Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Transferu Technologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Transferu Technologii"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Transferu Technologii
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o. Mocna strona czy Szansa, czyli komercjalizacja badań w wydaniu uczelnianym – głos do dyskusji Zdzisław Podrez

2 Mocne strony Dzięki powołaniu UCTTMP dołączyliśmy do grona blisko funkcjonujących Centrów Transferu Technologii w Polsce

3 Akty prawne regulujące działania spółki:
Podstawowym aktem prawnym regulującymi działalność UCTTMP są ustawa – Kodeks spółek handlowych oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. „Art. 86a. 1. W celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych rektor za zgodą senatu uczelni tworzy spółkę kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „spółką celową”. Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają dla wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych na uczelni.

4 Spółka prawa handlowego przewaga nad jednostką uczelnianą
Mocne Strony Spółka prawa handlowego przewaga nad jednostką uczelnianą Elastyczny tryb zatrudniania pracowników CTT; Szybki proces decyzyjny niwelujący wielostopniowe narzuty na usługi obce i zawiłe procedury w strukturach ekonomiczno-księgowych powodujące opóźnienia w decyzjach i płatnościach; Przetargi – brak konieczności stosowania PZP; Lepsze wykorzystanie zasobów uczelni w projektach unijnych;

5 To nadal jednak szansa…
Bez względu na formę prawną CTT, którą wybierzemy oraz bez względu czy będzie funkcjonować na Uczelni czy poza nią należy pamiętać!! Osiągnięcie oczekiwanych rezultatów przez CTT, w tym samofinansowania, pojawia się zazwyczaj po okresie lat; Wymagany czas na „ukształtowanie” nowego pracownika CTT wynosi około 2 lat; Kluczowym staje się zatem dobór odpowiedniej kadry zarządzającej (osoby z doświadczeniem biznesowym, charyzmą i znającą specyfikę funkcjonowania uczelni).

6 Elastyczna struktura organizacyjna ograniczająca koszty
Mocne strony Elastyczna struktura organizacyjna ograniczająca koszty W początkowej fazie rozwoju CTT stosowany jest outsourcing usług finansowych i informatycznych. Rozbudowana struktura dla potrzeb projektowych, finansowana ze środków donatora.

7 Mocne strony Niski budżet, brak dostatecznego wsparcia finansowego, zmusza UCTTMP do działalności komercyjnej

8 Szansa Minimalny okres uzyskiwania dochodów pozwalający na samofinansowanie powinien wynieść 5 lat (BEP) . Po tym czasie zysk dla Uczelni. Spółka działa non profit Całkowite przychody Sprzedaż Zysk Całkowite koszty Break-Even Point Koszty zmienne Strata Koszty stałe Jednostki sprzedane / czas

9 Fazy procesu innowacji
Szansa Fazy procesu innowacji

10 UCTTMP realizuje usługi konsultingowe na rzecz jednostek B+R Uczelni
Mocne strony W tej opcji transferu wiedzy ze sfery nauki do gospodarki, naukowcy UMP realizują punktowe zlecenia przedsiębiorców, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nowa wiedza powstaje i zostaje przekazana firmie, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zawartej pomiędzy UCTTMP a przedsiębiorstwem. UCTTMP czuwa nad kalkulacją oferty, dba by w umowie określono: zakres wiedzy posiadanej i udostępnianej każdej ze stron, prawa do wiedzy nabytej w trakcie realizacji umowy, stronę zarządzającą tymi prawami oraz stronę upoważnioną do prowadzenia negocjacji z ewentualnymi nabywcami nowej wiedzy zasady zakończenia współpracy, a także zasady podziału wydatków i pożytków, jeśli takie będą miały miejsce. UCTTMP realizuje usługi konsultingowe na rzecz jednostek B+R Uczelni

11 Szanse Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych – Projekt w ramach Programu Ministra – KREATOR INNOWACYJNOŚCI Wprowadzenie do struktur Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu systemu zarządzania i ochrony własności intelektualnej poprzez stworzenie oraz wdrożenie odpowiednich procedur, Stworzenie i wdrożenie do struktur UMP systemu komercjalizacji badań naukowych oraz, Stworzenie i wdrożenie bazy danych o wynikach badań naukowych UMP, a także Działania upowszechniające istotę komercjalizacji wiedzy, transferu technologii i przedsiębiorczości wśród studentów i kadry naukowej.

12 Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych
Szanse Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej; POIG – działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”

13 Dziękuję za uwagę Zdzisław Podrez


Pobierz ppt "Centrum Transferu Technologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google