Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia Konferencja Sport,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia Konferencja Sport,"— Zapis prezentacji:

1 Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia Konferencja Sport, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych - stan obecny i perspektywy - stan obecny i perspektywy r. MPiPS, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

2 Statystyka w tys. Osoby niepełnosprawne ogółem w tym osoby niepełnosprawne prawnie Dzieci niepełnosprawne (w wieku poniżej 16 lat) 202 w tym niepełnosprawne prawnie 135 Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności 179,5*) Niepełnosprawni studenci 9,2 Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat): w tym osoby niepełnosprawne prawnie (2.396) Rodziny z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną *) bez dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem Źródło: GUS; NSP 2002, GUS - Edukacja 2004/2005, GUS- Szkoły Wyższe 2004/2005, BAEL- iii kwartał 2005

3 Programy PFRON wsparcie sportu, turystyki, rekreacji Partner – wspieranie zadań realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. wsparcie imprez, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz integracyjnych – zł (w tym ok. 3,9 mln zł dla organizacji o zasięgu ogólnopolskim zajmujących się sportem, turystyką, rehabilitacją) Dane za 2005 r. źródło PFRON

4 Programy PFRON wsparcie sportu, turystyki, rekreacji Promocja integracji osób niepełnosprawnych (m.in. wsparcie wydawnictw, imprez, zawodów, kampanii) zł - wypłacone dofinansowania Dane za 2005 r. źródło PFRON

5 Zadania powiatu rehabilitacja społeczna Dofinansowanie: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych likwidacji barier funkcjonalnych sprzętu rehabilitacyjnego przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych sportu, kultury, rekreacji i turystyki kosztów tworzenia i działania wtz

6 Praktyka Rehabilitacja społeczna, zadania powiatu dofinansowane ze środków PFRON Zadanie Liczba osób objętych zadaniemKwota dofinansowania (zł) 2004 r.2005 r.2004 r.2005 r. Warsztaty terapii zajęciowej Turnusy rehabilitacyjne (+opiekunowie) ( ) ( ) Likwidacja barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych) (liczba umów) (liczba umów) Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (sprzęt rehab. - tylko osoby indywidualne) Sport, kultura, rekreacja i turystyka razem: (bez opiekunów) (bez opiekunów) (stan na dzień 31 grudnia 2004 r. i 2005 r., źródło PFRON)

7 Praktyka Rehabilitacja społeczna Struktura wydatków samorządów powiatowych (rehabilitacja społeczna) ze środków PFRON na turnusy rehabilitacyjne, sport, kulturę, rekreację i turystykę w latach

8 Turnusy rehabilitacyjne - definicja Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

9 Turnusy rehabilitacyjne Wykorzystanie środków PFRON na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych Liczba osóbKwota w zł

10 Turnusy rehabilitacyjne Lata Liczba osób biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych ogółem w tym osób niepełnosprawnych (75,4%) (75,7%) (76,1%)

11 Liczba ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestrów Liczba podmiotów wpisanych do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Liczba podmiotów wpisanych do rejestrów ośrodków przyjmujących grupy turnusowe Stan na dzień 30 kwietnia 2006 r.

12 Liczba ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru na dzień 30 kwietnia 2006 r. według województw

13 Turnusy rehabilitacyjne Centralna baza danych, utworzona z 16 wojewódzkich rejestrów ośrodków i 16 wojewódzkich rejestrów organizatorów. Zawiera aktualizowane przez wojewodów informacje o ośrodkach i organizatorach, posiadających wpis do odpowiedniego rejestru wojewody. Możliwości: - wyszukiwanie ośrodków i organizatorów według zadanych kryteriów (np. rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu) - wyszukane pozycje można następnie wydrukować wraz z danymi kontaktowymi - podmioty, które są zainteresowane uzyskaniem wpisu do rejestru ośrodków lub rejestru organizatorów mogą skorzystać z możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku i wydrukowania go w celu złożenia w odpowiednim urzędzie.

14 Turnusy rehabilitacyjne Problemy i propozycje zgłaszane przez przedstawicieli samorządów powiatowych: - turnusy rehabilitacyjne traktowane są jako pobyty sanatoryjne, - należy wprowadzić zasadę pierwszeństwa i ograniczenia wiekowego w stosunku do osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych, - należy zmienić zasady funkcjonowania turnusów rehabilitacyjnych poprzez wyraźne podkreślenie celu rehabilitacyjnego, - należy zaostrzyć kryteria dla organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, - należy wprowadzić zapis ustawowy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym co 2-3 lata, - należy pozostawić zasady uczestnictwa w turnusie w obecnym kształcie.

15 Turnusy rehabilitacyjne Problemy i propozycje zgłaszane przez przedstawicieli samorządów województw: - zawiadomienie o wpisie i wykreśleniu z rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych powinno mieć formę decyzji, - należy określić termin, w którym ośrodek lub organizator mogą ponownie złożyć wniosek o wpis do rejestru w przypadku, gdy ich pierwszy wniosek został rozpatrzony negatywnie lub dany podmiot został wykreślony z rejestru, - brak sankcji dla podmiotów, które zostały wykreślone ze stosownego rejestru, - opinia marszałka powinna być przekazywana także do ośrodka ubiegającego się o wpis do rejestru, - rejestr ośrodków i organizatorów powinien prowadzić marszałek.

16 Turnusy rehabilitacyjne Problemy i propozycje zgłaszane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych: - większe dostosowanie rehabilitacji do potrzeb osoby niepełnosprawnej (diagnoza rehabilitacyjna), zagwarantowanie wysokiej jakości rehabilitacji na turnusach, - turnusy rehabilitacyjne powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie, aby spełniły swoją rolę rehabilitacyjną, a nie były tylko wczasami, - w turnusach rehabilitacyjnych powinny uczestniczyć w większym stopniu osoby w wieku aktywności zawodowej, aby wspomagać ich rehabilitację społeczną i zawodową oraz osoby starsze, aby zapobiegać ich społecznemu wykluczeniu.


Pobierz ppt "Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia Konferencja Sport,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google