Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie."— Zapis prezentacji:

1 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie

2 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ interwencyjno- konsultacyjna pomoc ambulatoryjna dla osób i rodzin w kryzysie/konflikcie pomoc stacjonarna w Hostelu dla kobiet i dzieci pomoc w formie zajęć grupowych

3 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie GENEZA POWSTANIA OŚRODKA Idea powstania Ośrodka Interwencji Kryzysowej pojawiła się w 1997r. w grupie osób spotykających się w swojej pracy z ofiarami przemocy w rodzinie. W 1998r. w wyniku współdziałania Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Lesznie z urzędującym przy Wojewodzie Leszczyńskim koordynatorem ds. współpracy pomiędzy województwem leszczyńskim a okręgiem Limburgia w Holandii powstał projekt pod nazwą Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Wkrótce pojawiła się szansa uzyskania na ten cel funduszy z Unii Europejskiej. Środki mogła otrzymać wyłącznie organizacja pozarządowa. Wymogiem złożenia wniosku grantowego było także uczestniczenie w projekcie organizacji pozarządowej z państwa należącego do Unii Europejskiej. Tak więc w maju 1998r. dwie organizacje pozarządowe z Holandii: GAUDE MATER POLONIA i SYMBIOSE oraz dwie organizacje pozarządowe z Leszna: Stowarzyszenie Pomocy Bezpieczny Dom i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka złożyły do Programu PHARE and TACIS LIEN projekt pod nazwą Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W grudniu 1999r. holenderska Fundacja GAUDE MATER POLONIA podpisała z Komisją Europejską umowę na realizację zadania, jakim jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony jest przez organizację pozarządową będącą osobą prawną – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie. W całym przedsięwzięciu znaczący jest również współudział władz Miasta Leszna, które współfinansują Ośrodek i bez których nie byłaby możliwa realizacja projektu. ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA OIK Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną podległą Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Lesznie i działa na podstawie Uchwały nr 2 z dnia 21 lutego 2000r. Zarządu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie. Ośrodek jest czynny od 7.30 do 21.30, natomiast w nocy pracownicy dyżurują pod telefonami domowymi. Wykaz miesięcznych dyżurów nocnych jest przekazywany również do oficera dyżurnego w Komendzie Miejskiej Policji. W soboty i niedziele pracownicy pełnią również dyżury pod telefonami oraz na miejscu w Ośrodku o różnych godzinach. Głównym celem projektu jest więc poprawa psychospołecznej sytuacji dzieci i kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na doznawaną przemoc w środowisku rodzinnym (ze strony męża/partnera i ojca) oraz poprawa jakości funkcjonowania rodziny jako systemu z jednej strony oraz poszczególnych jej członków z drugiej strony. Cel ten będzie osiągany poprzez pracę z rodziną w kryzysie przychodzącą po pomoc do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

4 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Pomoc stacjonarna w Hostelu obejmuje: zapewnienie schronienia treningi: ekonomiczny, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, czystości i higieny itp. wspieranie i wspomaganie w podejmowanych działaniach rzecznictwo interesów konsultacje porady (także prawne) pomoc psychologiczno-pedagogiczna edukacja i informowanie o przysługujących prawach i uprawnieniach mediacje rodzinne pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędach i instytucjach zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci Z pomocy tej korzysta od 40 do 60 kobiet i dzieci rocznie.

5 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Pomoc ambulatoryjna obejmuje: interwencje (także na miejscu w domu klienta) konsultacje porady (także prawne) pomoc psychologiczno-pedagogiczna wspieranie i wspomaganie w podejmowanych działaniach edukacja i informowanie o przysługujących prawach i uprawnieniach rzecznictwo interesów krótkoterminowa terapia indywidualna mediacje rodzinne pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędach i instytucjach pomoc przez telefon i internet Każdego roku obejmujemy pomocą ambulatoryjną: - długofalową ok. 150 osób/rodzin - jednorazową od 70 do 100 osób/rodzin Udzielamy tym samym ok. 1 000 interwencji, porad, konsultacji, wsparcia.

6 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Zajęcia grupowe: grupa społeczności terapeutycznej Gdzie jestem? (od 25 do 35 spotkań rocznie) grupa Wsparcie dla kobiet doznających przemocy (od 24 do 27 spotkań rocznie) warsztaty umiejętności wychowawczych zapobiegające krzywdzeniu dzieci i stosowaniu wobec nich przemocy (ok. 30-33 spotkań rocznie) Wychowanie bez porażek, czyli szkoła dla rodziców Bez klapsa – jak z szacunkiem i godnością wyznaczać dziecku granice grupa edukacyjno-terapeutyczna dla dzieci z rodzin dotkniętych kryzysem/konfliktem lub rozpadem (20 - 25 spotkań rocznie) zajęcia profilaktyczne np. pogadanki edukacyjne, prelekcje, warsztaty, teatrzyk Pamiętajmy, o siebie dbajmy!,

7 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie PROCEDURA PRZYJMOWANIA KLIENTÓW DO HOSTELU OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W LESZNIE (wyciąg najważniejszego punktu) I. Do Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie może być przyjęta osoba, która: jest kobietą z dziećmi lub bez nich, kobietą w ciąży, kobietą w ciąży mającą już dziecko/dzieci, oraz spełnia jeden z poniższych warunków: doznaje przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony partnera, z którym wspólnie zamieszkuje i doznawana przemoc jest przyczyną obecnego kryzysu, jest wyrzucana przez partnera ze wspólnie zajmowanego mieszkania/domu lub przez właścicieli mieszkania/domu, jest w kryzysie z innego powodu niż przemoc domowa (np. eksmisja, konieczność opuszczenia mieszkania z powodu utrudnień dokonywanych przez właścicieli), jest zameldowana lub jej ostatni meldunek był w Lesznie, a w przypadku osób zameldowanych w innych gminach potrzebna jest zgoda tych gmin na pokrywanie kosztów jej pobytu (tylko w przypadku jeśli kobieta nie jest w stanie sama ich pokryć), posiada dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, Do Hostelu OIK nie będą przyjmowane osoby: dzieci pozbawione opieki rodziców, kobiety pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, uzależnione od alkoholu, narkotyków, leków i innych środków odurzających, bezdomne pochodzące z innych gmin niż Leszno – wyjątek stanowią osoby skierowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, psychicznie chore mogące stanowić zagrożenie dla siebie bądź innych, niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, które wymagają pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego,

8 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie I II. Czynności, które należy wykonać przy przyjęciu do Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i o czym warto pamiętać: starać się jak najwięcej dowiedzieć (od klientki lub instytucji kierującej) na temat klientki i jej sytuacji – pozwoli to na podjęcie właściwej decyzji, co dalej, jeżeli ma się różnego rodzaju wątpliwości, to przed podjęciem decyzji warto o tym porozmawiać z innym pracownikiem (jeżeli nikt więcej nie jest obecny, można zadzwonić), wydać odpowiednią ilość pościeli, ręczników, naczyń, a w razie konieczności - środki higieniczne, zapytać, czy i kiedy był jedzony ostatni posiłek, pokazać pokój mieszkalny, świetlicą, kuchnię i sanitariaty, dokładnie zapoznać z Regułami i zasadami pobytu w Hotelu OIK, przeprowadzić krótką rozmowę i wypełnić dokumenty (patrz punkt IV), jeżeli widzimy oznaki pobicia, to koniecznie skierować po pomoc medyczną (do lekarza rodzinnego, do szpitala na izbę przyjęć lub innego miejsca).

9 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie I III. Oferowana pomoc: konsultacje i porady, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, porady prawne – przygotowywanie różnego rodzaju dokumentów, wniosków i pozwów, terapia krótkoterminowa, rozmowy wspierające, edukacja i uzyskanie informacji na temat przysługujących uprawnień, mediacje, uczestnictwo w zajęciach grupowych, pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędach i instytucjach, pomoc rzeczowa i żywnościowa (w miarę posiadanych zasobów).

10 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie I IV. Dokumenty gromadzone w teczce klientki: A/ zaraz w momencie przyjęcia: - formularz zgłoszenia, - formularz przyjęcia, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na zbieranie danych osobowych, - podpisane przez klientkę: Reguły i zasady pobytu w Hostelu OIK w Lesznie, Sfery odpowiedzialności za dziecko w trakcie pobytu w Hotelu OIK w Lesznie, - karty magazynowe, B/ w przeciągu dwóch tygodni: - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kobiety i dzieci – jeżeli zachodzi konieczność, - kontrakt określający zasady pobytu w Hostelu Ośrodka, C/ przez cały czas: - badania i diagnozy dokonywane przez różne poradnie, przychodnie zdrowia, szpitale itd., które mogą mieć wpływ na oferowną przez Ośrodek pomoc, - zaświadczenia, wnioski, pozwy i inne dokumenty, które zostały złożone przez klientkę w innych instytucjach lub urzędach, a które mogą mieć wpływ na oferowaną przez Ośrodek pomoc, - decyzje, zaświadczenia, postanowienia, wyroki i inne dokumenty, które klientka otrzymała z innych instytucji lub urzędów, a które mogą mieć wpływ na oferowaną przez Ośrodek pomoc, - notatki z przeprowadzanych rozmów, - inne mogące mieć znaczenie dla właściwej diagnozy i poprawy sytuacji, D/ przy opuszczeniu: - formularz opuszczenia, - ankieta ewaluacyjna,

11 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie PRACOWNICY OŚRODKA: - dbają o uczestniczenie nastolatka w podejmowaniu decyzji dotyczących pobytu w Hostelu - ustalają z nastolatkiem reguły i zasady jego pobytu w Hostelu - interweniują w sytuacjach łamania przez dziecko reguł i zasad pobytu w Hotelu i naruszania osobistych granic pracowników - ustalają z rodzicem i dzieckiem jasne zasad opieki i konsekwencje złamania zasad - reagują w sytuacjach, gdy rodzic krzywdzi dziecko RODZIC: - jest odpowiedzialny za opiekę nad dzieckiem i jego bezpieczeństwo - zabezpiecza podstawowe potrzeby materialne dziecka - jest odpowiedzialny za kontakt ze szkołą i naukę dziecka - dba o zdrowie dziecka - konstruktywnie reaguje w sytuacjach złych zachowań dziecka - decyduje o rozmowie specjalistów z dzieckiem o jego problemach WSPÓLNIE: rozwiązujemy problemy dziecka dbamy o potrzeby dziecka SFERY ODPOWIEDZIALNOŚCI za dziecko mieszkające z matką w Hostelu OIK w Lesznie

12 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie świadczenie indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców w trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych, świadczenie indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i dorosłych w sytuacjach kryzysu/konfliktu lub rozpadu rodziny, organizowanie kontaktów dzieci z rodzicami, którzy nie sprawują bezpośredniej opieki nad nimi i mają trudności w porozumieniu się ze sobą w tej kwestii, mediacje rodzinne, edukacyjno-profilaktyczne warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców zapobiegające stosowaniu przemocy fizycznej, psychicznej, emocjonalnej wobec dzieci, edukacyjno-terapeutyczne zajęcia dla dzieci z rodzin dotkniętych kryzysem/konfliktem lub rozpadem. Oferta pomocy w ramach realizacji projektu Mądry rodzic – szczęśliwe dzieciństwo

13 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Ośrodek Interwencji Kryzysowej współpracuje z takimi instytucjami i organizacjami: Urząd Miasta Leszna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej Miejskie i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Karny Sądu Rejonowego w Lesznie Komenda Miejska Policji (szczególnie dzielnicowi) w Lesznie Prokuratura Rejonowa w Lesznie Szkoły (pedagodzy szkolni) Polski Czerwony Krzyż Młodzieżowe Centrum Profilaktyki Alternatywa Leszno i okolice:

14 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Ośrodek Interwencji Kryzysowej współpracuje z takimi instytucjami i organizacjami: Centrum Praw Kobiet w Warszawie Fundacja Dzieci Niczyje w Warszawie Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych w Warszawie Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Polska:

15 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Najistotniejsze problemy, z którymi spotykają klienci OIK: brak tanich mieszkań na wolnym rynku oraz długi czas oczekiwania na mieszkania socjalne (w przypadku zakwalifikowania do tego rodzaju mieszkania), ograniczone możliwości zatrudnienia,

16 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie KOSZTY UTRZYMANIA OIK (w zł) LataOgółemz tego z budżetu Miasta Leszna 2000r.178.794,6960.000,00 2001r.319.124,6360.000,00 2002r.253.126,59183.200,00 2003r.259.801,55186.530,00 2004r.267.221,64191.195,00 2005r.275.018,84191.195,00 2006r.295.518,97205.980,00 2007r.349.304,05208.600,00 2008r.301.966,45215.000,00 2009r.287.686,98210.000,00

17 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Źródła utrzymania OIK w latach 2000-2009: Urząd Miasta Leszna Starostwo Powiatu Leszczyńskiego Biuro ds. Uzależnień UM Leszna Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundacja im. S. Batorego Fundacja Gaude Mater Polonia darowizny, prywatni sponsorzy

18 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Struktura przychodów i kosztów OIK: Przychód 271.000,00: 200.000,00 – środki z budżetu miasta Leszna 40.000,00 – środki własne 31.000,00 – realizacja programu dofinansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Uzależnieniom Koszty: 75.000,00 – eksploatacja i utrzymanie, drobne doposażenie, zakup materiałów edukacyjnych i informacyjnych 5 etatów wraz z dokształcaniem, które pozwalają na udzielanie profesjonalnej pomocy stacjonarnej, ambulatoryjnej i grupowej

19 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Struktura przychodów i kosztów (zmniejszona): Przychód 175.000,00: 120.000,00 – środki z budżetu miasta Leszna 24.000,00 – środki własne 31.000,00 – realizacja programu dofinansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Uzależnieniom Koszty: 75.000,00 – eksploatacja i utrzymanie, drobne doposażenia, zakup materiałów edukacyjnych i informacyjnych 2,5 etatu Przy takim finansowaniu Ośrodka nie mamy możliwości udzielania profesjonalnej pomocy ambulatoryjnej, zajęcia grupowe są realizowane w minimalnym zakresie, nie jesteśmy w stanie prowadzić żadnych działań profilaktycznych.


Pobierz ppt "Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google