Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE W 2004r. Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZOWANYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE W 2004r. Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZOWANYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE W 2004r. Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZOWANYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Jaworzno, styczeń 2005 r.

2 OGÓLNE DANE STATYSTYCZNE Liczba ludności VI/04 96.609 VI/04 96.609 XII/03 96.703 Liczba ludności w wieku produkcyjnym VI/04 62.518 VI/04 62.518 XII/03 62.404 Liczba czynnych zawodowo XII/04 32.228 XII/04 32.228 XII/03 33.701 Pracujący XII/04 25.000 XII/03 25.900 Bezrobotni XII/04 7.228 XII/03 7.785 Stopa bezrobocia w Jaworznie w m-cu grudniu 2004r. 22,4 % Stopa bezrobocia w Jaworznie Bezrobotni7.228 Liczba czynnych zawodowo 32.228100 STATYSTYKA

3 STATYSTYKA POZIOM BEZROBOCIA ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA PRZESTRZENI ROKU 2004 Stopa bezrobocia Jaworzno Polska Śląsk

4 LICZBA REJESTRUJACYCH SIĘ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 2004R. Ogółem zarejestrowanych na przestrzeni 2004 roku 7.563 Średnio w miesiącu 630 STATYSTYKA

5 NAPŁYW I ODPŁYW Z EWIDENCJI BEZROBOTNYCH STATYSTYKA 01.I.2004 - 31.XII.2004 7.563 osoby 01.I.2003 - 31.XII.2003 6.452 osoby Liczba rejestracji + 1.111 osoby 01.I.2004 - 31.XII.2004 8.120 osób 01.I.2003 - 31.XII.2003 6.551 osób Liczba wyłączeń + 1.569 osób Stan na 31.12.2003r. + Napływ w 2004r. – Odpływ w 2004r. = Stan na 31.12.2004r. 7.785 + 7.563 – 8.120 = 7.228

6 POWODY REJESTRACJI ORAZ WYŁĄCZEŃ STATYSTYKA OGÓŁEM WYŁĄCZEŃ – 8.120 Podjęcie pracy 3.341 Brak gotowości do podjęcia pracy 2.342 Podjęcia szkolenia lub stażu 1.636 Nabycie praw emerytalnych lub rentowych 228 Dobrowolna rezygnacja ze statusu 269 Inne. np. podjęcia nauki w systemie dziennym, otrzymanie świadczenia z MOPS, powołanie do służby wojskowej, zmiana miejsca zameldowania, ukończenia 60/65 lat 304 OGÓŁEM REJESTRACJI – 7.563 Utrata zatrudnienia lub zakończenie 4.860 działalności gospodarczej Ukończenie szkoły 951 Utrata prawa do renty 71 Po urlopie wychowawczym, zasiłku chorobowym, urlopie macierzyńskim 61 Zakończenie służby wojskowej 72 Inne. Npponowna rejestracja po utracie statusu bezrobotnego, celem uzyskania świadczeń zdrowotnych lub pomocy z MOPS 1.548 Inne. Np. ponowna rejestracja po utracie statusu bezrobotnego, celem uzyskania świadczeń zdrowotnych lub pomocy z MOPS 1.548

7 STRUKTURY BEZROBOTNYCH - 31.12.2004r. STATYSTYKA - wg wieku - - wg wykształcenia - - wg stażu pracy - - wg czasu pozostawania bez pracy -

8 NIEPEŁNOSPRAWNI Ilość ofert pracy Najczęściej występujące zawody: 4691 Sprzątaczka, dozorca, pracownik ochrony, sprzedawca, operator urządzeń produkcyjnych ilość miejsc pracy ilość podjęć pracy 51 Szkolenia Pośrednictwo Pracy Uczestnicy szkoleń Bezro- botni Poszukujący pracy 5 6 Rodzaje szkoleń Pracownik hurtowni, pracownik ochrony osób i mienia, pracownik administracyjno biurowy, obsługa komputera z elementami internetu, kosmetyczka Ogółem niepełnosprawni 317 osób 174 kobiet 174 kobiet Ogółem 210 osób w tym 133 kobiety bezrobotni Ogółem 107 osób w tym 41 kobiety poszukujący pracy STATYSTYKA Liczba zaproszeń na rozmowę kwalifikacyjną 142 4 giełdy pracy dla osób niepełnosprawnych W wyniku których 16 osób podjęło pracę

9 ZADANIA PASYWNE bezrobotnych -dziennie - skompletowane wnioski do celów rentowych i emerytalnych decyzji administracyjnych zaświadczeń legitymacji ubezpieczeniowych postanowień wznawiających postępowanie administracyjne pisma do sądów, prokuratury, komornika policji w sprawie bezrobotnych informacje dla MOPS zaświadczeń do ustalenia kapitału początkowego przyjęte wnioski na zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny informacji PIT - 11 pisma dot. refundacji kont osobistych ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH ILOŚĆ WYDANYCH INNE ok. 1.000 2.964 19.132 349 5.046 241 9.595 443 348 878 384 5.772 1.650 STATYSTYKA

10 LICZBA ZAKTYWIZOWANYCH BEZROBOTNYCH W 2004r. AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH OGÓŁEM ZAKTYWIZOWANYCH 2003r.2004r. 4.814 6.703 POŚREDNICTWO PRACY 2003r.2004r. 2.096 2.428 ZATRUDNIENIE NIESUBSYDIOWANE 2003r.2004r. 1.210 1.399 ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE 2003r.2004r. 886 1.029 886 1.029 SZKOLENIA 2003r.2004r. 880 1.460 KLUB PRACY 2003r.2004r. 243 287 PORADNICTWO ZAWODOWE 2003r.2004r. 794 2.528 W 2003r. – warsztaty dla absolwentów - 801 W WYNIKU BEZPOŚREDNICH SKIEROWAŃ 2003r. 2004r. 431 451 W WYNIKU GIEŁD I TARGÓW PRACY, ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH, POŚREDNICTWA W PRZEKAZYWANIU DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH 2003r. 2004r. 779 948

11 DZIAŁANIA POŚREDNICTWA PRACY LICZBA OFERT PRACY 20041.594 2003 1.439 LICZBA PRACODAWCÓW POZYSKANYCH DO WSPÓŁPRACY 2004903 w tym nowych 205 2003 536 w tym nowych149 LICZBA PODJĘĆ PRACY W WYNIKU DZIAŁAŃ POŚREDNICTWA 2004 2.428 w tym staż 441 2003 2.096 w tym staż 395 LICZBA WIZYT U PRACODAWCÓW 2004192 2003 254 LICZBA POZYSKANYCH W WYNIKU WIZYT OFERT PRACY 2004 62 2003 190 LICZBA WYDANYCH ZAPROSZEŃ NA ROZMOWY KWALIFIKACYJNE 20042.179 2003 1.537 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH TARGI I GIEŁDY PRACY ILOŚĆ ZORGANIZOWANYCH: * TARGÓW PRACY – 2 * GIEŁD PRACY – 17 ILOŚĆ PRZEDSTAWIONYCH MIEJSC PRACY:1.035122 ILOŚĆ OSÓB PODJĘĆ PRACY: 193 95

12 CHARAKTERYSTYKA OFERT PRACY Struktura ofert pracy ze względu na poziom wymaganego wykształcenia Zawody, w których najczęściej zgłaszane były oferty zatrudnienia pracownik biurowy sprzedawca robotnik gospodarczy sprzątaczka spawacz pakowacz OGÓŁEM OFERTY PRACY BĘDĄCE SUBSYDIOWANE NIESUBSYDIOWANE W DYSPOZYCJI PUP JAWORZNO 20041.594 672922 2003 1.439 775 664 magazynier przedstawiciel handlowy murarz asystent rachunkowości dozorca elektryk AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH

13 OFERT PRACY ZA GRANICĄ AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH w ramach sieci EURES Liczba ofert pracy ogółem - 160 Najczęściej pojawiające się zawody: elektryk, pielęgniarka, stolarz, tynkarz, murarz, cieśla, specjalista ds.. sprzedaży, pracownik budowlany, opiekunka dla osób starszych Kraje, do których najczęściej zgłaszano nabór: Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Czechy, Niemcy, Islandia, Słowenia agencje zatrudnienia Liczba ofert pracy ogółem - 609 Najczęściej pojawiające się zawody: opiekunka dzieci, kelnerzy – pokojówki – recepcjoniści w hotelu, pielęgniarki i położne, opiekunki w domach opieki, spawacz, murarz, rzeźnik – wykrawacz, cieśla, stolarz, pracownik budowlany, kucharz, operator sprzętu Kraje, do których najczęściej zgłaszano nabór: Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Holandia, Niemcy, Słowenia, Hiszpania, Włochy

14 badanie potrzeb zatrudnieniowych na rok 2004 zapytania o plany zatrudnieniowe wystosowano do 687 pracodawców, z których odpowiedzi udzieliło 166. Wynikiem analizy było pozyskanie 297 miejsc pracy, w tym 147 miejsc pracy subsydiowanej. organizacja robót publicznych uruchomienie robót publicznych w placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie miasta Jaworzna przy wykonywaniu prac remontowo – konserwatorskich oraz porządkowych. Na powyższą formę skierowano ogółem 70 osób bezrobotnych. umowy trójstronne zawarcie 55 umów trójstronnych, w których pracodawcy zapewnili zatrudnienie. Umowy objęły ogółem 63 osoby bezrobotne. Zawarte umowy dotyczyły m.in. szkoleń z zakresu: kierowca kat. C, D,E; spawanie podstawowe z egzaminem UDT, uprawnienia SEP, operator sprzętu ciężkiego. projekt Firma Socjalna współrealizacja zadań wynikających z projektu opracowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. finansowanego w ramach Programu Phare 2002. Powiatowy Urząd Pracy współuczestniczył w rekrutacji beneficjentów projektu, opracowaniu kontraktu, określającego zobowiązania uczestników. Wyłonieni beneficjenci uczestniczyli w kursach podnoszących kwalifikacje. DZIAŁANIA PUP DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ZATRUDNIENIE

15 współpraca z firmą WORKER Personel Czasowy w wyniku podjętej współpracy zorganizowano Giełdy Pracy na stanowiska: kasjer, magazynier, pakowaczka, wykrawacz. W wyniku giełd 92 osoby podjęły zatrudnienie w Fabryce GELLWE Sp. z o.o. w Zabierzowie k/ Krakowa. pozyskanie i kontynuacja współpracy z pracodawcami z terenu miast ościennych Firma VALEO – Auto System Chrzanów, Zakłady Mięsne Chrzanów, Przedsiębiorstwo Produkcyjne CHRIST Mysłowice,MALPOL Katowice, BADFORD Sp. z o.o. Katowice, Fabryka Produkcyjna KUCHENMEISTER Chrzanów. Urząd prowadzi działania związane z pozyskiwaniem ofert, zamieszczaniem ofert w lokalnej prasie, stronie internetowej oraz gablotach informacyjnych, wstępnym doborem kandydatów oraz pośrednictwem w przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych; nawiązanie współpracy z agencjami pracy i doradztwa zawodowego wystosowano zapytanie do 70 agencji celem nawiązania współpracy. W wyniku podjętych działań sukcesywnie napływają oferty, które udostępniane są zainteresowanym bezrobotnym. wypłata dodatków aktywizacyjnych wypłata 250 dodatków aktywizacyjnych o charakterze wyrównawczym zachęcających bezrobotnych do uzyskiwania dochodów z pracy w miejsce dochodów z transferów socjalnych. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ZATRUDNIENIE DZIAŁANIA PUP

16 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH WG POSZCZEGÓLNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH Prace interwencyjne Roboty publiczne Szkolenia Umowy absolwenckie Staże i Przygotowanie zawodowe Dotacja na dział. gosp. Ogółem. Refundacja składki ZUS Młodociani pracownicy Liczba osób objętych aktywną formą Osoby, które ukończyły aktywną formę Osoby, które podjęły pracę Efektywność w % 1.460 128 168 695 24 12 2.489 1.357 141 92 20 358 - 1.968 516 68 58 184 15 12 853 38% 74% 41% 51% 53% 100% 43 % 2 - - - - - - -

17 PROGRAMY SKIEROWANE DO LUDZI MŁODYCH PROGRAMY REALIZOWANE W 2004r. JUNIOR CEL: stworzenie szansy niepełnosprawnym absolwentom w zdobyciu i utrzymaniu zatrudniania oraz możliwości zaprezentowania się przyszłemu pracodawcy, a także pomoc pracodawcy w przełamaniu barier w kontaktach z niepełnosprawnymi EFEKTY: w ramach zatrudnienia refundowanego skierowano do pracy 1 osobę niepełnosprawną poszukująca pracy 1 niepełnosprawna osoba bezrobotna zdobyła pierwsze doświadczenie w ramach stażu WARTO BYĆ AKTYWNYM CEL: objęcie procesem doradczym osób posiadających wyższe wykształcenia w celu pobudzenia do kreatywnego poszukiwania zatrudnienia poprzez uczestnictwo w warsztatach aktywnego planowania kariery EFEKTY: 276 osób ukończyło program 46 osób podniosło swoje kwalifikacje w ramach szkoleń 48 osób zdobyło pierwsze doświadczenie w ramach staży 75 osób podjęło pracę stałą POMOC DLA ROLNIKÓW PRZY POZYSKIWANIU ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ CEL: aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku do 25 lat oraz absolwentów szkół wyższych poprzez wykonywanie w ramach stażu zadań na rzecz pomocy rolnikom zamieszkałym w gminach miejsko – wiejskich, w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej EFEKTY: 3 absolwentów skierowano na staż

18 PROGRAMY SKIEROWANE DO LUDZI MŁODYCH – współfinansowane ze środków Unii Europejskiej PROGRAMY REALIZOWANE W 2004r. PRZYSZŁOŚĆ MŁODZIEŻY (Europejski Fundusz Społeczny) CEL: zaktywizowanie młodych bezrobotnych (do 25 roku życia) oraz absolwentów szkół wyższych w celu zapewnienia lepszego startu zawodowego i łatwiejszego znalezienia się na rynku pracy EFEKTY: 119 osób skierowano do odbycia stażu zawodowego, 136 osób zostało przeszkolonych w ramach (program w kursów zawodowych, 2 osoby otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, trakcie realizacji) dotychczas 25 osób podjęło pracę stałą @LTERNATYWA (Phare 2001) CEL: wsparcie młodzieży poszukującej pracy w wielu do 26 lat poprzez usługi doradcze (każdy uczestnik projektu tworzy własny Indywidualny Plan Działania), szkolenia zawodowe oraz zatrudnienie poza powiatem EFEKTY: 213 osób ukończyło program 150 osób podniosło swoje kwalifikacje w ramach szkoleń 16 osób zdobyło pierwsze doświadczenie w ramach staży 75 osób podjęło pracę stałą 3 osoby skierowano do zatrudnienia poza powiatem MENEDŻER WŁASNEJ KARIERY (Phare 2002) CEL: zwiększenie szans bezrobotnych do 25 roku życia na podjęcie zatrudnienia jest poprzez Indywidualny Plan Działania, który zakłada współpracę z doradcą zawodowym w zakresie identyfikacji własnych zasobów, jak również nauki umiejętności poszukiwania i uzyskania zatrudnienia, po którym następuje szkolenie zawodowego lub staż EFEKTY: (program w trakcie realizacji) 105 osób przystąpiło do programu (opracowywania IPD) 35 osób rozpocznie odbywanie stażu zawodowego od lutego 05r. 70 osób rozpocznie szkolenia od marca 05r.

19 PROGRAMY SKIEROWANE DO DŁUGOTRWALE ZAREJESTROWANYCH PROGRAMY REALIZOWANE W 2004r. LEPSZE JUTRO CEL: zwiększenie skuteczności i efektywności przeciwdziałania bezrobociu oraz złagodzenie utrwalonych negatywnych cech struktury zarejestrowanych m.in. długotrwałego bezrobocia EFEKTY: 380 osób objęto programem 302 osoby zostały skierowane na szkolenia 56 osób odbyło staż zawodowy 22 osoby zaktywizowano poprzez zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych dotychczas 111 osób podjęło pracę stałą POWRÓT (Europejski Fundusz Społeczny) CEL: przeciwdziałanie pozostawaniu bez pracy przez okres powyżej 12 miesięcy oraz zapobieganie zagrożeniu długotrwałego bezrobocia EFEKTY: (program w trakcie realizacji) 297 osób przeszkolono w ramach kursów zawodowych 18 osób zaktywizowano poprzez zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 3 osoby rozpoczęły działalność gospodarczą dzięki udzielonej dotacji dotychczas 32 osoby podjęły pracę stałą

20 PROGRAMY SKIEROWANE DO OGÓŁU BEZROBOTNYCH PROGRAMY REALIZOWANE W 2004r. BILET DO PRACODAWCY CEL: ułatwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej dotarcia do pracodawcy, który złożył ofertę pracy poprzez bezpłatne przejazdy komunikacją miejską EFEKTY: wydano ogółem 666 biletów 333 osoby skorzystały z bezpłatnych przejazdów 178 osób podjęło pracę stałą SPADOCHRON CEL: pobudzenie osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy poprzez przygotowanie do systematycznej pracy nad własnym potencjałem (udział w warsztatach opracowanych na podstawie licencjonowanego podręcznika do planowania kariery zawodowej); w 2004r. – II edycje; program będzie kontynuowany w 2005 i 2006 roku EFEKTY: 20 osób objęto programem 2 osoby podjęły pracę stałą


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE W 2004r. Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZOWANYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google