Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biznes Trendy opiniaAdHoc Agencja Badań Rynku OPINIA Wrzesień 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biznes Trendy opiniaAdHoc Agencja Badań Rynku OPINIA Wrzesień 2006."— Zapis prezentacji:

1 Biznes Trendy opiniaAdHoc Agencja Badań Rynku OPINIA Wrzesień 2006

2 2 Spis treści: Metodologia badania................................................................................................................ Podsumowanie wyników.......................................................................................................... Charakterystyka czytelnictwa.................................................................................................. Skuteczność dotarcia zamieszczanych w czasopiśmie reklam................................................ Plany zakupowe czytelników i zatrudniających ich firm.......................................................... Finanse czytelników................................................................................................................. Charakterystyka firm i sytuacji zawodowej zatrudnionych w nich czytelników..................... Charakterystyka czytelników................................................................................................... 03 05 07 15 20 28 33 41

3 3 Metodologia badania

4 4 CELE BADANIA: Głównym celem badania było stworzenie profilu czytelników czasopisma Biznes Trendy oraz charakterystyki zatrudniających ich firm, ze szczególnym uwzględnieniem: - znajomości czasopisma i oceny atrakcyjności zawartych w nim treści; - planów zakupowych na najbliższe 12 miesięcy; - sytuacji zawodowej i finansowej respondentów. METODOLOGIA BADANIA: Badanie zostało zrealizowane metodą sondażu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). DOBÓR PRÓBY: Badanie zrealizowano w oparciu o próbę losowo-warstwową, która wylosowana została z bazy prenumeratorów czasopism, do których dołączane jest czasopismo Biznes Trendy i była warstwowana ze względu na województwa. LICZEBNOŚĆ PRÓBY: Badanie zostało przeprowadzone na próbie 200 respondentów. TERMIN REALIZACJI: 28 sierpień – 09 wrzesień 2006

5 5 Podsumowanie wyników

6 6 Czytelnicy czasopisma Biznes Trendy, to w większości: kobiety (81,5%) osoby w wieku od 41 do 50 lat (52,0%) ludzie z wyższym wykształceniem (40,0%) pracownicy ze stażem pracy w obecnej firmie dłuższym niż 9 lat (36,5%) zajmujący kierownicze stanowiska (70,0%) korzystający z Internetu codziennie lub prawie codziennie (84,0%) osoby o miesięcznych dochodach netto od 1600 do 2500 PLN (29,0%) korzystający z kart kredytowych (70,5%) planujący w ciągu najbliższych 12 miesięcy zakup: udziału w szkoleniu (80,5%), turystycznego wyjazdu zagranicznego (52,5%) i ubezpieczenia majątkowego (47,0%). Firmy, których pracownicy czytają czasopismo Biznes Trendy, to w większości: przedsiębiorstwa o profilu usługowym (45,0%) firmy ze stanem zatrudnienia od 2 do 18 osób (52,0%) planujące w ciągu najbliższych 12 miesięcy zakup: szkoleń (77,5%), ubezpieczenia majątkowego (45,5%) i komputerów stacjonarnych (40,5%).

7 7 Charakterystyka czytelnictwa

8 8 Większość (79,0%) czytelników czasopisma Biznes Trendy stanowią osoby czytające je tylko od czasu do czasu. Czasopismo to charakteryzuje stosunkowo wysoki wskaźnik współczytelnictwa – tylko 32,5% respondentów jest jedynymi jego czytelnikami. Największy odsetek stanowią firmy, w których z treściami zamieszczanymi na łamach pisma poza respondentem zaznajamia się jeszcze od jednej do dwóch osób (42,0%). Większość respondentów jest zadowolona z tego, co oferuje im czasopismo – na skali od 1 (zdecydowanie nie) do 6 (zdecydowanie tak) odpowiedzi od 4 do 6 wskazało 74,0% czytelników. Należy jednak zwrócić uwagę, że osób zdecydowanie zadowolonych odnotowano zaledwie 3,5%. Z 11 działów czasopisma tylko jeden jest znany ponad 50,0% czytelników. Zdecydowanie najczęściej czytelnicy deklarowali znajomość działów: Finanse, Dom i Moda – odpowiednio 77,0%, 49,5% i 49,0%. Żaden z pozostałych działów nie przekroczył 48,0% wskazań. Natomiast najmniej znanymi wśród respondentów działami są Wzorce i Start – znajomość ich zadeklarowało odpowiednio tylko 28,0% i 23,0%. Najczęściej czytanymi działami czasopisma są Finanse i Motoryzacja. Spośród czytelników deklarujących ich znajomość, ponad 51,0% czyta je zawsze lub często - odpowiednio 67,5% i 51,7%. Zdecydowanie najrzadziej czytanym przez znających je respondentów działami są Po godzinach i Wzorce – odpowiednio 31,4% i 28,6% czyta je rzadko lub nie czyta ich nigdy.

9 9 Jak często korzysta Pan(i) z czasopisma Biznes Trendy? /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

10 10 Ile osób w firmie, oprócz Pana(i), korzysta jeszcze z czasopisma Biznes Trendy? /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

11 11 Czy jest Pan(i) ogólnie zadowolony(a) z tego, co oferuje Panu(i) czasopismo Biznes Trendy? Proszę określić stopień swojego zadowolenia w punktach od 1 zdecydowanie nie do 6 zdecydowanie tak. /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów; wykres prezentuje tylko odsetki osób, które umiały ocenić swój stopień zadowolenia/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

12 12 Które z działów czasopisma Biznes Trendy są Panu(i) znane? /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

13 13 Najczęściej czytane działy czasopisma Biznes Trendy /podstawą oprocentowania dla każdego z działów są respondenci deklarujący czytanie danego działu zawsze lub często/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

14 14 Najrzadziej czytane działy czasopisma Biznes Trendy /podstawą oprocentowania dla każdego z działów są respondenci deklarujący czytanie danego działu rzadko lub nigdy/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

15 15 Skuteczność dotarcia reklam zamieszczanych w czasopiśmie

16 16 Interpretując wyniki z tego rozdziału należy pamiętać o generalnej tendencji ludzi do deklarowania nie zwracania uwagi na treści reklamowe i pomniejszania wpływu, jaki wywierają one na ich decyzje zakupowe. Można więc z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że uzyskane wyniki są obciążone aprobatą społeczną, a tym samym odsetek czytelników ignorujących treści reklamowe w czasopiśmie jest zawyżony w stosunku do rzeczywistości. Połowa respondentów (52,5%) stwierdziła, że zdecydowanie lub raczej zwraca uwagę na reklamy zamieszczane w czasopiśmie Biznes Trendy. Tylko 14,0% deklaruje, że zdecydowanie nie zwraca na nie uwagi. Wśród respondentów deklarujących zwracanie uwagi na treści reklamowe w czasopiśmie, tylko 16,1% przyznaje, że obejrzenie reklamy produktu lub usługi w Biznes Trendy, skłoniło ich do dokonania ich zakupu. Wśród respondentów deklarujących zwracanie uwagi na treści reklamowe w czasopiśmie, 54,3% przyznaje, że obejrzenie reklamy w Biznes Trendy, skłoniło ich do poszukiwania dodatkowych informacji o reklamowanym produkcie lub usłudze.

17 17 Czy zwraca Pan(i) uwagę na reklamy zamieszczane w czasopiśmie Biznes Trendy? /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

18 18 Czy kiedykolwiek obejrzenie reklamy w czasopiśmie Biznes Trendy skłoniło Pana(nią) do dokonania zakupu reklamowanego produktu lub usługi? /podstawą oprocentowania są respondenci, którzy zadeklarowali, że zwracają uwagę na zamieszczane w czasopiśmie reklamy/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

19 19 Czy kiedykolwiek obejrzenie reklamy w czasopiśmie Biznes Trendy skłoniło Pana(nią) do poszukiwania dodatkowych informacji o reklamowanym produkcie lub usłudze? /podstawą oprocentowania są respondenci, którzy zadeklarowali, że zwracają uwagę na zamieszczane w czasopiśmie reklamy/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

20 20 Plany zakupowe czytelników i zatrudniających ich firm

21 21 W ciągu najbliższych 12 miesięcy większość czytelników czasopisma Biznes Trendy (80,5%) planuje sfinansować we własnym zakresie udział w szkoleniach. Na kolejnych miejscach pod względem liczby wskazań wymieniano zakup turystycznego wyjazdu zagranicznego oraz ubezpieczenia majątkowego – odpowiednio 52,5% i 47,0%. Żaden z pozostałych planów zakupowych nie przekroczył 40,0% wskazań. Większość firm zatrudniających respondentów (77,5%), przewiduje w ciągu najbliższych 12 miesięcy sfinansować swoim pracownikom szkolenia. Na kolejnych miejscach pod względem liczby wskazań pojawiło się ubezpieczenie majątkowe i inwestycje z zakresu informatyzacji: zakup komputerów stacjonarnych i oprogramowania komputerowego – odpowiednio 45,5%, 40,5% i 38,0%.

22 22 Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje Pan(i) zakup dla siebie osobiście następujących produktów i usług? /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów; na wykresie zaprezentowano wyłącznie odpowiedzi, które uzyskały co najmniej 5% wskazań / Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

23 23 Jakie szkolenia planuje Pan(i) zakupić dla siebie osobiście? /podstawą oprocentowania są respondenci, którzy zadeklarowali, że planują zakup szkoleń/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

24 24 Jakie oprogramowanie komputerowe planuje Pan(i) zakupić dla siebie osobiście? /podstawą oprocentowania są respondenci, którzy zadeklarowali, że planują zakup oprogramowania komputerowego/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

25 25 Czy Pan(i) firma planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zakup następujących produktów i usług? /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów; na wykresie zaprezentowano wyłącznie odpowiedzi, które uzyskały co najmniej 5% wskazań / Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

26 26 Jakie szkolenia planuje zakupić Pana(i) firma? /podstawą oprocentowania są respondenci, którzy zadeklarowali, że ich firmy planują zakup szkoleń/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

27 27 Jakie oprogramowanie komputerowe planuje zakupić Pana(i) firma? /podstawą oprocentowania są respondenci, którzy zadeklarowali, że ich firmy planują zakup oprogramowania komputerowego/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

28 28 Finanse czytelników

29 29 Największy odsetek (40,0%) badanych czytelników czasopisma Biznes Trendy stanowią osoby uważające, że wysokość ich uposażenia jest taka sama jak innych pracowników zajmujących analogiczne do nich stanowiska. Natomiast 29,0% respondentów ma poczucie, że jest gorzej opłacana niż inne osoby zatrudnione na podobnych stanowiskach. Odmienne przekonanie deklaruje 16,0% czytelników, twierdząc że posiadają wyższe zarobki niż inni pracownicy wykonujący analogiczną pracę. 29,0% respondentów stanowią osoby, których miesięczne zarobki netto wraz z ewentualnymi dodatkowymi dochodami, mieszczą się w przedziale od 1601 do 2500 PLN. Drugą pod względem wielkości, niemalże równoliczną grupą, są czytelnicy zarabiający od 2501 do 4000 PLN – 28,0%. 70,5% czytelników czasopisma Rachunkowość Budżetowa korzysta z kart kredytowych. Zdecydowanie najczęściej wykorzystywaną kartą jest Visa (53,0%). Na drugim miejscu pod względem liczby wskazań znalazły się karty Mastercard (23,0%) i Maestro (16,5%). Korzystanie z innych kart kredytowych zadeklarowało tylko 2,0% ankietowanych. W toku realizacji badania zauważono problemy respondentów z rozróżnieniem kart płatniczych od kart kredytowych, co może tłumaczyć odsetek osób nie potrafiących wskazać rodzaju posiadanej karty.

30 30 Jak według Pana(i) kształtują się Pana(i) zarobki, w porównaniu do osób zajmujących analogiczne do Pana(i) stanowiska? /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

31 31 Wysokość miesięcznych zarobków netto wraz z ewentualnymi dodatkowymi dochodami /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

32 32 Z jakich kart kredytowych Pan(i) korzysta? /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

33 33 Charakterystyka firm i sytuacji zawodowej zatrudnionych w nich czytelników

34 34 Największy odsetek firm, w których zatrudnieni są czytelnicy czasopisma Biznes Trendy, stanowią przedsiębiorstwa usługowe – 45,0%. Na kolejnych miejscach pod względem liczby wskazań znalazły się firmy o profilu produkcyjnym (12,0%) oraz administracja publiczna i sfera budżetowa (11,0%). Czasopismo Biznes Trendy najczęściej dociera do pracowników małych firm. Zdecydowanie największy udział (52,0%) wśród firm mają przedsiębiorstwa, w których stan zatrudnienia wynosi od 2 do 18 osób. Natomiast zaledwie 5,0% stanowią bardzo duże firmy zatrudniające powyżej 249 osób. Największą grupę wśród respondentów (36,5%) stanowią osoby, których staż pracy u obecnego pracodawcy wynosi powyżej 9 lat. Natomiast najmniej liczną są czytelnicy zatrudnieni w obecnej firmie rok lub krócej (13,5%). Większość biorących udział w badaniu czytelników zajmuje kierownicze stanowiska –70,0%. Najczęściej podlega im co najmniej 7 pracowników – 30,0%.

35 35 Profil działalności firmy /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

36 36 Wielkość zatrudnienia w firmie /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

37 37 Staż respondentów w obecnej firmie /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

38 38 Jakie stanowisko zajmuje Pan(i) w swojej firmie? /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

39 39 Zajmowanie kierowniczego stanowiska /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

40 40 Liczba podległych pracowników /podstawą oprocentowania są respondenci, którzy zadeklarowali zajmowanie stanowisk kierowniczych/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

41 41 Charakterystyka czytelników

42 42 Wśród czytelników czasopisma Biznes Trendy przeważają kobiety, stanowiące 81,5% wszystkich respondentów. Najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby od 41 do 50 lat (52,0%). Zdecydowanie najmniejszy odsetek czytelników odnotowano w wieku 51 lat i starszych – zaledwie 5,0% wskazań. Większość respondentów posiada wyższe wykształcenie (40,0%). Na drugim miejscu pod względem liczby wskazań uplasowała się grupa osób z wykształceniem średnim (28,5%) oraz powyżej wyższego tzn. osoby z tytułem doktora oraz absolwenci studiów podyplomowych (13,0%). Niemalże wszyscy czytelnicy czasopisma Biznes Trendy (84,0%) korzystają z Internetu codziennie lub prawie codziennie. Odsetek osób, które korzystają z niego rzadziej niż raz w tygodniu wyniósł zaledwie 1,5%. Osoby, które w ogóle nie korzystają z zasobów internetowych stanowią tylko 1,5% ogółu respondentów. Respondenci najczęściej charakteryzują siebie, jako osoby dążące do pogłębiania swojej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, ciekawe świata oraz dbające o zdrowie – odpowiednio 80,5%, 59,5% i 58,5%. Żadne z pozostałych twierdzeń, nie przekroczyło 58,0% wskazań. Najrzadziej (20,5%) czytelnicy określali się, jako osoby uprawiające sport.

43 43 Płeć /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

44 44 Wiek /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

45 45 Wykształcenie /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

46 46 Częstotliwość korzystania z Internetu /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

47 47 Proszę określić, w jakim stopniu poniższe stwierdzenia opisują Pana(i) osobę. /podstawą oprocentowania jest ogół respondentów; wykres przedstawia odsetek odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak/ Źródło: opiniaAdHoc; wrzesień 2006

48 48 ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa tel. +48 22 530 42 10 e-mail: opinia@opiniaabr.plopinia@opiniaabr.pl osoba kontaktowa : Małgorzata Tomczyk-Walczak e-mail: m.tomczyk@opiniaabr.pl


Pobierz ppt "Biznes Trendy opiniaAdHoc Agencja Badań Rynku OPINIA Wrzesień 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google