Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAPY WYKŁAD II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAPY WYKŁAD II."— Zapis prezentacji:

1 MAPY WYKŁAD II

2 MAPY Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym odwzorowaniu kartograficznym i założonej skali z symbolicznym przedstawieniem obiektów i ukształtowania. Treść map - znaki umowne, punkty wysokościowe (pikiety), warstwice, siatka współrzędnych, opisy

3 Dokładność mapy Dokładność mapy zależy od skali, odwzorowania i dokładności wykonanych pomiarów. Teoretyczna: D = d*M zakładając d = 0.1 mm Z badań doświadczalnych – błąd D =  (0.25mm  0.4mm)*M Dla określonych szczegółów mapy błąd generalizacji kształtu obiektu może wynosić 0.5 m D = d*M M 500 1000 2000 5000 10 000 d 0,05m 0,1m 0,2m 0,5m 1,0m

4 MAPY Mapa jest to odwzorowanie „nierozwijalnej" kuli (elipsoidy obrotowej) na płaszczyznę, stąd różne odwzorowania kartograficzne: a) rzutowanie kuli na różne powierzchnie „rozwijalne"- stąd podział na odwzorowania: - płaszczyznowe; - walcowe; - stożkowe;

5 MAPY b) podział ze względu na położenie powierzchni odwzorowania: - normalne; - poprzeczne; - ukośne; c) podział ze względu na zniekształcenia (lub ich brak) - odwzorowania: - równokątne (wiernokątne); - równopowierzchniowe; - równoodległościowe.

6 MAPY Ziemia jako elipsoida obrotowa - stosowane różne układy odniesienia: 1. Współrzędne geograficzne: - długość (X) W – E; - szerokość geograficzna (Y) N - S. 2. Współrzędne prostokątne (geodezyjne, topograficzne, kartezjańskie = osie odwrotne niż we współrzędnych matematycznych): X T, Y ->, Z (wysokość).

7 MAPY Skala mapy – zależność pomiędzy długością odcinka łączącego dwa punkty na mapie i odległością odpowiadających im punktów na powierzchni odniesienia 1 : M. 1 : M = d / D M – mianownik skali mapy

8 OGÓLNA KLASYFIKACJA MAP
1. kryterium – skala: Drobnoskalowe : M > ; Średnioskalowe : ≤ M ≤ ; Wielkoskalowe : M < (w praktyce: 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500) 2. kryterium – przeznaczenie: Mapa zasadnicza (1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000), Mapa ewidencji gruntów i budynków (mapa katastralna), Mapa do celów projektowych.

9 OGÓLNA KLASYFIKACJA MAP
3. kryterium – sposób przygotowania: Analogowe (tradycyjne – pierworys – matryca – kopia); Numeryczne (cyfrowe): - wektorowe (skanowanie-wektoryzacja, digitalizacja); - rastrowe (skanowanie); - hybrydowe; Fotogrametryczne (fotomapa, ortofotomapa).

10 PODZIAŁ MAP

11 PODZIAŁ MAP TEMATYCZNYCH

12 Mapy tematyczne Mapy tematyczne są opracowaniami kartograficznymi eksponującymi jeden lub kilka wybranych elementów treści ogólnogeograficznej, bądź określone zagadnienia społeczno - gospodarcze lub przyrodnicze.

13 Mapy tematyczne Mapy tematyczne tworzone są w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb gospodarki narodowej, a w szczególności: potrzeb planowania przestrzennego, rolnictwa i gospodarki żywnościowej, górnictwa itp.; rozwiązywania problemów naukowo – badawczych; administracji i zarządzania.

14 Mapy tematyczne Mapy tematyczne stanowią zbiory map w skalach od l:250 do l: Skale tych map dobiera się wg następujących kryteriów: przeznaczenie i rola mapy; szczegółowość mapy; czytelność mapy.

15 Mapy tematyczne W skład podstawowych elementów opisu mapy tematycznej wchodzą: tytuł mapy określający rodzaj mapy oraz nazwę obszaru; skala mapy; wykaz znaków umownych z objaśnieniami; kwalifikacja mapy pod względem zabezpieczenia tajemnicy;

16 Mapy tematyczne nazwa instytucji opracowującej i wydającej daną mapę;
imię i nazwisko redaktora mapy; rodzaj materiału źródłowego podstawowego oraz datę aktualności; data ukończenia opracowania mapy; rok wydania mapy.

17 MAPA ZASADNICZA Mapa zasadnicza jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa o treści dostosowanej do potrzeb gospodarczych. Podlega bieżącej i okresowej aktualizacji, jest źródłem wszystkich map pochodnych. Mapa zasadnicza jest przygotowana i udostępniana w jednolitym państwowym układzie współrzędnych, unormowanej formie graficznej i formacie arkuszy.

18 MAPA ZASADNICZA Mapa zasadnicza to podstawowy materiał do opracowania projektów wszystkich branż: planowania przestrzennego miast i osiedli; rolnictwa i leśnictwa; górnictwa; inwestycji budowlanych i inżynierskich; planowania i eksploatacji infrastruktury technicznej; ochrony środowiska.

19 MAPA ZASADNICZA

20 CECHY MAPY ZASADNICZEJ
Skala zależy od stopnia nasycenia budowli i urządzeń inżynierskich na danym terenie (instrukcja GUGiK – O2). Przepisy prawa przewidują wykonanie mapy w skalach: 1:500 - dla dużych miast i osiedli o gęstej zabudowie; 1: dla pozostałych miast i osiedli; 1:2000 – dla osiedli wiejskich i terenów rolnych o rozdrobnionym podziale gruntu na działki; 1: dla pozostałych terenów rolnych i leśnych.

21 CECHY MAPY ZASADNICZEJ
Zależnie od potrzeb, dla wybranych terenów może być przygotowana mapa w skali 1:250 (trasy ulic). Przewidziano jednolity format arkuszy A1, obejmujący sekcję rysunku w ramce o wymiarach 800x500 mm. Każdy arkusz posiada godło i opis. Godło identyfikuje arkusz mapy zależnie od współrzędnych punktów i skali mapy w strefie odwzorowania kartograficznego.

22 TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ
Treść mapy zasadniczej jest dostosowana do skali mapy. Zakres obiektów ograniczają możliwości techniczne pokazania wszystkich detali obiektów terenu i ich opisu na jednym rysunku. Podział obiektów na obligatoryjne i fakultatywne (opcjonalne).

23 TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ
Wszystkie elementy treści wykraczające poza obligatoryjne wymagają odrębnego opracowania kartograficznego (dotyczy to z reguły nietrwałych elementów obiektów terenowych lub poszerzenia ilości opisów).

24 TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ
Na treść mapy zasadniczej składają się: osnowa geodezyjna; granice: państwa, podziału administracyjnego, jednostek ewidencyjnych, działek oraz użytków gruntowych; ogrodzenia trwałe; budowle i budynki i urządzenia inżynieryjno-techniczne nadziemne i naziemne; uzbrojenie podziemne;

25 TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ
drogi, koleje, wody i urządzenia towarzyszące; rzeźba terenu i sztucznie ukształtowane formy terenu; granice użytków gruntowych i pokrycia szatą roślinną; tereny rekreacji, zabaw i sportu; pomniki, cmentarze, figury i krzyże przydrożne; opisy informacyjne związane z treścią mapy; kontury klasyfikacji gruntów i ich oznaczenia oraz numery działek, zgodnie z ewidencją gruntów.

26 TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ
Dla określonego obszaru opracowuje się tylko jedną mapę zasadniczą w dobranej skali. Materiałami źródłowymi do opracowania mapy w zależności od skali są: 1) Wyniki pomiarów i badań terenowych, 2) dane opisowe i liczbowe. Błąd położenia punktów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej na pierworysie nie może przekroczyć 0,3 mm względem punktów osnowy geodezyjnej. Błędy wysokości punktów terenu wynoszą ±0.2 m.

27 Metryka mapy zasadniczej
Metryka mapy zasadniczej jest podstawowym dokumentem, który obrazuje przebieg opracowania tej mapy. Wzór metryki ustala Główny Geodeta Kraju. Celem metryki mapy jest podanie podstawowych informacji źródłowych o cechach opracowanej mapy i ogólnym stopniu jej aktualności. Metrykę zakłada się dla mapy w momencie rozpoczęcia jej opracowywania i uzupełnia się ją w miarę wprowadzanych zmian.

28 Metryka mapy zasadniczej
Metryka mapy zawiera następujące dane: tytuł, skalę; numer ewidencyjny; godło arkusza; oznaczenie zbioru danych mapy numerycznej; układ współrzędnych X, Y, H;

29 Metryka mapy zasadniczej
metodę opracowania mapy; wpisy dotyczące dokładności mapy; rok wydania mapy; wykonawcę mapy odpowiedzialnego za jej opracowanie; wpisy dotyczące aktualizacji mapy.

30 Forma mapy zasadniczej
Mapa zasadnicza wykonywana jest w formie numerycznej lub klasycznej. Treść obligatoryjna mapy zasadniczej, wykonana w formie numerycznej, prowadzona jest w w systemie informatycznym, wektorowym.

31 Forma mapy zasadniczej
Treść mapy zasadniczej przedstawia poprzez system nakładek tematycznych informacje: E - nakładka ewidencji gruntów i budynków; U - nakładka sieci uzbrojenia terenu; S - nakładka sytuacji powierzchniowej (inne obiekty trwale związane z terenem); W - nakładka rzeźby terenu (wysokościowa); R - nakładka realizacyjnych uzgodnień projektowych.

32 MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (KATASTRALNA)
Mapa katastralna stanowi podstawowy materiał kartograficzny wykorzystywany do celów prawnych i różnorodnych potrzeb gospodarki narodowej, a w szczególności: gospodarki ziemią; planowania przestrzennego; projektowania lokalizacji inwestycji.

33 MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (KATASTRALNA)
Mapa ewidencyjna powinna być utrzymywana w stanie bieżącej aktualności. Dla określonego obszaru opracowuje się tylko jedną mapę w dobranej skali.

34 MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (KATASTRALNA)
Na treść mapy ewidencyjnej składają się: osnowa geodezyjna; granice państwa, podziału administracyjnego, jednostek ewidencyjnych, działek oraz użytków gruntowych; kontury klasyfikacji gruntów i ich oznaczenia oraz numery działek, zgodnie z operatem ewidencji gruntów; budynki i ich numery ewidencyjne; opisy informacyjne związane z treścią mapy. Skala mapy 1 : 500; 1 : 1 000; 1 : i 1 :

35 MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Ewidencja gruntów i budynków stanowi podstawę: planowania przestrzennego; wymiaru podatków; oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych; statystyki publicznej; gospodarki nieruchomościami. Dane zawarte w ewidencji gruntów są podstawą odpowiednich wpisów do działu I księgi wieczystej.

36 MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z: map; rejestrów; dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne, ale udzielane są odpłatnie przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

37 FRAGMENT MAPY EWIDENCYJNEJ

38 Mapa numeryczna (cyfrowa)
Mapa cyfrowa to baza danych, która zawiera jednoznaczne określenie położenia obiektu na Ziemi w postaci grafiki komputerowej. Programy komputerowego systemu mapy cyfrowej umożliwiają wizualizację obiektów na monitorze komputera.

39 Mapa numeryczna Najczęściej używane systemy mapy numerycznej w Polsce:
AutoCad Map; Microstation, zawierające moduły dla branży inżynierii lądowej i architektury; EwMapa, GeoSET, TerraBit, Geo-Map, GeoGraphics, GEOMedia. . Mapy cyfrowe są najważniejszym elementem każdego Systemu Informacji Geograficznej (GIS).

40 Mapa numeryczna wektorowa w systemie AutoCad

41 Mapa numeryczna opracowana w systemie GEOMedia

42 Metody opracowania mapy numerycznej
Mapy numeryczne powstają: 1. Po przetworzeniu zbiorów danych z pomiarów geodezyjnych i opracowań fotogrametrycznych met. kartografii numerycznej do postaci obrazów wektorowych. 2. Przez skanowanie wcześniej zredagowanych map analogowych do postaci obrazów rastrowych.

43 Metody opracowania mapy numerycznej
3. Przez skanowanie map analogowych i przeprowadzenie kalibracji i wektoryzacji obrazu po uzupełnieniu ze zbiorów z pomiarów geodezyjnych i opracowań fotogrametrycznych. 4. Przez digitalizację map analogowych i przeprowadzenie operacji redagowania mapy met. kartografii numerycznej w postaci obrazów wektorowych.

44 WARSTWY MAP NUMERYCZNYCH

45 Ortofotomapa Ortofotomapa jest obrazem terenu powstałym ze zdjęć lotniczych przetworzonych do jednolitej skali w założonym odwzorowaniu kartograficznym. Jest to opracowanie fotogrametryczne, które łączy w sobie zalety zdjęcia lotniczego z tradycyjną mapą analogową.

46 Ortofotomapa Ortofotomapa stanowi idealny materiał badawczy przydatny do oceny stanu środowiska przyrodniczego, bazę informacyjną dla planistów, geodetów, sozologów i administracji publicznej. Terenowa rozdzielczość piksela wynosi około 0.5 metra. Dokładność ortofotomapy odpowiada skali 1: 5000.

47 ZDJĘCIE LOTNICZE

48 Ortofotomapa

49 AUTOMATYZACJA W KARTOGRAFII NUMERYCZNEJ
Pomiary  zapis danych geodezyjnych  przetwarzanie  druk mapy

50 Numeryczny model terenu
Numeryczny model terenu - NMT (ang. Digital Terrain Model) tworzy się w oparciu o dane wektorowe z pomiarów fotogrametrycznych, bezpośrednich pomiarów terenowych bądź w wyniku wektoryzacji rzeźby terenu z istniejących map.

51 Numeryczny model terenu
Utworzony model terenu pozwala na: - automatyczne generowanie profili podłużnych i poprzecznych; - obliczanie objętości gruntu (robót ziemnych), - tworzenie map warstwicowych, - różnego rodzaju wizualizacje i analizy. - wspomaga projektowanie dróg, melioracji czy przewidywanie zasięgu i skutków powodzi. NMT najczęściej oznacza trójwymiarowy model rzeźby terenu.

52 Mapa warstwicowa

53 OPRACOWANIA DANYCH GEODEZYJNYCH

54 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "MAPY WYKŁAD II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google