Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA ŚWIETLICY WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA ŚWIETLICY WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE"— Zapis prezentacji:

1 ROLA ŚWIETLICY WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

2 „Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć, lecz stwórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, aby samo wiedzieć chciało” Janusz Korczak

3 Skutki zmian ekonomiczno-społecznych po 1989 roku.
Przyzwyczajenia/nawyki z poprzedniego systemu Tempo życia – brak czasu Rozwój mediów Materialistyczno-konsumpcyjne podejście do życia Stres i lęk związany z brakiem poczucia bezpieczeństwa i utraty pracy Osłabienie więzi rodzinnych

4 Zagrożenia współczesnego człowieka
Zagrożenie rodziny (rozwody, rodzice samotnie wychowujący dziecko, brak pracy, nałogi np. alkoholizm, emigracja zarobkowa) Nowe nałogi – pracoholizm, telewizja, komputer – internet, uzależnienie od posiadania, uzależnienie od zakupów

5 Prawa i obowiązki dziecka
„Nie wyobrażam sobie procesu wychowania dziecka bez wyrabiania w nim poczucia obowiązku. Nie wyobrażam sobie właściwego funkcjonowania rodziny, szkoły, społeczeństwa i państwa, jeśli członkowie tych instytucji będą mieli jedynie prawa, a nawet dodatkowo – przywileje, natomiast nikt nie będzie miał żadnych obowiązków ani poczucia odpowiedzialności – za siebie oraz innych (...) Zresztą dzieci i młodzi ludzie instynktownie wyczuwają, że pozbawienie obowiązków jest naruszeniem ich autentycznego, głębiej i perspektywicznie pojętego dobra” dr Ewa Sowińska – Rzecznik Praw Dziecka

6 Wzrost zapotrzebowania na opiekę świetlicową

7 Cele i zadania świetlicy na rok szkolny 2006/2007
Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu. Promocja sylwetki patrona szkoły gen. Mariusza Zaruskiego i wychowanie do patriotyzmu Roztaczanie szczególnej opieki nad rodzicami i dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym dla podniesienia efektywności nauczania i rozwiązywania problemów wychowawczych Stworzenie warunków dla rozwijania zdolności, zainteresowań i pasji dzieci Wyrównywanie szans edukacyjnych Integracja społeczności szkolnej

8 FUNKCJE ŚWIETLICY - opiekuńcza
Przez opiekę nad dziećmi rozumieć należy nie tylko dostarczenie niezbędnych środków mających na celu zaspokojenie materialnych potrzeb okresowych lub trwałych, lecz także wzięcie odpowiedzialności za losy wychowanka, za pielęgnację jego rozwoju.

9 Funkcja opiekuńcza – sposoby realizacji
Zapewnienie opieki oraz bezpiecznego miejsca rozrywki i zabawy Troska o zdrowie i higienę (posiłki) Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych Zainteresowanie postępami dziecka w szkole , jego warunkami domowymi

10 FUNKCJE ŚWIETLICY - wychowawcza
Przez funkcję wychowawczą świetlicy należy rozumieć całokształt poczynań zmierzających w kierunku kształtowania osobowości młodego pokolenia.

11 Funkcja wychowawcza – sposoby realizacji
Wprowadzenie jasno określonych zasad i umów – zawieranie kontraktów (2 razy w roku) Jasno określony i przekazany system kar i nagród Zaspokajanie potrzeb działalności twórczej i rekreacyjnej Rozwiązywanie konfliktów wychowawczych Słuchanie dzieci

12 FUNKCJE ŚWIETLICY - społeczna
Przez funkcje społeczną świetlicy należy rozumieć jej udział w życiu środowiska społecznego, integrujący często przejawy najrozmaitszych poczynań społecznych na rzecz dziecka. Zaspokaja potrzeby aktywności i działania, kontaktu emocjonalnego, przynależności do grupy rówieśniczej i jej uznania, akceptacji, sukcesu, zrozumienia , szacunku, samorealizacji oraz potrzeby poznawcze.

13 Funkcja społeczna – sposoby realizacji
Organizacja „Lata” i „Zimy w mieście” Imprezy świetlicowe – „Dzień Ziemniaka”, „Święto Rodziny” Konkursy plastyczne, literackie, sportowe Zbiórki na cele charytatywne Wystawy prac wychowanków Pomoc w adaptacji dziecka do warunków szkolnych i integracja z środowiskiem szkolnym

14 FUNKCJE ŚWIETLICY - dydaktyczna
Jednym z zadań świetlicy jest również organizacja pracy zadanej przez szkołę o ściśle skorelowanych celach. Funkcja ta powinna być realizowana przez bogatą ofertę zajęć dydaktycznych w świetlicy oraz na przyswajaniu przez dzieci metod pracy umysłowej.

15 Funkcja dydaktyczna – sposoby realizacji
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień – zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze i sportowe) Poszerzanie wiedzy przy wykorzystaniu form zabawowych Pomoc i kontrola w odrabianiu lekcji Wyrównywanie braków i pomoc uczniom słabszym

16 Docenienie roli świetlicy szkolnej
Zwiększenie świadomości wychowanków, rodziców i nauczycieli – przełamanie funkcjonującego stereotypu Bardzo istotna współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym (obserwacja dziecka w zupełnie innych warunkach niż w klasie) Zapis w statucie szkoły

17 Rozdział V „Organizacja szkoły” § 27 STATUTU SZKOŁY
„1. W szkole działa świetlica szkolna przeznaczona dla wszystkich uczniów, którzy muszą przebywać w szkole poza lekcjami, ze względu na pracę zawodową rodziców (opiekunów). Świetlica jest pozalekcyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą. 2. Plan pracy świetlicy jest załącznikiem do planu pracy szkoły, z którym musi być skorelowany. 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 4. Organizację i czas pracy świetlicy, podział na grupy wychowawcze i przydział tych grup proponuje kierownik świetlicy, a zatwierdza dyrektor szkoły”.

18 Opracowały: Marta Dziadura, Dorota Olesiak, Anna Skonieczna
Dziękujemy za uwagę  Opracowały: Marta Dziadura, Dorota Olesiak, Anna Skonieczna


Pobierz ppt "ROLA ŚWIETLICY WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google