Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Płocku"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1 Płock fax

2 INFORMACJA O POŻYCZKACH Z FUNDUSZU PRACY NA ROZPOCZĘCIEDZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSOBY BEZROBOTNEJ Pożyczki mogą być udzielane na działalność produkcyjną, usługową i handlową. Preferowana jest działalność produkcyjna; Do wniosku o pożyczkę należy dołączyć: biznes plan, dokument potwierdzający prawo do lokalu, dokumenty potwierdzające zabezpieczenie spłaty pożyczki, oświadczenie (zgoda) współmałżonka pożyczkobiorcy na pobranie pożyczki, oświadczenia (zgody) współmałżonków poręczycieli na pobranie pożyczki, przyrzeczenie koncesji (dla działalności wymagającej koncesji) – promesa koncesji, wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (dla osób ubiegających się o pożyczkę w okresie wypowiedzenia), zaświadczenie z organu samorządowego (Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej) o niefigurowaniu w ewidencji działalności gospodarczej w okresie 24 m-cy przed złożeniem wniosku, w przypadku posiadania decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej (24 m-ce przed datą złożenia wniosku) należy załączyć kserokopię ww. decyzji. Dotyczy również zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób. 3. Spłata pożyczki, w zależności od stopnia ryzyka winna być zabezpieczona w formie poręczenia osób trzecich (przynajmniej dwóch poręczycieli). Poręczycielem może być osoba pracująca, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nie określony, której wynagrodzenie netto jest nie niższe niż 900 zł. Współmałżonkowie poręczycieli składają pisemne oświadczenie (zgody) na poręczenie pożyczki.

3 4. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć w zależności od rodzaju działalności gospodarczej, kwoty:
działalność produkcyjna do zł. działalność usługowa do zł. działalność handlowa do zł. Pożyczki udzielane są na 3 lata. 6. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 50% zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego tj. obecnie 3,38% w skali roku. Pożyczka, na wniosek pożyczkobiorcy, może być umorzona w wysokości: do 50% kwoty pożyczki udzielonej na działalność wyłącznie produkcyjną, do 30% kwoty pożyczki udzielonej na działalność usługową, do 20% kwoty pożyczki udzielonej na działalność handlową, Bez względu na rodzaj działalności, z wyjątkiem działalności produkcyjnej w wysokości 40% kwoty pożyczki udzielonej pożyczkobiorcy, będącemu: absolwentem, osobą zamieszkałą na terenie powiatu ziemskiego lub rozpoczynającą działalność na ww. terenie. Warunkiem umorzenia jest: prowadzenie działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy, terminowe spłacanie rat pożyczki (w przypadku “monitów” pożyczka nie będzie umorzona), dotrzymanie wszystkich warunków umowy. Okres karencji spłaty pożyczki wynosi 3 miesiące od dnia wypłacenia pożyczki, a gdy pożyczka udzielana jest na działalność wyłącznie produkcyjną 6 miesięcy. Okres karencji spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej bezrobotnym absolwentom oraz osobom rozpoczynającym działalność na terenie powiatu ziemskiego wynosi 6 miesięcy. 10. Pożyczkobiorca zobowiązany jest prowadzić działalność, na rozpoczęcie której otrzymał pożyczkę z Funduszu Pracy przez nieprzerwany okres minimum 24 miesiące.

4 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
SZKOLENIA - PRZEKWALIFIKOWANIA Szkolenia – skierowanie na szkolenie może uzyskać każda osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków: brak kwalifikacji zawodowych, konieczność zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia, utrata zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie; Szkolenia w urzędzie pracy realizowane są w dwóch formach: - indywidualne, - grupowe. Szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby bezrobotnej. Niezbędnym warunkiem skierowania na szkolenie jest uzyskanie deklaracji pracodawcy dotyczącej możliwości zatrudnienia po ukończonym szkoleniu lub podpisaniu deklaracji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Urząd pracy finansuje 80% kosztów szkolenia, a 20% pokrywa osoba bezrobotna z własnych środków. Koszt szkolenia finansowego ze środków Funduszu Pracy nie może przekroczyć dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia (na dzień dzisiejszy przeciętne wynagrodzenie wynosi 2276,84 zł). Czas trwania szkoleń zawodowych nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W okresie odbywania szkolenia osobie bezrobotnej przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości 20% podstawy naliczania zasiłku dla bezrobotnych, tj. brutto 100,60 zł. W przypadku absolwentów w okresie szkolenia wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wysokości 60% podstawy naliczania zasiłku dla bezrobotnych, tj. brutto 302,00 zł. Bezrobotny ma również prawo do korzystania z pożyczki szkoleniowej na sfinansowanie kosztów specjalistycznego szkolenia. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Pożyczka jest nie oprocentowana. Okres spłaty pożyczki może wynosić do 18 m-cy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

5 PRACE INTERWENCYJNE Program prac interwencyjnych kierowany jest do Pracodawców / jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają pracowników oraz jednoosobowi przedsiębiorcy jeżeli zamierzają zatrudnić bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych/ tworzących nowe miejsca pracy, na których zostaną zatrudnione skierowane przez urząd pracy osoby bezrobotne. Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie nowo tworzonego miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych składa w urzędzie pracy stosowny wniosek wraz z załącznikami: kopia dokumentu potwierdzającego formę prawną istnienia Firmy, zaświadczenie o stanie zatrudnienia za okres ostatnich 6 miesięcy z rozbiciem na poszczególne miesiące oraz o nie zaleganiu z opłatami składek ZUS, zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami, kopia nadania numeru REGON, informacja z 3 lat o otrzymanej pomocy publicznej. Powyższe wnioski rozpatrywane są przez Komisję Konkursową ds. wyłaniania organizatorów prac interwencyjnych. Urząd pracy zawiera z pracodawcą, u którego skierowani bezrobotni wykonywać będą prace interwencyjne umowę cywilno-prawną określającą w szczególności: liczbę bezrobotnych oraz okres refundacji /aktualnie 6 miesięcy/ miejsce wykonywania prac interwencyjnych, niezbędne lub pożądane kwalifikacje kierowanych bezrobotnych z określeniem stanowisk pracy na których zostaną zatrudnieni, obowiązek informowania urzędu o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę z zatrudnionym bezrobotnym,

6 obowiązek zatrudnienia kolejnego bezrobotnego skierowanego przez urząd na wakujące stanowisko pracy w ciągu 30 dni od daty ustania zatrudnienia na w/w stanowisku, obowiązek utrzymania zorganizowanych umową miejsc pracy na czas określony min. 6 miesięcy po zakończeniu okresu dofinansowania, warunki uzyskania oraz wysokość jednorazowej refundacji z tyt. utrzymania stanowisk pracy na czas nieokreślony /aktualnie do 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w chwili spełnienia warunków/, wysokość refundowanych z Funduszu Pracy przez urząd pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne / aktualnie za 1 zatrudnionego bezrobotnego z wynagrodzenia refundowana jest kwota 420,00 zł miesięcznie plus składka ZUS (w części opłaconej przez pracodawcę) od refundowanego wynagrodzenia /. Na organizowane w ramach prac interwencyjnych miejsca pracy kierowane są osoby bezrobotne posiadające kwalifikacje określone przez pracodawcę we wniosku oraz zaliczające się do tzw. grup ryzyka tj.: zarejestrowane w urzędzie pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, których współmałżonek jest również zarejestrowany jako osoba bezrobotna, jedyni żywiciele rodziny. Prace interwencyjne nie mogą być organizowane jeżeli: 1. w okresie ostatnich 6 miesięcy liczba zatrudnionych pracowników uległa zmniejszeniu o 10 %, chyba że było to wynikiem sezonowości produkcji lub usług; 2. pracodawca jest w stanie likwidacji lub upadłości; ponadto u pracodawców będących: 1. partiami lub organizacjami politycznymi, 2. biurami poselsko-senatorskimi, 3. organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy, 4. urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, 5. kościołami lub związkami wyznaniowymi, 6. przedstawicielstwami obcych państw.

7 AKTYWIZACJA ZAWODOWA ABSOLWENTÓW
Program aktywizacji zawodowej absolwentów kierowany jest do Pracodawców / jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają pracowników oraz jednoosobowi przedsiębiorcy jeżeli zamierzają zatrudnić bezrobotnego w ramach aktywizacji zawodowej absolwentów tworzących nowe miejsca pracy, na których zostaną zatrudnione skierowane przez urząd pracy osoby bezrobotne. Celem programu jest promowanie zatrudnienia absolwentów. Pracodawcy, który w wyniku umowy zawartej z urzędem pracy zatrudnił w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego przez urząd absolwenta, przysługuje przez okres do 12 miesięcy zwrot części kosztów poniesionych z tytułu wypłaconego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie nowo tworzonego miejsca pracy w ramach aktywizacji zawodowej absolwentów składa w urzędzie pracy stosowny wniosek wraz z załącznikami: kopia dokumentu potwierdzającego formę prawną istnienia Firmy, zaświadczenie o stanie zatrudnienia za okres ostatnich 6 miesięcy z rozbiciem na poszczególne miesiące oraz o nie zaleganiu z opłatami składek ZUS, zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami, kopię nadania numeru REGON, informację o uzyskanej pomocy publicznej. Wysokość refundowanych z Funduszu Pracy przez urząd pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne / aktualnie za 1 zatrudnionego bezrobotnego z wynagrodzenia refundowana jest kwota 400,00 zł miesięcznie za zatrudnienie bezrobotnego plus składka ZUS w części opłacanej przez pracodawcę/ od refundowanego wynagrodzenia.

8 STAŻE ABSOLWENCKIE Jedną z form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu polegającą na aktywizacji zawodowej młodzieży są staże absolwenckie, kierowane do osób kończących szkoły i nie posiadających doświadczenia w pracy zawodowej. Na wniosek lub za zgodą absolwenta Powiatowy Urząd Pracy może skierować go do odbycia u pracodawcy stażu. Okres stażu nie powinien być krótszy niż 3 m-ce oraz nie może przekraczać 12 m-cy i uzależniony jest od rodzaju stanowiska pracy jak i przygotowania zawodowego młodzieży. Celem stażu jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania powierzonych mu czynności ( zadań ) zgodnie z opracowanym wcześniej przez pracodawcę harmonogramem stanowiącym integralną część umowy o odbywanie stażu przez absolwenta. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez PUP z pracodawcą wg programu /harmonogram/ określonego w umowie. Z powyższego rozwiązania wynikają korzyści zarówno dla absolwentów jak i pracodawców. Bezrobotni absolwenci mają możliwość doskonalenia umiejętności nabytych w szkole i wykorzystania ich w praktyce, a jednocześnie zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczeń. Ponadto absolwentom w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, które wypłacane jest przez PUP w Płocku. Od stypendium odprowadzana jest składka na ubezpieczenie : emerytalne, rentowe i wypadkowe. Na kwota stypendium wynosi 504,20 zł. brutto – 451,43 zł netto. Natomiast pracodawcom realizacja programu stażu daje możliwość przyuczenia absolwenta do wykonywania czynności na powierzonym mu stanowisku bez ponoszenia kosztów zatrudnienia. Pozwala to również na dokonanie oceny czy dana osoba posiada predyspozycje do samodzielnej pracy na w/w stanowisku.


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Płocku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google