Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z nauczycielami w ramach projektu Szansa na sukces – program zajęć pozalekcyjnych w szkołach gimnazjalnych na terenie Gminy Wieprz Gierałtowice,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z nauczycielami w ramach projektu Szansa na sukces – program zajęć pozalekcyjnych w szkołach gimnazjalnych na terenie Gminy Wieprz Gierałtowice,"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z nauczycielami w ramach projektu Szansa na sukces – program zajęć pozalekcyjnych w szkołach gimnazjalnych na terenie Gminy Wieprz Gierałtowice, 31 marca 2011 roku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

2 Zakres rzeczowy projektu 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 2. Warsztaty rozwijające ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych 3. Poradnictwo edukacyjno - zawodowe Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

3 Okres realizacji Projekt realizowany jest w okresie od 20 stycznia 2011 roku do 19 grudnia 2012 roku /z wyłączeniem okresu przerw w nauce szkolnej/. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

4 Źródło finansowania Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

5 Liczba i liczebność grup Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą w grupach, których liczba zostanie ustalona przez Koordynatora ds. Szkoleń i Rekrutacji. Zajęcia prowadzone będą w grupach 3 -15 uczniów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

6 Liczebność grup - konsekwencje 1. Zajęcia mogą się odbyć jeżeli uczestniczy w nich co najmniej 3 uczniów. 2. Zbyt mała frekwencja – zajęcia odwołane i odrobione w terminie uzgodnionym z Koordynatorami ds. Szkoleń i Rekrutacji – informacje o odwołaniu zajęć należy przesłać emailem do Koordynatora. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

7 Obowiązki osób prowadzących zajęcia 1) 1) Uzgodnić szczegółowe miesięczne harmonogramy zajęć z Koordynatorem ds. Szkoleń i Rekrutacji. W przypadku choroby, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub w przypadku innego zdarzenia losowego - harmonogramy zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem ds. Szkoleń i Rekrutacji, mogą zostać zmienione. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

8 Obowiązki osób prowadzących zajęcia cd. 2) Opracować plan pracy i program zajęć, uwzględniając poziom wiedzy uczniów i ich potrzeby edukacyjne, w uzgodnieniu z Koordynatorem ds. Szkoleń i Rekrutacji oraz przedłożyć go na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć do Sekretariatu szkoły, w której prowadzone będą zajęcia oraz w Biurze Projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

9 Obowiązki osób prowadzących zajęcia cd. 3) Prowadzić zajęcia zgodnie z założonym programem nauczania, mając na uwadze wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów, uwzględniając: indywidualne podejście do uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej, konieczność zwiększenia motywacji uczniów do nauki, wykorzystanie pomocy dydaktycznych do nauki w szkole oraz w terenie, ukazanie praktycznego zastosowania nabytej wiedzy. 4) Prowadzić zajęcia organizując konkursy i zawody przedmiotowe, aktywizujące gry dydaktyczne, dyskusje, burze mózgów, pokazy oraz ćwiczenia uwalające. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

10 Obowiązki osób prowadzących zajęcia 5) Przeprowadzić na początku zajęć oraz po ich zakończeniu (na koniec każdego roku kalendarzowego) ankietę badającą miękkie rezultaty projektu, a w szczególności: - wiary we własne siły oraz ocenę własnych możliwości; - poczucia pewności siebie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

11

12

13 Obowiązki osób prowadzących zajęcia cd 6) Sporządzać Raport z realizacji projektu w zakresie przeprowadzonych zajęć wg określonego wzoru w terminie do 10-ciu dni po zakończeniu zajęć (na koniec 2011 oraz 2012 roku) i przekazać go Koordynatorowi ds. Szkoleń i Rekrutacji, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

14 Wynagrodzenie za prowadzone zajęcia 8) Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie dokonywane w okresach miesięcznych według stawki godzinowej, o której mowa w § 3 ust. 1 i ilości przeprowadzonych zajęć, na podstawie wystawianych rachunków/faktur*. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

15 Wynagrodzenie za prowadzone zajęcia 9) Wykonawca przedłoży rachunek/fakturę* niezwłocznie po zakończeniu zajęć w danym miesiącu, jednak nie później jednak niż do 25 dnia miesiąca kalendarzowego, za wyjątkiem grudnia 2011, w którym rachunek/faktura* musi być wystawiony do dnia 30 grudnia oraz grudnia 2012 roku, w którym rachunek/faktura* musi być wystawiony do dnia 18 grudnia 2012 roku. Wykonawca złoży rachunek/fakturę* za przeprowadzone w danym miesiącu zajęcia w Biurze Projektu z uwzględnieniem terminów o których mowa w §ust. 5. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

16 Wynagrodzenie za prowadzone zajęcia cd Wynagrodzenie za świadczenie usług zleconych niniejszą umową płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania rachunku/faktury* przez Zamawiającego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

17 Strona www projektu http://szansanasukces.wieprz.pl/http://szansanasukces.wieprz.pl/: http://szansanasukces.wieprz.pl/ Na stronie zakładka STREFA NAUCZYCIELA, a w niej: -Wzór karty czasu pracy; - Wzór rachunku; - Lista obecności; - Aktualności w sprawie projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

18 Równość szans 1. Polityka równości szans płci 2. Konkretne działania wspierające równość szans płci 3. Podejścia do zasady równości szans kobiet i mężczyzn

19 Równość szans 4. Rola Instytucji Pośredniczących oraz Komitetu i Podkomitetów Monitorujących w realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn 5. Analiza Cztery kroki

20 Kontakt Koordynator Projektu Artur Penkala Tel. 505-486-082 arczi111@wp.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja


Pobierz ppt "Spotkanie z nauczycielami w ramach projektu Szansa na sukces – program zajęć pozalekcyjnych w szkołach gimnazjalnych na terenie Gminy Wieprz Gierałtowice,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google