Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała : Anna Pajzert Wychowawca świetlicy. art. 67. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała : Anna Pajzert Wychowawca świetlicy. art. 67. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania."— Zapis prezentacji:

1 Opracowała : Anna Pajzert Wychowawca świetlicy

2 art Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z: 1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 2) biblioteki; 3) świetlicy; 4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 6) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). § Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę. 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

4

5 1. Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym. 2. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę, do której uczęszczają, a także tematy przeprowadzonych zajęć, oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.

6 zapewnienie uczniom szkoły, zorganizowanej opieki wychowawczej przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zapewnienie warunków do rekreacji, pomoc w nauce. W naszej szkole dochodzą jeszcze następujące rzeczy: Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w trakcie przywozów i odwozów a także dbałość o dożywianie.

7 Zapewnienie uczniom opieki w godzinach pracy ich rodziców lub nie posiadającym w domu rodzinnym właściwych warunków do nauki i spędzania czasu wolnego. Organizowanie zespołowej nauki i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności z nauką. Prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej postawy etyczno-moralnej. Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych. Przygotowywanie do właściwego spędzania wolnego czasu; wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy. Organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na wolnym powietrzu. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku.

8 Wyznacznikami funkcji świetlicy są: - potrzeby dzieci i młodzieży - potrzeby społeczne - teoria wychowania - obowiązujące przepisy Czynniki te powinny być kompatybilne. Obecnie można wyróżnić cztery podstawowe funkcje świetlicy prowadzącej działalność z dziećmi i młodzieżą: - funkcja opiekuńcza - funkcja wychowawcza - funkcja społeczna -funkcja dydaktyczna

9 Grupa wychowawcza jest podstawową jednostką organizacyjną świetlicy. Proces wychowawczy w grupie oparty jest na systemie działań pedagogicznych, które podejmuje się w sposób świadomy i celowy. Za organizację pracy w grupie świetlicowej odpowiada wychowawca, który realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze. Duże znaczenie ma zapewnienie dzieciom swobodnej zabawy, rozrywki i odpoczynku.

10 Młodsze dzieci, szczególnie sześciolatki i siedmiolatki, dla prawidłowego rozwoju wymagają zapewnienia właściwych warunków, wśród których do najistotniejszych należy zapewnienie bezpieczeństwa, akceptacji i stałości środowiska. Zbyt duża liczba nauczycieli realizująca część swoich godziny w świetlicy (np. uzupełnienie etatu, godziny karciane), częsta zmiana nauczycieli prowadzących zajęcia z grupą w ciągu dnia może skutkować trudnościami w przystosowaniu, zagubieniem i niepokojem najmłodszych dzieci. Dla najmłodszych dzieci warto tworzyć oddzielną grupę (lub grupy), prowadzone przez jednego wychowawcę, dla której zajęcia organizuje się w odrębnej sali.

11 DLA DZIECKA Niweluje ujemne skutki nauki szkolnej, Udział w grupach, zabawach różnego typu pracach sprzyja emocjonalnym kontaktom oraz nawiązywaniu dziecięcych przyjaźni, Grupa świetlicowa jest miejscem gdzie dziecko rozwija swoje kompetencje społeczne. DLA RODZINY Zapewnia opiekę, kiedy rodzice pracują(ciepły posiłek) Kompensuje braki wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania w rodzinie Model rodziny 2+1 nie sprzyja kształtowaniu prospołecznych postaw, świetlica jest dla wielu dzieci jedynym miejscem ważnych dla nich spotkań, zabaw i kontaktów z rówieśnikami.

12 Przedłuża i uzupełnia pracę szkoły (funkcje wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna), Do świetlicy szkolnej jest zapisane około 2/3 uczniów najmłodszych klas, mamy więc szansę intencjonalnego oddziaływania wychowawczego na znaczną część populacji dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia.

13

14 W przełożeniu na nasze warunki wygląda to tak - świetlica czynna jest od godz do 16.30, pracuje w niej sześcioro wychowawców w tym jedynie dwie osoby jako typowe wychowawczynie świetlicy. Istnieją trzy 25-cio osobowe grupy świetlicowe dla dzieci zapisanych na stałe oraz jedna zbiorcza, ruchoma grupa dzieci dojezdnych. Skrupulatnie pilnujemy tego aby na jednego wychowawcę przypadało nie więcej niż 25-cioro dzieci. W wypadku dużej ilości uczniów jako pomieszczenia świetlicowe wykorzystujemy sale lekcyjne nr 1, nr2 i nr 12. Istnieje także tzw. świetlica dla dzieci młodszych gdzie zajęcia prowadzone są dla 25-ciu dzieci z klas pierwszych. Oddzielenie najmłodszych wychowanków świetlicy od tych starszych przynosi wiele korzyści wychowawczych, społecznych i dydaktycznych. Tenże zabieg spotyka się też a dużą aprobatą rodziców dzieci najmłodszych, którzy bardzo chwalą ten pomysł. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo wychowanków, dlatego dzieci dojezdne są rankiem odbierane z autobusów przez wychowawców i przyprowadzane do świetlicy pod opiekę innego wychowawcy. Zaprowadzane do odwozu są również pod opieką wychowawcy.

15 Dbamy także o komfortowe i higieniczne spożywanie posiłków przez uczniów podczas dwóch przerw obiadowych. Ponadto w ramach programu Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole zajmujemy się przyjęciem, rozdziałem i dystrybucją mleka, owoców i warzyw do dzieci z klas młodszych. Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia: plastyczne, techniczne, edukacyjne, czytelnicze, ruchowe na świeżym powietrzu i w salach, zajęcia komputerowe, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia profilaktyczne. Grupa dzieci młodszych ma także zajęcia muzyczne, taneczne i teatralne. Zachęcamy i udzielamy pomocy w odrabianiu zadań domowych. Rozwijamy dziecięce zainteresowania i pasje, motywujemy do działania. Dokonania wychowanków prezentujemy na tablicach w świetlicy. Pracujemy według rocznego planu pracy świetlicy podzielonego na plany miesięczne. Rodzaje i tematy zajęć odnotowujemy w dziennikach świetlicowych. Chętnie współpracujemy z rodzicami naszych wychowanków.

16 Czynniki warunkujące dobrą jakość pracy świetlicy to: - wysoki poziom kompetencji wychowawców świetlicy, - ciepła, przyjazna atmosfera, - indywidualne traktowanie dziecka– wychowanka świetlicy, -atrakcyjność otoczenia oraz warunków, w których działa świetlica. Staramy się stale doskonalić i podnosić nasze kompetencje, tworzyć ciepłą, przyjazną atmosferę, indywidualnie traktować każde nasze dziecko, w miarę możliwości uatrakcyjniać otoczenie. Na warunki lokalowe nie mamy wielkiego wpływu.

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Opracowała : Anna Pajzert Wychowawca świetlicy. art. 67. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google