Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostosowanie systemu kdpw_stream do współpracy z platformą T2S

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostosowanie systemu kdpw_stream do współpracy z platformą T2S"— Zapis prezentacji:

1 Dostosowanie systemu kdpw_stream do współpracy z platformą T2S
Warszawa 11 maja 2010 Dorota Grzegorczyk Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA

2 Plan prezentacji Powody tworzenia opracowania nt. wpływu T2S na systemy i procesy w KDPW i u uczestników rynku Bariery utrudniające przystąpienie KDPW i uczestników polskiego rynku do T2S 3. Założenia wstępnej oceny zmian w KDPW 3.1. Procesy rozrachunku KDPW realizowane na T2S 3.2. Zmiany w procesach realizowanych w KDPW 3.3. Problematyka funkcjonalności T2S nowych dla rynku polskiego 4. Wpływ zmian w systemie KDPW na systemy uczestników KDPW Koncepcja – rozpocząć spotkanie 11 maja 2010 od zagadnień i slajdu na którym skończyliśmy poprzednie. Po podpisaniu przez KDPW 10 lutego 2010 umowy z Eurosystemem ws. rozwijania, a po uruchomieniu operacyjnym - użytkowania platformy T2S. Skrócona agenda pierwszego spotkania NUG_PL z dnia 4 marca 2010, omówione zostały: 1. Cele T2S. Na tle obecnej fragmentacji rozrachunku i rozliczeń w Europie i wizji EBC jej integracji. 2. Rys historyczny projektu T2S, plany implementacji T2S w 2014 roku – uaktualniony harmonogram zakłada wdrożenie 4Q2015 3. Struktura zarządzania projektem T2S i role uczestników projektu. 4. T2S – Jak to działa? Charakterystyka funkcjonalności w zakresie rozrachunku. 5. Szanse i korzyści oraz potencjalne zagrożenia dla podmiotów rynku. 6.Cele i zadania NUGów i NUG_PL. Założenia dotyczące funkcjonowania NUG_PL 7. Przedstawienie propozycji stanowiska rynku polskiego ws.T2S matching fields – pierwszy materiał konsultacyjny, który wysłaliśmy 8. Co dalej? Agenda następnego spotkania. Dziś możemy

3 1. Powody tworzenia opracowania nt
1. Powody tworzenia opracowania nt. wpływu T2S na systemy i procesy w KDPW i uczestników rynku Zobowiązanie KDPW do przekazania opracowania do EBC do 31 maja 2010 Przyszłe zastosowanie rozbudowanego dokumentu: Podstawa analiz przed podpisaniem FA przez KDPW Bieżąca identyfikacja i planowanie usuwania barier w procesie adaptacji do T2S Opracowanie, uszczegóławianie i synchronizacja Planu migracji KDPW do T2S 1. Rynek kapitałowy w Europie - stan obecny: - mnogość giełd, - wielość izb rozliczeniowych, lokalnych depozytów, 2 międzynarodowe - nowi gracze: MTF, paneuropejskie CCP (EMCF, EuroCCP) 2. Porównanie Europy i USA: Europa: - fragmentacja rynku w obszarach trading, clearing i settlement brak harmonizacji technicze, wyższe koszty transakcyjne (w tym koszt rozliczeń i rozrachunku) USA: – jedna izba rozliczeniowa, jeden depozyt p.w.

4 2. Bariery utrudniające przystąpienie KDPW i uczestników polskiego rynku do T2S
Stan uregulowań prawnych w Polsce wymagających dostosowania do T2S brak regulacji umożliwiających przeniesienie rozrachunku do podmiotu niezależnego od KDPW brak kont omnibus i regulacji podatkowych umożliwiających ich prowadzenie obowiązujące ustawowe, lokalne zasady prowadzenia kont ewidencyjnych przez KDPW ograniczenia prawne związane z możliwością wykonywania przez KDPW niektórych funkcji bankowych niezbędnych do rozrachunku transgranicznego DVP Podstawowa waluta rozrachunkowa T2S – euro - brak określenia wiążącej daty jej przyjęcia prze Polskę; Wizja integracji poprzez T2S: To wizja EBC- instytucji publicznej, wobec innych inicjatyw rynkowych - Link up Markets, SSE (Single Settlement Engine) i ESES (Euroclear Settlement of Euronext-zone Securities) Euroclear’u , polega na dostarczeniu europejskim bankom, izbom rozliczeniowym i rozrachunkowym jednej platformy technicznej do przeprowadzania rozrachunku w pieniądzu banku centralnego; Obniżenie kosztów transgranicznych rozrachunków papierów wartościowych Silniejsza integracja europejskiej infrastruktury postransakcyjnej Efektywne i zharmonizowane usługi rozrachunkowe przy użyciu pieniądza banku centralnego Zwiększenie harmonizacji praktyk i procesów rynkowych Pośrednie wsparcie „Planu działań w zakresie usług finansowych UE” i zniesienie niektórych (technicznych) barier Giovanniniego

5 3. Założenia wstępnej oceny zmian w KDPW
Analizowany wpływ T2S na KDPW - założenia biznesowe: KDPW z rozrachunkiem w T2S - nie wcześniej niż po wprowadzeniu euro w Polsce. Przed migracją na T2S – wydzielenie w kdpw_stream funkcjonalności izby rozliczeniowej (clearing). Stan docelowy - konta rozliczeniowe prowadzone będą w CCP a konta rozrachunkowe na platformie T2S. W systemie kdpw_stream pozostanie realizacja funkcjonalności uzasadnionych biznesowo, dobrze dostosowanych do obsługi procesów rozrachunkowych i współpracy z systemami IT uczestników. Dążenie do minimalizacji wpływu T2S na systemy uczestników w obszarze komunikacyjnym. W kdpw_stream prowadzona będzie kompletna baza danych, w tym danych referencyjnych dla systemu T2S. Realizacja rozrachunku pieniężnego w T2S poprzez dedykowane rachunki pieniężne zasilane z T2 lub systemów RTGS banków centralnych krajów nie należących do strefy euro. Na poprzednim spotkaniu sformułowane zostały zadania NUG_PL wynikają one głównie z mandatu udzielanego NUGom przez ECB, w przypadku wielu NUGów (również naszego) spotkania pełnią też funkcję edukacyjno-informacyjną Pewne decyzje wymagają oficjalnego procedowania, na dzisiejszym spotkaniu powinno nastąpić przyjęcie Regulaminu prac krajowej grupy użytkowników.

6 3. Założenia wstępnej oceny zmian w KDPW
Analizowany wpływ T2S: na procesy w KDPW: prowadzenie baz danych – część danych będzie musiała być utrzymywana wyłącznie na potrzeby T2S dostosowanie procesów przebiegu rozrachunku w papierach wartościowych i w gotówce, na sesjach i w RTGS, do harmonogramu dnia T2S zmiana procedur i narzędzi optymalizacji rozrachunku – w związku brakiem możliwości wykonywania pożyczek automatycznych w T2S obsługa interfejsów komunikacyjnych między systemem kdpw_stream i T2S oraz systemem kdpw_stream i systemami uczestników KDPW prowadzenie depozytu papierów wartościowych – Szczegółowa Dokumentacja Funkcjonalna platformy T2S (UDFS) pozwoli na dokładniejszą ocenę wpływu T2S na funkcje depozytowe prowadzone przez KDPW

7 3. Założenia wstępnej oceny zmian w KDPW
Analizowany wpływ T2S: na system IT KDPW, kdpw_stream: modułów , w których odbywa się rozrachunek: Moduł SDR (System Depozytowo-Rozliczeniowy) Moduł Rozliczeń Pieniężnych. Moduł Obsługi Instrukcji Moduł Komunikacyjny i SWI Moduł Lokalnej bazy danych w mniejszym zakresie Moduły: DNS (sprawozdawczości dotyczącej papierów Skarbu Państwa), Opłat czy Rejestru Zabezpieczeń trudniejsze do przewidzenia zmiany w Module Izby Rozliczeniowej - ulegnie przebudowie w związku z realizacją projektu Izby Rozliczeniowej CCP

8 3. Założenia wstępnej oceny zmian w KDPW
Przeniesione na T2S Prowadzenie kont rozrachunkowych Prowadzenie kont emisyjnych Prowadzenie baz danych referencyjnych niezbędnych do rozrachunku Walidacja i matching obowiązkowy w T2S Rozrachunek transakcji i instrukcji rozrachunkowych, w tym zw. z CA Wykonywanie pieniężnej strony rozrachunku i wypłat pożytków ‘Uśpione’ w kdpw_stream kdpw_stream -Wykonywanie pożyczek automatycznych ‘Nowe’ w kdpw_stream Modyfikowane w kdpw_stream Prowadzenie baz danych Dodanie kalendarzy T2S Adaptacja do harmonogramu dnia rozrachunku T2S Dostosowanie zasad matchingu, w tym trójstronnego Modyfikacja interfejsów zewnętrznych Dostosowanie rejestru zabezpieczeń Wykonywanie transferów transgranicznychFOP Realizacja ONP i świadczeń z papierów wart. Interfejs komunikacyjny zT2S Obsługa rozrachunku transgranicznego DVP Obsługa transgranicznego uzgadniania wielkości emisji PL_ISINów Nowe narzędzia optymalizacji rozrachunku: autocollateralizacja rozrachunek częściowy Nowe instrukcje i produkty rozrachunkowe Możliwość wyboru opcji połączenia komunikacyjnego z T2S

9 3.1. Procesy rozrachunku KDPW realizowane na T2S
prowadzenie kont depozytowych uczestników i kont emisyjnych w T2S kontrola poprawności (walidacja) instrukcji rozrachunkowych i zarządzanie instrukcjami (modyfikacja, usuwanie instrukcji) matching instrukcji obowiązkowych do zestawiania w T2S kontrola pokrycia i finalne księgowanie operacji na kontach rozrachunkowych w T2S, w tym: -blokowanie papierów, - zmiana statusu sald - rozrachunek instrukcji, transakcji złożonych, zleceń stałych - rozrachunek instrukcji związanych z wykonywaniem CA wykonywanie pieniężnej strony rozrachunku i płatności pożytków z papierów poprzez dedykowane konta pieniężne płatników w T2S, zapytania i raportowanie do T2S dotyczące sald, statusów instrukcji rozrachunkowych, danych statycznych i bazy referencyjnej - za pośrednictwem systemu kdpw_stream; Przeniesione na T2S Prowadzenie kont rozrachunkowych Prowadzenie kont emisyjnych Prowadzenie baz danych referencyjnych niezbędnych do rozrachunku Walidacja i matching obowiązkowy w T2S Rozrachunek transakcji i instrukcji rozrachunkowych, w tym zw. z CA Wykonywanie pieniężnej strony rozrachunku i wypłat pożytków KDPW jest dziś w gronie 29 europejskich centralnych depozytów pracujących nad rozwijaniem T2S, a nasza Krajowa Grupa Użytkowników NUG_PL ma swoje miejsce wśród NUGs pracujących i raportujących do ECB. Sprawozdanie, które również dziś formalnie zostało zaakceptowane przez członków NUG_PL, w postaci Minutes, z naszego inaugurującego spotkania zostało umieszczone przez Sekretarza NUG_PL (NBP M. Szymański) na stronie….

10 3.2. Zmiany w procesach realizowanych w KDPW
‘Uśpione’ w kdpw_stream -Wykonywanie pożyczek automatycznych Modyfikowane w kdpw_stream dołączenie kalendarzy T2S do systemu kdpw_stream; dostosowanie do harmonogramu przebiegu dnia w T2S; prowadzenie baz danych referencyjnych w systemie kdpw_stream z równoległym zasilaniem danymi bazy T2S; modyfikacja wzbogacania instrukcji (enrichment) z uwzględnieniem struktur danych T2S; dostosowanie zasad zestawiania instrukcji w kdpw_stream do zasad matchowania wymaganych na T2S; Prowadzenie baz danych Dodanie kalendarzy T2S Adaptacja do harmonogramu dnia T2S Dostosowanie zasad matchingu, w tym 3-str Modyfikacja interfejsów zewnętrznych Dostosowanie rejestru zabezpieczeń Wykonywanie transferów transgr. FOP Realizacja ONP i świadczeń z papierów wart modyfikacja procesu optymalizacji rozrachunku –niedobory aktywów na rozrachunek uzupełniane będą: od strony pieniężnej kredytem z auto-collateralizacją, od strony papierów wartościowych mechanizmem ponawiania rozrachunku instrukcji, technicznym nettowaniem zbioru instrukcji, dynamicznym zwracaniem i substytucją zabezpieczenia oraz częściowym rozrachunkiem transakcji; usprawnienie i rozwinięcie funkcjonalności kdpw_stream związanej z kojarzeniem stron pożyczek rynkowych oraz zarządzaniem zabezpieczeniami; ‘Clue’ (misja) T2S – konta papierów wartościowych i rachunki pieniężne europejskich uczestników rynku kapitałowego – na jednej platformie IT.

11 3.2. Zmiany w procesach realizowanych w KDPW
‘Uśpione’ w kdpw_stream -Wykonywanie pożyczek automatycznych Modyfikowane w kdpw_stream Prowadzenie baz danych Dodanie kalendarzy T2S Adaptacja do harmonogramu dnia T2S Dostosowanie zasad matchingu, w tym 3-str Modyfikacja interfejsów zewnętrznych Dostosowanie rejestru zabezpieczeń Wykonywanie transferów transgr. FOP Realizacja ONP i świadczeń z papierów wart. modyfikacja interfejsów wymiany komunikatów z uczestnikami KDPW, dostosowanie prowadzenia rejestru zabezpieczeń do komunikatów z T2S o statusie instrukcji dotyczących zabezpieczeń i sald kont zabezpieczeń Izby Rozliczeniowej; uproszczenie procesu obsługi transferów transgranicznych FOP z uwagi na właściwości T2S; dostosowanie projektów rozwojowych KDPW do funkcjonalności T2S; dostosowanie kdpw_stream: modułu naliczania i raportowania opłat do terminów i struktur danych raportów otrzymywanych przez KDPW z T2S; modułu sprawozdawczości, w tym raportów: dla GIIF,KNF, dla MF i NBP modułu operacji na papierach wartościowych i realizacji świadczeń z papierów wartościowych, w zakresie sporządzania instrukcji rozrachunkowych do tych operacji systemu gromadzenia danych statystycznych, w zakresie zmiany źródła pozyskiwania danych. ‘Clue’ (misja) T2S – konta papierów wartościowych i rachunki pieniężne europejskich uczestników rynku kapitałowego – na jednej platformie IT.

12 3.3. Problematyka funkcjonalności T2S - nowych dla rynku polskiego
- Interfejs komunikacyjny z T2S Obsługa rozrachunku transgranicznego DVP Obsługa transgranicznego uzgadniania wielkości emisji PL_ISINów Nowe narzędzia optymalizacji rozrachunku: autocollateralizacja rozrachunek częściowy Nowe instrukcje i produkty rozrachunkowe Możliwość wyboru opcji połączenia komunikacyjnego z T2S wykonywanie kontroli wielkości emisji dla spółek, których KDPW jest depozytem emitenta; wykonywanie przez KDPW rozrachunku w depozycie inwestora; realizacja pieniężnej strony rozrachunku na kontach dedykowanych w T2S, wprowadzenie rozrachunku instrukcji transgranicznych DVP w CeBM; wykorzystanie nowych metod optymalizacji procesu rozrachunku; ‘Nowe’ w kdpw_stream zastosowania nowych narzędzi i procedur, tj.: zróżnicowane rodzaje blokad/rezerwacja/zaznaczanie (earmarking) rozrachunek jednostek funduszy odrywanie kuponów od obligacji – oznacza zamianę obligacji z kuponem na 2 papiery tworzenie koszyka zabezpieczeń – umożliwia transfer kilku ISINów w zamian za jedną płatność, blokowanie/rezerwacja środków pieniężnych, warunkowe dostarczenie papierów wartościowych - polega na przeniesieniu i rezerwacji środków w systemie T2S oraz realizacji rozrachunku finalnego po otrzymaniu od CSD informacji o spełnieniu warunku zachodzącego poza T2S.

13 4.Wpływ zmian w systemie KDPW na systemy uczestników
Analiza sposobu adaptacji uczestników do T2S przez powinna uwzględniać: 1. identyfikację potencjalnych zmian w przebiegu kluczowych procesów realizacji rozrachunku, np. dostosowanie do harmonogram dnia rozrachunku T2S; 2. analizę wyboru opcji podłączenia technicznego uczestnika do T2S; dla uczestników planujących direct connectivity, bezpośrednie połączenie z T2S wybór modelu U2A lub A2A oraz zakres dostosowań w komunikacji z KDPW. 3. w przypadku banków płatników analizę możliwości pełnienia tej funkcji w środowisku T2S oraz ewentualnych identyfikowanych ograniczeniach w realizacji na T2S rozrachunku w kilku walutach, 4. ocenę możliwości implementacji nowych produktów T2S podnoszących innowacyjność rozrachunku i wymaganymi w związku z tym dostosowaniami w systemach uczestników, np. do: - wykorzystania auto-collateralizacji, - rozrachunku częściowego, - zróżnicowanych rodzajów blokad, - rozrachunku jednostek funduszy inwestycyjnych, - koszyka zabezpieczeń, - warunkowej dostawy papierów wartościowych.


Pobierz ppt "Dostosowanie systemu kdpw_stream do współpracy z platformą T2S"

Podobne prezentacje


Reklamy Google