Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW
WYDZIAŁ PREWENCJI WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW

2 Podstawowe pojęcia MAŁOLETNI : NIELETNI :
to osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła związku małżeńskiego przed osiągnięciem tego wieku NIELETNI : to osoba, która dopuściła się czynu karalnego po ukończeniu 13 lat, ale nie ukończyła lat 17, to osoba, która nie ukończyła lat 18, wykazująca przejawy demoralizacji, to osoba do lat 21, względem której zostały orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

3 DEMORALIZACJA W 2007 roku w Małopolsce zjawiskiem tym było zagrożonych około 6500 nieletnich
Przez pojęcie to należy rozumieć stan lub proces polegający na przejawianiu przez nieletniego negatywnych zachowań, przykładowo: popełnianie czynów zabronionych, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, inne zachowanie naruszające przyjęte normy prawne i społeczne. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

4 Każdy kto stwierdzi istnienie takich okoliczności ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, w szczególności poprzez zawiadomienie o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, Sądu Rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

5 Odpowiedzialność nieletniego:
CZYN KARALNY jest to każde przestępstwo oraz katalog 11 wykroczeń: Art. 51 KW zakłócanie porządku Art. 69 KW niszczenie znaków Art. 74 KW uszkadzanie urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu Art. 76 KW rzucanie przedmiotami w pojazd będący w ruchu Art. 85 KW zmiana znaków, sygnałów drogowych Art. 87 KW prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu Art. 119 KW kradzież – wartość do 250 zł. Art. 122 KW paserstwo - wartość do 250 zł. Art. 124 KW niszczenie mienia - wartość do 250 zł. Art. 133 KW spekulacja biletami wstępu Art. 143 KW utrudnianie korzystania z urządzeń użytku publicznego Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

6 WOBEC NIELETNICH SĄD RODZINNY MOŻE:
udzielić upomnienia, zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna, ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego, zastosować nadzór kuratora, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

7 orzec zakaz prowadzenia pojazdów,
skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją, orzec zakaz prowadzenia pojazdów, orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego, orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej , w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii albo w ośrodku szkolno – wychowawczym, orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym, zastosować inne środki zastrzeżone w UPN do właściwości sądu rodzinnego jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

8 Rodzaje Postępowań Postępowanie wyjaśniające
Postępowanie o czyny karalne prowadzone jest tylko, gdy sprawca jest ustalony z nazwiska. Postępowanie takie wszczyna Sąd Rodzinny i Nieletnich właściwy dla miejsca zamieszkania nieletniego lub właściwy dla jego miejsca pobytu. Postępowanie o charakterze opiekuńczym W przypadku przejawów demoralizacji czyli stanu lub procesu polegającego na przejawianiu przez nieletniego negatywnych zachowań. W przypadku stwierdzenia zaniedbywania ze strony rodziców. W przypadkach popełnienia czynów kwalifikowanych z KW, których nie ma w zbiorze 11 wykroczeń wymienionych w Art. 1§2 UPN. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

9 Odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych i osób sprawujących pieczę
Kodeks Karny Art. 210KK § 1 kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2 Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art. 208 KK Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

10 Art. 207 KK § 1 Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2 Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 3 Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

11 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
Art. 92 Dziecko pozostaje, aż do pełnoletniości pod władzą rodzicielską. Art. 96 Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

12 § 2 Sąd opiekuńczy w szczególności może:
Art. 109. § 1 Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wydaje odpowiednie zarządzenia. § 2 Sąd opiekuńczy w szczególności może: zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń, określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun, poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo innej placówki sprawującej częściową piecze nad dziećmi, zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo – wychowawczej Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

13 Kodeks Wykroczeń Art. 89 Kto mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

14 Kodeks Cywilny Art.426 Małoletni który nie ukończył lat 13 nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Art. 427 Kto z mocy ustawy lub umowy (np. wychowawca na kolonii, wycieczce lub zimowisku) jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku lub stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tą osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo, że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

15 Zagrożenia Ucieczki z domów,
Spędzanie wolnego czasu z osobami, które prezentują zachowania świadczące o ich demoralizacji, Przebywanie w grupach przestępczych, Kontakty z subkulturami młodzieżowymi, Zagrożenia wynikające z korzystania Internetu i innych urządzeń multimedialnych, Brak nadzoru ze strony osób, które są do niego zobowiązane, Spożywanie alkoholu i środków odurzających, Przebywanie w miejscach zagrożonych i niebezpiecznych, jak również w centrach handlowych. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

16 Symptomy Zmiany w zachowaniu dziecka obserwowane na co dzień i w jego wyglądzie fizycznym, Zmiany w sposobie ubierania się, Częste opuszczanie miejsca zamieszkania szczególnie w porze wieczorowo - nocnej, Problemy z weryfikacją sposobu korzystania przez dziecko z Internetu, telefonu, Pojawienie się w gronie znajomych dziecka osób obcych i nieznanych, Sytuacje konfliktowe pojawiające się w rodzinie, Brak bezpośredniego kontaktu rodzica z dzieckiem, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

17 Konkluzje i wnioski Bardzo istotną rzeczą jest zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci młodzieży nie tylko przez ich rodziców ale również przez szkołę do której uczęszczają i inne instytucje, które zajmują się pracą z młodzieżą Rodzice są tymi, na których spoczywają szczególne obowiązki nadzoru nad dziećmi. Ferie zimowe jest to okres, w którym młodzi ludzie korzystają z dużej ilości wolnego czasu, bardzo często bez nadzoru osób dorosłych. Pamiętaj, że każda reakcja z Twojej strony może uratować zdrowie i życie ludzkie, które jest wartością bezcenną. Nie bójmy się reagować. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

18 Bezpieczeństwo dzieci na małopolskich drogach
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 18

19 W roku 2007 dziecko było co 10–tą ofiarą wypadku drogowego.
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

20 Wypadki drogowe i ich ofiary wśród dzieci do lat 14
w okresie 11 miesięcy 2008r. wypadki zabici ranni 11m-cy 2008r. 605 11 609 10m-cy 2007r. 599 9 606 11 miesięcy 2008 roku ofiary zabici ranni kierujący 114 1 113 pasażer 294 6 288 pieszy 212 4 208 Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 20

21 jako sprawcy wypadków drogowych w okresie 11 miesięcy 2008 roku
Dzieci do lat 14 jako sprawcy wypadków drogowych w okresie 11 miesięcy 2008 roku Dzieci jako sprawcy piesi wypadków drogowych: wypadki ( 104 ) zabici ( 3 ) ranni ( 104 ) wzrost o 1 tj.1 % Przyczyny w wyniku których powstawały wypadki spowodowane przez najmłodszych Dzieci jako sprawcy kierowcy wypadków drogowych: wypadki (69) wzrost o 6, tj. 8,6 %, zabici (0) wzrost o 1, ranni (82) wzrost o 2, tj. 2,4 % Jako piesi: Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem, Wejście na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody, Przebieganie, Brak opieki nad dziećmi do lat 7. Jako kierowcy: Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, Nieprawidłowe skręcanie. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

22 Dzieci na drodze art. 43 Prawo o ruchu drogowym
Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. Dziecko w wieku do 15 lat , poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

23 Transport dzieci Indywidualny przewóz dzieci
W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym (art. 39 ust. 3 PRD) - Grzywna w wysokości 150 zł. oraz 3 punkty karne. Zabrania się przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera (art. 45 ust. 2 pkt 4 PRD) Zabrania się przewożenia poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego (art. 45 ust. 2 pkt 5 PRD) Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

24 Zdarzenia drogowe z udziałem dzieci podczas
Ferie zimowe to czas zagrożeń szczególnie zorganizowanych form przewozu dzieci i młodzieży Zdarzenia drogowe z udziałem dzieci podczas zimowego wypoczynku 2008 roku: * Liczba Wypadków 40 * Liczba zabitych * Liczba rannych Kontrole policyjne autobusów podczas trwania zimowych ferii 2008 roku: * skontrolowano 551 autobusów w tym * na prośbę rodziców, opiekunów 237 Ujawniono: * 19 usterek technicznych * 3 nietrzeźwych kierujących autobusami W 2006 roku na terenie województwa małopolskiego odnotowano : 4428 ( 4438 ) wypadków drogowych - spadek o 10 tj. 0,2 %, 305 ( 334 ) ofiar śmiertelnych spadek o 29 tj. 8,7 %, 5676 ( 5600 ) rannych wzrost o 76 tj. 1,4% 29723 ( ) kolizji drogowych spadek o tj. 1,1 %, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 24

25 Co powinno Cię zaniepokoić:
PAMIĘTAJ !!! Odprowadzając dziecko do autobusu, którym ma wyjeżdżać na ferie, zwróć uwagę na jego stan techniczny i przyjrzyj się kierującemu!!! Co powinno Cię zaniepokoić: zapach alkoholu od kierowcy jego chwiejny krok i nienaturalne zachowanie; skorodowane elementy karoserii autobusu; wycieki płynów eksploatacyjnych; zużyte lub uszkodzone opony; niesprawne oświetlenie autobusu; nieustalone hałasy słyszalne podczas uruchomienia autobusu. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

26 KONTROLE AUTOBUSÓW PRZED WYJAZDEM W TRASĘ MOGĄ ZGŁASZAĆ ZARÓWNO
Pamiętaj !!! Jeżeli zauważysz jakiekolwiek niepokojące sygnały, które mogą świadczyć o nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczną podróż Twojego dziecka natychmiast powiadom Policję! PROŚBY O POLICYJNE KONTROLE AUTOBUSÓW PRZED WYJAZDEM W TRASĘ MOGĄ ZGŁASZAĆ ZARÓWNO ORGANIZATORZY ZIMOWYCH FERII, OPIEKUNOWIE ZORGANIZOWANYCH GRUP ORAZ RODZICE POD NR TEL. 997 i 112 Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

27 Nietrzeźwość W okresie 11 m-cy 2008 r. nietrzeźwi kierowcy spowodowali
wypadków 246 ( 262 ) - spadek o 16 tj. 6 % kolizji 742 ( 713 ) - wzrost o 19 tj. 4 % W tym czasie ujawniono (9674), nietrzeźwych kierujących. STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU –WYKROCZENIE 0,2- 0,5‰ lub 0,1- 0,25 mg/dm³ ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH Od 6 m-cy do 3 lat STAN NIETRZEŹWOŚCI – PRZESTĘPSTWO powyżej 0,5‰ lub powyżej 0,25 mg/dm³ ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH Od 1 roku do 10 lat W 2006 roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali wypadków 277( 359 ) – spadek o 82 tj. 22,8% zabitych 21 ( 23 ) – spadek o 2 tj. 8,7% rannych ( 507 ) – spadek o 97 tj. 19,1% kolizji 831 ( 952 ) - spadek o 121 tj. 12,7% nietrzeźwi piesi spowodowali wypadków 194( 189 ) – wzrost o 5 tj. 2,6% zabitych 14 ( 22 ) - spadek o 8 tj. 36,4% rannych ( 176 ) – wzrost o 8 tj. 4,5% Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 27

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google