Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alina Kubiak Dariusz Dzionek 2014-02-26Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Kształtowanie systemu gospodarowania odpadami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alina Kubiak Dariusz Dzionek 2014-02-26Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Kształtowanie systemu gospodarowania odpadami."— Zapis prezentacji:

1 Alina Kubiak Dariusz Dzionek 2014-02-26Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Kształtowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Zduńska Wola

2 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Zakres nowych przepisów Rewolucja" w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi przejęcie przez gminy władztwa"' nad odpadami Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391); Unijne" przyczyny nowelizacji - zapewnienie wdrożenia dyrektywy 1999.31/WE w sprawie składowania odpadów (limity odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska - art. 5) i dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów (w zakresie zapewnienia poziomów gospodarowania odpadami - art. 11 i efektywnego systemu gospodarowania odpadami - art. 13).

3 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola 2012 75% 2013 50% 2014 50% 2015 50% 2016 45% 2017 45% 2018 40% 2019 40% 2020 35% Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)

4 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola 2012 10% 2013 12% 2014 14% 2015 16% 2016 18% 2017 20% 2018 30% 2019 40% 2020 50% Przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu surowców wtórnych Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)

5 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola 2012 30% 2013 36% 2014 38% 2015 40% 2016 42% 2017 45% 2018 50% 2019 60% 2020 70% Odzysk innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych Odpady gruzowe z grupy 17-tej oraz ex200399 (odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)

6 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów Gmina, która nie wykonuje obowiązku - podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu: 1) ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. Karę pieniężną oblicza się jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne (tzw. opłata Marszałkowska za korzystanie ze środowiska), określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów selektywnie zebranych. W najbliższych latach planowany jest wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska (aktualnie ok. 105 zł/Mg)!

7 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Region gospodarki odpadami komunalnymi Region gospodarki odpadami komunalnymi – określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150 000 mieszkańców; regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być gmina licząca powyżej 500 000 mieszkańców.

8 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Regiony Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012

9 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Region II Gospodarki Odpadami Komunalnymi

10 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Propozycja kształtowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Zduńska Wola

11 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Definicje: gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 z późn. zm.), odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

12 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola nieruchomość – część powierzchni ziemskiej stanowiący odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane (…) art. 46. § 1 Kodeksu cywilnego, punkt adresowy - punkt opisany przez numer porządkowy oraz parę współrzędnych X, Y określającą położenie punktu adresowego w przestrzeni (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów)

13 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Biorąc pod uwagę: wymagania narzucone przez Dyrektywy UE zaimplementowane do prawodawstwa polskiego; rozpoznanie rynku odpadowego w ramach Regionu II Gospodarki Odpadami Komunalnymi (zakłady mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów, kompostownie, sortownie, składowiska); morfologię odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta Zduńska Wola; słabo wykształcony rynek przetwarzania surowców wtórnych; Proponuje się poniższe rozwiązania.

14 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola

15 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola

16 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Punkty gromadzenia odpadów komunalnych

17 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola IGLO M-PORT NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA SKLEPY ZE SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

18 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Procentowy udział poszczególnych metod zagospodarowania odpadów komunalnych w krajach UE-27 Źródło: Eurostat, dane odnośnie odpadów komunalnych w 2004r.

19 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Zagospodarowanie odpadów Obecnie : recykling składowanie 3% 97% Docelowo :

20 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Dlaczego proponujemy naliczanie stawki od mieszkańca ??? łatwy sposób wyliczenia opłaty; powszechne stosowanie w zasobach mieszkaniowych (ok. 53 % ludności miasta zamieszkuje w zasobach wielorodzinnych); łatwy sposób weryfikacji danych; możliwość porównania z bazą meldunkową; statystycznie ilość wyprodukowanych odpadów komunalnych przez mieszkańców jest zbliżona.

21 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola URZĄD MIASTA ŁODZI od osoby od powierzchni

22 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola URZĄD MIASTA SZCZECIN

23 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Stan przygotowań do publicznej własności odpadów przeważająca większość gmin zamierza naliczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców (82,58%); prawie 2/3 gmin (61,18%) nie zdecydowało w jaki sposób będzie organizowany system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Źródło: Ministerstwo Środowiska – aktualność na dn. 1 listopad 2012 r.

24 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Stawka opłaty - optymalne rozwiązanie Przy zakładanej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych oraz masie odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców miasta (ok. 358 kg/rok/1 mieszkańca), stawka opłaty będzie wynosić: -za odpady segregowane – 8,00 zł -za odpady zmieszane – 14,00 zł

25 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Czynniki determinujące wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych w nowym systemie w porównaniu do obecnie funkcjonującego: 1) masa odpadów komunalnych zbieranych dotychczas na terenie miasta 8 tys. Mg/rok (szacowana ilość odpadów wytwarzanych na terenie miasta 16 tys. Mg/rok); 2 ) obowiązek tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (M-PORT); 3) nadzorowanie cyklu życia odpadów (zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów); 4) obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie selektywnego zbierania odpadów.

26 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola LpZakres uchwałyTermin ostateczny Charakter uchwały Podsta wa Obligatoryjność 1.Regulamin utrzymania czystości31.12.2012Akt prawa miejscowego Art. 4Obligatoryjna 2.Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości * 31.12.2012Akt prawa miejscowego Art.6 r ust.4 Obligatoryjna 3.Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi * (fakultatywnie wykaz dokumentów potwierdzających dane) 31.12.2012Akt prawa miejscowego Art.6 n ust.1 Art.6 n ust.2 Obligatoryjna, część fakultatywna 4.Uchwała w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca i pojemnik oraz wyboru metody ustalenia opłaty (w tym od niezamieszkałych) * 31.12.2012Akt prawa miejscowego Art.6k ust.1 Art.6j ust.2 Obligatoryjna, część fakultatywna 5.Uchwała w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi * - PODJĘTA 31.12.2012Akt prawa miejscowego Art.6 lObligatoryjna Rada Miasta do 31 grudnia 2012 r. ma obowiązek podjąć następujące uchwały:

27 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola * Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w wyznaczonym czasie wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze.

28 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Najważniejsza zmiana w regulaminie utrzymania czystości i porządku w mieście Kosze przed budynkami użyteczności publicznej - od 120 l do 1 100 l (objętość pojedynczej komory), wysokość wrzutu odpadu od 70 cm do 150 cm. Budynek użyteczności publicznej - budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie )

29 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola ŹLE DOBRZE

30 2014-02-26Alina Kubiak, Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Naturam protegare necesse est - Ochrona Środowiska jest koniecznością!


Pobierz ppt "Alina Kubiak Dariusz Dzionek 2014-02-26Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola Kształtowanie systemu gospodarowania odpadami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google