Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Opracowała : Anna Pajzert Wychowawca świetlicy

2 Podstawy prawne funkcjonowania świetlic szkolnych - Ustawa o systemie oświaty
art Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z: 1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 2) biblioteki; 3) świetlicy; 4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 6) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych

3 Podstawy prawne funkcjonowania świetlic szkolnych – rozporządzenia.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). § 7. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę. 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

4 Na podstawie rozporządzenia o ramowych statutach, szkoły tworzą własne zapisy. Paragrafy dotyczące świetlicy powinny opisać zasady organizacji świetlicy szkolnej oraz odwoływać się do innych dokumentów, które w bardziej szczegółowy sposób odnoszą się do jej funkcjonowania.

5 Regulacje dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu zajęć w świetlicy.
1. Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym. 2. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę, do której uczęszczają, a także tematy przeprowadzonych zajęć, oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.

6 Jakie są cele świetlicy?
zapewnienie uczniom szkoły, zorganizowanej opieki wychowawczej przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zapewnienie warunków do rekreacji, pomoc w nauce. W naszej szkole dochodzą jeszcze następujące rzeczy: Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w trakcie przywozów i odwozów a także dbałość o dożywianie .

7 Zadania świetlicy – Marian Rosiński
Zapewnienie uczniom opieki w godzinach pracy ich rodziców lub nie posiadającym w domu rodzinnym właściwych warunków do nauki i spędzania czasu wolnego. Organizowanie zespołowej nauki i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności z nauką. Prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej postawy etyczno-moralnej. Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych. Przygotowywanie do właściwego spędzania wolnego czasu; wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy. Organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na wolnym powietrzu. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku.

8 Funkcje świetlicy. Wyznacznikami funkcji świetlicy są: - potrzeby dzieci i młodzieży  - potrzeby społeczne  - teoria wychowania  - obowiązujące przepisy  Czynniki te powinny być kompatybilne. Obecnie można wyróżnić cztery podstawowe funkcje świetlicy prowadzącej działalność z dziećmi i młodzieżą: - funkcja opiekuńcza  - funkcja wychowawcza  - funkcja społeczna  -funkcja dydaktyczna

9 Organizacja pracy w grupie wychowawczej.
Grupa wychowawcza jest podstawową jednostką organizacyjną świetlicy. Proces wychowawczy w grupie oparty jest na systemie działań pedagogicznych, które podejmuje się w sposób świadomy i celowy. Za organizację pracy w grupie świetlicowej odpowiada wychowawca, który realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze. Duże znaczenie ma zapewnienie dzieciom swobodnej zabawy, rozrywki i odpoczynku.

10 Pamiętajmy ! Młodsze dzieci, szczególnie sześciolatki i siedmiolatki, dla prawidłowego rozwoju wymagają zapewnienia właściwych warunków, wśród których do najistotniejszych należy zapewnienie bezpieczeństwa, akceptacji i stałości środowiska. Zbyt duża liczba nauczycieli realizująca część swoich godziny w świetlicy (np. uzupełnienie etatu, godziny „karciane”), częsta zmiana nauczycieli prowadzących zajęcia z grupą w ciągu dnia może skutkować trudnościami w przystosowaniu, zagubieniem i niepokojem najmłodszych dzieci. Dla najmłodszych dzieci warto tworzyć oddzielną grupę (lub grupy), prowadzone przez jednego wychowawcę, dla której zajęcia organizuje się w odrębnej sali.

11 Korzyści wynikające z pobytu dziecka w świetlicy szkolnej.
DLA DZIECKA Niweluje ujemne skutki nauki szkolnej, Udział w grupach, zabawach różnego typu pracach sprzyja emocjonalnym kontaktom oraz nawiązywaniu dziecięcych przyjaźni, Grupa świetlicowa jest miejscem gdzie dziecko rozwija swoje kompetencje społeczne. DLA RODZINY Zapewnia opiekę , kiedy rodzice pracują(ciepły posiłek) Kompensuje braki wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania w rodzinie Model rodziny 2+1 nie sprzyja kształtowaniu prospołecznych postaw, świetlica jest dla wielu dzieci jedynym miejscem ważnych dla nich spotkań, zabaw i kontaktów z rówieśnikami.

12 DLA SZKOŁY : Przedłuża i uzupełnia pracę szkoły (funkcje wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna), Do świetlicy szkolnej jest zapisane około 2/3 uczniów najmłodszych klas, mamy więc szansę intencjonalnego oddziaływania wychowawczego na znaczną część populacji dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia.

13 TO TYLE TEORII

14 W przełożeniu na nasze warunki wygląda to tak - świetlica czynna jest od godz do 16.30, pracuje w niej sześcioro wychowawców w tym jedynie dwie osoby jako typowe wychowawczynie świetlicy. Istnieją trzy 25-cio osobowe grupy świetlicowe dla dzieci zapisanych na stałe oraz jedna zbiorcza, ruchoma grupa dzieci dojezdnych. Skrupulatnie pilnujemy tego aby na jednego wychowawcę przypadało nie więcej niż 25-cioro dzieci. W wypadku dużej ilości uczniów jako pomieszczenia świetlicowe wykorzystujemy sale lekcyjne nr 1, nr2 i nr 12. Istnieje także tzw. „świetlica dla dzieci młodszych” gdzie zajęcia prowadzone są dla 25-ciu dzieci z klas pierwszych. Oddzielenie najmłodszych wychowanków świetlicy od tych starszych przynosi wiele korzyści wychowawczych , społecznych i dydaktycznych. Tenże zabieg spotyka się też a dużą aprobatą rodziców dzieci najmłodszych, którzy bardzo chwalą ten pomysł. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo wychowanków, dlatego dzieci dojezdne są rankiem odbierane z autobusów przez wychowawców i przyprowadzane do świetlicy pod opiekę innego wychowawcy. Zaprowadzane do odwozu są również pod opieką wychowawcy.

15 Dbamy także o komfortowe i higieniczne spożywanie posiłków przez uczniów podczas dwóch przerw obiadowych. Ponadto w ramach programu „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” zajmujemy się przyjęciem, rozdziałem i dystrybucją mleka, owoców i warzyw do dzieci z klas młodszych. Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia: plastyczne, techniczne, edukacyjne, czytelnicze , ruchowe na świeżym powietrzu i w salach, zajęcia komputerowe, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia profilaktyczne. Grupa dzieci młodszych ma także zajęcia muzyczne, taneczne i teatralne. Zachęcamy i udzielamy pomocy w odrabianiu zadań domowych. Rozwijamy dziecięce zainteresowania i pasje, motywujemy do działania. Dokonania wychowanków prezentujemy na tablicach w świetlicy. Pracujemy według rocznego planu pracy świetlicy podzielonego na plany miesięczne. Rodzaje i tematy zajęć odnotowujemy w dziennikach świetlicowych. Chętnie współpracujemy z rodzicami naszych wychowanków.

16 Czynniki warunkujące dobrą jakość pracy świetlicy to:
- wysoki poziom kompetencji wychowawców świetlicy, - ciepła, przyjazna atmosfera, - indywidualne traktowanie dziecka– wychowanka świetlicy, atrakcyjność otoczenia oraz warunków, w których działa świetlica. Staramy się stale doskonalić i podnosić nasze kompetencje , tworzyć ciepłą, przyjazną atmosferę, indywidualnie traktować każde nasze dziecko, w miarę możliwości uatrakcyjniać otoczenie. Na warunki lokalowe nie mamy wielkiego wpływu.

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


Pobierz ppt "ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google