Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODDZIAŁANIE 6.1.3: - sprawy bieżące, - kwestie problemowe, Toruń, 19 listopada 2012 r. Spotkanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODDZIAŁANIE 6.1.3: - sprawy bieżące, - kwestie problemowe, Toruń, 19 listopada 2012 r. Spotkanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 PODDZIAŁANIE 6.1.3: - sprawy bieżące, - kwestie problemowe, Toruń, 19 listopada 2012 r. Spotkanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 żółte-wnioski za okres sierpień-wrzesień niebieskie-wnioski za okres lipiec-sierpień

3 żółte-wnioski za okres sierpień-wrzesień niebieskie-wnioski za okres lipiec-sierpień

4 żółte-wnioski za okres sierpień-wrzesień niebieskie-wnioski za okres lipiec-sierpień

5 Kryteria dostępu: Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych, bezrobotnych osób w wieku 15-24 lata i bezrobotnych osób starszych (50-64) w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych, młodych 15-24 lata i osób starszych (50-64) zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych wg stanu na 31.12.2011 r. Projekt zapewnia efektywność zatrudnieniową na poziomie minimum 45%.

6

7

8

9

10

11

12 Wykazywanie zwrotów od uczestników projektów – zakaz certyfikowania wydatków obarczonych błędem! Świadczenia, które zostały bezrobotnym umorzone, bądź przedawnił się termin ich roszczenia przez PUP, również należy wykazywać w punkcie 7_ Korekty finansowe. We wnioskach o płatność nie wykazujemy wydatków, co do których wystawiono decyzję do zwrotu, bądź zostały zwrócone na konto projektu (bądź FP).

13 Zwrot kosztów szkolenia za uczestników, którzy utracili wstecznie status osoby bezrobotnej: Prawo do renty – brak konieczności zwrotu środków Zatajenie informacji o okolicznościach powodujących utratę statusu osoby bezrobotnej – konieczność zwrotu środków (przez uczestnika lub PUP – rola deklaracji uczestnictwa w projekcie).

14 Formularz PEFS: - wykazywane są tylko osoby, które objęte były formą/formami finansowaną/finansowanymi w projekcie. -w przypadku zwrotu wszystkich świadczeń dane osoby należy usunąć z Formularza. Uwaga: w przypadku zwrotu jednorazowych środków: -z powodu niedotrzymania warunków umowy - osoba pozostaje w Formularzu, pomniejszamy wskaźniki w tabeli VII dotyczące liczby osób, które uzyskały bezzwrotne dotacje i liczbę utworzonych miejsc pracy (z odpowiednim komentarzem). -Z powodu niekwalifikowalności – osobę usuwamy z Formularza i odpowiednio pomniejszamy wskaźniki jej dotyczące

15 Deklaracja uczestnictwa w projekcie: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL deklaracja uczestnictwa powinna zawierać co najmniej: a)Wyrażenie woli uczestniczenia w projekcie, b)Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, c)Datę i podpis uczestnika projektu, d)Pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą (nie karnej!).

16 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu….…………………………… ……………………. oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1.administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 2.podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3.moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu …………………………………..… ……………………………….….., ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);

17 4.moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej -……………………………………………………… (nazwa i adres właściwej IP) beneficjentowi realizującemu projekt ………………………………………………………………… (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - …………………………..(nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 5.podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6.mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. ………………………………… ……………………………………………... MIEJSCOWOŚĆ I DATACZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU** * W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. *

18 Ochrona danych osobowych: Zapis umowy ramowej § 15 Punkt 9: Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzielaniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu, jedynie wyjątkowo, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody IW (IP II stopnia) i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych umowę powierzania przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniem niniejszego paragrafu.

19 Pismo Instytucji Zarządzającej PO KL: W przypadku, gdy zakres danych przekazywanych podmiotom współpracującym nie wykracza poza właściwy dla danej formy wsparcia zakres określony w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm) nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) a jedynie do ich udostępnienia.

20 Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Obowiązuje od 15 czerwca 2012 r. Konsekwencja dla beneficjentów PO KL – konieczność pozyskiwania oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków od uczestników/pracodawców przy: dotacjach, doposażeniu miejsca pracy, zatrudnieniu subsydiowanym.

21 Przypominamy, iż 30 listopada 2012 r. mija termin zatwierdzania wszelkich zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów systemowych PUP.

22 KRYTERIUM DOSTĘPU 2013 1.Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią bezrobotne osoby młode (15-30 lat), w tym 50% to osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły a projekt obejmuje wsparcie o charakterze dostosowanym do specyficznych potrzeb tej grupy (kryterium dotyczy rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania Planu działania). 2.Grupę docelową projektu w co najmniej 10% stanowią bezrobotne osoby powyżej 50 roku życia a projekt obejmuje wsparcie o charakterze dostosowanym do specyficznych potrzeb tej grupy (kryterium dotyczy rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania Planu działania). 3.Projekt zapewnia efektywność zatrudnieniową na poziomie minimum 45% (kryterium dotyczy rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania Planu działania)...\

23 23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 Toruń www.wup.torun.pl tel.: (56) 669-39-00 fax: (56) 669-39-99 e-mail: wup@wup.torun.plwup@wup.torun.pl Spotkanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "PODDZIAŁANIE 6.1.3: - sprawy bieżące, - kwestie problemowe, Toruń, 19 listopada 2012 r. Spotkanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google