Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013"— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013

2 OBSZAR III: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM
3.1. WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY ŚRODOWISKA NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU.

3 Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji dotyczących promocji szkoły w środowisku lokalnym. Pozyskanie informacji na temat rozwijania zainteresowań uczniów. Formułowanie wniosków do dalszej pracy.

4 Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:
Ankiety skierowanej do przedstawicieli rodziców Ankiety skierowanej do nauczycieli Wywiadu z Dyrektorem Szkoły Analizy dokumentacji szkolnej (Programu Wychowawczego i Statutu Szkoły)

5 Pytania kluczowe: Jakie akty prawne regulują współpracę szkoły z instytucjami lokalnymi? Jaki jest zakres współpracy z instytucjami? Z kim współpracuje szkoła w środowisku lokalnym? Czy nasza współpraca wychodzi naprzeciw potrzebom ucznia i środowiska lokalnego? Czy podejmowane działania rozwijają w uczniach postawy prospołeczne?

6 Wyniki: I. Ankiet skierowanych do przedstawicieli rodziców
(Ankietowanych 52 przedstawicieli) II. Ankiet skierowanych do nauczycieli (Ankietowanych 15 nauczycieli w tym opiekun SU i pedagog szkolny) III. Wywiadu z Dyrektorem Szkoły IV. Analiza Statutu Szkoły V. Analiza Programu Wychowawczego Szkoły VI. Analiza Programu Profilaktycznego Szkoły

7 I. Ankieta dla rodziców 1. Czy szkoła współpracuje z instytucjami działającymi w środowisku? tak nie nie wiem 2

8 2. Jeśli tak, to z jakimi?

9 3. Na czym ta współpraca polega?

10 II. Ankieta dla nauczycieli
1. Czy szkoła współpracuje z instytucjami działającymi w środowisku? tak nie 0

11 2. Jeśli tak, to z jakimi?

12 3. W jakiej formie podejmowano współpracę?

13 4. Według Pana/ Pani jakie najważniejsze potrzeby lokalnego środowiska szkoła może zaspokajać?
korzystanie z: - hali sportowej - boiska trawiastego - boiska tartanowego - pracowni komputerowych - lodowiska - inne (jakie?)

14 5. Jakie działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne prowadził(a) Pan(i) we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym?

15 Udział w konkursach i akcjach charytatywnych (2 odp
Udział w konkursach i akcjach charytatywnych (2 odp.), kierowanie uczniów na badania do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (5 odp.), organizowanie spotkań czytelniczych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Promnie, współpraca z kuratorem sądowym, pogadanka na temat odpowiedzialności karnej we współpracy z policją, kierowanie uczniów na wizyty u psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

16 współpraca z Urzędem Gminy Promna przy organizacji młodzieżowych wyborów, organizacja imprez środowiskowych, współpraca z Biblioteką Gminną, współpraca z Komendą Powiatową Policji w Białobrzegach (udział w konkursach plastycznych o tematyce bezpieczeństwa oraz konkursach o ruchu drogowym), współpraca ze Strażą Pożarną w Białobrzegach (udział w konkursach o tematyce bezpieczeństwa), współpraca ze Starostwem podczas zawodów sportowych, udział w konkursach organizowanych przez MGOK, prelekcje z policją, informowanie GOPS-u o uczniach z rodzin zastępczych, zgłaszanie problemów wychowawczych z uczennicą objętą nadzorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

17 6. Jakie najważniejsze korzyści odnoszą uczniowie dzięki współpracy szkoły z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym?

18 zagospodarowanie czasu wolnego 14
możliwość rozwoju zainteresowań doskonalenie umiejętności poszerzanie wiedzy osiąganie sukcesów wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły inne (jakie?)

19 III. Wywiad z dyrektorem szkoły
1. Czy szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska? Jakie? Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska – wolontariat (np. zbiórki produktów spożywczych dla rodzin ubogich, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek dla przedszkolaków), Góra Grosza, Bieg Niepodległości, WOŚP, elektrośmieci, makulatura.

20 2. Czy szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku?
Szkoła współpracuje z GOPS-em, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komendą Powiatową Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białobrzegach.

21 3. W jakiej formie podejmowano współpracę?
konsultacje, badania, profilaktyka

22 4. Jakie podmioty korzystały lub korzystają z zasobów szkoły?
GOPS, LKS Promna, Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie – przedszkole, ODR w Białobrzegach.

23 5. Jakie najważniejsze korzyści odnoszą uczniowie dzięki współpracy szkoły z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym?

24 Uczniowie uczą się odpowiedzialności i pracowitości, stają się wrażliwi na potrzeby innych, promują szkołę w środowisku. Stają się dobrymi organizatorami i strategami.

25 IV. Analiza Statutu Szkoły
Z analizy dokumentu wynika, że:

26 W celu jakościowego rozwoju szkoły, wspomagania rozwoju uczniów oraz rozwoju zawodowego nauczycieli szkoła współpracuje z instytucjami wspomagającymi, tj. placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, bibliotekami pedagogicznymi, zakładami kształcenia nauczycieli, szkołami wyższymi, Centralną Komisją Edukacyjną i Okręgową Komisją Edukacyjną w Warszawie.

27 W zakresie celów i zadań opiekuńczych szkoła kontaktuje się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz współpracuje z Kościołem, organizacjami charytatywnymi, Centrum Pomocy Rodzinie

28 V. Analiza Programu Wychowawczego.
Analiza dokumentu pokazuje, że: Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli – doradców, pedagoga i psychologa, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, lekarza i pielęgniarki, kuratorów zawodowych, pracowników Wydziału Prewencji Policji, współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi działającymi w środowisku.

29 VI. Analiza Programu Profilaktycznego
Z analizy dokumentu wynika, że szkoła współpracuje z Policją (kontrola terenu wg potrzeb) do tworzenia bezpiecznego, wolnego od uzależnień środowiska wychowawczego szkoły.

30 W przypadku zarejestrowanych negatywnych i aspołecznych zachowań pedagog lub dyrektor szkoły podejmuje działania zmierzające do eliminowania ich skutków: współpracuje z Policją, Sądem dla Nieletnich (dotyczy osób objętych nadzorem), współpracuje z GOPS-em, kieruje do specjalistycznych poradni, lekarzy.

31 Instytucje wspierające szkołę:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Punkt Konsultacyjny Monar Komenda Powiatowa Policji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

32 Analiza wyników: Akty prawne regulujące współpracę szkoły z instytucjami lokalnymi to: Ustawa o systemie oświaty z dn (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz i Nr 281, poz z późn. zm.): Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dn r. (Dz. U. 2002, Nr 11 poz.109): Ustawa o pomocy społecznej z dn r. (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.); Rozporządzenie MEN z dn r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr. 36, poz. 155, z późn. zm.) ; Statut gimnazjum, program wychowawczy, program profilaktyki; Rozporządzenie MENiS z r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) Zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym jest szeroki, obejmuje instytucje o różnym charakterze.

33 Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białobrzegach Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach GOPS w Promnie PCPR przy MGOPS w Białobrzegach Urząd Gminy Promna Biblioteka Publiczna w Promnie kuratorzy sądowi MGOK w Białobrzegach Straż Pożarna w Białobrzegach SPZOZ w Promnie z siedzibą w Falęcicach Starostwo w Białobrzegach Sąd Rodzinny

34 Szeroka współpraca szkoły wychodzi naprzeciw potrzebom ucznia i środowiska lokalnego, opiera się w dużym stopniu na obustronnych korzyściach dotyczących realizacji zadań statutowych.

35 Uczniowie odnoszą korzyści ze współpracy z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.

36 Działania podejmowane w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie młodzieży w społeczeństwie i rozwijają w uczniach postawy prospołeczne takie jak:

37 Tworzenie więzi społecznych
Rozwijanie zainteresowań Zaangażowanie w pomoc potrzebującym Otwartość Uczciwość Zdyscyplinowanie Współpraca w grupie Odpowiedzialność Pracowitość Wrażliwość na potrzeby innych

38 Mocne strony: Integracja ze środowiskiem lokalnym.
Dostrzeganie deficytów uczniów i pomaganie uczniom potrzebującym wsparcia poprzez kontakty z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Rozwijanie u uczniów postaw prospołecznych. Rozwijanie umiejętności uczniów oraz promocja szkoły poprzez ich udział w konkursach i zawodach sportowych.

39 Realizacja zadań programu wychowawczego i profilaktycznego.
Szeroki wachlarz instytucji, z którymi szkoła podejmuje współpracę. Różnorodność form podejmowanej współpracy. Zaspokajanie potrzeb lokalnego środowiska poprzez udostępnianie przez szkołę swoich zasobów.

40 Słabe strony: Niska świadomość rodziców na temat podejmowania przez szkołę niektórych form współpracy szkoły z instytucjami lokalnymi (pogadanki, rozmowy, akcje charytatywne, pomoc socjalna) Niezadowalająca świadomość rodziców na temat współpracy szkoły z instytucjami działającymi w środowisku. Z ankiety dla nauczycieli wynika, że pomimo współpracy szkoły z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym, nie poszerza się baza dydaktyczna szkoły.

41 Wnioski i rekomendacje:
Należy: Utrzymać dobry poziom współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Przeprowadzić pedagogizację rodziców na temat podejmowanych przez szkołę działań na rzecz uczniów i środowiska lokalnego. Angażować rodziców uczniów do wspólnych zadań. W dalszym ciągu dbać o zaspokajanie potrzeb ucznia, współpracując z instytucjami lokalnymi.

42 Sposoby prezentacji wyników:
Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uczniom – na szkolnej stronie internetowej. Rodzicom – na szkolnej stronie internetowej.

43 Skład zespołu: mgr Beata Białkowska
mgr Magdalena Czyżyk mgr Marzena Łukasiewicz


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google