Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia Konferencja Sport,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia Konferencja Sport,"— Zapis prezentacji:

1 Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia Konferencja Sport, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych - stan obecny i perspektywy - stan obecny i perspektywy 10.05.2006 r. MPiPS, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

2 Statystyka w tys. Osoby niepełnosprawne ogółem 5.457 w tym osoby niepełnosprawne prawnie 4.450 Dzieci niepełnosprawne (w wieku poniżej 16 lat) 202 w tym niepełnosprawne prawnie 135 Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności 179,5*) Niepełnosprawni studenci 9,2 Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat): 2.893 w tym osoby niepełnosprawne prawnie 2.608 (2.396) Rodziny z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną 3.137 *) bez dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem Źródło: GUS; NSP 2002, GUS - Edukacja 2004/2005, GUS- Szkoły Wyższe 2004/2005, BAEL- iii kwartał 2005

3 Programy PFRON wsparcie sportu, turystyki, rekreacji Partner – wspieranie zadań realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. wsparcie imprez, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz integracyjnych – 4.887.558 zł (w tym ok. 3,9 mln zł dla organizacji o zasięgu ogólnopolskim zajmujących się sportem, turystyką, rehabilitacją) Dane za 2005 r. źródło PFRON

4 Programy PFRON wsparcie sportu, turystyki, rekreacji Promocja integracji osób niepełnosprawnych (m.in. wsparcie wydawnictw, imprez, zawodów, kampanii) 469.709 zł - wypłacone dofinansowania Dane za 2005 r. źródło PFRON

5 Zadania powiatu rehabilitacja społeczna Dofinansowanie: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych likwidacji barier funkcjonalnych sprzętu rehabilitacyjnego przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych sportu, kultury, rekreacji i turystyki kosztów tworzenia i działania wtz

6 Praktyka Rehabilitacja społeczna, zadania powiatu dofinansowane ze środków PFRON Zadanie Liczba osób objętych zadaniemKwota dofinansowania (zł) 2004 r.2005 r.2004 r.2005 r. Warsztaty terapii zajęciowej 18 20319 797243 801 115257 548 159 Turnusy rehabilitacyjne (+opiekunowie) 120 582 (+38 500) 140 924 (+45 293) 84 955 947102 793 600 Likwidacja barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych) 30 538 (liczba umów) 29 627 (liczba umów) 116 171 936111 304 018 Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (sprzęt rehab. - tylko osoby indywidualne) 121 560149 75482 942 889116 118 938 Sport, kultura, rekreacja i turystyka 74 37480 81313 804 17216 486 551 razem: 365 257 (bez opiekunów) 420 915 (bez opiekunów) 541 676 059604 251 266 (stan na dzień 31 grudnia 2004 r. i 2005 r., źródło PFRON)

7 Praktyka Rehabilitacja społeczna Struktura wydatków samorządów powiatowych (rehabilitacja społeczna) ze środków PFRON na turnusy rehabilitacyjne, sport, kulturę, rekreację i turystykę w latach 2003-2005

8 Turnusy rehabilitacyjne - definicja Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

9 Turnusy rehabilitacyjne Wykorzystanie środków PFRON na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych Liczba osóbKwota w zł. 1997 143 82053 000 000 1999 125 81462 100 000 2001 126 48663 700 000 2003 136 75570 234 997 2004 159 08284 955 967 2005 185 217102 793 600

10 Turnusy rehabilitacyjne Lata Liczba osób biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych ogółem w tym osób niepełnosprawnych 2003136 755103 160 (75,4%) 2004159 082120 582 (75,7%) 2005185 217140 924 (76,1%)

11 Liczba ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestrów Liczba podmiotów wpisanych do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Liczba podmiotów wpisanych do rejestrów ośrodków przyjmujących grupy turnusowe 675665 Stan na dzień 30 kwietnia 2006 r.

12 Liczba ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru na dzień 30 kwietnia 2006 r. według województw

13 Turnusy rehabilitacyjne Centralna baza danych, utworzona z 16 wojewódzkich rejestrów ośrodków i 16 wojewódzkich rejestrów organizatorów. http://www.ebon.mps.gov.pl Zawiera aktualizowane przez wojewodów informacje o ośrodkach i organizatorach, posiadających wpis do odpowiedniego rejestru wojewody. Możliwości: - wyszukiwanie ośrodków i organizatorów według zadanych kryteriów (np. rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu) - wyszukane pozycje można następnie wydrukować wraz z danymi kontaktowymi - podmioty, które są zainteresowane uzyskaniem wpisu do rejestru ośrodków lub rejestru organizatorów mogą skorzystać z możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku i wydrukowania go w celu złożenia w odpowiednim urzędzie.

14 Turnusy rehabilitacyjne Problemy i propozycje zgłaszane przez przedstawicieli samorządów powiatowych: - turnusy rehabilitacyjne traktowane są jako pobyty sanatoryjne, - należy wprowadzić zasadę pierwszeństwa i ograniczenia wiekowego w stosunku do osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych, - należy zmienić zasady funkcjonowania turnusów rehabilitacyjnych poprzez wyraźne podkreślenie celu rehabilitacyjnego, - należy zaostrzyć kryteria dla organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, - należy wprowadzić zapis ustawowy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym co 2-3 lata, - należy pozostawić zasady uczestnictwa w turnusie w obecnym kształcie.

15 Turnusy rehabilitacyjne Problemy i propozycje zgłaszane przez przedstawicieli samorządów województw: - zawiadomienie o wpisie i wykreśleniu z rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych powinno mieć formę decyzji, - należy określić termin, w którym ośrodek lub organizator mogą ponownie złożyć wniosek o wpis do rejestru w przypadku, gdy ich pierwszy wniosek został rozpatrzony negatywnie lub dany podmiot został wykreślony z rejestru, - brak sankcji dla podmiotów, które zostały wykreślone ze stosownego rejestru, - opinia marszałka powinna być przekazywana także do ośrodka ubiegającego się o wpis do rejestru, - rejestr ośrodków i organizatorów powinien prowadzić marszałek.

16 Turnusy rehabilitacyjne Problemy i propozycje zgłaszane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych: - większe dostosowanie rehabilitacji do potrzeb osoby niepełnosprawnej (diagnoza rehabilitacyjna), zagwarantowanie wysokiej jakości rehabilitacji na turnusach, - turnusy rehabilitacyjne powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie, aby spełniły swoją rolę rehabilitacyjną, a nie były tylko wczasami, - w turnusach rehabilitacyjnych powinny uczestniczyć w większym stopniu osoby w wieku aktywności zawodowej, aby wspomagać ich rehabilitację społeczną i zawodową oraz osoby starsze, aby zapobiegać ich społecznemu wykluczeniu.


Pobierz ppt "Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia Turnusy rehabilitacyjne stan obecny i dotychczasowe doświadczenia Konferencja Sport,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google