Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRZYBY: W LESIE W OGRODZIE W DOMU Kliniska Wielkie, 19.10.2009 dr Magdalena Bihun Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie Wydział Nauk Przyrodniczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRZYBY: W LESIE W OGRODZIE W DOMU Kliniska Wielkie, 19.10.2009 dr Magdalena Bihun Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie Wydział Nauk Przyrodniczych."— Zapis prezentacji:

1 GRZYBY: W LESIE W OGRODZIE W DOMU Kliniska Wielkie, 19.10.2009 dr Magdalena Bihun Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Szczeciński

2 Grzyby stanowi ą ogromn ą, wielogatunkow ą, szeroko rozpowszechnion ą grup ę organizmów, która tworzy jedno z królestw obejmuj ą cych wszystkie organizmy ż ywe. Grzyby s ą organizmami zasiedlaj ą cymi ró ż norodne, pod wzgl ę dem warunków klimatycznych, ś rodowiska. GRZYBY

3 Grzyby w skali mikro

4 ALTERNARIA

5 - kosmopolityczne grzyby z rodzaju Alternaria nale żą do klasy grzybów niedoskona ł ych. Najbardziej rozpowszechnione gatunki tego rodzaju to: Alternaria alternata Alternaraia consortiale. Alternaria

6

7 Wyst ę powanie Grzyby Alternaria sp. bytuj ą w glebie, na ż ywych i obumar ł ych cz ęś ciach ro ś lin. Obecne s ą równie ż w mikro ś rodowisku pomieszcze ń zamkni ę tych, gdzie mo ż emy je znale źć w kurzu, kolonizuj ą zawilgocone ś ciany i parapety okienne. Toleruj ą do ść szeroki zakres temperatur.

8

9

10 Chorobotwórczo ść Grzyby z rodzaju Alternaria s ą sprawcami chorób u wielu gatunków ro ś lin. Zaliczane s ą do fitopatogenów. Powoduj ą plamisto ść li ś ci, chlorozy i nekrozy.

11 U ludzi wywo ł uj ą ró ż nego rodzaju alergie. S ą cz ę stym czynnikiem powoduj ą cym atopowe zapalenie skóry

12 BOTRYTIS

13 Botrytis - mikroskopowe grzyby z klasy workowców, nekrotroficzne. Najbardziej znany i rozpowszechniony gatunek to Botrytis cinerea.

14 Wyst ę powanie Botrytis cinerea mo ż na zidentyfikowa ć zarówno na ż ywych jak i martwych organizmach. Mo ż e on zasiedla ć praktycznie wszystkie cz ęś ci ro ś lin. Najcz ęś ciej bytuje na owocach. Cech ą charakterystyczn ą tego gatunku jest wytwarzanie bardzo trwa ł ych i odpornych na warunki ś rodowiska form przetrwalnikowych.

15

16 Chorobotwórczo ść Grzyby z rodzaju Botrytis s ą sprawcami gro ź nych chorób u wielu gatunków ro ś lin, zarówno ogrodowych jak i domowych. Powoduj ą zamieranie wierzcho ł ków p ę dów, chloriozy i nekrozy l

17

18 U ludzi powoduj ą : alergiczne zapalenie dróg oddechowych winnice w p ł ucach czyli zapalenie p ł uc

19 ASPERGILLUS

20 – rodzaj grzybów z klasy workowców, saprofitycznych, rzadko paso ż ytniczych. Kropidlaki rozmna ż aj ą si ę za pomoc ą zarodników umiejscowionych na trzoneczkach, nadaj ą cych im kszta ł t kropid ł a. Aspergillus (Kropidlak)

21

22

23 Ze wzgl ę du na zabarwienie grzybni kropidlaki mo ż emy podzieli ć nast ę puj ą co: grzybnia ż ó ł to-pomara ń czowa Aspergillus flavus – kropidlak ż ó ł ty Aspergillus glaucus - kropidlak zielony Aspergillus ochraceus – kropidlak pomara ń czowy

24 grzybnia czerwona Aspergillus ruber – kropidlak czerwony Aspergillus roseus – kropidlak ró ż owy Aspergillus versicolor – kropidlak pomara ń czowy

25 grzybnia zielona Aspergillus versicolor - kropidlak ró ż nobarwny

26 grzybnia czarna Aspergillus fumigatus – kropidlak popielaty Aspergillus niger – kropidlak czarny

27 Występowanie Kropidlaki występują w miejscach wilgotnych. Możemy je spotkać zarówno na materii ożywionej: człowiek zwierzęta rośliny jak i nieożywionej: drewno ściany mury

28

29

30 Chorobotwórczo ść Niektóre gatunki kropidlaka (np. Aspergillus fumigatus) powoduj ą u ludzi choroby zwane aspergilozami. S ą to: grzybice skóry grzybice p ł uc astma oskrzelowa

31 Zastosowanie Niektóre gatunki Kropidlaków wykorzystywane s ą w przemy ś le. W Azji Aspergillus oryzae, Aspergillus awamorii s ą wykorzystywane w procesach fermentacji podczas produkcji alkoholu np. z ry ż u. W biotechnologii Aspergillus niger s ł u ż y do produkcji kwasu cytrynowego i ró ż nych enzymów spo ż ywczych.

32 PENICILLIUM

33 – rodzaj grzybów z klasy workowców w ł a ś ciwych. Z grzybni p ę dzlaka wyrastaj ą pionowo wzniesione strz ę pki, które na szczycie rozwidlaj ą si ę wielokrotnie. Na ko ń cach strz ę pek powstaj ą zarodniki (konidia) – tworz ą ce charakterystyczne dla tych grzybów ł a ń cuszki. Nadaje to strz ę pkom kszta ł t p ę dzelków - st ą d nazwa grzyba. Konidia s ł u żą do rozmna ż ania bezp ł ciowego. Penicillium (Pędzlak)

34

35 Najbardziej znane gatunki p ę dzlaków: Penicillium candida Penicillium chrysogenum Penicillium citrinum Penicillium claviforme Penicillium digitatum Penicillium expansum Penicillium camemberti Penicillium galucum Penicillium italicum Penicilium marnefeii Penicillium notatum Penicillium olsonii Penicillium roqueforti Penicillium verrucosum

36 Wyst ę powanie P ę dzlaki wyst ę puj ą przede wszystkim na owocach. Tworz ą najcz ęś ciej zielonkawy, puszysty nalot.

37

38 Chorobotwórczo ść P ę dzlaki mog ą wywo ł ywa ć ró ż nego rodzaju alergie, choroby skóry i dróg oddechowych.

39 Zastosowanie Grzyby z rodzaju Penicillium wykorzystywane s ą w: przemy ś le farmaceutycznym; z Penicillium notatum otrzymano pierwszy produkowany na skal ę przemys ł ow ą antybiotyk – penicylin ę - stosowany przy zwalczaniu chorób bakteryjnych

40 w przemy ś le spo ż ywczym do produkcji serów (Penicillium roqueforti, Penicillium camemberti, Penicillium candidum, Penicillium glaucum)

41 Grzyby mikroskopowe zasiedlają źle produkowane i przechowywane produkty spożywcze. Zarówno kropidlaki jak i pędzlaki są organizmami produkującymi mikotoksyny, które zostały zakwalifikowane do grupy najgroźniejszych związków rakotwórczych.

42 Grzyby w skali makro

43 Du ż y, nieregularnie kulisty, sk ł ada si ę z krótkiego trzonu wpuszczonego w korzenie pora ż onego drzewa, od niego odchodz ą liczne g ę sto u ł o ż one odga łę zienia zako ń czone ł opatkami o g ł adkiej powierzchni. Na niej s ą tworzone zarodniki; barwa listków kremowa, z czasem ciemniej ą do ż ó ł tawej. Grzyb jadalny, bardzo smaczny. Mi ąż sz bia ł awy, woskowaty; zapach przyjemny, korzenny; smak ł agodny (orzechowy). Szmaciak gałęzisty

44 Purchawica olbrzymia Owocniki kulistawe lub nieco sp ł aszczone, bardzo du ż e, bia ł e lub bia ł awe. Owocnik z korzeniastym, do ść cienkim, bia ł ym sznurem grzybni zag łę bionym w pod ł o ż u. Jadalna. W Polsce raczej nie zbierana. Podobno z du ż ym powodzeniem mo ż na uzyska ć "przyj ę cie si ę " purchawicy na przydomowym trawniku przez podlanie go wod ą zawieraj ą c ą zarodniki z dojrza ł ych, rozmoczonych owocników.

45 Owocniki kszta ł tu miseczkowatego, bardziej nieregularne, pofa ł dowane, przypominaj ą ma łż owin ę uszn ą, st ą d nazwa. Czerwonobr ą zowe do oliwkowo-br ą zowych. Zewn ę trzna powierzchnia delikatnie aksamitna, zamszowata. Grzyb jadalny. Mi ąż sz ciemnobr ą zowy, wilgotny, galaretowaty, elastyczny, bez smaku czy zapachu. Uszak bzowy

46 Kapelusz zmienny w barwie, od bladokremowego do pomara ń czowo-br ą zowego. Powierzchnia g ł adka, matowa, wilgotna nieco lepka. Blaszki bia ł awe, kremowe lub ż ó ł tawe. Trzon czerwonobrunatny. Łysostopek pospolity Jadalny, ma ł o warto ś ciowy, mo ż e powodowa ć zaburzenia ż o łą dkowo-jelitowe. Smak ł agodny, zapach s ł aby, przyjemny, kwaskowaty.

47 Żagiew łuskowata Owocniki bardzo du ż e, jednoroczne. Kapelusz kremowy, sp ł aszczony, mniej lub bardziej wachlarzowaty; powierzchnia z szerokimi, przylegaj ą cymi, ciemniejszymi ł uskami ustawionymi w koncentrycznych rz ę dach. M ł ode owocniki jadalne. Mi ąż sz w kapeluszu gruby jednorodny, soczysto-mi ę sisty. Zapach silny, do ść przyjemny, przypominaj ą cy m ą k ę. Bez wyró ż niaj ą cego si ę smaku.

48 Purchawka chropowata Owocnik odwrotnie gruszkowaty, podzielony na wyra ź ny trzon (z mniej wyra ź nymi kolcami) i mniej lub bardziej kulist ą g ł ówk ę pocz ą tkowo bia ł y do br ą zowawego; powierzchnia g ę sto pokryta t ę pymi kolcami. Zarodniki po dojrzeniu owocnika uwalniane przez otwór na szczycie owocnika. Jadalny m ł ode owocniki z bia ł ym wn ę trzem. Ma specyficzny smak i zapach. Zapach grzybowy, przyjemny; smak ł agodny.

49 Wrośniak różnobarwny Kapelusze bokiem przyro ś ni ę te do pod ł o ż a, s ą siednie egzemplarze skupione w grupy i pozrastane. Powierzchnia krótko ow ł osiona, wielobarwna i koncentrycznie strefowana, jedwabi ś cie b ł yszcz ą ca, rozmaicie zabarwiona w poszczególnych strefach, czarno, stalowoczarno, niebieskawo, czerwonawo, ż ó ł tawo. Brzeg ostry, falisty, zawsze ja ś niejszy. Niejadalny, zbyt twardy. Powoduje zgnilizn ę drewna typu bia ł ego.

50 Gruzełek cynobrowy Gatunek ten wytwarza dwojakie owocniki. Dla stadium niedoskona ł ego, konidialnego, s ą to kulistawe, poduszeczkowate jasnopomara ń czowe do jasno- ró ż owawych twory. W stadium doskona ł ym s ą to g ę ste skupienia cynobrowo do br ą zowo-czerwonych brodaweczek. Pojedyncza brodawka jest kulistawa z wyra ź nym wg łę bieniem na szczycie. Obok siebie mog ą wyst ę powa ć owocniki obu rodzajów.

51 Sromotnik smrodliwy Trzon bia ł awy, gruby nieco zw ęż aj ą cy si ę ku górze, powierzchnia g ą bczasta, wn ę trze puste; jest bardzo kruchy. G ł ówka jest pokryta mi ę kk ą, ś luzowat ą mas ą zarodnikono ś n ą (gleb ą ) barwy ciemnozielonej do oliwkowozielonej, przyro ś ni ę ta jedynie na szczycie, poza tym przylegaj ą ca. Masa zarodnikono ś na wydziela nieprzyjemny zapach padliny - wyczuwalny z odleg ł o ś ci kilkunastu metrów. Zwabia on padlino ż erne muchy, które wyjadaj ą mas ę zarodnikono ś n ą i tym samym rozprzestrzeniaj ą zarodniki grzyba. Po wyjedzeniu warstwy zarodnikono ś nej pozostaje bia ł a konstrukcja g ł ówki z komorami przypominaj ą cymi plaster pszczeli.

52 Grzybówka gorzka Kapelusz zmiennej barwy szaro-be ż owy, ciemnoszary, czasem br ą zowawy. Brzeg równy, u m ł odych okazów mo ż e by ć nieco podwini ę ty. Blaszki zatokowato wyci ę te, bia ł awe, bia ł oszare, uszkodzone s ł abo ró ż owiej ą. Trzon szary, nitkowaty. Mi ąż sz cienki, wodnisto-szarawy; po uszkodzeniu wydziela wodnisto-bia ł y sok; bez zapachu i o gorzkim smaku.


Pobierz ppt "GRZYBY: W LESIE W OGRODZIE W DOMU Kliniska Wielkie, 19.10.2009 dr Magdalena Bihun Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie Wydział Nauk Przyrodniczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google