Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gry dydaktyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gry dydaktyczne."— Zapis prezentacji:

1 Gry dydaktyczne

2 Ważną rolę w kształtowaniu pojęć oraz utrwalaniu zdobytej wiedzy
odgrywają gry i zabawy dydaktyczne.

3 Rola gier i zabaw dydaktycznych
służą lepszemu zapamiętaniu i opanowaniu opracowanego materiału, zmuszają do koncentracji uwagi na wykonywanych zadaniach, zachęcają do pełniejszego opanowania realizowanych treści nauczania.

4 Dobór i sposób przeprowadzania gier i zabaw
dydaktycznych powinien być dostosowany do treści realizowanych w danym czasie. Gry mogą służyć realizacji nowego materiału, utrwaleniu wiadomości i wyrabianiu umiejętności, czy też kontrolowaniu stopnia posiadanej przez uczniów wiedzy. Przeprowadzając daną zabawę lub grę nauczyciel musi zdawać sobie sprawę z celów, jakie zamierza osiągnąć poprzez ich stosowanie.

5 Rola gier dydaktycznych w nauczaniu matematyki
zmuszają uczniów do wysiłku myślowego oraz logicznego wyciągania wniosków, - pobudzają aktywność uczącego się, chęć wygrania motywuje uczniów do działania i zaangażowania emocjonalnego, - pobudzają zainteresowanie matematyką, - podnoszą jakość nauczania, - zwiększają zaangażowanie uczniów w pracę na lekcji, uczą przestrzegania zasad pracy w grupie, wspólnego dążenia do osiągnięcia wyznaczonego celu, - zmniejszają niechęć przed podjęciem rozwiązania problemu.

6 Funkcje gier i zabaw matematycznych
Motywacyjne - uczą poprzez zabawę, chęć wygranej motywuje do maksymalnego wysiłku intelektualnego. 2. Poznawcze - ułatwiają poznanie i rozumienie pojęć matematycznych, - uczą formułowania i weryfikowania hipotez, kształtują umiejętność posługiwania się językiem matematycznym, dążenie do sukcesu w grze pobudza uczniów do logicznego myślenia.

7 3. Dydaktyczne - rozwijają komunikację werbalną dziecka, - zwiększają u dzieci zainteresowanie matematyką, - dają szansę na uwierzenie w swoje możliwości. 4. Wychowawcze - uczą opanowania i cierpliwości, - przyzwyczajają do przestrzegania dyscypliny, uświadamiają uczniom potrzebę podporządkowania się wymogom współdziałania w zespole, - kształtują postawę koleżeńską.

8 Cele i zadania poznawcze gier i zabaw dydaktycznych
- ćwiczą sprawność rachunkową, przygotowują pewne pojęcia, które zostaną wprowadzone w późniejszym toku nauczania, - służą utrwaleniu wcześniej wprowadzonych pojęć, utrwalają rozumienie trudnych, abstrakcyjnych pojęć matematycznych i geometrycznych.

9 Aby zabawy i gry dydaktyczne właściwie spełniały
swoją rolę należy przestrzegać następujących zasad: gra powinna być dostosowana do możliwości percepcyjnych dziecka, przepisy gry muszą być jasne, jednoznaczne i łatwe do opanowania, - gra winna być celowa, - gra powinna wnosić do lekcji coś nowego, - gra nie powinna przeciągać się w czasie, - gry należy stosować z umiarem, aby nie doprowadzić do przesytu, - należy pamiętać, aby każdy uczeń brał udział w zabawie lub grze, pomoce do gier powinny być estetyczne, aby samym wyglądem zachęcały dzieci do podejmowania gry.

10 Typowe gry i zabawy matematyczne
Domino dydaktyczne Jest to gra oparta na podobnych zasadach, jak powszechnie znane domino. Domino jest typową grą strategiczno-losową dla dwóch lub czterech osób. Każdy z zawodników otrzymuje po pięć kamieni, reszta pozostaje ukryta w dominie. Osoba rozdająca odkrywa pierwszy kamień z talonu. Następnie gracze dokładają kolejno po jednym kamieniu do dowolnego końca powstającej układanki, zgodnie z liczbą oczek stykających się ze sobą połówek kamieni. Gra kończy się w momencie, gdy jeden z uczestników pozbędzie się wszystkich kamieni lub kiedy nikt nie może żadnego dołożyć. scenariusze TEMAT 2 – gra polega na ułożeniu wszystkich kostek tak, aby na sąsiednich kostkach była taka sama wartość scenariusze TEMAT 16 – gra polega na ułożeniu trójkątów tak, aby przedstawiały tę samą długość

11 Krzyżówki matematyczne
Do stworzenia krzyżówki matematycznej nadają się nowo poznane przez uczniów pojęcia i nazwy. Rozwiązując takie krzyżówki uczniowie często wykorzystują podręczniki, przyzwyczajając się do samodzielnej pracy z tekstem matematycznym. Do diagramu można wpisywać nie tylko litery. Możemy umieszczać również wyniki działań czy obliczeń, w postaci liczbowej. W każdą kratkę wpisuje się wówczas jedną cyfrę. Taka forma sprawdzania prawidłowości wyniku jest bardziej efektywna, gdyż uczeń w każdej chwili może zauważyć błąd w obliczeniach – krzyżówka nie będzie się zgadzać. Krzyżówki mogą być stosowane na lekcji jako forma utrwalenia materiału wprowadzonego w czasie zajęć bądź jako samodzielna praca domowa. Krzyżówka literowa Podręcznik str. 81; 111; 183 Krzyżówka liczbowa Podręcznik str. 27 Zeszyt ćwiczeń str. 5 ćw. 3

12 Jest to stosunkowo nowy typ gier logicznych.
Wykreślanki Jest to stosunkowo nowy typ gier logicznych. Zadaniem rozwiązującego wykreślankę jest znalezienie haseł na podstawie podanych określeń i wykreślenie ich z podanego diagramu. Pozostałe, nie skreślone, litery czytane w odpowiednim porządku tworzą hasło – rozwiązanie zadania. scenariusze TEMAT 7 – wykreślamy nazwy działań oraz liczb występujących w tych działaniach, pozostałe litery tworzą hasło

13 Celem gry jest ułożenie nowych figur geometrycznych
Układanka Celem gry jest ułożenie nowych figur geometrycznych z podanych części kwadratu. Przed rozpoczęciem gry trzeba sporządzić szablony. Na początek trzymamy się podanego na rysunku wzoru kwadratu, który jest podzielony na różne figury geometryczne, i przenosimy go w większej skali na nasz karton. Wycinamy poszczególne części wzdłuż linii. Teraz możemy wykonane części od razu wykorzystać. Z poszczególnych części należy ułożyć figury, które są pokazane pod kwadratem. Należy wykorzystać wszystkie części kwadratu. Podręcznik zad.5 str. 219 Celem gry jest ułożenie nowych figur geometrycznych o polu równym polu danej figury.

14 Plątaninki matematyczne
Uczniowie łączą działania z wynikami, przyporządkowując zarazem odpowiadające im litery lub sylaby. Dodatkowym utrudnieniem może być powtarzalność wyników. zeszyt ćwiczeń I ćw.1 str.72, ćw. 4 str.45

15 Wpisywanka liczbowa Polega na wpisaniu w podany schemat graficzny (koło liczbowe, sześciokąt, „siatkę” kryształową itp.) liczb z określonego przedziału zgodnie z podanymi warunkami. zeszyt ćwiczeń I ćw.5 str. 44, ćw.3 str.45, ćw.3 str. 43, scenariusz 24

16 Kółko - krzyżyk scenariusz 23

17 Prawda – fałsz Zadanie, w którym należy ustosunkować się do wypowiedzi sformułowanej na karcie i położenie jej na polu Prawda lub Fałsz. scenariusze TEMAT 22

18 Kwadraty magiczne Podręcznik zad.7 str. 47, zad.2 str. 61

19 Każdej literze odpowiada jedna cyfra, różnym literom różne cyfry.
Kryptarytmy Zadanie, w którym litery należy zastąpić cyframi tak, aby powstałe w ten sposób liczby tworzyły poprawne działania. Każdej literze odpowiada jedna cyfra, różnym literom różne cyfry. Podręcznik zad.7* str. 59

20 Gry i zabawy dydaktyczne mają wpływ na:
jakość uczenia, wyniki osiągane przez uczniów, stosunek do matematyki.


Pobierz ppt "Gry dydaktyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google