Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu Szkoła w regionie – region w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu Szkoła w regionie – region w."— Zapis prezentacji:

1 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu Szkoła w regionie – region w Europie

2 2 Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku Uchwalony przez Sejmik Województwa Podlaskiego 30 stycznia 2006 roku dokument określający misję rozwoju województwa, wyznaczający cele i przyporządkowuje im priorytety. Misją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego jest: Województwo podlaskie regionem aktywnego i zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego, wielokulturowej tradycji i położenia przygranicznego. Instrumentami realizacji Strategii są: RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 i nowe programy operacyjne o zasięgu krajowym.

3 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Celem głównym RPO WP jest zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym. Ochrona środowiska naturalnego. Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Tworzenie warunków wielofunkcyjnego rozwoju wsi.

4 4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 203 586 523 Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej 162 586 459 Oś Priorytetowa III Rozwój turystki 84 827 718 Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne 59 878 389 Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 37 423 993 Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury lokalnej 98 965 671 Oś Priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej 74 847 986 Oś Priorytetowa VIII Pomoc techniczna 28 275 906 Łącznie w euro(wkład krajowy i UE)750 392 644

5 5 Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Wspierane będą działania sprzyjające dynamicznemu rozwojowi klastrów przemysłowych oraz sektora turystycznego. W zakresie wspierania rozwoju innowacyjności wspierane będzie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Współfinansowane będą projekty wspierające tworzenie korzystnych i konkurencyjnych warunków infrastrukturalnych. Wsparcie otrzymają projekty z zakresu rewitalizacji historycznych obiektów miejskich, obszarów poprzemysłowych i powojskowych prowadzące do udostępnienia ich pod inwestycje proinnowacyjne.

6 6 Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.1. Rozwój innowacyjności Działanie 1.2. Wsparcie otoczenia biznesu Działanie 1.3. Wspieranie przedsiębiorczości Beneficjentami Osi priorytetowej mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki i sektora finansów publicznych organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, - administracja rządowa, - jednostki naukowe i uczelnie wyższe, - partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacje pozarządowe, - instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy.

7 7 Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Wartość projektu: Działanie 1.1. – brak ograniczeń, z wyłączeniem projektów wspartych w ramach PO RPW, Działanie 1.2. – brak ograniczeń, z wyłączeniem projektów wspartych w ramach PO RPW, Działanie 1.3. – całkowita wartość projektu do 2 mln euro. Poziom dofinansowania: Działanie 1.1. – Dofinansowanie z EFRR wynosi max 90% kwalifikujących się wydatków, Działanie 1.2. – Dofinansowanie z EFRR wynosi max 75% kwalifikujących się wydatków, Działanie 1.3. – Dofinansowanie z EFRR wynosi max 70% kwalifikujących się wydatków,

8 8 Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Działanie 2.2. Rozwój transportu lotniczego Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego Działanie 2.4. Rozwój transportu kolejowego Beneficjentami Osi priorytetowej mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, - partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe, - administracja rządowa, - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, - przedsiębiorcy

9 9 Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej Wartość projektu: - minimalna wartość projektu 1 mln euro, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej, - w ramach działania 2.2. – projekty dotyczące bezpieczeństwa ruchu lotniczego - wartość projektu do 200 tys. euro, - Centra logistyczne o wartości poniżej 5 mln euro. Dofinansowanie z EFRR wynosi max 90% kwalifikowanych wydatków.

10 10 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki W ramach Osi Priorytetowej wspierane będą działania z zakresu: - infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, - infrastruktury uzdrowisk, - wspierania tworzenia centrów wystawienniczych i kongresowych, - wspierania rozwoju turystyki biznesowej, - tworzenia i rozwoju spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu.

11 11 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki Beneficjentami Osi priorytetowej mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne jst i sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną, - partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe, - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, - parki narodowe i krajobrazowe, - kościoły i związki wyznaniowe, - przedsiębiorcy. Wartość projektu: bez ograniczeń. Dofinansowanie z EFRR wynosi max 90% kwalifikujących się wydatków.

12 12 Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne Upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych przez rozbudowę regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. W ramach priorytetu wspierane będą projekty koncentrujące się na poprawie warunków dostępu do Internetu, rozwoju komunikacji i poprawie dostępu do informacji publicznej, gospodarki elektronicznej oraz publicznych i komercyjnych e-usług, z akcentem na wyrównywanie dysproporcji w dostępie do sieci na obszarach wiejskich i w małych miastach.

13 13 Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne Beneficjentami Priorytetu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jst jednostki sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej / pozostałe / inne) organizacje pozarządowe jednostki naukowe szkoły wyższe Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków. Nie oznaczono granic wartości projektu.

14 14 Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego przez inwestycje Infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Działania powinny zmierzać do wspierania: - kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych, - poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, - poprawy zaopatrzenia w wodę, jakości wód powierzchniowych i podziemnych, - minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, wprowadzenia systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania, - zarządzania ochroną środowiska i kształtowania edukacji ekologicznej oraz do wzrostu wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii.

15 15 Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Beneficjentami Osi priorytetowej mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne jst i sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, - administracja rządowa, - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, - parki narodowe i krajobrazowe, - organizacje pozarządowe, spółki wodne i przedsiębiorcy. Wartość projektów: od 0,5 mln euro do 5 mln euro. Dofinansowanie z EFRR wynosi max 85% kwalifikujących się wydatków.

16 16 Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury lokalnej Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów słabiej rozwiniętych poprzez wspieranie projektów dotyczących: -budowy lub modernizacji dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym, -poprawiające jakość powietrza, -dotyczące budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody oraz urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków, -wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz przeciwdziałania powodziom.

17 17 Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury lokalnej Beneficjentami Osi priorytetowej mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, - partnerzy społeczni i gospodarczy, - organizacje pozarządowe, - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, - spółki wodne, Wartość projektu: max do 1 mln euro. Dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 90%kwalifikujących się wydatków.

18 18 Oś Priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu przez poprawę jakości infrastruktury społecznej. działanie 7.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji W ramach priorytetu wspierane będą projekty: - budowy, rozbudowy i modernizacji placówek edukacyjnych o działalności dydaktycznej, naukowej i badawczo-rozwojowej oraz zaplecza socjalno-bytowego dla uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców, - wyposażenia przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych i szkół wyższych w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia. Brak ograniczenia wartości projektu, dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków.

19 19 Oś Priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej działanie 7.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej W ramach Osi Priorytetowej wspierane będą działania w zakresie modernizacji i rozbudowy obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia i wyposażenia ich w odpowiedni sprzęt medyczny, oraz związane z zakupem systemów informatycznych i sprzętu komputerowego. Brak ograniczenia wartości projektu, dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 90% kwalifikujących się wydatków.

20 20 Oś Priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej działanie 7.3 Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Wspierane będą inwestycje mające na celu: -ochronę i konserwację obiektów dziedzictwa kulturowego, -konserwację zabytków ruchomych, księgozbiorów, archiwów, -rewaloryzację i rewitalizację historycznych zespołów miejskich, poprzemysłowych o wartości historycznej na cele kulturalne, -opracowanie i utworzenie systemów informacji kulturalnej Wartość projektu to max 5 mln euro, dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków.

21 21 Oś Priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej Beneficjentami Priorytetu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jst instytucje kultury, szkoły wyższe, szkoły i placówki oświatowe zakłady opieki zdrowotnej jednostki sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej / pozostałe / inne) organizacje pozarządowe parki narodowe kościoły i inne związki wyznaniowe

22 22 Oś Priorytetowa VIII Pomoc techniczna Wsparcie instytucji uczestniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie podlaskim Działanie 8.1 Wsparcie procesu wdrażania RPO Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne Beneficjentami mogą być Instytucja Zarządzająca RPO, jednostki uczestniczące w zarządzaniu RPO, Podlaski Urząd Wojewódzki. Brak ograniczenia wartości projektu, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 90% kwalifikujących się wydatków.


Pobierz ppt "1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu Szkoła w regionie – region w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google