Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alina Kubiak Dariusz Dzionek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alina Kubiak Dariusz Dzionek"— Zapis prezentacji:

1 Alina Kubiak Dariusz Dzionek
Kształtowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Zduńska Wola Alina Kubiak Dariusz Dzionek Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta Zduńska Wola

2 Zakres nowych przepisów
“Rewolucja" w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi przejęcie przez gminy „władztwa"' nad odpadami Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391); “Unijne" przyczyny nowelizacji - zapewnienie wdrożenia dyrektywy /WE w sprawie składowania odpadów (limity odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska - art. 5) i dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów (w zakresie zapewnienia poziomów gospodarowania odpadami - art. 11 i efektywnego systemu gospodarowania odpadami - art. 13).

3 Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 2012 75% 2013 50% 2014 2015 2016 45% 2017 2018 40% 2019 2020 35% Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)

4 Przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu surowców wtórnych
2012 10% 2013 12% 2014 14% 2015 16% 2016 18% 2017 20% 2018 30% 2019 40% 2020 50% Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)

5 Odzysk innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
2012 30% 2013 36% 2014 38% 2015 40% 2016 42% 2017 45% 2018 50% 2019 60% 2020 70% Odpady gruzowe z grupy 17-tej oraz ex (odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)

6 Kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów
Gmina, która nie wykonuje obowiązku - podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:  1) ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. Karę pieniężną oblicza się jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne (tzw. opłata „Marszałkowska” za korzystanie ze środowiska), określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów selektywnie zebranych. W najbliższych latach planowany jest wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska (aktualnie ok. 105 zł/Mg)!

7 Region gospodarki odpadami komunalnymi
Region gospodarki odpadami komunalnymi – określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej mieszkańców; regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być gmina licząca powyżej mieszkańców.

8 Regiony Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012
„Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012”

9 Region II Gospodarki Odpadami Komunalnymi

10 Propozycja kształtowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Zduńska Wola

11 Definicje: gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U Nr 62 poz z późn. zm.), odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

12 nieruchomość – „część powierzchni ziemskiej stanowiący odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane (…)” art. 46. § 1 Kodeksu cywilnego, punkt adresowy - punkt opisany przez numer porządkowy oraz parę współrzędnych X, Y określającą położenie punktu adresowego w przestrzeni (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów)

13 Biorąc pod uwagę: wymagania narzucone przez Dyrektywy UE zaimplementowane do prawodawstwa polskiego; rozpoznanie rynku „odpadowego” w ramach Regionu II Gospodarki Odpadami Komunalnymi (zakłady mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów, kompostownie, sortownie, składowiska); morfologię odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta Zduńska Wola; słabo wykształcony rynek przetwarzania surowców wtórnych; Proponuje się poniższe rozwiązania.

14

15

16 Punkty gromadzenia odpadów komunalnych

17 NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
M-PORT NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA IGLO SKLEPY ZE SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

18 Procentowy udział poszczególnych metod zagospodarowania odpadów komunalnych w krajach UE-27
Źródło: Eurostat, dane odnośnie odpadów komunalnych w 2004r.

19 Zagospodarowanie odpadów
Docelowo : Obecnie : 3% recykling 97% składowanie

20 Dlaczego proponujemy naliczanie stawki „od mieszkańca” ???
łatwy sposób wyliczenia opłaty; powszechne stosowanie w zasobach mieszkaniowych (ok. 53 % ludności miasta zamieszkuje w zasobach wielorodzinnych); łatwy sposób weryfikacji danych; możliwość porównania z bazą meldunkową; statystycznie ilość „wyprodukowanych” odpadów komunalnych przez mieszkańców jest zbliżona.

21 URZĄD MIASTA ŁODZI od osoby od powierzchni

22 URZĄD MIASTA SZCZECIN

23 Stan przygotowań do publicznej własności odpadów
przeważająca większość gmin zamierza naliczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców (82,58%); prawie 2/3 gmin (61,18%) nie zdecydowało w jaki sposób będzie organizowany system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Źródło: Ministerstwo Środowiska – aktualność na dn. 1 listopad 2012 r.

24 Stawka opłaty - optymalne rozwiązanie
Przy zakładanej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych oraz masie odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców miasta (ok. 358 kg/rok/1 mieszkańca), stawka opłaty będzie wynosić: za odpady segregowane – 8,00 zł za odpady zmieszane – 14,00 zł

25 Czynniki determinujące wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych w „nowym” systemie w porównaniu do obecnie funkcjonującego: 1) masa odpadów komunalnych zbieranych dotychczas na terenie miasta 8 tys. Mg/rok (szacowana ilość odpadów wytwarzanych na terenie miasta 16 tys. Mg/rok); 2) obowiązek tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (M-PORT); 3) nadzorowanie cyklu życia odpadów (zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów); 4) obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie selektywnego zbierania odpadów.

26 Rada Miasta do 31 grudnia 2012 r
Rada Miasta do 31 grudnia 2012 r. ma obowiązek podjąć następujące uchwały: Lp Zakres uchwały Termin ostateczny Charakter uchwały Podstawa Obligatoryjność 1. Regulamin utrzymania czystości Akt prawa miejscowego Art. 4 Obligatoryjna 2. Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości * Art.6 r ust.4 3. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi * (fakultatywnie wykaz dokumentów potwierdzających dane) Art.6 n ust.1 Art.6 n ust.2 Obligatoryjna, część fakultatywna 4. Uchwała w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca i pojemnik oraz wyboru metody ustalenia opłaty (w tym od niezamieszkałych) * Art.6k ust.1 Art.6j ust.2 5. Uchwała w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi * - PODJĘTA Art.6 l

27 *Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w wyznaczonym czasie wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze.

28 w regulaminie utrzymania czystości i porządku w mieście
Najważniejsza zmiana w regulaminie utrzymania czystości i porządku w mieście Kosze przed budynkami użyteczności publicznej - od 120 l do 1 100 l (objętość pojedynczej komory), wysokość wrzutu odpadu od 70 cm do 150 cm. Budynek użyteczności publicznej - budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie )

29 DOBRZE ŹLE

30 „Naturam protegare necesse est” - Ochrona Środowiska jest koniecznością!


Pobierz ppt "Alina Kubiak Dariusz Dzionek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google