Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łomża, 19.10.2012r. 19.10.2012 1. Projekty, które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012 Program:.. POKL 9.1.2 Nazwa projektu:.. Mała Szkoła – duże.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łomża, 19.10.2012r. 19.10.2012 1. Projekty, które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012 Program:.. POKL 9.1.2 Nazwa projektu:.. Mała Szkoła – duże."— Zapis prezentacji:

1 Łomża, 19.10.2012r. 19.10.2012 1

2 Projekty, które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012 Program:.. POKL 9.1.2 Nazwa projektu:.. Mała Szkoła – duże szanse – złożony 15.10.2012 r. Autor projektu: Tadeusz Zaremba Okres realizacji:.. 15.07.2013-30.06.2014 Budżet:.. 150 000 zł Beneficjent:.. 78 uczniów klas I-III ze szkół: Stare Bożejewo, Stypułki-Święchy, Wnory-Kużele, Woźnawieś, Góra Cel:.. Zwiększenie szans edukacyjnych i wsparcie dzieci w zakresie specjalnych potrzeb przez indywidualizację procesu kształcenia w klasach I – III. 2/26/2014 2

3 Projekty, które uzyskały dotację w roku szkolnym 2011/2012 Program:.. POKL 9.1.2 - systemowy Nazwa projektu:.. Nauka drogą do sukcesu Autor projektu: Tadeusz Zaremba współpraca; dyrektorzy szkół objętych działaniami projektu Okres realizacji:.. 15.06.2012-28.06.2013 Budżet:.. 509 860,90 zł Beneficjent:.. 208 uczniów klas I-III uczęszczających do 17 szkół z woj. podlaskiego : Suchodolina, Łętownica, Klimaszewnica, Lutostań, Niemyje Nowe, Konopki Pokrzywnica, Szczodruchy, Paproć Duża, Koce Schaby, Reszkowce, Kamienna Nowa, Miecze, Jaśki, Wronowo, Prudziszki, Stare Bajki, Laskowiec. Cel:.. Zwiększenie szans edukacyjnych w zakresie specjalnych potrzeb dzieci przez indywidualizację procesu kształcenia w klasach I – III 2/26/2014 3

4 Projekty, które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012 Program:.. POKL 9.1.2 Nazwa projektu:.. Dodaj mi skrzydeł Autor projektu: Ewa Piwońska, dyr. SP w Paproci Dużej Współpraca i konsultacje przy budżecie; Tadeusz Zaremba Okres realizacji:.. 03.09.2012-30.06.2013 Budżet:.. 1 294 678,00 zł Beneficjent:.. Projekt skierowany jest do 180 dzieci w wieku 10-12 lat uczęszczających do 13 szkół z woj. Podlaskiego : Suchodolina, Łętownica, Klimaszewnica, Lutostań, Niemyje Nowe, Konopki Pokrzywnica, Góra, Szczodruchy, Paproć Duża, Koce Schaby, Reszkowce, Kamienna Nowa, Miecze. Cel:.. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz wzrost efektywności kształcenia uczniów uzdolnionych. 2/26/2014 4

5 Projekty, które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012 Program:.. POKL, Działanie 9.1.2 – projekt systemowy Nazwa projektu:.. Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas IV-VI poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Okres realizacji:.. 01.09.2012 – 30.06.2013 Budżet:.. 54 072,00 zł / po 18 024,00 zł na każdą szkołę Beneficjent:.. 50 uczniów klas IV– VI uczęszczających do szkół podstawowych w Tymiankach - Buciach, Zawistach - Dworakach i Białych Szczepanowicach. Cel:.. Wyrównanie szans edukacyjnych odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb uczniów kl. I – VI poprzez zorganizowanie innowacyjnych zajęć w zakresie stwierdzonych deficytów, wzmocnienie aspiracji edukacyjnych i kształtowanie nawyków aktywności w sporcie i turystyce. 2/26/2014 5

6 Projekty, które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012 Program:.. POKL, Działanie 9.1.2 Nazwa projektu:.. Droga do sukcesu – Jasionowo Autorzy projektu: Dyrektor SP w Jasionowie Justyna Sidorek Nauczyciele SP Jasionowo Okres realizacji:.. 01.09.2012-31.12.2014 Budżet:.. 250 000,00 zł Beneficjent:.. 20 dzieci w wieku 10-13 lat - Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jasionowie gmina Szypliszki Cel:.. Wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do usług edukacyjnych i podniesienie efektywności kształcenia uczniów zdolnych chcących rozwijać talent i zainteresowania. 2/26/2014 6

7 Projekty, które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012 Program:.. POKL, Działanie 1,5 Nazwa projektu:.. Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy Autorzy Projektu: Danuta Kamińska, Barbara Kuczałek, Tadeusz Zaremba Okres realizacji:.. 01.11.2012-31.10.2014 Budżet:.. 1 967 656,81 zł Beneficjent:.. osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci. Wsparciem będą objęci rodzice dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Cel:.. Umożliwienie podjęcia zatrudnienia dla 48 osób chcących powrócić na rynek pracy. w tym: zapewnienie trwałej opieki żłobkowej dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, stworzenie możliwości uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych dziennego opiekuna oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych opiekuna żłobkowego, utworzenie 8 nowych miejsc pracy i zatrudnienie bezrobotnych kobiet z Łomży 2/26/2014 7

8 Projekty, które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012 Program:.. PFRON, V konkurs na zadania zlecane, realizowane w latach 2010-2013 / trzeci etap realizacji/ Nazwa projektu:.. Kompleksowa rehabilitacja dziecka szansą na samodzielność Autor projektu: Barbara Kuczałek Okres realizacji:.. 01.04.2012 – 31.03.2012 Budżet:.. 585.807,59 zł Beneficjent:.. dzieci niepełnosprawne w wieku od 2 do 8 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności zamieszkałe w Łomży oraz w małych środowiskach okolicznych gmin pow. łomżyńskiego zambrowskiego, kolneńskiego Cel:.. Integracja i rehabilitacja 50 dzieci w Przedszkolnym Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. 2/26/2014 8

9 Projekty, które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012 Program:.. Radosna Szkoła MEN Autorzy projektów: dyrektorzy szkół, biuro Stowarzyszenia Nazwa projektu:.. Wyposażenie placów i miejsc zabaw Okres realizacji:.. 23.05.2012-31.10.2012 Budżet:.. 23 969,00 zł Beneficjent:.. Dofinansowaniem zostały objęte 4 szkoły podstawowe w : Kocach Schabach, Niemyjach Nowych, Reszkowcach i Becejłach. Cel:.. Wsparcie finansowe szkół na zakup pomocy dydaktycznych oraz placów zabaw,niezbędnych do lepszego kształtowania szeregu umiejętności uczniów w procesie nauczania oraz do zajęć rekreacyjnych 2/26/2014 9

10 Projekty, które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012 Program:.. Polska pomoc – MSZ, RITA, PAF-W Nazwa projektu:.. Wiedzieć Jak Autorki: Marzena Rafalska, Jolanta Simon, obsługa – biuro,,Edukatora Partnerzy: ODN w Łomży, organizacje pozarządowe a Ukrainy Okres realizacji:.. 01.06.2012-30.11.2012 Budżet:.. 201 620,00 zł Beneficjent:.. Projekt skierowany jest nauczycieli, pracowników systemu edukacji i młodzieży na Ukrainie. Cel:.. Wzmocnienie udziału nauczycieli, pracowników systemu edukacji i młodzieży w transformacji polityki oświatowej na Ukrainie. W ramach projektu poddane zostaną analizie i ocenie programy szkolne, pod kątem uwzględniania w nich praw człowieka. 2/26/2014 10

11 Projekty, które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012. Program:. Polska pomoc – MSZ, RITA, PAF-W Nazwa projektu autorki:.. Kompleksowe wsparcie dzieci w strefie konfliktu – ośrodek przedszkolny w Ghurcha – Gruzji Marzena Rafalska, Jolanta Simon, obsługa – biuro,,Edukatora Okres realizacji:.. 01.06.2012-31.03.2013 Budżet:.. 40 000,00 zł Beneficjent:.. Społeczności lokalne przygranicznych miejscowości Khurcha i Nabakevi w tym: 30 dzieci w wieku 3-6 lat, nauczyciele, rodzice Cel:.. Wsparcie demokratyzacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w obszarach przygranicznych Gruzji poprzez objęcie kompleksowym wsparciem dzieci wiejskich, w tym dzieci uchodźców. 2/26/2014 11

12 Projekty, które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012 Program:.. Polska pomoc – MSZ, RITA, PAF-W Nazwa projektu:.. Jakość edukacji przedszkolnej – wsparcie polityki oświatowej samorządów lokalnych w Gruzji Autorki: Marzena Rafalska, Jolanta Simon, obsługa – biuro,,Edukatora 01.03.2012-31.12.2012 Okres realizacji:.. 482 000,00 zł Budżet:.. społeczności lokalne z 4 rejonów Samegrelo oraz 4 rejonów Samtskha Javakheti. Głównymi beneficjentami projektu są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Beneficjent:.. Wsparcie grup defaworyzowanych na obszarach wiejskich Gruzji. Wsparcie procesów decentralizacji i rozwoju regionalnego poprzez kształtowanie lokalnej polityki oświatowej samorządu terytorialnego. Cel:.. Jakość edukacji przedszkolnej – wsparcie polityki oświatowej samorządów lokalnych w Gruzji 2/26/2014 12

13 Nasze projekty opracowane w roku szkolnym 2011/12 osiągnęły łączna wartość 5 559 664,30 zł Programy: POKL 6 PFRON 1 Międzynarodowe 3 W roku 2012 zostały zakończone projekty: Edukacja przedszkolna inwestycją w przyszłość Autorzy: Barbara Kuczałek i wolontariusze Stowarzyszenia -udział 170 dzieci w wieku przedszkolnym w 16 szkołach Edukatora w woj. Podlaskim,,Dobry START, Poszerzamy horyzonty Autorzy: dyr.Beata Oleszczuk i nauczyciele SP Dańce woj. lubelskie Nauka drogą do sukcesu ; autorzy i realizacja Dyrektorzy i nauczyciele szkół,, Edukatora w woj. warmińsko-mazurskim : Cichy, Uściany, Prawdziska


Pobierz ppt "Łomża, 19.10.2012r. 19.10.2012 1. Projekty, które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012 Program:.. POKL 9.1.2 Nazwa projektu:.. Mała Szkoła – duże."

Podobne prezentacje


Reklamy Google