Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty zainicjowane w stowarzyszeniu „Edukator” w roku szkolnym 2011/12 Opracowanie Prezentacji: Patrycja Sienicka, Tadeusz Zaremba Łomża, 19.10.2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty zainicjowane w stowarzyszeniu „Edukator” w roku szkolnym 2011/12 Opracowanie Prezentacji: Patrycja Sienicka, Tadeusz Zaremba Łomża, 19.10.2012r."— Zapis prezentacji:

1 Projekty zainicjowane w stowarzyszeniu „Edukator” w roku szkolnym 2011/12 Opracowanie Prezentacji: Patrycja Sienicka, Tadeusz Zaremba Łomża, r.

2 Projekty , które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012
Program:.. POKL 9.1.2 Nazwa projektu:.. „Mała Szkoła – duże szanse” – złożony r. Autor projektu: Tadeusz Zaremba Okres realizacji:.. Budżet:.. Beneficjent:.. 78 uczniów klas I-III ze szkół: Stare Bożejewo , Stypułki-Święchy, Wnory-Kużele, Woźnawieś, Góra Cel:.. Zwiększenie szans edukacyjnych i wsparcie dzieci w zakresie specjalnych potrzeb przez indywidualizację procesu kształcenia w klasach I – III . 3/28/2017

3 Projekty , które uzyskały dotację w roku szkolnym 2011/2012
Program:.. POKL systemowy Nazwa projektu:.. „Nauka drogą do sukcesu” Autor projektu: Tadeusz Zaremba współpraca; dyrektorzy szkół objętych działaniami projektu Okres realizacji:.. Budżet:.. ,90 zł Beneficjent:.. 208 uczniów klas I-III uczęszczających do 17 szkół z woj. podlaskiego : Suchodolina, Łętownica, Klimaszewnica, Lutostań, Niemyje Nowe, Konopki Pokrzywnica, Szczodruchy, Paproć Duża, Koce Schaby , Reszkowce, Kamienna Nowa, Miecze, Jaśki, Wronowo, Prudziszki, Stare Bajki, Laskowiec. Cel:.. Zwiększenie szans edukacyjnych w zakresie specjalnych potrzeb dzieci przez indywidualizację procesu kształcenia w klasach I – III 3/28/2017

4 Projekty , które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012
Program:.. POKL 9.1.2 Nazwa projektu:.. „Dodaj mi skrzydeł” Autor projektu: Ewa Piwońska, dyr. SP w Paproci Dużej Współpraca i konsultacje przy budżecie; Tadeusz Zaremba Okres realizacji:.. Budżet:.. 1 294 678,00 zł Beneficjent:.. Projekt skierowany jest do 180 dzieci w wieku lat uczęszczających do 13 szkół z woj. Podlaskiego : Suchodolina, Łętownica, Klimaszewnica, Lutostań, Niemyje Nowe, Konopki Pokrzywnica, Góra, Szczodruchy, Paproć Duża, Koce Schaby , Reszkowce, Kamienna Nowa, Miecze. Cel:.. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz wzrost efektywności kształcenia uczniów uzdolnionych. 3/28/2017

5 Projekty , które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012
Program:.. POKL, Działanie – projekt systemowy Nazwa projektu:.. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas IV-VI poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Okres realizacji:.. Budżet:.. 54 072,00 zł / po 18 024,00 zł na każdą szkołę Beneficjent:.. 50 uczniów klas IV– VI uczęszczających do szkół podstawowych w Tymiankach - Buciach, Zawistach - Dworakach i Białych Szczepanowicach . Cel:.. Wyrównanie szans edukacyjnych odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb uczniów kl. I – VI poprzez zorganizowanie innowacyjnych zajęć w zakresie stwierdzonych deficytów, wzmocnienie aspiracji edukacyjnych i kształtowanie nawyków aktywności w sporcie i turystyce . 3/28/2017

6 Projekty , które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012
Program:.. POKL, Działanie 9.1.2 Nazwa projektu:.. „ Droga do sukcesu” – Jasionowo Autorzy projektu: Dyrektor SP w Jasionowie Justyna Sidorek Nauczyciele SP Jasionowo Okres realizacji:.. Budżet:.. ,00 zł Beneficjent:.. 20 dzieci w wieku lat - Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jasionowie gmina Szypliszki Cel:.. Wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do usług edukacyjnych i podniesienie efektywności kształcenia uczniów zdolnych chcących rozwijać talent i zainteresowania. 3/28/2017

7 Projekty , które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012
Program:.. POKL, Działanie 1,5 Nazwa projektu:.. „Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy ” Autorzy Projektu: Danuta Kamińska, Barbara Kuczałek, Tadeusz Zaremba Okres realizacji:.. Budżet:.. ,81 zł Beneficjent:.. osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci. Wsparciem będą objęci rodzice dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Cel:.. Umożliwienie podjęcia zatrudnienia dla 48 osób chcących powrócić na rynek pracy. w tym: zapewnienie trwałej opieki żłobkowej dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, stworzenie możliwości uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych dziennego opiekuna oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych opiekuna żłobkowego , utworzenie 8 nowych miejsc pracy i zatrudnienie bezrobotnych kobiet z Łomży 3/28/2017

8 Projekty , które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012
Program:.. PFRON, V konkurs na zadania zlecane, realizowane w latach / trzeci etap realizacji/ Nazwa projektu:.. „ Kompleksowa rehabilitacja dziecka szansą na samodzielność” Autor projektu: Barbara Kuczałek Okres realizacji:.. Budżet:.. ,59 zł Beneficjent:.. dzieci niepełnosprawne w wieku od 2 do 8 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności zamieszkałe w Łomży oraz w małych środowiskach okolicznych gmin pow. łomżyńskiego zambrowskiego, kolneńskiego Cel:.. Integracja i rehabilitacja 50 dzieci w Przedszkolnym Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. 3/28/2017

9 Projekty , które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012
Program:.. „Radosna Szkoła” MEN Autorzy projektów: dyrektorzy szkół, biuro Stowarzyszenia Nazwa projektu:.. Wyposażenie placów i miejsc zabaw Okres realizacji:.. Budżet:.. 23 969,00 zł Beneficjent:.. Dofinansowaniem zostały objęte 4 szkoły podstawowe w : Kocach Schabach, Niemyjach Nowych, Reszkowcach i Becejłach. Cel:.. Wsparcie finansowe szkół na zakup pomocy dydaktycznych oraz placów zabaw ,niezbędnych do lepszego kształtowania szeregu umiejętności uczniów w procesie nauczania oraz do zajęć rekreacyjnych 3/28/2017

10 Projekty , które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012
Program:..  ”Polska pomoc” – MSZ, RITA, PAF-W Nazwa projektu:.. „Wiedzieć Jak ” Autorki: Marzena Rafalska, Jolanta Simon, obsługa – biuro ,,Edukatora” Partnerzy: ODN w Łomży, organizacje pozarządowe a Ukrainy Okres realizacji:.. Budżet:.. ,00 zł Beneficjent:.. Projekt skierowany jest nauczycieli, pracowników systemu edukacji i młodzieży na Ukrainie. Cel:.. Wzmocnienie udziału nauczycieli, pracowników systemu edukacji i młodzieży w transformacji polityki oświatowej na Ukrainie. W ramach projektu poddane zostaną analizie i ocenie programy szkolne, pod kątem uwzględniania w nich praw człowieka. 3/28/2017

11 Projekty , które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012
. Program:. ”Polska pomoc” – MSZ, RITA, PAF-W Nazwa projektu autorki:.. „Kompleksowe wsparcie dzieci w strefie konfliktu – ośrodek przedszkolny w Ghurcha – Gruzji Marzena Rafalska, Jolanta Simon, obsługa – biuro ,,Edukatora” Okres realizacji:.. Budżet:.. 40 000,00 zł Beneficjent:.. Społeczności lokalne przygranicznych miejscowości Khurcha i Nabakevi w tym: 30 dzieci w wieku 3-6 lat, nauczyciele, rodzice Cel:.. Wsparcie demokratyzacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w obszarach przygranicznych Gruzji poprzez objęcie kompleksowym wsparciem dzieci wiejskich, w tym dzieci uchodźców. 3/28/2017

12 Projekty , które uzyskały dotacje w roku szkolnym 2011/2012
Program:.. ”Polska pomoc” – MSZ, RITA, PAF-W Nazwa projektu:.. „Jakość edukacji przedszkolnej – wsparcie polityki oświatowej samorządów lokalnych w Gruzji ” Autorki: Marzena Rafalska, Jolanta Simon, obsługa – biuro ,,Edukatora” Okres realizacji:.. ,00 zł Budżet:.. społeczności lokalne z 4 rejonów Samegrelo oraz 4 rejonów Samtskha Javakheti. Głównymi beneficjentami projektu są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Beneficjent:.. Wsparcie grup defaworyzowanych na obszarach wiejskich Gruzji. Wsparcie procesów decentralizacji i rozwoju regionalnego poprzez kształtowanie lokalnej polityki oświatowej samorządu terytorialnego. Cel:.. „Jakość edukacji przedszkolnej – wsparcie polityki oświatowej samorządów lokalnych w Gruzji ” 3/28/2017

13 Nasze projekty opracowane w roku szkolnym 2011/12 osiągnęły łączna wartość 5 559 664,30 zł
Programy: POKL 6 PFRON 1 Międzynarodowe 3 W roku 2012 zostały zakończone projekty: „Edukacja przedszkolna inwestycją w przyszłość” Autorzy: Barbara Kuczałek i wolontariusze Stowarzyszenia -udział 170 dzieci w wieku przedszkolnym w 16 szkołach Edukatora w woj. Podlaskim ,,Dobry START”, „Poszerzamy horyzonty” Autorzy: dyr.Beata Oleszczuk i nauczyciele SP Dańce woj. lubelskie „Nauka drogą do sukcesu” ; autorzy i realizacja Dyrektorzy i nauczyciele szkół ,, Edukatora” w woj. warmińsko-mazurskim :Cichy, Uściany, Prawdziska


Pobierz ppt "Projekty zainicjowane w stowarzyszeniu „Edukator” w roku szkolnym 2011/12 Opracowanie Prezentacji: Patrycja Sienicka, Tadeusz Zaremba Łomża, 19.10.2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google