Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu Szkoła w regionie – region w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu Szkoła w regionie – region w."— Zapis prezentacji:

1 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu Szkoła w regionie – region w Europie

2 2 Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku Uchwalony przez Sejmik Województwa Podlaskiego 30 stycznia 2006 roku dokument określający misję rozwoju województwa, wyznaczający cele i przyporządkowuje im priorytety. Misją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego jest: Województwo podlaskie regionem aktywnego i zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego, wielokulturowej tradycji i położenia przygranicznego. Instrumentami realizacji Strategii są: RPO Województwa Podlaskiego na lata i nowe programy operacyjne o zasięgu krajowym.

3 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Celem głównym RPO WP jest zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym. Ochrona środowiska naturalnego. Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Tworzenie warunków wielofunkcyjnego rozwoju wsi.

4 4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej Oś Priorytetowa III Rozwój turystki Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury lokalnej Oś Priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej Oś Priorytetowa VIII Pomoc techniczna Łącznie w euro(wkład krajowy i UE)

5 5 Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Wspierane będą działania sprzyjające dynamicznemu rozwojowi klastrów przemysłowych oraz sektora turystycznego. W zakresie wspierania rozwoju innowacyjności wspierane będzie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Współfinansowane będą projekty wspierające tworzenie korzystnych i konkurencyjnych warunków infrastrukturalnych. Wsparcie otrzymają projekty z zakresu rewitalizacji historycznych obiektów miejskich, obszarów poprzemysłowych i powojskowych prowadzące do udostępnienia ich pod inwestycje proinnowacyjne.

6 6 Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.1. Rozwój innowacyjności Działanie 1.2. Wsparcie otoczenia biznesu Działanie 1.3. Wspieranie przedsiębiorczości Beneficjentami Osi priorytetowej mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki i sektora finansów publicznych organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, - administracja rządowa, - jednostki naukowe i uczelnie wyższe, - partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacje pozarządowe, - instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy.

7 7 Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Wartość projektu: Działanie 1.1. – brak ograniczeń, z wyłączeniem projektów wspartych w ramach PO RPW, Działanie 1.2. – brak ograniczeń, z wyłączeniem projektów wspartych w ramach PO RPW, Działanie 1.3. – całkowita wartość projektu do 2 mln euro. Poziom dofinansowania: Działanie 1.1. – Dofinansowanie z EFRR wynosi max 90% kwalifikujących się wydatków, Działanie 1.2. – Dofinansowanie z EFRR wynosi max 75% kwalifikujących się wydatków, Działanie 1.3. – Dofinansowanie z EFRR wynosi max 70% kwalifikujących się wydatków,

8 8 Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Działanie 2.2. Rozwój transportu lotniczego Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego Działanie 2.4. Rozwój transportu kolejowego Beneficjentami Osi priorytetowej mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, - partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe, - administracja rządowa, - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, - przedsiębiorcy

9 9 Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej Wartość projektu: - minimalna wartość projektu 1 mln euro, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej, - w ramach działania 2.2. – projekty dotyczące bezpieczeństwa ruchu lotniczego - wartość projektu do 200 tys. euro, - Centra logistyczne o wartości poniżej 5 mln euro. Dofinansowanie z EFRR wynosi max 90% kwalifikowanych wydatków.

10 10 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki W ramach Osi Priorytetowej wspierane będą działania z zakresu: - infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, - infrastruktury uzdrowisk, - wspierania tworzenia centrów wystawienniczych i kongresowych, - wspierania rozwoju turystyki biznesowej, - tworzenia i rozwoju spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu.

11 11 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki Beneficjentami Osi priorytetowej mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne jst i sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną, - partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe, - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, - parki narodowe i krajobrazowe, - kościoły i związki wyznaniowe, - przedsiębiorcy. Wartość projektu: bez ograniczeń. Dofinansowanie z EFRR wynosi max 90% kwalifikujących się wydatków.

12 12 Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne Upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych przez rozbudowę regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. W ramach priorytetu wspierane będą projekty koncentrujące się na poprawie warunków dostępu do Internetu, rozwoju komunikacji i poprawie dostępu do informacji publicznej, gospodarki elektronicznej oraz publicznych i komercyjnych e-usług, z akcentem na wyrównywanie dysproporcji w dostępie do sieci na obszarach wiejskich i w małych miastach.

13 13 Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne Beneficjentami Priorytetu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jst jednostki sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej / pozostałe / inne) organizacje pozarządowe jednostki naukowe szkoły wyższe Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków. Nie oznaczono granic wartości projektu.

14 14 Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego przez inwestycje Infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Działania powinny zmierzać do wspierania: - kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych, - poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, - poprawy zaopatrzenia w wodę, jakości wód powierzchniowych i podziemnych, - minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, wprowadzenia systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania, - zarządzania ochroną środowiska i kształtowania edukacji ekologicznej oraz do wzrostu wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii.

15 15 Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Beneficjentami Osi priorytetowej mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne jst i sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, - administracja rządowa, - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, - parki narodowe i krajobrazowe, - organizacje pozarządowe, spółki wodne i przedsiębiorcy. Wartość projektów: od 0,5 mln euro do 5 mln euro. Dofinansowanie z EFRR wynosi max 85% kwalifikujących się wydatków.

16 16 Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury lokalnej Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów słabiej rozwiniętych poprzez wspieranie projektów dotyczących: -budowy lub modernizacji dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym, -poprawiające jakość powietrza, -dotyczące budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody oraz urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków, -wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz przeciwdziałania powodziom.

17 17 Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury lokalnej Beneficjentami Osi priorytetowej mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, - partnerzy społeczni i gospodarczy, - organizacje pozarządowe, - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, - spółki wodne, Wartość projektu: max do 1 mln euro. Dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 90%kwalifikujących się wydatków.

18 18 Oś Priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu przez poprawę jakości infrastruktury społecznej. działanie 7.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji W ramach priorytetu wspierane będą projekty: - budowy, rozbudowy i modernizacji placówek edukacyjnych o działalności dydaktycznej, naukowej i badawczo-rozwojowej oraz zaplecza socjalno-bytowego dla uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców, - wyposażenia przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych i szkół wyższych w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia. Brak ograniczenia wartości projektu, dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków.

19 19 Oś Priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej działanie 7.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej W ramach Osi Priorytetowej wspierane będą działania w zakresie modernizacji i rozbudowy obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia i wyposażenia ich w odpowiedni sprzęt medyczny, oraz związane z zakupem systemów informatycznych i sprzętu komputerowego. Brak ograniczenia wartości projektu, dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 90% kwalifikujących się wydatków.

20 20 Oś Priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej działanie 7.3 Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Wspierane będą inwestycje mające na celu: -ochronę i konserwację obiektów dziedzictwa kulturowego, -konserwację zabytków ruchomych, księgozbiorów, archiwów, -rewaloryzację i rewitalizację historycznych zespołów miejskich, poprzemysłowych o wartości historycznej na cele kulturalne, -opracowanie i utworzenie systemów informacji kulturalnej Wartość projektu to max 5 mln euro, dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków.

21 21 Oś Priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej Beneficjentami Priorytetu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jst instytucje kultury, szkoły wyższe, szkoły i placówki oświatowe zakłady opieki zdrowotnej jednostki sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej / pozostałe / inne) organizacje pozarządowe parki narodowe kościoły i inne związki wyznaniowe

22 22 Oś Priorytetowa VIII Pomoc techniczna Wsparcie instytucji uczestniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie podlaskim Działanie 8.1 Wsparcie procesu wdrażania RPO Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne Beneficjentami mogą być Instytucja Zarządzająca RPO, jednostki uczestniczące w zarządzaniu RPO, Podlaski Urząd Wojewódzki. Brak ograniczenia wartości projektu, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 90% kwalifikujących się wydatków.


Pobierz ppt "1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu Szkoła w regionie – region w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google