Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodka Interwencji Kryzysowej"— Zapis prezentacji:

1 Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie

2 OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ interwencyjno-konsultacyjna pomoc ambulatoryjna dla osób i rodzin w kryzysie/konflikcie pomoc stacjonarna w Hostelu dla kobiet i dzieci pomoc w formie zajęć grupowych

3 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
GENEZA POWSTANIA OŚRODKA Idea powstania Ośrodka Interwencji Kryzysowej pojawiła się w 1997r. w grupie osób spotykających się w swojej pracy z ofiarami przemocy w rodzinie. W 1998r. w wyniku współdziałania Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Lesznie z urzędującym przy Wojewodzie Leszczyńskim koordynatorem ds. współpracy pomiędzy województwem leszczyńskim a okręgiem Limburgia w Holandii powstał projekt pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej”. Wkrótce pojawiła się szansa uzyskania na ten cel funduszy z Unii Europejskiej. Środki mogła otrzymać wyłącznie organizacja pozarządowa. Wymogiem złożenia wniosku grantowego było także uczestniczenie w projekcie organizacji pozarządowej z państwa należącego do Unii Europejskiej. Tak więc w maju 1998r. dwie organizacje pozarządowe z Holandii: GAUDE MATER POLONIA i SYMBIOSE oraz dwie organizacje pozarządowe z Leszna: Stowarzyszenie Pomocy „Bezpieczny Dom” i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka złożyły do Programu PHARE and TACIS LIEN projekt pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej”. W grudniu 1999r. holenderska Fundacja GAUDE MATER POLONIA podpisała z Komisją Europejską umowę na realizację zadania, jakim jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony jest przez organizację pozarządową będącą osobą prawną – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie. W całym przedsięwzięciu znaczący jest również współudział władz Miasta Leszna, które współfinansują Ośrodek i bez których nie byłaby możliwa realizacja projektu. ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA OIK Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną podległą Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Lesznie i działa na podstawie Uchwały nr 2 z dnia 21 lutego 2000r. Zarządu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie. Ośrodek jest czynny od 7.30 do 21.30, natomiast w nocy pracownicy dyżurują pod telefonami domowymi. Wykaz miesięcznych dyżurów nocnych jest przekazywany również do oficera dyżurnego w Komendzie Miejskiej Policji. W soboty i niedziele pracownicy pełnią również dyżury pod telefonami oraz na miejscu w Ośrodku o różnych godzinach. Głównym celem projektu jest więc poprawa psychospołecznej sytuacji dzieci i kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na doznawaną przemoc w środowisku rodzinnym (ze strony męża/partnera i ojca) oraz poprawa jakości funkcjonowania rodziny jako systemu z jednej strony oraz poszczególnych jej członków z drugiej strony. Cel ten będzie osiągany poprzez pracę z rodziną w kryzysie przychodzącą po pomoc do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

4 Pomoc stacjonarna w Hostelu obejmuje:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Pomoc stacjonarna w Hostelu obejmuje: zapewnienie schronienia treningi: ekonomiczny, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, czystości i higieny itp. wspieranie i wspomaganie w podejmowanych działaniach rzecznictwo interesów konsultacje porady (także prawne) pomoc psychologiczno-pedagogiczna edukacja i informowanie o przysługujących prawach i uprawnieniach mediacje rodzinne pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędach i instytucjach zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci Z pomocy tej korzysta od 40 do 60 kobiet i dzieci rocznie.

5 Pomoc ambulatoryjna obejmuje:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Pomoc ambulatoryjna obejmuje: interwencje (także na miejscu w domu klienta) konsultacje porady (także prawne) pomoc psychologiczno-pedagogiczna wspieranie i wspomaganie w podejmowanych działaniach edukacja i informowanie o przysługujących prawach i uprawnieniach rzecznictwo interesów krótkoterminowa terapia indywidualna mediacje rodzinne pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędach i instytucjach pomoc przez telefon i internet Każdego roku obejmujemy pomocą ambulatoryjną: długofalową ok. 150 osób/rodzin jednorazową od 70 do 100 osób/rodzin Udzielamy tym samym ok interwencji, porad, konsultacji, wsparcia.

6 Zajęcia grupowe: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
grupa społeczności terapeutycznej „Gdzie jestem?” (od 25 do 35 spotkań rocznie) grupa „Wsparcie” dla kobiet doznających przemocy (od 24 do 27 spotkań rocznie) warsztaty umiejętności wychowawczych zapobiegające krzywdzeniu dzieci i stosowaniu wobec nich przemocy (ok spotkań rocznie) „Wychowanie bez porażek, czyli szkoła dla rodziców” „Bez klapsa – jak z szacunkiem i godnością wyznaczać dziecku granice” grupa edukacyjno-terapeutyczna dla dzieci z rodzin dotkniętych kryzysem/konfliktem lub rozpadem ( spotkań rocznie) zajęcia profilaktyczne np. pogadanki edukacyjne, prelekcje, warsztaty, teatrzyk „Pamiętajmy, o siebie dbajmy!”,

7 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
PROCEDURA PRZYJMOWANIA KLIENTÓW DO HOSTELU OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W LESZNIE (wyciąg najważniejszego punktu) I. Do Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie może być przyjęta osoba, która: jest kobietą z dziećmi lub bez nich, kobietą w ciąży, kobietą w ciąży mającą już dziecko/dzieci, oraz spełnia jeden z poniższych warunków: doznaje przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony partnera, z którym wspólnie zamieszkuje i doznawana przemoc jest przyczyną obecnego kryzysu, jest wyrzucana przez partnera ze wspólnie zajmowanego mieszkania/domu lub przez właścicieli mieszkania/domu, jest w kryzysie z innego powodu niż przemoc domowa (np. eksmisja, konieczność opuszczenia mieszkania z powodu utrudnień dokonywanych przez właścicieli), jest zameldowana lub jej ostatni meldunek był w Lesznie, a w przypadku osób zameldowanych w innych gminach potrzebna jest zgoda tych gmin na pokrywanie kosztów jej pobytu (tylko w przypadku jeśli kobieta nie jest w stanie sama ich pokryć), posiada dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, Do Hostelu OIK nie będą przyjmowane osoby: dzieci pozbawione opieki rodziców, kobiety pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, uzależnione od alkoholu, narkotyków, leków i innych środków odurzających, bezdomne pochodzące z innych gmin niż Leszno – wyjątek stanowią osoby skierowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, psychicznie chore mogące stanowić zagrożenie dla siebie bądź innych, niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, które wymagają pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego,

8 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
II. Czynności, które należy wykonać przy przyjęciu do Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i o czym warto pamiętać: starać się jak najwięcej dowiedzieć (od klientki lub instytucji kierującej) na temat klientki i jej sytuacji – pozwoli to na podjęcie właściwej decyzji, co dalej, jeżeli ma się różnego rodzaju wątpliwości, to przed podjęciem decyzji warto o tym porozmawiać z innym pracownikiem (jeżeli nikt więcej nie jest obecny, można zadzwonić), wydać odpowiednią ilość pościeli, ręczników, naczyń, a w razie konieczności - środki higieniczne, zapytać, czy i kiedy był jedzony ostatni posiłek, pokazać pokój mieszkalny, świetlicą, kuchnię i sanitariaty, dokładnie zapoznać z „Regułami i zasadami pobytu w Hotelu OIK”, przeprowadzić krótką rozmowę i wypełnić dokumenty (patrz punkt IV), jeżeli widzimy oznaki pobicia, to koniecznie skierować po pomoc medyczną (do lekarza rodzinnego, do szpitala na izbę przyjęć lub innego miejsca). I

9 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
III. Oferowana pomoc: konsultacje i porady, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, porady prawne – przygotowywanie różnego rodzaju dokumentów, wniosków i pozwów, terapia krótkoterminowa, rozmowy wspierające, edukacja i uzyskanie informacji na temat przysługujących uprawnień, mediacje, uczestnictwo w zajęciach grupowych, pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędach i instytucjach, pomoc rzeczowa i żywnościowa (w miarę posiadanych zasobów). I

10 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
IV. Dokumenty gromadzone w teczce klientki: A/ zaraz w momencie przyjęcia: - formularz zgłoszenia, - formularz przyjęcia, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na zbieranie danych osobowych, - podpisane przez klientkę: „Reguły i zasady pobytu w Hostelu OIK w Lesznie”, „Sfery odpowiedzialności za dziecko w trakcie pobytu w Hotelu OIK w Lesznie”, - karty magazynowe, B/ w przeciągu dwóch tygodni: - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kobiety i dzieci – jeżeli zachodzi konieczność, - kontrakt określający zasady pobytu w Hostelu Ośrodka, C/ przez cały czas: - badania i diagnozy dokonywane przez różne poradnie, przychodnie zdrowia, szpitale itd., które mogą mieć wpływ na oferowną przez Ośrodek pomoc, - zaświadczenia, wnioski, pozwy i inne dokumenty, które zostały złożone przez klientkę w innych instytucjach lub urzędach, a które mogą mieć wpływ na oferowaną przez Ośrodek pomoc, - decyzje, zaświadczenia, postanowienia, wyroki i inne dokumenty, które klientka otrzymała z innych instytucji lub urzędów, a które mogą mieć wpływ na oferowaną przez Ośrodek pomoc, - notatki z przeprowadzanych rozmów, - inne mogące mieć znaczenie dla właściwej diagnozy i poprawy sytuacji, D/ przy opuszczeniu: formularz opuszczenia, ankieta ewaluacyjna, I

11 SFERY ODPOWIEDZIALNOŚCI za dziecko mieszkające z matką
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie SFERY ODPOWIEDZIALNOŚCI za dziecko mieszkające z matką w Hostelu OIK w Lesznie RODZIC: - jest odpowiedzialny za opiekę nad dzieckiem i jego bezpieczeństwo - zabezpiecza podstawowe potrzeby materialne dziecka - jest odpowiedzialny za kontakt ze szkołą i naukę dziecka - dba o zdrowie dziecka - konstruktywnie reaguje w sytuacjach złych zachowań dziecka - decyduje o rozmowie specjalistów z dzieckiem o jego problemach PRACOWNICY OŚRODKA: dbają o uczestniczenie nastolatka w podejmowaniu decyzji dotyczących pobytu w Hostelu - ustalają z nastolatkiem reguły i zasady jego pobytu w Hostelu - interweniują w sytuacjach łamania przez dziecko reguł i zasad pobytu w Hotelu i naruszania osobistych granic pracowników - ustalają z rodzicem i dzieckiem jasne zasad opieki i konsekwencje złamania zasad - reagują w sytuacjach, gdy rodzic krzywdzi dziecko WSPÓLNIE: rozwiązujemy problemy dziecka dbamy o potrzeby dziecka

12 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Oferta pomocy w ramach realizacji projektu „Mądry rodzic – szczęśliwe dzieciństwo” świadczenie indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców w trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych, świadczenie indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i dorosłych w sytuacjach kryzysu/konfliktu lub rozpadu rodziny, organizowanie kontaktów dzieci z rodzicami, którzy nie sprawują bezpośredniej opieki nad nimi i mają trudności w porozumieniu się ze sobą w tej kwestii, mediacje rodzinne, edukacyjno-profilaktyczne warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców zapobiegające stosowaniu przemocy fizycznej, psychicznej, emocjonalnej wobec dzieci, edukacyjno-terapeutyczne zajęcia dla dzieci z rodzin dotkniętych kryzysem/konfliktem lub rozpadem.

13 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej współpracuje z takimi instytucjami i organizacjami: Leszno i okolice: Urząd Miasta Leszna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej Miejskie i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Karny Sądu Rejonowego w Lesznie Komenda Miejska Policji (szczególnie dzielnicowi) w Lesznie Prokuratura Rejonowa w Lesznie Szkoły (pedagodzy szkolni) Polski Czerwony Krzyż Młodzieżowe Centrum Profilaktyki “Alternatywa”

14 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej współpracuje z takimi instytucjami i organizacjami: Polska: Centrum Praw Kobiet w Warszawie Fundacja “Dzieci Niczyje” w Warszawie Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych w Warszawie Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

15 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Najistotniejsze problemy, z którymi spotykają klienci OIK: brak tanich mieszkań na wolnym rynku oraz długi czas oczekiwania na mieszkania socjalne (w przypadku zakwalifikowania do tego rodzaju mieszkania), ograniczone możliwości zatrudnienia,

16 KOSZTY UTRZYMANIA OIK (w zł) z tego z budżetu Miasta Leszna
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie KOSZTY UTRZYMANIA OIK (w zł) Lata Ogółem z tego z budżetu Miasta Leszna 2000r. ,69 60.000,00 2001r. ,63 2002r. ,59 ,00 2003r. ,55 ,00 2004r. ,64 ,00 2005r. ,84 2006r. ,97 ,00 2007r. ,05 ,00 2008r. ,45 ,00 2009r. ,98 ,00

17 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Źródła utrzymania OIK w latach : Urząd Miasta Leszna Starostwo Powiatu Leszczyńskiego Biuro ds. Uzależnień UM Leszna Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundacja im. S. Batorego Fundacja „Gaude Mater Polonia” darowizny, prywatni sponsorzy

18 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Struktura przychodów i kosztów OIK: Przychód ,00: ,00 – środki z budżetu miasta Leszna 40.000,00 – środki własne 31.000,00 – realizacja programu dofinansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Uzależnieniom Koszty: 75.000,00 – eksploatacja i utrzymanie, drobne doposażenie, zakup materiałów edukacyjnych i informacyjnych 5 etatów wraz z dokształcaniem, które pozwalają na udzielanie profesjonalnej pomocy stacjonarnej, ambulatoryjnej i grupowej

19 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Struktura przychodów i kosztów (zmniejszona): Przychód ,00: ,00 – środki z budżetu miasta Leszna 24.000,00 – środki własne 31.000,00 – realizacja programu dofinansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Uzależnieniom Koszty: 75.000,00 – eksploatacja i utrzymanie, drobne doposażenia, zakup materiałów edukacyjnych i informacyjnych 2,5 etatu Przy takim finansowaniu Ośrodka nie mamy możliwości udzielania profesjonalnej pomocy ambulatoryjnej, zajęcia grupowe są realizowane w minimalnym zakresie, nie jesteśmy w stanie prowadzić żadnych działań profilaktycznych.


Pobierz ppt "Ośrodka Interwencji Kryzysowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google