Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Możliwości prawne działań proekologicznych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Możliwości prawne działań proekologicznych”"— Zapis prezentacji:

1 „Możliwości prawne działań proekologicznych”
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Ochrony Środowiska pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, Warszawa, tel , fax

2 Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U nr 180 poz. 1495 z późn. zm.), której głównym celem jest stworzenie systemu gospodarowania ww. odpadów. Za odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), uważane są przedmioty należące do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

3 Obowiązki przedsiębiorców wytwarzających odpady:
Przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórca odpadów zobowiązany jest do: uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o odpadach, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla terenów zamkniętych, dla pozostałych przedsięwzięć Prezydent m.st. Warszawy. uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie. Prezydent m.st. Warszawy jest organem właściwym do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

4 Obowiązki przedsiębiorców wytwarzających odpady: c.d.
- przedłożenia na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmiany tej działalności wpływającej na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie, albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne, zgonie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach. Prezydent m.st. Warszawy jest organem właściwym do przyjęcia informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. - przekazywania kolejnemu posiadaczowi odpadów, legitymującemu się zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i/lub transportu, odzysku odpadów. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem właściwym do wydania zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów; sporządzania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów i przekazywania do Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

5 Obowiązki gospodarujących odpadami:
Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie gospodarowania odpadami, zobowiązany jest do: uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i/lub transportu odpadów, zgodnie z art.. 28 ust. 1 ustawy o odpadach; Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, a w przypadku zezwolenia na transport –starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania posiadacza odpadów. - uzyskania zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku/unieszkodliwiania odpadów; W przypadku zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, organem właściwym do wydania zezwolenia jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dla pozostałych przedsięwzięć Prezydent m.st. Warszawy. - uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i selektywnego odbierania tych odpadów.

6 Obowiązki gospodarujących odpadami: c.d.
- uzyskania wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń w zakresie zbierania i/lub transportu odpadów; Realizacja przez sprzedawców detalicznych i hurtowych obowiązku nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie będzie związana z koniecznością uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o odpadach. Podstawę prawną zwolnienia z obowiązku uzyskania powyższego zezwolenia stanowi rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154). - prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

7 Prezydent m.st. Warszawy prowadzi dwa rejestry:
Tak więc, zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach, sprzedawca detaliczny i hurtowy w momencie rozpoczęcia działalności w zakresie zbierania i transportu będzie w tym zakresie podlegał obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów w przypadku transportu odpadów. Prezydent m.st. Warszawy prowadzi dwa rejestry: zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach – rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie i/lub transport odpadów; zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – rejestr zbierających zużyty sprzęt, zawierający adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu. Obowiązkiem prowadzącego punkt zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest również złożenie do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru oraz sporządzanie i przekazywanie sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu. .

8 Co mieszkaniec powinien z nimi zrobić?
ELEKTROŚMIECI! Co mieszkaniec powinien z nimi zrobić? oddać w sklepie – mieszkaniec przy zakupie nowego sprzętu może oddać stary na zasadzie „1 za 1” (bez względu na jego markę i wielkość); mieszkaniec może oddać bezpłatnie do punktu zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – pełną listę punktów prowadzonych na terenie m.st.Warszawy można znaleźć na stronie:

9 PUNKTY ZBIERANIA ELEKTROŚMIECI
Miasto Stołeczne Warszawa podpisało porozumienie z firmą ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, która prowadzi system bezpłatnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od 14 kwietnia 2007 r., w każdą sobotę w godzinach (jesień – zima godzina 10-14). Na dzień dzisiejszy na terenie m.st. Warszawy istnieje 19 punktów. Co tydzień zbieranych jest obecnie około 20 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dodatkowo na stronie Urzędu m.st. Warszawy można znaleźć punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzone przez firmy wywozowe otwarte od poniedziałku do piątku:

10 Dziękuję za uwagę Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, Warszawa, tel , fax


Pobierz ppt "„Możliwości prawne działań proekologicznych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google