Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja GZM "Od miasta do metropolii – drogi rozwoju Europy" METROPOLIA SILESIA Z PERSPEKTYWY REGIONU Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja GZM "Od miasta do metropolii – drogi rozwoju Europy" METROPOLIA SILESIA Z PERSPEKTYWY REGIONU Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja GZM "Od miasta do metropolii – drogi rozwoju Europy" METROPOLIA SILESIA Z PERSPEKTYWY REGIONU Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego ul. Ligonia Katowice

2 METROPOLIZACJA - PROCESY METROPOLIZACJI JAKO DECYDUJĄCY CZYNNIK ROZWOJU REGIONU Proces metropolizacji kształtuje środowisko przestrzenne, społeczne i gospodarcze metropolii, a jego cechą jest przekształcenie historycznie ukształtowanej hierarchicznej organizacji terytorialnej w organizację sieciową o zasiegu europejskim. Metropolia musi posiadać rozbudowane funkcje egzogeniczne powiązane w skali globalnej z innymi metropoliami. Powiązania te są czynnikiem sprzyjającym dla lokalizacji inwestycji, które są mniej ryzykowne na dużym rynku pracy, w miejscu gdzie łatwy jest dostęp do szerokiego wachlarza podwykonawców i różnego rodzaju usług. Metropolie są zatem węzłami przepływów w sieciach transportowych, komunikacyjnych oraz węzłami kontaktów między przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowymi, bankami i instytucjami finansowymi.

3 Kształt aglomeracji miejskich określony w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

4 Organizacje wzmacniające rozwój aglomeracji w Województwie Śląskim: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Górnośląski Związek Metropolitalny

5 Aglomeracja Górnośląska i Aglomeracja Rybnicka Obszar zdefiniowany w PZPWŚ oraz Struktura organizacyjna samorządów

6 Górnośląski Związek Metropolitalny CZŁONKOWIE Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Miasta na prawach powiatu (14): Bytom Chorzów Dąbrowa Górnicza Gliwice Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Siemianowice Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Powiaty (3): Raciborski Rybnicki Wodzisławski Miasta na prawach powiatu (3): Rybnik Żory Jastrzębie Zdrój Gminy (19): Czerwionka-Leszczyny Gaszowice Godów Gorzyce Jejkowice Kornowac Krzanowice Krzyżanowice Kuźnia Raciborska Lubomia Lyski Marklowice Mszana Pszów Racibórz Radlin Rydułtowy Świerklany Wodzisław Śl. Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Miasta na prawach powiatu (11): Bytom Chorzów Dąbrowa Górnicza Gliwice Katowice Mysłowice Ruda Śląska Siemianowice Sosnowiec Świętochłowice Zabrze Gminy (12): Będzin Bobrowniki Chełm Śląski Czeladź Gierałtowice Imielin Knurów Psary Radzionków Siewierz Sławków Wojkowice

7 Górnośląski Związek Metropolitalny Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Forma prawna Związek międzygminny Stowarzyszenie Data utworzenia (wpis do Rejestru Związków Międzygminnych) Przewodniczący Piotr Uszok (prezydent Katowic) Waldemar Socha (prezydent Żor) Powierzchnia (w km 2 ) Liczba ludności Członkowie 14 miast na prawach powiatu 25 gmin i powiatów Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (wpis do Rejestru Stowarzyszeń) Związek międzygminny (wpis do Rejestru Związków Międzygminnych) 23 gminy i miasta na prawach powiatu Roman Urbańczyk

8 Górnośląski Związek Metropolitalny Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wspólna strategia rozwoju pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych zarządzanie drogami aktywizacja rynku pracy wspieranie edukacji opiniowanie procesów legislacyjnych i decyzyjnych dotyczących Związku współpraca z samorządem, administracją państwową, społecznościami lokalnym i współpraca z administracją rządową, samorządową, i innymi organizacji oraz współpraca transgraniczna udział w tworzeniu stowarzyszeń, fundacji itp. wspieranie rozwoju gospodarczego, edukacji, kultury, ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury technicznej, innowacyjności pozyskiwanie funduszy krajowych i europejskich promocja społeczności lokalnych opiniowanie aktów prawnych regulujących działanie samorządu lokalnego i podejmowanie inicjatyw prawodawczych w tej kwestii rozwijanie podmiotowości aglomeracji działania na rzecz ładu przestrzennego i skoordynowanego zagospodarowania terenu kształtowanie zintegrowanego systemu transportowego ZADANIA Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego organizacja lokalnego transportu zbiorowego utrzymanie i rozwój infrastruktury związku prace studialne nad rozwojem systemów transportowych inne prawa i obowiązki związane z transportem zbiorowym

9 CZY GÓRNOŚLĄSKI ZWIĄZEK METROPOLITALNY JEST METROPOLIĄ? Wielokryteriowe podejście do zagadnienia metropolii Aspekt prawny Aspekt społeczny Aspekt gospodarczy Aspekt naukowy Aspekt instytucjonalny METROPOLIA

10 CZY GÓRNOŚLĄSKI ZWIĄZEK METROPOLITALNY JEST METROPOLIĄ? O tym czy dany obszar jest metropolią czy też nie, nie decydują względy intencjonalne ani zapisy planów zagospodarowania przestrzennego tylko realne zjawiska gospodarcze i społeczne. Aby miasto mogło się stać metropolią, musi mieć co najmniej mieszkańców, charakteryzować się doskonałością i wszechstronnością usług, instytucji i wyposażenia, potencjałem innowacyjnym w zakresie technicznym, ekonomicznym, społecznym, politycznym i kulturalnym oraz wyjątkowością i specyfiką miejsca. Aspekt naukowy

11 CZY GÓRNOŚLĄSKI ZWIĄZEK METROPOLITALNY JEST METROPOLIĄ? Na potencjał gospodarczy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego składa się przede wszystkim najwyższa wśród pozostałych obszarów metropolitalnych kraju liczba podmiotów gospodarki na mieszkańców. Pod względem produkcji sprzedanej przemysłu GZM zajął drugą pozycję po Metropolii Warszawskiej. Aspekt gospodarczy

12 CZY GÓRNOŚLĄSKI ZWIĄZEK METROPOLITALNY JEST METROPOLIĄ? Zarówno pod względem powierzchni jak i liczby ludności Aglomeracja Górnośląska zajmuje pierwsze miejsce wśród innych metropolii w kraju. Świadczy to o potencjale społecznym występującym na tym terenie. Obszar metropolitalny stanowi 0,4% powierzchni kraju, a liczba jego mieszkańców 5,2% ogółu mieszkańców Polski. Aspekt społeczny

13 CZY GÓRNOŚLĄSKI ZWIĄZEK METROPOLITALNY JEST METROPOLIĄ? Niezbędne jest wdrażanie całościowych strategii i prowadzenie skoordynowanych działań ze strony wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w proces rozwoju miejskiego, które wykraczałyby poza granice poszczególnych miast. Władze na każdym szczeblu – lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim – ponoszą odpowiedzialność za przyszłość miast. Aspekt instytucjonalny

14 CZY GÓRNOŚLĄSKI ZWIĄZEK METROPOLITALNY JEST METROPOLIĄ? Górnośląski Związek Metropolitalny jest związkiem międzygminnym, którego podstawowym celem jest tworzenie dynamicznie rozwijającego się wielkomiejskiego ośrodka, zdolnego do skutecznej konkurencji z innymi ośrodkami metropolitalnymi w kraju i w Europie. Aspekt prawny

15 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA - ANIMATOR WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W GZM Aglomeracja Górnośląska to obszar o największej w kraju i jednej z większych w Europie koncentracji osadnictwa miejskiego - policentrycznej struktury przestrzennej, której wielki potencjał i jego efektywne wykorzystanie zależą od znalezienia równowagi pomiędzy konkurencją i współpracą między tworzącymi je miastami. Wsparcie działalności GZM ze strony samorządu województwa sląskiego umożliwi lepszą koordynację działań na poziomie regionu w ramach metropolii, co zapewni wyższą efektywność inwestycji i realizację wspólnych wyzwań.

16 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA - ANIMATOR WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W GZM wsparcie procesów metropolizacyjnych i rozwoju funkcji metropolitalnych na obszarach aglomeracji miejskich w regionie; lobbing na rzecz ukształtowania się silnych aglomeracji stanowiących centra obszarów metropolitalnych, w wymiarze prawnym, organizacyjno-administracyjno-gospodarczym i ich zarządzania, w tym w szczególności wspieranie rozwoju oraz wzmocnienie organizacyjne Górnośląskiego Związku Metropolitalnego; wzmacnianie funkcji miejskich obszarów metropolitalnych mających znaczenie dla policentrycznego rozwoju na obszarze województwa; integracje przestrzenną obszarów metropolitalnych i funkcjonalnych regionu, w tym przede wszystkim reprezentacyjnych przestrzeni publicznych dla osiagniecia wysokiej jakości rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych o znaczeniu ponadregionalnym; wspieranie tworzenia zintegrowanego systemu zarządzania usługami publicznymi w obszarach metropolitalnych i funkcjonalnych obszarach miejskich. Główne działania zgodnie z zapisami projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020" to:

17 GZM NA TLE METROPOLII EUROPEJSKICH Według diagnoz i scenariuszy europejskich (ESPON), Warszawa z Łodzią oraz Kraków z Aglomeracją Górnośląską pozycjonują się w przestrzeni europejskiej w sieci europolii. Klasyfikacja ESPON zalicza również poszczególne ośrodki krajowe, tj. Warszawę, Kraków, Gdańsk-Gdynię, Wrocław, Poznań, Katowice (konurbację górnośląską), Łódź i Szczecin do tzw. MEGA czyli Europejskich Metropolitalnych Obszarów Wzrostu. Podstawowym układem odniesienia polityki przestrzennej państwa pozostanie otoczenie europejskie.

18 GZM A KRAKÓW I OBSZAR WSPÓŁPRACY EUROPOL Współpraca śląsko-krakowska Kwadrat strategiczny: GZM/Kraków – Wrocław – Poznań – Warszawa/Łódź Pas Polski Południowej: Kraków – GZM – Wrocław Wspólna realizacja projektów transgranicznych Katowice – Kraków – Żylina – Ostrava

19 GZM A WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA Z OSTRAWĄ I ŻYLINĄ Wysoka wartość dodana z funkcjonowania GZM będzie możliwa do osiągnięcia w sytuacji współpracy ponadregionalnej. Realizacja wspólnych projektów w ramach programów transgranicznych, a także włączenie się w transeuropejski system transportowy i telekomunikacyjny pozwoli na uzyskanie dodatkowych korzyści i osiągnięcie wyższej pozycji na tle innych metropolii europejskich.

20 Konferencja GZM "Od miasta do metropolii – drogi rozwoju Europy" DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego ul. Ligonia Katowice


Pobierz ppt "Konferencja GZM "Od miasta do metropolii – drogi rozwoju Europy" METROPOLIA SILESIA Z PERSPEKTYWY REGIONU Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział"

Podobne prezentacje


Reklamy Google