Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś priorytetowa 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego Gdzie jesteśmy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś priorytetowa 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego Gdzie jesteśmy"— Zapis prezentacji:

1 Oś priorytetowa 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego Gdzie jesteśmy
Oś priorytetowa 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

2 Stan wdrażania osi priorytetowej 4 za nami?
Rozstrzygnięcie I konkursu na wybór Lokalnych Grup Rybackich (LGR) do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR); Podpisanie przez MRiRW z wybranymi 26 LGR „umowy ramowej”; Opracowanie przez IZ następujących dokumentów wdrożeniowych: wniosek o dofinansowanie (WoD), umowa o dofinansowanie oraz wniosek o płatność w zakresie operacji polegających na funkcjonowaniu LGR (WoP), wniosek o dofinansowanie dla beneficjentów środka 4.1. Opracowanie przez IZ procedur dla IP dotyczących procesu obsługi wniosków; Pozytywne przejście audytów MF: zatwierdzającego OZSZiK oraz kontroli systemu i zgodności; Pozytywne przejście audytu wewnętrznego w MRiRW; Poprawa lokalnych strategii na podstawie wyników oceny.

3 Stan wdrażania osi priorytetowej 4 obecnie
Złożenie przez wybrane w ramach I naboru LGR-y WoD, weryfikacja przez IP WoD, oraz podpisanie umów na funkcjonowanie w I roku realizacji LSROR z IP oraz przekazywanie do ARiMR pierwszych zleceń płatności; Trwa II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR. Obecnie trwa weryfikacja złożonych 34 wniosków o wybór LGR. Nowelizacja rozporządzeń wykonawczych: w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 (…) w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa. Interpretacja przepisów i odpowiadanie na zapytania IP oraz LGR, a także potencjalnych beneficjentów osi 4 dotyczące osi 4.

4 Stan wdrażania osi priorytetowej 4 obecnie
Opracowanie przez IZ strony internetowej obejmującej tematykę osi priorytetowej 4 oraz Sieci Obszarów Zależnych od Rybactwa, w chwili obecnej na stronie: zakładka oś priorytetowa 4 Opracowanie przez IZ strony internetowej obejmującej tematykę osi priorytetowej 4 oraz Sieci Obszarów Zależnych od Rybactwa, w chwili obecnej na stronie: zakładka oś priorytetowa 4 Spotkania odbyte przez IZ z LGR: Warszawa, Wieżyca, Sofia, Zielonka; Spotkania, odbyte pomiędzy IP a LGR.

5 Stan wdrażania osi priorytetowej 4 (najbliższa przyszłość)
Usprawnienie Przepływ informacji pomiędzy IZ, IP a LGR W opracowaniu w IZ dokument dotyczący przyjęcia jednolitych zasad przepływu informacji dotyczących wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY, w szczególności warunków i trybu przyznawania pomocy, stosowania procedur, IZ nie wprowadzała do tej pory specjalnych zasad dotyczących udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania od IP w zakresie wdrażania PO z uwagi, iż jako organ państwowy działa zgodnie z przepisami KPA, a w szczególności zgodnie z terminami w nim wskazanymi, Ponadto pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie zadań związanych z obsługą IP udzielają odpowiedzi zgodnie z zasadami ujętymi w zarządzeniu nr 74 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

6 Stan wdrażania osi priorytetowej 4 (najbliższa przyszłość)
Z uwagi na ilość podmiotów zaangażowanych w obsługę osi priorytetowej 4 PO RYBY (IZ, 16 SW) w trakcie postępu wdrażania osi 4 niezwykle istotne stało się zapewnienie właściwego i skutecznego systemu komunikacji pomiędzy tymi podmiotami, ponieważ tak duża ilość podmiotów rodzi szereg zagrożeń, takich jak: nieterminowość przekazu, sprzeczne informacje (np. interpretacje wzajemnie wykluczające się), nieotrzymanie informacji przez wszystkich wymaganych adresatów lub otrzymanie zbyt późno, niewłaściwe zrozumienie treści przekazu itp. Z uwagi na powyższe niezbędnym stało się zapewnienie sprawnego systemu wymiany informacji na poziomie IP-IZ i odwrotnie.

7 Stan wdrażania osi priorytetowej 4 (najbliższa przyszłość)
Kwestie napływające od beneficjentów, a w szczególności dotyczące indywidualnych operacji lub projektów operacji, rodzajów oraz formy prawnej beneficjentów ubiegających się o pomoc, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa, SW analizuje i odpowiada we własnym zakresie, biorąc pod uwagę uzyskane dotychczas informacje z MRiRW, w tym pisma i interpretacje wysyłane wg rozdzielnika do SW, opinie innych komórek organizacyjnych SW właściwych ze względu na poruszaną tematykę (m. in. prawne, finansowe itp.) oraz uzyskane podczas spotkań i szkoleń przeprowadzanych we własnym zakresie lub przez IZ.

8 Stan wdrażania osi priorytetowej 4 (najbliższa przyszłość)
Odpowiedzi na pytania szczegółowe, tj. związane z opiniowaniem możliwości ponoszenia kosztów kwalifikowanych w ramach konkretnych operacji udziela SW. Są to, obok weryfikacji wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie, kluczowe zadania Instytucji Pośredniczącej zapisane w par 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa. Nie należy przekazywać tego rodzaju spraw oraz zapytań interpretacji dotyczących indywidualnych operacji do IZ, bez uprzedniej konsultacji i wydania opinii przez odpowiednie komórki UM. Wyjątkiem są sytuacje wymagające natychmiastowego podjęcia decyzji ze względu na bezpośrednie zagrożenie wstrzymania realizacji operacji. Powinny to być jednak sytuacje przeanalizowane.

9 Stan wdrażania osi priorytetowej 4
Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy IZ, IP i LGR Przyjęcie jednolitych zasad przepływu informacji dotyczących wdrażania osi priorytetowej 4, w szczególności warunków i trybu przyznawania pomocy, stosowania procedur dla osi priorytetowej 4 oraz zapewnienie właściwego i skutecznego systemu komunikacji pomiędzy tymi podmiotami, Właściwe wdrożenie zasad przepływu informacji wymaga podjęcia ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami. Pierwsze rozpisania konkursów, pierwsze operacje w ramach osi 4; tworzenie sieci LGR; budowanie tożsamości LGR,

10 PRZYSZŁOŚĆ Uruchomienie Sieci Obszarów Zależnych od Rybactwa -jako platformy porozumienia i wymiany doświadczeń W przyszłości pojawią się na niej wszelkie aktualności, porady, najczęściej zadawane pytania, tzw. wymiana dobrych praktyk. Dalsze prace wdrożeniowe nad polskim systemem dla osi priorytetowej 4. Przygotowanie przez IZ : umowy o dofinansowanie dla beneficjentów osi 4 oraz w ramach środka 4.2. (współpraca międzyregionalna i międzynarodowa); Usprawnienie przepływu informacji w ramach wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie osi 4, w szczególności IZ-IP- jasny podział obowiązków wynikających z przyjętego przez Polskę systemu realizacji PO RYBY interpretacje przepisów w ramach osi 4 Zakończenie II konkursu i podpisanie umów z wybranymi LGR Kontynuacja spotkań i szkoleń dla IP i LGR Kontrola IP i LGR

11 Dziękuję za uwagę Jolanta Perkowska Naczelnik Wydziału Obszarów Zależnych od Rybactwa


Pobierz ppt "Oś priorytetowa 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego Gdzie jesteśmy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google