Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat podejmowanych działań wychowawczych w szkole. Podjecie decyzji o kontynuacji bądź modyfikacji działań. Ustalenie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat podejmowanych działań wychowawczych w szkole. Podjecie decyzji o kontynuacji bądź modyfikacji działań. Ustalenie:"— Zapis prezentacji:

1

2 Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat podejmowanych działań wychowawczych w szkole. Podjecie decyzji o kontynuacji bądź modyfikacji działań. Ustalenie: Co można zrobić, aby działania wychowawcze kształtowały postawy uczniów? Co wymaga zmiany, a co doskonalenia? Podjecie decyzji o dalszym postępowaniu.

3 Czy prowadzone przez szkołę działania wychowawcze sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw u uczniów? W jaki sposób kształtowane są w szkole właściwe postawy i zachowanie uczniów? Czy uczniowie są świadomi oczekiwań, akceptują działania wychowawcze podejmowane w szkole i czy mają w planowaniu i modyfikowaniu działań swój udział? W jaki sposób analizuje się działania wychowawcze oraz wdraża wnioski?

4 analizy dokumentów szkolnych ankiety dla uczniów ankiety dla nauczycieli analizy raportu przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej

5 1. Analiza ilościowa wyników ankiet. 2. Analiza raportu z ewaluacji zewnętrznej. 3. Analiza dokumentów szkolnych. 4. Uczestnicy ewaluacji: 98 uczniów 14 nauczycieli

6

7 zdecydowanie tak - 7 uczniów raczej tak - 57 uczniów raczej nie - 25 uczniów zdecydowanie nie - 8 uczniów brak odpowiedzi -1 uczeń

8 zdecydowanie tak - 1 uczeń raczej tak - 47 uczniów raczej nie - 33 uczniów zdecydowanie nie - 17 uczniów

9 tak - 87 uczniów nie - 10 uczniów brak odpowiedzi 1 uczeń

10 tak - 58 uczniów nie - 39 uczniów brak odpowiedzi 1 uczeń

11 tak - 50 uczniów nie - 46 uczniów brak odpowiedzi 2 uczniów

12 około pół roku temu lub dawniej - 17 uczniów kilka miesięcy temu - 26 uczniów w ostatnim miesiącu - 45 uczniów nigdy - 10 uczniów

13 kultura zachowania - 44 uczniów przeciwdziałanie agresji - 45 uczniów promowanie zdrowego trybu życia i problematyka uzależnień - 62 uczniów wychowanie ekologiczne - 16 uczniów wychowanie prorodzinne - 20 uczniów edukacja regionalno-patriotyczna - 18 uczniów wychowanie przez uczestnictwo w kulturze i sztuce - 12 uczniów

14

15 tak - 63 uczniów nie - 34 uczniów brak odpowiedzi 1 uczeń

16 mają wpływ - 40 uczniów nie mają wpływu - 56 uczniów brak odpowiedzi 2 uczniów

17 patriotyzmodpowiedz.kulturatolerancjaszacunekuczciwośćwyrozumiałośćprawdomównośćotwartość koleżeńskość 1191014101713041 3 2661792115541 4 34714131419454 5 45251210149154 11 569121310 4127 10 681497871399 5 748352325129 8696522141220 11 97104 1351217 13 10201033017415 12

18

19 wartość12345 koledzy142432116 starsi kol421 2810 Internet i tel58152435 nauczyciele427111530 rodzice686672

20 Obliczono na podstawie dwóch pierwszych typowań (1, 2).

21 Diagram przedstawia wszystkie typowania dla poszczególnych kategorii

22 Uczniowie wymieniali odpowiedzi, które można podzielić na kilka kategorii potrzeb: fizyczne, psychiczne, emocjonalne, społeczne, estetyczne. W pięciu przypadkach uczniom odpowiada taki stan rzeczy jaki ma miejsce w szkole obecnie. Żeby więcej zależało od uczniów i żeby przestali zabijać w nas kreatywność poprzez wbijanie nas w ramy. Uczniowie oczekują odpowiedzi od nauczyciela na zadane pytania, a nie np.: Odwołanie do słownika i aby uczeń sam znalazł odpowiedź.

23 Potrzeby fizycznePotrzeby psychiczne/emocjonalnePotrzeby społecznePotrzeby estetyczne mniejsza ilość przedmiotów, więcej wolnego czasu na rozrywki, zajęcia z WF na ostatnich godzinach, siłownia w szkole dostępna w soboty i na WF, zajęcia na basenie, mleko dla gimnazjalistów, brakuje domowych obiadów 2 u., w czasie przerw otwarte klasy, sklepik szkolny co dwa m-ce Dzień Sportu, więcej zajęć sportowych, mniejszy rygor w szkole, dowolność w ubiorze 2 u*, fryzurze, oraz kolorze włosów, używanie błyszczyków, większa możliwość zdobywania dodatkowych pkt z zachowania 2 u., wyrozumiałość, sprawiedliwe traktowanie, bark dokuczania, sprawiedliwość wśród uczniów, aby była większa swoboda wyrażania siebie i swoich poglądów zarówno w postawie jak i wyglądzie, mało uwagi poświęca się uczniom słabym, więcej pomocy wobec nich, luźniejszy program nauczania, uczenie się w szkole tego, co będzie nam w życiu potrzebne, mniej materiału na lekcjach ale lepiej utrwalany, lekcje wychowawcze nie tylko na temat nauki ale np.: o uzależnieniach, na temat różnych zachowań, o zachowaniu 2 u., uczenie uczniów na czym polega uczciwość, rozmów o dyskryminacji uchodźców, osób innych narodowości czy wyznań, zajęcia na różne ciekawe tematy, aby nauczyciele widzieli w uczniu nie tylko trudności z nim związane ale i pozytywne cechy, telefony na terenie szkoły i laptopy 3 u., większa tolerancja wśród nauczycieli wobec zachowań uczniów, nauka przez zabawę, akcje typu Dzień sportu, dyscypliny ze strony nauczycieli, mniej lekcji, łatwiejszy materiał 2 u., szafki na korytarzach dla uczniów 2 u., więcej kółek zainteresowań 3 u, więcej zajęć dot. tematyki zachowania aby je poprawić, brak kreatywnych, dodatkowych zajęć, które rozwijają zdolności, zainteresowania, pasje 5 u., brak tablic interaktywnych w niektórych salach, w czasie lekcji praca na laptopach więcej dyskotek 4 u., więcej wycieczek 9 u., wycieczek kilkudniowych 2 u., organizowanie festynów przez szkołę 3 u., więcej wycieczek edukacyjnych Brudne ściany, ponure korytarze ( więzienie) 3 u.,

24 Wyniki ankiety dla nauczycieli

25

26

27

28

29

30 Dokonano analizy następujących dokumentów: 1. Statut szkoły 2. Program wychowawczy i profilaktyczny 3. Plan rozwoju szkoły 4. Dzienniki – zrealizowana tematyka godzin wychowawczych 5. Raport ewaluacji zewnętrznej

31 prowadzone przez szkołę działania wychowawcze sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw u uczniów. Wszystkie dokumenty zawierają treści dotyczące kształtowania postaw i zachowań uczniów. działania podejmowane w szkole są systemowe, spójne, analizowane i modyfikowane. Działania nie są w pełni adekwatne do potrzeb uczniów oraz nie są w pełni planowane z ich udziałem.

32 42% ankietowanych nauczycieli zaznaczyło, że uczniowie nie zawsze uczestniczą w planowaniu działań wychowawczych, profilaktycznych, oraz tematyki godzin wychowawczych. Według nauczycieli taki sam procent uczniów niezbyt chętnie bierze udział w przygotowaniu imprez szkolnych/ klasowych. Według 2 nauczycieli nie przeprowadzono w szkole/klasie diagnozy potrzeb wychowawczych uczniów, także dwóch nauczycieli uważa, że działania wychowawcze i profilaktyczne nie w pełni odpowiadają potrzebom uczniów. 14 nauczycieli twierdzi, że organizuje dyskusje na tematy dotyczące odpowiednich zachowań i postaw. 13 nauczycieli uważa, że można poprawić współpracę z rodzicami w zakresie kształtowania właściwych postaw i zachowań u dzieci i młodzieży.

33 Badani ankietą uczniowie mieli określić czy czują się traktowani w równy sposób z innymi uczniami? 65 % uczniów zaznaczyło odpowiedzi tak lub raczej tak, pozostałe 34% nie i raczej nie. Na pytanie: Czy nauczyciele traktują Was sprawiedliwie? uczniowie odpowiadali w sposób następujący: zdecydowanie tak –1%, raczej tak - 48%, raczej nie –34%, zdecydowanie nie - 17%. Zdecydowana większość uczniów 89% wie, jakich postaw i zachowań oczekuje się od nich w szkole, a 59% uważa, że postawy promowane przez szkołę są zgodne z postawami, które ankietowani uważają za ważne. Uczniowie - 90% - twierdzą, że w tym roku szkolnym rozmawiali w szkole z nauczycielami na temat odpowiedniego zachowania, 10% uczniów twierdzi, że nigdy nie uczestniczyli w takich rozmowach. Wszyscy uczniowie zetknęli się z działaniami edukacyjnymi sprzyjającymi kształtowaniu pożądanych postaw. Podczas lekcji lub na dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę uczniowie spotkali się z problematyką: kultura zachowania 45%, przeciwdziałania agresji 46%, promowanie zdrowego trybu życia i problematyka uzależnień 63%, wychowania ekologicznego 16%, wychowania prorodzinnego 20%, edukacji regionalno - patriotycznej 18%, wychowania przez uczestnictwo w kulturze i sztuce 12%.

34 Według 64% uczniów uzyskane na zajęciach informacje lub określone działania mają wpływ na ich postawę i zachowanie. Na pytanie, czy uczniowie mają wpływ na to, jakie postawy są promowane w szkole 41% odpowiedziało tak, 57% odpowiedziało nie. 51% uczniów gimnazjum uważa, że maja wpływ na tematykę godzin wychowawczych, 47 % uczniów ma inne zdanie na ten temat. W pytaniu 10. Które postawy uważasz za ważne w szkole i przydatne w późniejszym życiu?, uczniowie prezentowali wartości, które są dla nich ważne. Uznali za najważniejsze: szacunek, uczciwość, następnie w kolejności: kulturę, tolerancję, patriotyzm i postawę obywatelską, odpowiedzialność za siebie i innych, prawdomówność, koleżeńskość, wyrozumiałość, otwartość. Na pytanie, Kto ma największy wpływ na zachowanie i postawy uczniów?, wybierali w kolejności: rodziców, koleżanki i kolegów ze szkoły, nauczycieli, starszych kolegów i koleżanki, Internet i telewizję. W tym pytaniu, uczniowie mogli równocześnie zaznaczyć, kto ma nikły wpływ na ich postawy, 51% ( z 89) uczniów zaznaczyło nauczycieli.

35 1. Działania wychowawcze prowadzone przez szkołę sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw u uczniów. 2. Uczniowie wiedzą jakich postaw i zachowań oczekuje się od nich i są one dla nich ważne. 3. Opracowanie tematyki godzin wychowawczych wspólnie z uczniami; zwrócenie uwagi na tematykę związaną z: wyrozumiałością, prawdomównością, otwartością, koleżeństwem, zaangażowaniem, motywacją, wspólne planowanie wyjazdów i wycieczek. 4. Przeprowadzenie w szkole pogłębionej analizy potrzeb dotyczących postaw, poczucia sprawiedliwości, wartości uznawanych przez uczniów, w celu dopracowania programu wychowawczego i programu profilaktycznego w zakresie promowanych przez szkołę postaw. 5. Wypracowanie przez nauczycieli wspólnych działań podwyższających autorytet nauczyciela w oczach ucznia. 6. Dopracowanie działań służących pogłębieniu współpracy z rodzicami.


Pobierz ppt "Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat podejmowanych działań wychowawczych w szkole. Podjecie decyzji o kontynuacji bądź modyfikacji działań. Ustalenie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google