Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAPY WYKŁAD II. MAPY Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym odwzorowaniu kartograficznym i założonej skali z symbolicznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAPY WYKŁAD II. MAPY Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym odwzorowaniu kartograficznym i założonej skali z symbolicznym."— Zapis prezentacji:

1 MAPY WYKŁAD II

2 MAPY Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym odwzorowaniu kartograficznym i założonej skali z symbolicznym przedstawieniem obiektów i ukształtowania. Treść map - znaki umowne, punkty wysokościowe (pikiety), warstwice, siatka współrzędnych, opisy

3 Dokładność mapy Dokładność mapy zależy od skali, odwzorowania i dokładności wykonanych pomiarów. Teoretyczna: D = d*M zakładając d = 0.1 mm Z badań doświadczalnych – błąd D = (0.25mm 0.4mm)*M Dla określonych szczegółów mapy błąd generalizacji kształtu obiektu może wynosić 0.5 m. D = d*M M d 0,05m0,1m0,2m0,5m1,0m

4 MAPY Mapa jest to odwzorowanie nierozwijalnej" kuli (elipsoidy obrotowej) na płaszczyznę, stąd różne odwzorowania kartograficzne: a) rzutowanie kuli na różne powierzchnie rozwijalne"- stąd podział na odwzorowania: - płaszczyznowe; - walcowe; - stożkowe;

5 MAPY b) podział ze względu na położenie powierzchni odwzorowania: - normalne; - poprzeczne; - ukośne; c) podział ze względu na zniekształcenia (lub ich brak) - odwzorowania: - równokątne (wiernokątne); - równopowierzchniowe; - równoodległościowe.

6 MAPY Ziemia jako elipsoida obrotowa - stosowane różne układy odniesienia: 1. Współrzędne geograficzne: - długość (X) W – E; - szerokość geograficzna (Y) N - S. 2. Współrzędne prostokątne (geodezyjne, topograficzne, kartezjańskie = osie odwrotne niż we współrzędnych matematycznych): X T, Y ->, Z (wysokość).

7 MAPY Skala mapy – zależność pomiędzy długością odcinka łączącego dwa punkty na mapie i odległością odpowiadających im punktów na powierzchni odniesienia 1 : M. 1 : M = d / D M – mianownik skali mapy

8 OGÓLNA KLASYFIKACJA MAP 1. kryterium – skala: Drobnoskalowe : M > ; Średnioskalowe : M ; Wielkoskalowe : M < (w praktyce: 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500) 2. kryterium – przeznaczenie: Mapa zasadnicza (1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000), Mapa ewidencji gruntów i budynków (mapa katastralna), Mapa do celów projektowych.

9 OGÓLNA KLASYFIKACJA MAP 3. kryterium – sposób przygotowania: Analogowe (tradycyjne – pierworys – matryca – kopia); Numeryczne (cyfrowe): - wektorowe (skanowanie-wektoryzacja, digitalizacja); - rastrowe (skanowanie); - hybrydowe; Fotogrametryczne (fotomapa, ortofotomapa).

10 PODZIAŁ MAP

11 PODZIAŁ MAP TEMATYCZNYCH

12 Mapy tematyczne Mapy tematyczne są opracowaniami kartograficznymi eksponującymi jeden lub kilka wybranych elementów treści ogólnogeograficznej, bądź określone zagadnienia społeczno - gospodarcze lub przyrodnicze.

13 Mapy tematyczne Mapy tematyczne tworzone są w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb gospodarki narodowej, a w szczególności: potrzeb planowania przestrzennego, rolnictwa i gospodarki żywnościowej, górnictwa itp.; rozwiązywania problemów naukowo – badawczych; administracji i zarządzania.

14 Mapy tematyczne Mapy tematyczne stanowią zbiory map w skalach od l:250 do l: Skale tych map dobiera się wg następujących kryteriów: przeznaczenie i rola mapy; szczegółowość mapy; czytelność mapy.

15 Mapy tematyczne W skład podstawowych elementów opisu mapy tematycznej wchodzą: tytuł mapy określający rodzaj mapy oraz nazwę obszaru; skala mapy; wykaz znaków umownych z objaśnieniami; kwalifikacja mapy pod względem zabezpieczenia tajemnicy;

16 Mapy tematyczne nazwa instytucji opracowującej i wydającej daną mapę; imię i nazwisko redaktora mapy; rodzaj materiału źródłowego podstawowego oraz datę aktualności; data ukończenia opracowania mapy; rok wydania mapy.

17 MAPA ZASADNICZA Mapa zasadnicza jest to mapa sytuacyjno- wysokościowa o treści dostosowanej do potrzeb gospodarczych. Podlega bieżącej i okresowej aktualizacji, jest źródłem wszystkich map pochodnych. Mapa zasadnicza jest przygotowana i udostępniana w jednolitym państwowym układzie współrzędnych, unormowanej formie graficznej i formacie arkuszy.

18 MAPA ZASADNICZA Mapa zasadnicza to podstawowy materiał do opracowania projektów wszystkich branż: planowania przestrzennego miast i osiedli; rolnictwa i leśnictwa; górnictwa; inwestycji budowlanych i inżynierskich; planowania i eksploatacji infrastruktury technicznej; ochrony środowiska.

19 MAPA ZASADNICZA

20 CECHY MAPY ZASADNICZEJ Skala zależy od stopnia nasycenia budowli i urządzeń inżynierskich na danym terenie (instrukcja GUGiK – O2). Przepisy prawa przewidują wykonanie mapy w skalach: 1:500 - dla dużych miast i osiedli o gęstej zabudowie; 1: dla pozostałych miast i osiedli; 1:2000 – dla osiedli wiejskich i terenów rolnych o rozdrobnionym podziale gruntu na działki; 1: dla pozostałych terenów rolnych i leśnych.

21 CECHY MAPY ZASADNICZEJ Zależnie od potrzeb, dla wybranych terenów może być przygotowana mapa w skali 1:250 (trasy ulic). Przewidziano jednolity format arkuszy A1, obejmujący sekcję rysunku w ramce o wymiarach 800x500 mm. Każdy arkusz posiada godło i opis. Godło identyfikuje arkusz mapy zależnie od współrzędnych punktów i skali mapy w strefie odwzorowania kartograficznego.

22 TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ Treść mapy zasadniczej jest dostosowana do skali mapy. Zakres obiektów ograniczają możliwości techniczne pokazania wszystkich detali obiektów terenu i ich opisu na jednym rysunku. Podział obiektów na obligatoryjne i fakultatywne (opcjonalne).

23 TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ Wszystkie elementy treści wykraczające poza obligatoryjne wymagają odrębnego opracowania kartograficznego (dotyczy to z reguły nietrwałych elementów obiektów terenowych lub poszerzenia ilości opisów).

24 TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ Na treść mapy zasadniczej składają się: osnowa geodezyjna; granice: państwa, podziału administracyjnego, jednostek ewidencyjnych, działek oraz użytków gruntowych; ogrodzenia trwałe; budowle i budynki i urządzenia inżynieryjno- techniczne nadziemne i naziemne; uzbrojenie podziemne;

25 TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ drogi, koleje, wody i urządzenia towarzyszące; rzeźba terenu i sztucznie ukształtowane formy terenu; granice użytków gruntowych i pokrycia szatą roślinną; tereny rekreacji, zabaw i sportu; pomniki, cmentarze, figury i krzyże przydrożne; opisy informacyjne związane z treścią mapy; kontury klasyfikacji gruntów i ich oznaczenia oraz numery działek, zgodnie z ewidencją gruntów.

26 TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ Dla określonego obszaru opracowuje się tylko jedną mapę zasadniczą w dobranej skali. Materiałami źródłowymi do opracowania mapy w zależności od skali są: 1) Wyniki pomiarów i badań terenowych, 2) dane opisowe i liczbowe. Błąd położenia punktów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej na pierworysie nie może przekroczyć 0,3 mm względem punktów osnowy geodezyjnej. Błędy wysokości punktów terenu wynoszą ±0.2 m.

27 Metryka mapy zasadniczej Metryka mapy zasadniczej jest podstawowym dokumentem, który obrazuje przebieg opracowania tej mapy. Wzór metryki ustala Główny Geodeta Kraju. Celem metryki mapy jest podanie podstawowych informacji źródłowych o cechach opracowanej mapy i ogólnym stopniu jej aktualności. Metrykę zakłada się dla mapy w momencie rozpoczęcia jej opracowywania i uzupełnia się ją w miarę wprowadzanych zmian.

28 Metryka mapy zasadniczej Metryka mapy zawiera następujące dane: tytuł, skalę; numer ewidencyjny; godło arkusza; oznaczenie zbioru danych mapy numerycznej; układ współrzędnych X, Y, H;

29 Metryka mapy zasadniczej metodę opracowania mapy; wpisy dotyczące dokładności mapy; rok wydania mapy; wykonawcę mapy odpowiedzialnego za jej opracowanie; wpisy dotyczące aktualizacji mapy.

30 Forma mapy zasadniczej Mapa zasadnicza wykonywana jest w formie numerycznej lub klasycznej. Treść obligatoryjna mapy zasadniczej, wykonana w formie numerycznej, prowadzona jest w w systemie informatycznym, wektorowym.

31 Forma mapy zasadniczej Treść mapy zasadniczej przedstawia poprzez system nakładek tematycznych informacje: E - nakładka ewidencji gruntów i budynków; U - nakładka sieci uzbrojenia terenu; S - nakładka sytuacji powierzchniowej (inne obiekty trwale związane z terenem); W - nakładka rzeźby terenu (wysokościowa); R - nakładka realizacyjnych uzgodnień projektowych.

32 MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (KATASTRALNA) Mapa katastralna stanowi podstawowy materiał kartograficzny wykorzystywany do celów prawnych i różnorodnych potrzeb gospodarki narodowej, a w szczególności: gospodarki ziemią; planowania przestrzennego; projektowania lokalizacji inwestycji.

33 MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (KATASTRALNA) Mapa ewidencyjna powinna być utrzymywana w stanie bieżącej aktualności. Dla określonego obszaru opracowuje się tylko jedną mapę w dobranej skali.

34 MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (KATASTRALNA) Na treść mapy ewidencyjnej składają się: osnowa geodezyjna; granice państwa, podziału administracyjnego, jednostek ewidencyjnych, działek oraz użytków gruntowych; kontury klasyfikacji gruntów i ich oznaczenia oraz numery działek, zgodnie z operatem ewidencji gruntów; budynki i ich numery ewidencyjne; opisy informacyjne związane z treścią mapy. Skala mapy 1 : 500; 1 : 1 000; 1 : i 1 :

35 MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Ewidencja gruntów i budynków stanowi podstawę: planowania przestrzennego; wymiaru podatków; oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych; statystyki publicznej; gospodarki nieruchomościami. Dane zawarte w ewidencji gruntów są podstawą odpowiednich wpisów do działu I księgi wieczystej.

36 MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z: map; rejestrów; dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne, ale udzielane są odpłatnie przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

37 FRAGMENT MAPY EWIDENCYJNEJ

38 Mapa numeryczna (cyfrowa) Mapa cyfrowa to baza danych, która zawiera jednoznaczne określenie położenia obiektu na Ziemi w postaci grafiki komputerowej. Programy komputerowego systemu mapy cyfrowej umożliwiają wizualizację obiektów na monitorze komputera.

39 Mapa numeryczna Najczęściej używane systemy mapy numerycznej w Polsce: AutoCad Map; Microstation, zawierające moduły dla branży inżynierii lądowej i architektury; EwMapa, GeoSET, TerraBit, Geo-Map, GeoGraphics, GEOMedia.. Mapy cyfrowe są najważniejszym elementem każdego Systemu Informacji Geograficznej (GIS).

40 Mapa numeryczna wektorowa w systemie AutoCad

41 Mapa numeryczna opracowana w systemie GEOMedia

42 Metody opracowania mapy numerycznej Mapy numeryczne powstają: 1. Po przetworzeniu zbiorów danych z pomiarów geodezyjnych i opracowań fotogrametrycznych met. kartografii numerycznej do postaci obrazów wektorowych. 2. Przez skanowanie wcześniej zredagowanych map analogowych do postaci obrazów rastrowych.

43 Metody opracowania mapy numerycznej 3. Przez skanowanie map analogowych i przeprowadzenie kalibracji i wektoryzacji obrazu po uzupełnieniu ze zbiorów z pomiarów geodezyjnych i opracowań fotogrametrycznych. 4. Przez digitalizację map analogowych i przeprowadzenie operacji redagowania mapy met. kartografii numerycznej w postaci obrazów wektorowych.

44 WARSTWY MAP NUMERYCZNYCH

45 Ortofotomapa Ortofotomapa jest obrazem terenu powstałym ze zdjęć lotniczych przetworzonych do jednolitej skali w założonym odwzorowaniu kartograficznym. Jest to opracowanie fotogrametryczne, które łączy w sobie zalety zdjęcia lotniczego z tradycyjną mapą analogową.

46 Ortofotomapa Ortofotomapa stanowi idealny materiał badawczy przydatny do oceny stanu środowiska przyrodniczego, bazę informacyjną dla planistów, geodetów, sozologów i administracji publicznej. Terenowa rozdzielczość piksela wynosi około 0.5 metra. Dokładność ortofotomapy odpowiada skali 1: 5000.

47 ZDJĘCIE LOTNICZE

48 Ortofotomapa

49 AUTOMATYZACJA W KARTOGRAFII NUMERYCZNEJ Pomiary zapis danych geodezyjnych przetwarzanie druk mapy

50 Numeryczny model terenu Numeryczny model terenu - NMT (ang. Digital Terrain Model) tworzy się w oparciu o dane wektorowe z pomiarów fotogrametrycznych, bezpośrednich pomiarów terenowych bądź w wyniku wektoryzacji rzeźby terenu z istniejących map.

51 Numeryczny model terenu Utworzony model terenu pozwala na: - automatyczne generowanie profili podłużnych i poprzecznych; - obliczanie objętości gruntu (robót ziemnych), - tworzenie map warstwicowych, - różnego rodzaju wizualizacje i analizy. - wspomaga projektowanie dróg, melioracji czy przewidywanie zasięgu i skutków powodzi. NMT najczęściej oznacza trójwymiarowy model rzeźby terenu.

52 Mapa warstwicowa

53 OPRACOWANIA DANYCH GEODEZYJNYCH

54 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "MAPY WYKŁAD II. MAPY Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym odwzorowaniu kartograficznym i założonej skali z symbolicznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google