Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233"— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233
KANCELARIA BROKERSKA MODUS Sp. z o.o. DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233

2 PRZEDSTAWIENIE KANCELARII BROKERSKIEJ MODUS
Kancelaria Brokerska Modus jest kontynuacją działalności brokerskiej Leokadii Trębskiej prowadzonej od 1997roku. Misją działania Kancelarii jest: Tworzenie i opracowywania nowych ponad standardowych projektów ubezpieczeniowych dedykowanych do wybranych Partnerów biznesu i grup zawodowych. Zapewnienie swoim Partnerom bezpiecznej ochrony ubezpieczeniowej gwarantującej wypłatę odszkodowań w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. Stworzenie Partnerom kompleksowej obsługi i komfortu poczucia ,że są otoczeni stałą opieką i pomocą przy wystąpieniu przykrych zdarzeń. Wnikliwe dokonywanie oceny zagrożeń oraz rodzaju ryzyka ubezpieczeniowego. Negocjowanie warunków umów ubezpieczenia z Ubezpieczycielami z ukierunkowaniem na jak najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej przy relatywnie najniższej składce. Prowadzenie doradztwa w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem bezpieczeństwa ich realizacji i wiarygodności Ubezpieczyciela. Pośredniczenie w zawieraniu umów pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym. Sprawowane nadzoru i prowadzenie stałego monitoringu nad realizacją zawartych umów ubezpieczeniowych. Czuwanie nad prawidłowością przebiegu likwidacji szkód i dochodzeniem roszczeń.

3 WSPÓLPRACA Z ZARZĄDEM GŁÓWNYM PZŁ
Kancelaria Brokerska MODUS współpracuje z Polskim Związkiem Łowieckim od 2003 roku. W tym czasie zostało przygotowanych kilka projektów bezpośrednio związanych z oczekiwaniami myśliwych i realizacją statutowych zadań Związku. Na bieżąco sprawowana jest pomoc przy zgłaszaniu szkód i dochodzeniu roszczeń. W zakresie podpisanej umowy o współpracy obejmującej wcześniej prezentowany zakres usługi , strony nie ponoszą wobec siebie żadnych kosztów, zatem PZŁ nie wypłaca żadnych środków finansowych brokerowi. Kancelaria Brokerska ponosi cywilno-prawną odpowiedzialność za swoje działania i zobowiązania. Kancelaria posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe na poziomie EURO. Kancelaria Brokerska spełnia rolę instytucji publicznego zaufania.

4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych TU Allianz Polska SA

5 Ubezpieczający- POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI (PZŁ) –ZARZĄD GŁÓWNY.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. Ubezpieczający- POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI (PZŁ) –ZARZĄD GŁÓWNY. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) PZŁ wskazani w dokumencie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel- TU Allianz Polska S.A.

6 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ, jako dzierżawców obwodów łowieckich / zarządców tych obwodów, odpowiedzialnych za szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych, w zakresie takim, w jakim statuują ją obowiązujące przepisy prawa/. Zakres ubezpieczenia –szkoda rzeczowa: uszkodzenie lub zniszczenie płodów lub upraw rolnych przez zwierzynę tj. jelenie, daniele, sarny, łosie i dziki spowodowane jednym wypadkiem ubezpieczeniowym. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7 I suma gwarancyjna w kwocie 5.000 zł
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. Suma gwarancyjna: limit odpowiedzialności TU ALLIANZ SA (na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia) do wyboru spośród wariantów: I suma gwarancyjna w kwocie zł II suma gwarancyjna w kwocie zł III suma gwarancyjna w kwocie zł IV suma gwarancyjna w kwocie zł V suma gwarancyjna w kwocie zł VI suma gwarancyjna w kwocie zł VII suma gwarancyjna w kwocie zł VIII suma gwarancyjna w kwocie zł

8 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. UDZIAŁY WŁASNE I FRANSZYZE Udział własny/ franszyza Ubezpieczonego w każdej szkodzie rzeczowej wynosi : w wariancie Iszym sumy gwarancyjnej ,00zł - Brak udziału własnego i franszyzy w wariancie II-III sumy gwarancyjnej ,00zł i ,00zł – dla pierwszych trzech zgłoszonych szkód – brak udziału własnego/franszyzy – dla kolejnych szkód – udział własny/franszyza wynosi 200,00zł w wariantach IV i V sumy gwarancyjnej ,00zł i ,00zł – dla pierwszych trzech zgłoszonych szkód – brak udziału własnego/franszyzy – dla kolejnych szkód – udział własny/franszyza 500,00zł w pozostałych wariantach sumy gwarancyjnej – dla pierwszych trzech zgłoszonych szkód – brak udziału własnego/franszyzy – dla kolejnych szkód – udział własny/franszyza wynosi 800,00zł

9 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. Składka ubezpieczeniowa: Składka roczna ustalana jest na poziomie 60% sumy gwarancyjnej, w każdym wariancie, wybranym przez OHZ PZŁ lub Koło Łowieckie. Koła Łowieckie składkę wpłacają do Zarządu Okręgowego PZŁ. Składka opłacana jest przez Koła Łowieckie na konto Zarządu Okręgowego PZŁ i jest rozłożona na 2 raty. Pierwsza rata płatna w wysokości ½ składki nie później niż do dnia rozpoczęcia ochrony, druga rata płatna w terminie do upływu sześciomiesięcznego okresu ubezpieczenia. W przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej istnieje możliwość 3-krotnego doubezpieczenia, w każdym okresie ubezpieczenia.

10 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. Doubezpieczenie Przy pierwszym doubezpieczeniu – składka wynosi 65% dokupowanej sumy gwarancyjnej a udział własny wynosi odpowiednio: dla wariantu I i II – 500 zł dla wariantu III i IV – 800 zł dla pozostałych wariantów – 1000 zł Przy drugim doubezpieczeniu - składka wynosi 75% dokupowanej sumy gwarancyjnej a udział własny wynosi odpowiednio: dla wariantu I i II – 800 zł dla wariantu III i IV – 950 zł dla pozostałych wariantów – 1100 zł Przy trzecim doubezpieczeniu – składka wynosi 85% dokupowanej sumy gwarancyjnej a udział własny wynosi odpowiednio: dla wariantu I i II – 950 zł dla wariantu III i IV – 1100 zł dla pozostałych wariantów – 1300 zł

11 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. Przykład I. Koło Łowieckie wypłaca średnio zł z tytułu szkód łowieckich – ilość szkód 20 Wykupione ubezpieczenie z SU zł Składka z tytułu ubezpieczenia – zł x 60% = zł – płatna w II ratach po 6.000zł Z tytułu likwidacji szkód wypłata dla Koła Łowieckiego 40zł x 20 = 800zł Potrącenia z tytułu udziału własnego/franszyzy 17 x 200zł = 3.400zł Ogółem wypłaty z Towarzystwa Ubezpieczeniowego: 20.000zł + 800zł – 3.400zł = zł Koszty poniesione przez Koło Łowieckie: ,00zł Zysk dla Koła Łowieckiego: ,00zł – ,00zł = 5.400zł

12 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA W związku z art. 48 Prawa Łowieckiego odszkodowanie nie przysługuje: Osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych, Posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym rejonie, określonego przez Zarząd Województwa, Posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom, Za szkody nie przekraczające 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy, Za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, Za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

13 Procedury przystępowania do ubezpieczenia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. Procedury przystępowania do ubezpieczenia: Do grupowej umowy ubezpieczenia przystępują dobrowolnie Koła Łowieckie lub OHZ PZŁ za pośrednictwem Ubezpieczającego - ZARZĄD GŁÓWNY PZŁ. Listę zbiorczą Kół Łowieckich i OHZ PZŁ sporządza Zarząd Główny PZŁ i przekazuje ją do Ubezpieczyciela do w każdym roku. Ubezpieczyciel po otrzymaniu listy oraz opłaceniu pierwszej raty składki wystawi polisy ubezpieczeniowe na każde Koło Łowieckie lub OHZ, które zostaną dostarczone za pośrednictwem pracownika Zarządu Głównego PZŁ.

14 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. LIKWIDACJA SZKÓD Oględziny w terenie oraz wycenę szkód prowadzą Koła Łowieckie oraz OHZ PZŁ sporządzając stosowne protokoły szkód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami wskazaniymi przez TU Allianz Polska S.A. Koła Łowieckie oraz OHZ PZŁ– prześlą TU Allianz Polska S.A. listę osób tzw. likwidatorów dokonujących oględzin miejsca szkody oraz szacowania jej wysokości, wykonujących czynności w imieniu i na rzecz TU Allianz Polska S.A. w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz procedur określonych przez TU Allianz Polska S.A. TU Allianz Polska S.A. zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji i pomocy lub przeszkolenia likwidatorów dokonujących oględzin miejsca szkody w zakresie procedur likwidacji szkód obowiązujących w TU Allianz Polska S.A. Koło Łowieckie oraz OHZ PZŁ dokonując ostatecznego szacowania szkód, po zatwierdzeniu przez TU Allianz Polska S.A. kwoty odszkodowania, dokonuje wypłaty odszkodowania poszkodowanemu. OHZ PZŁ oraz Koło Łowieckie otrzymuje środki pieniężne na wypłatę odszkodowań wraz z wynagrodzeniem za obsługę likwidacyjną w wysokości 40,00zł za każdą zgłoszoną szkodę, najpóźniej w  terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez TU Allianz Polska S.A. protokołu ostatecznego szacowania szkód wraz ze wskazanymi przez Ubezpieczyciela dokumentami. TU Allianz wydziela w swojej strukturze oddzielny zespół ds. obsługi szkód łowieckich , odpowiedzialny za szkolenia, nadzór, sprawny przebieg czynności likwidacyjnych i terminową wypłatę odszkodowań.

15 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Allianz Polska o  każdym wypadku ubezpieczeniowym, który może spowodować zgłoszenie wobec niego roszczenia. Jeżeli Ubezpieczony powziął informację o dochodzeniu roszczeń wobec niego lub wniesieniu powództwa, zobowiązany jest on poinformować o tym niezwłocznie TU Allianz Polska S.A. Ubezpieczony może udzielić pełnomocnictw niezbędnych do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym pełnomocnictwa procesowego, osobie wskazanej przez Allianz Polska jeżeli spór ten będzie prowadzony za zgodą TU Allianz Polska S.A. Koszty procesu prowadzonego przez pełnomocnika ustanowionego w uzgodnieniu z TU Allianz ponosi Ubezpieczyciel i koszty te nie obciążają wykupionej sumy gwarancyjnej.

16 Kontakty i bezpośrednia współpraca
Obsługę programów prowadzi: Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o. Biuro w Warszawie ul. Gwiaździsta 15 lok 233 Biuro w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 2 Tel/Fax: 046/ Osoby odpowiedzialne: Leokadia Trębska – tel kom: 603/ Ireneusz Piasecki – tel kom: 609/ Rafał Trębski – tel kom:609/

17 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2
Dziękujemy za uwagę! Biura: Warszawa, ul. Gwiaździsta 15 lok 233 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 17


Pobierz ppt "Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233"

Podobne prezentacje


Reklamy Google