Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów."— Zapis prezentacji:

1 Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów

2 Upowszechniam i wykorzystuję rezultaty projektu – czyli co robię? Upowszechnianie jest zaplanowanym procesem dostarczania informacji na temat jakości, przydatności i skuteczności wyników projektów, kierowany do kluczowych interesariuszy projektu/programu. Wzmocnienie wartości osiąganych rezultatów poprzez upowszechnienie i wykorzystywanie oraz wprowadzenie ich na trwałe do praktyki edukacyjnej. Wykorzystywanie rezultatów projektu to planowy proces mający na celu przekonanie indywidualnych użytkowników końcowych do przyjęcia i zastosowania wyników projektów. CEL:

3 Kluczowe czynniki sukcesu w procesie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu Zorientowany na odbiorcę sposób przedstawienia rezultatów projektu/programu/inicjatywy Zapewnienie synergii w realizacji projektu poprzez: współpracę instytucjonalną na różnych poziomach łączenie kompetencji podmiotów realizujących projekt wielodyscyplinarność wykorzystywanie dostępnych zasobów motywację Włączenie mechanizmu upowszechniania i wykorzystania rezultatów w proces planowania projektu.

4 Rezultat projektu Rezultaty bezpośrednie Wymiar materialny i niematerialny Rezultaty pośrednie produkty materialne np. raporty, przewodniki, programy, modele dydaktyczne, opisy kwalifikacji, poradniki, materiały interaktywne, warsztaty, kampanie publiczne ponoszące świadomość społeczną w danym zakresie; metody np. metodologia procesów, transfer wiedzy i innowacji (wiedzieć jak – know how ), wymiana pomysłów i dobrych praktyk; doświadczenie jednostki lub instytucji np. w zakresie realizacji i zarządzania międzynarodowym projektem. wnioski do wykorzystania przy tworzeniu polityki edukacyjnej na różnych poziomach współpraca europejska rozumiana jako podnoszenie świadomości o UE, wzmocnienie widoczności działań na poziomie europejskim – nowe inicjatywy, partnerstwa, kooperacja, dialog międzykulturowy.

5 Dobra praktyka Cechy: kompleksowy charakter, służenie wprowadzaniu zmian, prowadzenie monitoringu i ewaluacji, innowacyjne / kreatywne działania, spełnienie wymagań ewaluacyjnych. pokazują wartość i wpływ naszej pracy na jakość edukacji, zaspakajają potrzeby w zakresie podnoszenia jej jakości. Dostarczają danych dla władz edukacyjnych o najlepszym wykorzystaniu środków. kreują wzorce do naśladowania – wykorzystywane są do promocji i upowszechniania rezultatów projektu są doskonałym materiałem do przygotowania materiałów szkoleniowych, interaktywnych publikacji, pomagają dzielić się doświadczeniem z innymi instytucjami, osobami realizującymi podobne projekty. Wybór dobrej praktyki zależy od: Czemu służą dobre praktyki? to godny naśladowania projekt, uwzględniający rezultaty i procesy, które mają pozytywny wpływ na systemy i praktykę. jakości działań, wpływu na uczestników, organizację, środowiska lokalne, regionalne, międzynarodowe innowacyjności metod upowszechniania – rozwiązania godne upowszechniania osiągnięcia rezultatów wykraczających ponad standardy (coś co zachwyca), aktywnego zaangażowania uczestników projektu

6

7 Oczekiwania i wymagania od beneficjentów programu w kontekście upowszechniania i wykorzystywania rezultatów na etapie wnioskowania określenie strategii upowszechniania i wykorzystywania rezultatów zaprojektowanie wpływu i wartości dodanej projektu motywacja i uzasadnienie projektowanych działań Zapewnienie trwałości zakładanych rezultatów projektu / działania

8 określenie wpływu zapewnienie trwałości rezultatów zrealizowanie założonych celów opracowanie wniosków z monitoringu i ewaluacji Oczekiwania i wymagania od beneficjentów programu w kontekście upowszechniania i wykorzystywania rezultatów na etapie raportowania

9 Pojęcia jakość, wartość, standard w odniesieniu do pojęcia dobra praktyka

10 JAKOŚĆ Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania wg PN-EN 9000:2001 Jakość jest to pewien stopień doskonałości Platon Jakość to zgodność z wymaganiami Crosby stopień spełnienia określonych celów i założeń projektu (standardów projektu) doskonałość projektu – coś co zadowala i zachwyca projekt odpowiada wymogom, parametrom, własnościom ustalonym przez znormalizowane zapisy lub specyfikacje – stanowi wzór do naśladowania Jakość to zbiór tych wszystkich właściwości projektu, które czynią go zdolnym do zaspokojenia stwierdzonych bądź zasadnie domniemanych potrzeb jego użytkowników.

11 WARTOŚĆ Wartością jest to, co uruchamia ludzką motywację socjolog, Henryk Świda najogólniej można stwierdzić, że wartość oznacza to co jest cenne, godne pożądania i co powinno stanowić przedmiot szczególnej troski oraz cel ludzkich dążeń potencjał do rozwoju stosunek efektów do nakładów wyjątkowość połączona z jakością Kontekstowość istotność, sensowność, adekwatność do potrzeb

12 STANDARD spełnienie minimalnych wymogów i normy spełnienie określonych wymogów (np. odnoszących się do celów programu, wymagań wniosku, umowy) cecha uznana przez wszystkich (w tym przez określającego standard) wyznacznik jakości, wartości oraz funkcjonalności

13 Inspiracje dla beneficjentów – czyli co jest ważne oraz jak dobrze, nowocześnie i ciekawie upowszechniać rezultaty swoich projektów.

14 Strategie upowszechniania Jaki jest CEL upowszechniania? Cele upowszechniania powinny być : specyficzne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie.

15 Strategie upowszechniania CO będziemy upowszechniać i wykorzystywać? DO KOGO należy skierować przekaz (grupy docelowe upowszechniania)? JAKIE metody upowszechniania zastosować (działania)? KTO będzie odpowiedzialny za realizację działań? KIEDY (na którym etapie projektu) je zastosować (harmonogram)? Jakie ZASOBY jesteśmy w stanie przeznaczyć na ten cel (budżet)? JAK MIERZYĆ efekty upowszechniania (sposoby monitorowania)?

16 Procesy wspomagające wykorzystanie rezultatów projektów Mainstreaming Komercjalizacja Certyfikacja Transfer rezultatów do nowych grup odbiorców

17 NARZĘDZIA INTERNETOWE Pozwala na publikowanie wszelkich treści związanych z realizowanym projektem, pozostawiając dużo swobody w doborze formy przekazu. można za jej pośrednictwem zarówno publikować rezultaty, jak i promować projekt oraz instytucje partnerskie. dociera praktycznie do nieograniczonego kręgu odbiorców, przy czym koszty jej tworzenia i utrzymania są relatywnie niskie. Fora internetowe – umożliwiają dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na określony temat, odpowiadanie na pytania i udostępnianie informacje innym. W projektach mogą służyć jako narzędzie wymiany doświadczeń, upowszechniania rezultatów, miejsce spotkania różnych osób: ekspertów, trenerów, użytkowników, zainteresowanych.

18 NARZĘDZIA INTERNETOWE dają możliwość prezentowania opinii bądź wrażeń na określony temat, pozwalając autorom na dużą dozę swobody i osobistego podejścia. przydatne między innymi dla przekazywania informacji o miękkich efektach prowadzonych działań, ale też o produktach. Media społecznościowe (Facebook, Twitter, Linkedin etc.) – podobnie jak blogi, fora i strony www, umożliwiają dzielenie się w gronie zainteresowanych osób wiedzą i doświadczeniami, a także materiałami. Wzbogacając przekaz o element rekomendacji, stanowią skuteczny sposób promowania i upowszechniania rezultatów.

19 NARZĘDZIA INTERNETOWE jeden z bardziej popularnych środków dających możliwość informowania zainteresowanych kręgów o postępach w projekcie; pozwala na dotarcie do ściśle określonych grup odbiorców oraz utrzymywanie ich zainteresowania przez cały czas trwania przedsięwzięcia; od tego, do kogo trafią prezentowane treści zależy, czy to działanie ma charakter upowszechniający, czy tylko promocyjny. NEWSLETTER Warto zadbać o jego dystrybucję kanałami branżowymi, poprzez fora internetowe, instytucje sieciowe etc. Newslettery mogą mieć formę elektroniczną lub tradycyjną. Biuletyny elektroniczne, poza nakładami poniesionymi na redakcję tekstów i ich edycję, są rozpowszechniane praktycznie bezkosztowo.

20 NARZĘDZIA INTERNETOWE rezultaty, które nie wymagają stałego aktualizowania i wprowadzania zmian często są publikowane w formie papierowej. PUBLIKACJE formę graficzną oraz nakład tych publikacji trzeba dostosować do preferencji i liczebności grupy odbiorców, zwykle jednak zasadniczym ograniczeniem są zasoby finansowe partnerstwa. trzeba pamiętać o zaplanowaniu i uwzględnieniu w kosztach dystrybucji publikacji do odpowiednich odbiorców.

21 Artykuły i informacje prasowe Prasa (zarówno tradycyjna, jak i elektroniczna) jest medium o bardzo dużym zasięgu, umożliwia więc dotarcie do szerokich kręgów odbiorców oraz pozyskanie zainteresowania osób, do których nie możemy dotrzeć bezpośrednio. Decydując się na skorzystanie z tego środka przekazu, musimy jednak bardzo starannie dobrać rodzaj gazety (portalu) ze względu na jej potencjalnych czytelników. Informacja skierowana do wszystkich zazwyczaj trafia do nikogo. Ważny jest również odpowiedni dobór treści i formy przekazu. Skutecznym sposobem upowszechniania rezultatów może być umieszczanie artykułów w prasie branżowej skierowanej do określonego kręgu odbiorców zainteresowanych tematyką podejmowaną przez nasz projekt.

22 Spotkania, kontakty bezpośrednie Spotkania to jedno z bardziej efektywnych narzędzi komunikacji. Bezpośredni kontakt powoduje, że przekaz jest dużo bardziej skuteczny i przekonywający, a szansa na zainteresowanie rozmówcy rezultatem dużo wyższa.

23 Konferencje, seminaria Jesteśmy ORGANIZATOREM zgromadzenie w jednym miejscu i czasie osób potencjalnie zainteresowanych rezultatami naszych działań; możliwość wymiany poglądów i doświadczeń między ekspertami i uczestnikami; konieczne jest dopasowanie zarówno programu, jak i formy konferencji do preferencji uczestników. Jesteśmy UCZESTNIKAMI promujemy nasz projekt upowszechniamy rezultaty Targi, wystawy Takie wydarzenia są okazją głównie do promocji projektu, jednak stwarzają też szansę na spotkanie osób czy przedstawicieli instytucji faktycznie zainteresowanych naszymi osiągnięciami. Bardzo cenna jest wówczas możliwość bezpośredniego kontaktu i rozmowy na temat wykorzystania rezultatów projektu.

24 Bazy projektów

25 EDUinspiracje Historie sukcesu – jak udział w programach edukacyjnych wpłynął na funkcjonowanie instytucji i nasze życie

26 EDUinspiracje Historie sukcesu – jak udział w programach edukacyjnych wpłynął na funkcjonowanie instytucji i nasze życie

27 W przypadku pytań: Zespół Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji kontakt@frse.org.pl


Pobierz ppt "Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google