Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia"— Zapis prezentacji:

1 Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia
Konferencja Sport, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych - stan obecny i perspektywy r. MPiPS, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

2 Statystyka w tys. Osoby niepełnosprawne ogółem 5.457
w tym osoby niepełnosprawne prawnie Dzieci niepełnosprawne (w wieku poniżej 16 lat) w tym niepełnosprawne prawnie Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności  ,5*) Niepełnosprawni studenci ,2  Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat): w tym osoby niepełnosprawne prawnie (2.396) Rodziny z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną *) bez dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem Źródło: GUS; NSP 2002, GUS - Edukacja 2004/2005 , GUS- Szkoły Wyższe 2004/2005, BAEL- iii kwartał 2005

3 Programy PFRON wsparcie sportu, turystyki, rekreacji
Partner – wspieranie zadań realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. wsparcie imprez, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz integracyjnych – zł (w tym ok. 3,9 mln zł dla organizacji o zasięgu ogólnopolskim zajmujących się sportem, turystyką, rehabilitacją) Dane za 2005 r. źródło PFRON

4 Programy PFRON wsparcie sportu, turystyki, rekreacji
Promocja integracji osób niepełnosprawnych (m.in. wsparcie wydawnictw, imprez, zawodów, kampanii) zł - wypłacone dofinansowania Dane za 2005 r. źródło PFRON

5 Zadania powiatu rehabilitacja społeczna
Dofinansowanie: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych likwidacji barier funkcjonalnych sprzętu rehabilitacyjnego przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych sportu, kultury, rekreacji i turystyki kosztów tworzenia i działania wtz

6 Liczba osób objętych zadaniem Kwota dofinansowania (zł)
Praktyka Rehabilitacja społeczna, zadania powiatu dofinansowane ze środków PFRON Zadanie Liczba osób objętych zadaniem Kwota dofinansowania (zł) 2004 r. 2005 r. Warsztaty terapii zajęciowej 18 203 19 797 243  257  Turnusy rehabilitacyjne (+opiekunowie) 120 582 (+38 500) 140 924 ( ) 84  102  Likwidacja barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych) 30 538 (liczba umów) 29 627 116 171 936 Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (sprzęt rehab. - tylko osoby indywidualne) 82  116  Sport, kultura, rekreacja i turystyka 74 374 80 813 13 804 172 16  razem: (bez opiekunów) 541  (stan na dzień 31 grudnia 2004 r. i 2005 r., źródło PFRON)

7 Praktyka Rehabilitacja społeczna
Struktura wydatków samorządów powiatowych (rehabilitacja społeczna) ze środków PFRON na turnusy rehabilitacyjne, sport, kulturę, rekreację i turystykę w latach

8 Turnusy rehabilitacyjne - definicja
  Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

9 Turnusy rehabilitacyjne Wykorzystanie środków PFRON na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych Liczba osób Kwota w zł. 1997 1999 2001 2003 2004 2005

10 Turnusy rehabilitacyjne
Lata Liczba osób biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych ogółem w tym osób niepełnosprawnych 2003 (75,4%) 2004 (75,7%) 2005 (76,1%)

11 Liczba ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestrów
Liczba podmiotów wpisanych do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Liczba podmiotów wpisanych do rejestrów ośrodków przyjmujących grupy turnusowe 675 665 Stan na dzień 30 kwietnia 2006 r.

12 Liczba ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru na dzień 30 kwietnia 2006 r. według województw

13 Turnusy rehabilitacyjne
  Centralna baza danych, utworzona z 16 wojewódzkich rejestrów ośrodków i 16 wojewódzkich rejestrów organizatorów. Zawiera aktualizowane przez wojewodów informacje o ośrodkach i organizatorach, posiadających wpis do odpowiedniego rejestru wojewody. Możliwości: - wyszukiwanie ośrodków i organizatorów według zadanych kryteriów (np. rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu) - wyszukane pozycje można następnie wydrukować wraz z danymi kontaktowymi - podmioty, które są zainteresowane uzyskaniem wpisu do rejestru ośrodków lub rejestru organizatorów mogą skorzystać z możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku i wydrukowania go w celu złożenia w odpowiednim urzędzie.

14 Turnusy rehabilitacyjne
Problemy i propozycje zgłaszane przez przedstawicieli samorządów powiatowych: - turnusy rehabilitacyjne traktowane są jako pobyty sanatoryjne, należy wprowadzić zasadę pierwszeństwa i ograniczenia wiekowego w stosunku do osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych, należy zmienić zasady funkcjonowania turnusów rehabilitacyjnych poprzez wyraźne podkreślenie celu rehabilitacyjnego, należy zaostrzyć kryteria dla organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, należy wprowadzić zapis ustawowy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym co 2-3 lata, należy pozostawić zasady uczestnictwa w turnusie w obecnym kształcie.

15 Turnusy rehabilitacyjne
Problemy i propozycje zgłaszane przez przedstawicieli samorządów województw: zawiadomienie o wpisie i wykreśleniu z rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych powinno mieć formę decyzji, należy określić termin, w którym ośrodek lub organizator mogą ponownie złożyć wniosek o wpis do rejestru w przypadku, gdy ich pierwszy wniosek został rozpatrzony negatywnie lub dany podmiot został wykreślony z rejestru, brak sankcji dla podmiotów, które zostały wykreślone ze stosownego rejestru, opinia marszałka powinna być przekazywana także do ośrodka ubiegającego się o wpis do rejestru, rejestr ośrodków i organizatorów powinien prowadzić marszałek.

16 Turnusy rehabilitacyjne
Problemy i propozycje zgłaszane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych: większe dostosowanie rehabilitacji do potrzeb osoby niepełnosprawnej (diagnoza rehabilitacyjna), zagwarantowanie wysokiej jakości rehabilitacji na turnusach, - turnusy rehabilitacyjne powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie, aby spełniły swoją rolę rehabilitacyjną, a nie były tylko wczasami, - w turnusach rehabilitacyjnych powinny uczestniczyć w większym stopniu osoby w wieku aktywności zawodowej, aby wspomagać ich rehabilitację społeczną i zawodową oraz osoby starsze, aby zapobiegać ich społecznemu wykluczeniu.


Pobierz ppt "Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google