwarzane za pomocą programu, który działa według określonego algorytmu i przesyłane na odległość do innych komputerów lub odbiorców za pośrednictwem lokalnej lub rozległej sieci komputerowej. Informacje mogą służyć również do sterowania komputerem lub innym urządzeniem.

23 Słowniczek Informatyka
Dziedzina wiedzy i działalności powstała wraz z pojawieniem się komputerów. Zajmuje się przede wszystkim projektowaniem, realizacją, ocenianiem, zastosowaniami i konserwacją systemów przetwarzania informacji głównie za pomocą komputerów, z uwzględnieniem aspektów sprzętowych, programowych, organizacyjnych i ludzkich wraz z powiązaniami przemysłowymi, handlowymi, publicznymi i politycznymi. Informatyk to osoba pracująca w dziedzinie informatyki, zajmująca się jej aspektami teoretycznymi lub praktycznymi, sprzętem lub oprogramowaniem.

24 Słowniczek Klawiatura Opis klawiszy
Zewnętrzne, wejściowe urządzenie komputera, umożliwiające wprowadzanie za pomocą naciskania klawiszy liter, cyfr i innych znaków oraz uruchamianie programów. W klawiaturze można wyróżnić grupy klawiszy funkcyjnych (od F1 do F12) i sterujących kursorem (klawisze ze strzałkami) oraz klawiaturę numeryczną. Najpopularniejsza klawiatura zawiera 101 znaków w układzie, który nazywany jest QWERTY od kolejności liter w pierwszym rządku.

25 Słowniczek Opis klawiszy
Alt - klawisz stosowany na ogół w operacjach klawiszowych z innymi klawiszami z literami; prawy klawisz Alt służy do otrzymywania polskich liter. Backspace - klawisz cofania, cofa kursor tekstowy i jednocześnie wymazuje znak stojący w tekście bezpośrednio przed nim. Caps Lock - naciśnięcie tego klawisza powoduje zmianę trybu pracy klawiatury - wszystkie wpisywane litery są albo wielkie, albo na powrót małe. Ctrl (Control) - klawisz występujący często w operacjach klawiszowych z innymi klawiszami, np. jednoczesne naciśnięcie klawiszy Ctrl+Alt+Del powoduje ponowne uruchomienie komputera - tę operację stosuje się często w przypadku zawieszenia komputera przez program. Delete, Del - klawisze kasowania, ich naciśnięcie powoduje skasowanie zaznaczonego obiektu lub usunięcie znaku, który znajduje się bezpośrednio po kursorze tekstowym. End - klawisz powodujący w edytorze tekstu przesunięcie kursora na koniec wiersza. Enter - klawisz akceptacji, służy do zatwierdzania podjętych w programach decyzji lub wyborów; w edytorach tekstu służy do zakończenia akapitu. Esc (Escape) - klawisz rezygnacji, jego naciśnięcie powoduje zakończenie działania programu lub rozpoczętej akcji (w środowisku Windows podobne działanie ma kombinacja klawiszy Alt(lewy)+F4). Home - klawisz powodujący w edytorze tekstu przesunięcie kursora na początek wiersza. Page Down, PgDn; Page Up, PgUp - klawisze powodujące przesunięcie kursora na koniec lub na początek strony. Print Screen (PrtSc) - naciśnięcie tego klawisza powoduje przeniesienie obrazu z ekranu do schowka. Shift - klawisz przytrzymany podczas naciskania klawiszy z literami powoduje wpisywanie wielkich liter. Tab - klawisz służący np. do zaznaczania wcięć w tekście, z lewej i prawej strony.

26 Słowniczek Komputer Urządzenie przeznaczone do szybkiego wykonywania operacji na danych, a w rezultacie - do przetwarzania informacji, reprezentowanych przez te dane. Operacje te są wykonywane przez procesor według programu, który wraz z danymi znajduje się w pamięci komputera. Integralną częścią komputera są urządzenia, za pomocą których użytkownik kontaktuje się z nim, takie jak: klawiatura, mysz i ekran. Z komputerem współpracuje wiele urządzeń zewnętrznych, których zadaniem jest albo dostarczanie danych do przetwarzania (np. skaner, a także sieć komputerowa), albo odbieranie wyników przetwarzania (np. drukarka i również sieć komputerowa). Działanie komputera przewidziane przez jego twórcę jest możliwe dzięki oprogramowaniu, które zapewnia użytkownikowi komunikację z komputerem, budowanie różnych programów i ich efektywne wykonywanie.

27 Słowniczek Okno Miejsce na ekranie, element graficznego interfejsu użytkownika, w którym system operacyjny lub inny program udostępnia użytkownikowi menu (oferty), programy, dokumenty, informacje. Może być otwartych jednocześnie wiele okien, ale aktywne może być tylko jedno. Na oknach można wykonywać operacje: przesunięcia, zwinięcia i rozwinięcia, zamknięcia, zmiany rozmiarów.

28 Słowniczek Pasek zadań
W systemie Windows 95 (i wyższym) wydzielone miejsce u dołu ekranu w postaci paska, w którym są wyświetlane ikony i nazwy otwartych w danej chwili zadań. Służy on do szybkiego przełączania się za pomocą kliknięć myszy między programami. W pasku zadań znajduje się również przycisk z ikoną Start umożliwiający uruchomienie innych programów zainstalowanych w komputerze oraz. Pod tym samym przyciskiem Start kryje się również możliwość... zakończenia pracy wszystkich programów i wyłączenia komputera.

29 Słowniczek Pasek tytułowy
Pasek u góry okna programu, w którym znajdują się (od lewej): ikona programu, nazwa programu i nazwa bieżącego pliku otwartego w tym programie oraz przyciski umożliwiające wykonanie podstawowych operacji na oknie: minimalizuj, maksymalizuj, przywróć i zamknij.

30 Słowniczek Pasek przewijania
Pasek, który służy do przewijania i przeglądania zawartości okna. Jeśli pełna zawartość okna nie mieści się w nim na wysokość, to taki pasek pojawia się po prawej stronie okna, a jeśli nie mieści się na szerokość, to pasek pojawia się u dołu okna. Zawartość okna można przewijać za pomocą myszy klikając albo w pole przewijania na pasku przewijania, albo w ikony ze strzałkami wskazującymi kierunek przewijania.

31 Słowniczek Pasek narzędzi
Pasek wyświetlany u góry lub z boku ekranu w wielu programach działających w graficznym interfejsie użytkownika. Umieszczone są w nim przyciski będące skrótami do najczęściej wykonywanych operacji w programie. W wielu programach, np. w programach z pakietu Works lub Office, użytkownik może indywidualnie skomponować pasek narzędzi odpowiednio do swoich potrzeb.

32 Słowniczek Plik Postać, w jakiej program lub dane dla programu są przechowywane w komputerze. Ponadto programy zapisują w postaci plików wyniki pracy użytkownika, np. tekst utworzony w edytorze tekstu, czy rysunek namalowany w edytorze grafiki. Każdy plik ma nazwę nadaną mu przez jego twórcę (użytkownika). Posługując się nazwą pliku można łatwo znaleźć go w komputerze i wykonywać na nim różne operacje, np. kopiować, przenosić w inne miejsce lub usuwać.

33 Słowniczek Program Zestaw poleceń przeznaczonych do wykonania przez komputer, dzięki którym działa on w zamierzony przez użytkownika sposób. Program jest zapisany w języku, który jest zrozumiały zarówno dla człowieka, jak i dla komputera. Można wyróżnić programy: narzędziowe (służą m.in. do wykonywania różnych operacji na plikach, np. programy antywirusowe), użytkowe (przeznaczone do wykonywania konkretnych zadań, np. rysowania, pisania), edukacyjne. Jest jeszcze wiele innych rodzajów programów, np. gry komputerowe.

34 Słowniczek Pulpit Powierzchnia robocza na ekranie monitora podczas pracy z komputerem. Przypomina tradycyjne biurko z rozłożonymi na nim dokumentami, książkami, przyborami do pisania. Podstawowymi elementami pulpitu są ikony, okna z otwartymi programami. Ikona jest skrótem do programu i umożliwia łatwe jego uruchamianie przez kliknięcie na niej wskaźnikiem myszy. W pasku zadań znajdują się zminimalizowane okna programów, które zostały uruchomione i nie zostały jeszcze zamknięte. Ponadto istnieje możliwość otwarcia innych programów z pulpitu.

35 Słowniczek Środowisko
Popularna nazwa komputera wraz z systemem operacyjnym. Programy inne niż system operacyjny określa się często nazwą platformy, dla której zostały stworzone. Platforma Windows to komputer, którego praca jest nadzorowana przez system Windows. Inną nazwą platformy Windows jest określenie środowisko Windows, powszechniej stosowane przez użytkowników komputerów.

36 Słowniczek Środowisko windows
Graficzny (okienkowy) interfejs użytkownika utworzony w komputerze przez system operacyjny Windows firmy Microsoft


Pobierz ppt "Wykonał: Mariusz Trypuć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google