Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tresci zawarte w pracy Ogólny zarys EBIBu Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Biuletyn EBIB Strony EBIBu Archiwum EBIB Stowarzyszenie EBIB Portal Pulowerek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tresci zawarte w pracy Ogólny zarys EBIBu Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Biuletyn EBIB Strony EBIBu Archiwum EBIB Stowarzyszenie EBIB Portal Pulowerek."— Zapis prezentacji:

1

2 Tresci zawarte w pracy Ogólny zarys EBIBu Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Biuletyn EBIB Strony EBIBu Archiwum EBIB Stowarzyszenie EBIB Portal Pulowerek

3 Elektroniczna BIBlioteka

4 Elektroniczna BIBlioteka to platforma cyfrowa powstała w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich działających od 1917 roku. Sama strona istnieje od 2001 roku i doczekała się dwóch stron oraz archiwum przechowujące materiały z lat 2001-2005. EBIB jest platformą bibliotekarską, która służy całej społeczności. EBIB to nie tylko strona internetowa, to także elektroniczny biuletyn, który tworzą bibliotekarze z całej Polski. Tematyka tego biuletynu jest różnorodna – zawiera artykuły dotyczące tradycyjnego pola zawodu bibliotekarza, ale także informacje o nowinkach technologii informacyjnej oraz interesujące felietony.

5 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest samorządną organizacją pożytku publicznego o charakterze fachowym i poznawczym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce. Stowarzyszenie: kształtuje i upowszechnia nowoczesną myśl bibliotekarską, promuje fachową wiedzę, chroni zawód oraz troszczy się o warunki jego wykonywania integruje środowisko niezależnie od resortowego podporządkowania swoich członków i bez względu na typ biblioteki współuczestniczy w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej, prezentuje opinie pracowników bibliotek wobec organów władzy, organów administracji rządowej, samorządu oraz innych organizacji i stowarzyszeń współpracuje z organizacjami pokrewnymi z obszaru książki i czytelnictwa zabiega o środki finansowe umożliwiające działalność statutową przyczynia się do zachowania i popularyzacji piśmiennictwa polskiego i światowego kultywuje humanistyczne tradycje kultury polskiej kształtuje właściwe postawy etyczne bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej

6 Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 10 numerów rocznie. Zawiera bardzo wiele artykułów naukowych, które podlegają ocenie redaktorów. Jego zasób jest planowany w formie numerów tematycznych przez bibliotekarzy, którzy nadsyłają swoje propozycje do redakcji. Redakcję Biuletynu EBIB budują doświadczeni i wykształceni bibliotekarze pracujący w kilku zespołach: redaktorskim, technicznym, korekty oraz tłumaczeń. Czasopismo nie jest recenzowane, ponieważ nie dało się to pogodzić z częstotliwością jego ukazywania. Każdy numer Biuletynu EBIB ma swojego redaktora prowadzącego, który odpowiada za kształt numeru, jego jakość i komunikację z autorami.

7 Struktura Biuletynu EBIB składa się z: Artykułów głównych tematycznych, Badań, Teorii, Wizji - artykułów niemieszczących się w temacie, Komunikatów, Sprawozdań, Innych działów budowanych w miarę potrzeb.

8 Najnowszy numer biuletynu na aktualnej stronie…

9

10 … i archiwalny numer biuletynu na starej stronie

11

12 Treść strony tworzona jest nie tylko przez bibliotekarzy ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, jest także możliwość przesyłania treści informacyjnych przez ludzi z zewnątrz. Warunek jest jeden: (…) komunikat musi być skierowany do bibliotekarzy z całej Polski. Redakcja ma prawo odmówić publikacji tekstu, jeśli nie będzie on dobrze i bezbłędnie zredagowany oraz nie będzie odpowiadał grupie docelowej, do której kierujemy przekaz.

13 EBIB posiada dwie strony. Pierwsza jest już stroną archiwalną, na której nie są publikowane nowe biuletyny i wiadomości, prowadzona była w latach 2001-2005. Druga strona jest bogatsza wizualnie, obfita w nowe informacje i jest aktualnie głównym źródłem EBIBu.

14 Stara strona z lat 2001-2005… http://www.ebib.info/

15 … i nowa strona, aktualnie http://www.nowyebib.info/

16 EBIB posiada także swoją stronę z archiwalnymi biuletynami, który gromadzi numery od 1999 do 2005 roku. Archiwum te posiada także materiały konferencyjne – od 2000 do 2005 roku. Strona jest cennym źródłem informacji dla bibliotekarzy złaknionych wiedzy

17 Archiwum EBIBu http://ebib.oss.wroc.pl/index.php

18 Stowarzyszenie EBIB Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Sadurki w gminie Nałęczów. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie EBIB powstało w 2010, by kontynuować prace rozpoczęte przez grupę wolontariuszy w 1997 roku. Praca ta polega na budowaniu serwisu informacyjnego dla bibliotekarzy polskich i prowadzeniu innych działań wspierających to środowisko zawodowe. Szczegółowe cele opisane są dokładnie w statucie Stowarzyszenia.

19 Celem Stowarzyszenia jest: działalność wydawnicza i dydaktyczna, działanie na rzecz rozwoju wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów dotyczących bibliotek, bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, promocja czytelnictwa i działań bibliotek polskich w kraju i za granicą, wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz bibliotek oraz bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej, inicjowanie aktywności publicznej – integracja społeczności bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej, opiniowanie w sprawach dotyczących bibliotek oraz bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej, podejmowanie współpracy krajowej i zagranicznej w zakresie działań zgodnych ze statutem Stowarzyszenia, podejmowanie działań na rzecz budowy otwartego społeczeństwa informacyjnego, podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

20 http://strony.nowyebib.info/stowarzyszenie/

21 Pulowerek Portal internetowy Pulowerek.pl to strona przeznaczona dla bibliotekarzy, studentów bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej, a także księgarzy oraz wszystkich pasjonatów tematyki okołobibliotecznej i książkowej.

22 Pulowerek.pl dostarcza informacje, które rozbawią, ciekawią i pozwolą nabrać trochę dystansu do zawodu bibliotekarza. Autorzy strony chcą zająć się określeniem naszego miejsca w kulturze oraz świadomości społeczeństwa. Chcemy być portalem dla każdego bibliotekarza oraz pracownika książki, który potrzebuje chwili relaksu lub refleksji. Kiedy zaczynasz wątpić w sens swojej pracy, lub jesteś znudzony siedzeniem za ladą wystarczy zajrzeć na nasz portal. Tutaj bibliotekarze są zawsze w centrum uwagi. Rozumiemy twoje poczucie humoru, twoje frustracje i podzielamy twoje marzenia.

23 http://pulowerek.pl/

24 Ale dlaczego akurat pulower jest logiem strony? Zawód biblio­te­ka­rza koja­rzony jest z wie­loma ste­reo­ty­pami, które budują nega­tywny wize­ru­nek naszej pro­fe­sji. Czemu by więc nie wybrać sobie wła­snego sym­bolu, który stałby się marką biblio­te­ka­rzy. My pro­po­nu­jemy pulo­wer - rodzaj swe­ tra zakła­da­nego przez głowę, naj­czę­ściej pozba­wiony ręka­ wów, który sta­nowi ubiór czę­sto koja­rzony z zawo­dem biblio­ te­ka­rza. Jest to także ele­ment stroju o wysoce prak­tycz­nych walo­rach: jed­no­cze­śnie ele­gancki i wygodny. Po pro­stu uni­ wer­salny: na lato i zimę, dla kobiet i męż­czyzn, star­szych oraz młod­szych. Sta­nowi dosko­nałą, uwaga trudne słowo, meta­forę zawodu bibliotekarza. Pulowerek.pl to strona, która w skuteczny sposób zwalcza stereotypowe wyobrażenie o staroświeckim bibliotekarzu, dostarczając rozrywki każdej odwiedzającej osobie. Nie sposób obojętnie przejrzeć tę stronę.

25 Pulowerek.pl także posiada archiwum dawnych artykułów, które sięga do maja 2009 roku

26 Koniec !!!


Pobierz ppt "Tresci zawarte w pracy Ogólny zarys EBIBu Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Biuletyn EBIB Strony EBIBu Archiwum EBIB Stowarzyszenie EBIB Portal Pulowerek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google