Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań"— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań proinnowacyjnych Zespoły eksperckie faza III Zespół tematyczny: Innowacyjna gospodarka Solec Kujawski, 10.07.2012

2 Plan pracy 2 Lp.CzasZadanie do wykonaniaPlanowany wynik 110.00-10.05Powitanie uczestników 210.05-10.15Prezentacja wprowadzająca 310.15-11.15Prezentacja przyjętych założeń: główne kierunki rozwoju, cele, propozycje działań, spodziewane rezultaty Wnioski, uwagi, cele, działania 411.15-11.30Przerwa 511.30-12.15Prezentacja przyjętych założeń: główne kierunki rozwoju, cele, propozycje działań, spodziewane rezultaty Wnioski, uwagi, cele, działania 612.15-12.30Analiza SWOT 712.30Podsumowanie i zakończenie spotkaniaWskazania do dalszej pracy

3 Metodyka pracy 3 Cel – wypracowanie scenariuszy rozwoju regionu obejmujących następujące punkty: główne kierunki rozwoju, cele, propozycje działań, spodziewane rezultaty wdrażania RSI w poszczególnych obszarach tematycznych obejmowanych przez zespoły eksperckie. Dane wejściowe – wyniki badań, diagnoza sytuacji, tezy postawione w ankiecie Delphi II, wiedza i ustalenia zespołów eksperckich z fazy II. Metodyka pracy Moderowana dyskusja ekspercka, burza mózgów uczestników zespołów tematycznych, opiniowanie postawionych tez i wyciągniętych wniosków, proponowanie uwag, tez, zaleceń, propozycji działań. Formułowanie stanowiska w poszczególnych obszarach tematycznych. Wynik – w oparciu o wyniki pracy zespołów eksperckich – faza III zostanie opracowana propozycja celów i działań strategicznych.

4 Aktualizacja celów strategicznych i kierunków działań 4 Zasób wiedzy. Zespoły eksperckie – faza I – zapoznanie z wynikami analiz, Badanie metodą Delphi – I tura, Zespoły eksperckie – faza II – wypracowanie wizji rozwoju regionu, Badanie metodą Delphi – II tura, Zespoły eksperckie – faza III – wypracowanie scenariuszy rozwoju Badania opinii społecznej, Scenariusz/e rozwoju, Zespoły eksperckie – faza IV – cele strategiczne i kierunki działań proinnowacyjnych.

5 Obszary priorytetowe 5 Obszar priorytetowy I – Nauka i badania na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw. Obszar priorytetowy II – Innowacyjna gospodarka. Obszar priorytetowy III – Proinnowacyjne otoczenie biznesu. Obszar priorytetowy IV – Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie.

6 Obszar priorytetowy I - cele 6 Cel 1 – rozwój potencjału naukowo-badawczego i edukacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie komercjalizacji i transferu technologii oraz przygotowania kadr dla gospodarki. Cel 2 – wzmocnienie potencjału sektora nauki i techniki w województwie kujawsko-pomorskim jako zaplecza dla innowacyjnej gospodarki. Cel 3 – Likwidacja barier współpracy jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami w regionie. Cel 4 – Kierunki rozwoju jednostek naukowo-badawczych w regionie w zakresie wsparcia rozwoju innowacyjności regionu. Cel 5 – Rozwój procesów współpracy nauki i gospodarki, transferu i komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości innowacyjnej i akademickiej.

7 Obszar priorytetowy II + III - cele 7 OP II Cel 1 – Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw. Cel 2 – Budowa i rozwój klastrów. Cel 3 – Wsparcie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Cel 4 – Likwidacja barier współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi. OP III Cel 1 – Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu, specjalizujących się w zakresie wsparcia proinnowacyjnego i eksportu. Cel 2 – Wzmocnienie regionalnej sfery instrumentów inżynierii finansowej. Cel 3 – Promocja i informacja w zakresie dostępności usług instytucji otoczenia biznesu w województwie.

8 Obszar priorytetowy IV - cele 8 Cel 1 – Promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród młodzieży. Cel 2 – Promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród reszty społeczeństwa. Cel 3 – Promocja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cel 4 – Budowa konsensusu regionalnego na rzecz rozwoju innowacyjności w regionie.

9 Obszar priorytetowy II - Innowacyjna gospodarka Cel 1 - Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw 9 Działania strategiczne: 1.Wsparcie rozwoju innowacyjność w obszarze dużych firm – powinny one dorównać do poziomu najbardziej rozwiniętych krajów i w dalszej perspektywie starać się je przewyższyć (przemysł chemiczny, papierniczy, spożywczy, elektromaszynowy, elektroniczny), firmy powinny prowadzić stałą współpracę z jednostkami naukowymi, pod ich kątem należy rozwijać badania i edukację w regionie. Proponowane działania: wsparcie obszarów kształcenia i rozwoju badań w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie dużych firm budowa laboratoriów badawczych na uczelniach świadczących usługi na rzecz określonych przedsiębiorstw wsparcie rozwoju kadr

10 Obszar priorytetowy II - Innowacyjna gospodarka Cel 1 - Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw 10 Działania strategiczne: 2.Wsparcie innowacyjności w obszarze małych i średnich firm – powinny one radykalnie podnieść swój poziom innowacyjności i efektywności w tym również bazując na innowacyjności odtwórczej (kopiowanie i szybkie, efektywne wdrażanie nowoczesnych sprawdzonych rozwiązań) (przemysł spożywczy, elektromaszynowy, produkcja wyrobów z drewna, w tym produkcja mebli, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych), powinny podjąć współpracę z krajowymi i lokalnymi ośrodkami badawczymi w celu rozwoju i implementacji nowych technologii i produktów. Proponowane działania: wsparcie obszarów kształcenia i rozwoju badań w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie przez jednostki reprezentujące firmy MŚP (klastry, izby przemysłowo-handlowe, zrzeszenia przedsiębiorców) budowa laboratoriów badawczych na uczelniach świadczących usługi na rzecz związków przedsiębiorstw (klastrów) wsparcie rozwoju kadr wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez firmy i konsorcja firm we wspór pacy z jednostkami badawczymi usługi doradcze z zakresu transferu technologii, ochrony patentowej, prowadzenia badań, rozwoju innowacyjności, itp. Inne

11 Obszar priorytetowy II - Innowacyjna gospodarka Cel 1 - Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw 11 Działania strategiczne: 3.Wsparcie rozwoju innowacyjności w obszarze mikro i małych firm – powinny one radykalnie zmienić nastawienie do innowacyjności, starając się wdrażać innowacje wypracowywane samemu lub innowacje odtwórcze mające na celu wprowadzenie nowych produktów i technologii oraz obniżenie kosztów działania (przemysł spożywczy, elektromaszynowy, produkcja wyrobów z drewna, w tym produkcja mebli, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów tekstylnych i odzieży, usługi w zakresie naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń), powinny podjąć współpracę Jednostkami Otoczenia Biznesu. Proponowane działania: wsparcie ofert z zakresu transferu technologii oferowanych przez jednostki otoczenia biznesu wsparcie rozwoju kadr wsparcie małych projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez firmy we wspór pacy z jednostkami badawczymi usługi doradcze z zakresu transferu technologii, ochrony patentowej, prowadzenia badań, rozwoju innowacyjności, itp. rozwój inkubatorów przedsiębiorczości Inne

12 Obszar priorytetowy II - Innowacyjna gospodarka Cel 2 - Budowa i rozwój klastrów 12 Działania strategiczne: 1.Rozwój inicjatyw klastrowych – wsparcie organizacji reprezentującej klaster Proponowane działania: wsparcie tworzenia klastra na etapie zalążkowym (badania, wypracowanie wizji, strategii i biznes planu, tworzenie organizacji) wsparcie rozwoju klastrów – budowa laboratoriów badawczo- rozwojowych współpracujących z wyższymi uczelniami i jednostkami naukowymi wsparcie realizacji projektów mających na celu rozwój klastrów Inne

13 Obszar priorytetowy II - Innowacyjna gospodarka Cel 2 - Budowa i rozwój klastrów 13 Działania strategiczne: 2.Tworzenie powiązań pomiędzy firmami oraz wzmacnianie wzajemnej współpracy – wsparcie grupy firm występujących ze wspólną inicjatywą współpracy w przykładowych obszarach: Przykładowe obszary wsparcia: Wsparcie wspólnego rozwoju produktów Wsparcie tworzenia wspólnej oferty Wspólne szkolenia pracowników Wspólne inicjatywy eksportowe, misje zagraniczne, udziały w targach Wspólna reprezentacja przed władzami regionalnymi, uczelniami i jednostkami badawczymi Tworzenie instytucji koordynujących wspólne inicjatywy Inne

14 Obszar priorytetowy II - Innowacyjna gospodarka Cel 3 - Wsparcie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw (cel ogólny – postulat) 14 Proponowane działania - postulaty: Rozwój infrastruktury e-gospodarki Rozwój zaplecza badawczego na uczelniach powiązanego z regionalną gospodarką i świadczącego dla niej usługi Zmiana nastawienia pracowników i władz uczelni na bardziej komercyjne i przyjazne przedsiębiorcom Wprowadzenie do oceny pracowników naukowych punktów za współpracę z przemysłem Utworzenie branżowych instytutów i laboratoriów badawczych na bazie infrastruktury i kadry uczelni funkcjonujących w regionie Wsparcie finansowe prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmy Wsparcie finansowe firm we wczesnej fazie rozwoju Wsparcie finansowe prac badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez firmy i uczelnie (jednostki badawcze), na zlecenie firm Dostosowanie programów badań i kształcenia do potrzeb lokalnej gospodarki Wsparcie finansowe inwestycji bezpośrednich związanych z rozwojem i wdrażaniem innowacyjności Rozwój instytucji i oferty finansowania zwrotnego (pożyczki, inwestowanie w rozwój firm i konkretnych projektów, itp.) Rozwój oferty jednostek otoczenia biznesu (parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, punkty doradcze)

15 Obszar priorytetowy II - Innowacyjna gospodarka Cel 3 - Wsparcie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw (cel ogólny – postulat) 15 Proponowane działania - postulaty: Wsparcie rozwoju eksportu oraz wsparcie inwestycji zagranicznych firm z terenu województwa Wsparcie w zakresie wyszukiwania jednostek prowadzących badania w obszarze interesującym dla danej firmy i osób posiadających wiedzę potrzebną danej firmie. Wsparcie w postaci ulg podatkowych dla przedsiębiorców inwestujących w rozwój innowacji Możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego w obszarze działania firmy (np. kontakt ze specjalistami z danej branży, konsultacje, prowadzenie badań na zlecenie, lub we współpracy) Wsparcie w zakresie zakładania firmy, w tym firmy innowacyjnej powstającej na bazie wyników badań naukowych, lub rozwoju technologii i produktów Wsparcie administracyjne – likwidacja utrudnień w działaniu i rozwoju firmy Polityka prorozwojowa prowadzona przez lokalne władze – lokalne władze powinny prowadzić politykę wspierania rozwoju innowacyjności w regionie Rozwój oferty edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb regionalnych Rozwój jednostek wsparcia biznesu – usługi doradcze, konsultacyjne, programy pomocowe, promocja eksportu, szkolenia, itp. świadczone przez fundacje rozwoju regionalnego, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, itp. Lokalne media powinny wspierać rozwój innowacyjności lokalnej gospodarki Inne

16 Obszar priorytetowy II - Innowacyjna gospodarka Cel 4 - Likwidacja barier współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi (cel ogólny – postulat) 16 Proponowane działania - postulaty: Tworzenie bazy wiedzy – baz ofert dla przemysłu przez jednostki naukowe i uczelnie Brak woli dostosowania badań i rozwijanej wiedzy do potrzeb lokalnej gospodarki Likwidacja przeszkód administracyjnych utrudniających współpracę nauki i biznesu (np. regulaminy komercjalizacji technologii, patentowania, itp.) Rozwój oferty jednostek pośredniczących wspierających współpracę pomiędzy sektorem nauki i przemysłem Zrewidowanie kierunków i programów kształcenia pod katem potrzeb regionalne gospodarki Opracowanie oferty usług badawczo-rozwojowych oferowanych przez sektor nauki dla przedsiębiorców Budowa i rozwój wyspecjalizowanych laboratoriów, zespołów badawczych i instytutów świadczących usługi badawcze, badawczo-rozwojowe i doradcze dla przedsiębiorców Budowa i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej Inne – podać jakie:

17 Analiza SWOT 17 Analiza SWOT: Czynniki wewnętrzne – mocne i słabe strony regionu, Czynniki zewnętrzne – szanse i zagrożenia. Założenia / wstępne tezy w oparciu o wyniki badań, ewaluacji oraz diagnozę. Tezy zostały poddane szeroko zakrojonemu badaniu metodą CAWI. Respondenci reprezentujący różne środowiska województwa kujawsko- pomorskiego, korzystając z ankiety internetowej dokonują weryfikacji postawionych tez. Wyniki badania.

18 Analiza SWOT – Czynniki wewnętrzne (1 / 3) 18 Mocne strony: Pozycja branż przemysłowych województwa: chemiczna, elektroniczna, elektromaszynowa i spożywcza; Pozycje branż usługowych: turystyka uzdrowiskowa; Kwalifikacje kadry inżynierskiej; Infrastruktura parków technologicznych i przemysłowych.

19 Analiza SWOT – Czynniki wewnętrzne (2 / 3) 19 Słabe strony: Mała liczba oddolnych inicjatyw klastrowych; Niski poziom innowacyjności firm w województwie (MMŚP); Niski poziom wydatków na działalność B+R; Braki w programach nauczania przedmiotów w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości; Słabe wsparcie innowacyjności przez władze lokalne; Wysoki poziom bezrobocia w województwie; Niedostosowanie do potrzeb oferty jednostek otoczenia biznesu zajmujących się wpieraniem innowacyjności w regionie; Słabe wykorzystanie instrumentów finansowych wspierających działalność innowacyjną dostępnych w województwie; Niski poziom współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami.

20 Analiza SWOT – Czynniki wewnętrzne (3 / 3) 20 Sporne czynniki: Poziom innowacyjności firm w województwie (sektor dużych przedsiębiorstw); Poziom informatyzacji przedsiębiorstw w województwie; Oferta jednostek naukowych; Zrozumienie i akceptacja dla działań dotyczących podnoszenia innowacyjności regionu; Aktywność gospodarcza ludności; Proeksportowa orientacja województwa; Dostępność siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach.

21 Analiza SWOT – Czynniki zewnętrzne 21 Szanse: Nowa perspektywa finansowania funduszy strukturalnych na rzecz wspierania innowacyjności; Zagrożenie: Niski poziom finansowania działalności B+R z budżetu krajowego; Biurokracja i bariery administracyjne; Zdolność komercjalizacji wyników prac B+R w jednostkach naukowo- badawczych; Światowy kryzys gospodarczy; Sporne Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz wspierania innowacyjności; Finansowanie pozabudżetowe działalności B+R; Zmiany kierunków kształcenia w kraju i na świecie; Zainteresowanie inwestorów zewnętrznych regionem.

22 Dane kontaktowe Wykonawcy 22 Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa tel. (022) 256 39 00, fax. (022) 256 39 10 email: biuro@pag-uniconsult.plbiuro@pag-uniconsult.pl Osoba do kontaktów bieżących: Bogdan Pietrzak, bpietrzak@pag-uniconsult.plbpietrzak@pag-uniconsult.pl Tel. (biuro j.w.), tel. kom. 505 058 720 Strona internetowa projektu: www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google