Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Diagnoz i Analiz Edukacyjnych Gdańsk, sierpień 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z realizacji priorytetowych zadań nadzoru pedagogicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Diagnoz i Analiz Edukacyjnych Gdańsk, sierpień 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z realizacji priorytetowych zadań nadzoru pedagogicznego."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Diagnoz i Analiz Edukacyjnych Gdańsk, sierpień 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z realizacji priorytetowych zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2007/2008

2 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Nadzór kuratora oświaty nad wprowadzaniem i realizacją programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole. Cele programu: zmniejszenie skali zjawiska agresji przemocy rówieśniczej w szkołach i placówkach systemu oświaty, poprawa skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec uczniów będących sprawcami przemocy rówieśniczej, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w środowisku nauczania i wychowania i zwiększenie dostępności i skuteczności udzielania pomocy, ograniczenie skali występowania innych zjawisk patologicznych (narkomania, alkohol), korekta aktualnych rozwiązań legislacyjnych i społecznych tworzących warunki dla działalności profilaktycznej i wychowawczej szkół i placówek.

3 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Nadzór kuratora oświaty nad wprowadzaniem i realizacją programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole. Korelacja programu z innymi programami i strategiami: Strategią Polityki Społecznej 2007-2013 Programem Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narodowym Programem Zapobiegania Narkomanii, Narodowym Planem Działań na Rzecz Dzieci Strategią Państwa dla Młodzieży Programem poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym Razem bezpieczniej Strategią Rozwoju Edukacji na Terenach Wiejskich

4 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Nadzór kuratora oświaty nad wprowadzaniem i realizacją programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole. 1.Powoływanie rad rodziców i przestrzegania ich kompetencji. 2.Weryfikacja kryteriów oceniania zachowania uczniów, katalogu wyróżnień oraz nagród i kar. 3.Wprowadzenie jednolitych strojów w szkołach podstawowych i gimnazjach.

5 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Nadzór kuratora oświaty nad wprowadzaniem i realizacją programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole. Stan wprowadzania jednolitych strojów w szkołach podstawowych i gimnazjach Dane ze stycznia 2008

6 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Nadzór kuratora oświaty nad wprowadzaniem i realizacją programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole. 4.Odpowiedzialność dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.

7 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Statystyka negatywnych zdarzeń i przemocy oraz patologicznych zjawisk w szkołach i placówkach zgłoszonych do Kuratorium Oświaty w Gdańsku w okresie od 21 X 2006 r. do 30 VI 2008 r. Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Nadzór kuratora oświaty nad wprowadzaniem i realizacją programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole.

8 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Nadzór kuratora oświaty nad wprowadzaniem i realizacją programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole. 5.Monitoring wizyjny wejść do szkół i placówek. 6.Ochrona nauczycieli przewidziana w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. 7.Działalność pozalekcyjna w szkołach i działalność pozaszkolna. 8.Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie. 9.Wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

9 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Diagnozą objęto: 850 szkół (552 - SP i 298 - Gim), 113 jednostek samorządu terytorialnego. Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Priorytet Ministra Edukacji Narodowej

10 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 1. Spełnianie obowiązku szkolnego. Dane z przełomu lutego, marca 2008 Wnioski:

11 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 2. Poprawność prowadzenia ksiąg ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu. Informacje zawarte w księdze ewidencjiSPGIM Imię/imiona i nazwisko dziecka 99%96% Data i miejsce urodzenia dziecka 95%94% Adres zamieszkania dziecka 98%96% Imiona i nazwiska rodziców (praw. opiekunów) 97%96% Adresy zamieszkania rodziców (praw. opiekunów) 93%89% Informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w szkole 98%95% Informacje o spełnianiu obowiązku szkol. poza szkołą 86%83% Informacje dotyczace spełniania przez młodzież w wieku 16-18 lat obow. szkolnego lub obow. nauki -60%

12 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 3. Poprawność wydawania przez dyrektorów szkół decyzji o wcześniejszym przyjmowaniu dzieci do szkoły podstawowej. Decyzja TakNieBrak wskazań Podejmowanie decyzji po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 45%24%31% Odnotowanie decyzji w księdze ewidencji z podaniem daty decyzji i nazwy organu, który ją wydał. 43%24%33%

13 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 4. Poprawność wydawania przez dyrektorów decyzji o odroczeniu spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego. Decyzja TakNieBrak wskazań Podejmowanie decyzji po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 58%13%29% Podejmowanie decyzji w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami. 58%13%29% Podejmowanie decyzji po uzyskaniu zgody rodziców (praw. opiekunów). 58%12%30% Odnotowanie decyzji w księdze ewidencji z podaniem daty decyzji i nazwy organu, który ją wydał. 59%13%28%

14 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej 5. Poprawność spełniania przez dyrektorów szkół podstawowych obowiązku, o którym mowa w art. 16 ust. 6 i 6a ustawy o systemie oświaty. Obowiązek TakNie Brak wskazań Powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 90%3%7% Kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko realizujące obowiązek. 94%2%4% Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

15 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej 6. Przesyłanie przez organ gminy prowadzący ewidencję ludności informacji właściwym dyrektorom, o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. SPGim TakNieBrak wskazań TakNieBrak wskazań 82%17%1%75%21%4%

16 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 7. Działania dyrektorów szkół mające na celu ograniczenie zjawiska niespełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki: systematyczna kontrola i analiza frekwencji uczniów, stały kontakt z rodzicami uczniów, ustalenie zasad usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach, sprawdzanie potwierdzeń o realizacji obowiązku szkolnego - monity do szkół, analiza przyczyn nieobecności uczniów na zajęciach, prowadzenie wywiadów środowiskowych, współpraca z org. prowadzącymi, Policją, sądem rodzinnym i nieletnich, kuratorem sądowym.

17 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Przeprowadzenie okresowej analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych. 1. Organizacja wewnętrznych konkursów. 2. Obserwacja ukierunkowana podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 3. Monitorowanie uczestnictwa i osiąganych wyników w konkursach zewnętrznych. 4 Analiza wyników nauczania. 5. Organizowanie dodatkowych zadań dla uczniów w zakresie wymagań na poziomie rozszerzonym i wykraczającym. 6. Wewnętrznie opracowane badania dot. rozwoju i predyspozycji uczniów. 7. Wywiady z rodzicami i uczniami. Szkoły podstawowe

18 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Przeprowadzenie okresowej analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych. 1. Organizacja wewnętrznych konkursów. 2. Obserwacja ukierunkowana podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 3. Monitorowanie uczestnictwa i osiąganych wyników w konkursach zewnętrznych. 4. Analiza wyników nauczania. 5. Organizowanie dodatkowych zadań dla uczniów w zakresie wymagań na poziomie rozszerzonym i wykraczającym. 6. Diagnozowanie "na wejściu" poprzez wewnętrzne sprawdziany diagnozujące, arkusze diagnostyczne. 7. Wywiady z rodzicami i uczniami. Gimnazja

19 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Przeprowadzenie okresowej analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych. 1. Organizacja wewnętrznych konkursów. 2. Diagnozowanie "na wejściu" poprzez wewnętrzne sprawdziany diagnozujące, arkusze diagnostyczne. 3. Monitorowanie uczestnictwa i osiąganych wyników w konkursach zewnętrznych. 4. Obserwacja ukierunkowana podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 5. Analiza wyników nauczania. 6. Wewnętrznie opracowane badania dotyczącego predyspozycji. 7. Wywiady z rodzicami i uczniami. Ponadgimnazjalne

20 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w szkołach - zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Wskaźnik liczby uczniów na komputer

21 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w szkołach - zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Stan wykorzystania komputerowych programów edukacyjnych w dydaktyce wszystkich przedmiotów

22 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w szkołach - zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Średnia liczba godzin w tygodniu korzystania z Multimedialnych Centrów Informacji, Internetowych Centrów Informacji Multimed.

23 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w szkołach - zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Stan wykorzystania pracowni komputerowych i Mobilnych Zestawów Multimedialnych (MZM) na różnych przedmiotach w stosunku do ogólnej liczby zajęć w szkole

24 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w szkołach - zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Podejmowanie przez szkoły działań profilaktycznych zapobiegających uzależnieniu od komputera

25 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytet Ministra Edukacji Narodowej Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w szkołach - zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Liczba olimpiad i konkursów informatycznych w roku kalendarzowym 2007

26 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Analiza realizowania przez szkoły i placówki zadań związanych z programem poprawy efektów działań wychowawczych. Priorytet Pomorskiego Kuratora Oświaty Badaniem objęto 652 szkoły i placówki

27 1. Opracowanie i wdrożenie programu poprawy efektywności działań wychowawczych było zgodne z harmonogramem. 2. Trudności w realizacji programu wystąpiły w 16% badanych szkół - najczęściej podawane powody: zbyt mała aktywność i współpraca z rodzicami, niedostateczna oferta oddziaływań terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami zachowania, ubóstwo i patologia rodzin uczniów, trudności z wypracowaniem jednolitych zasad postępowania w szkole i ich wprowadzaniem w życie. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Analiza realizowania przez szkoły i placówki zadań związanych z programem poprawy efektów działań wychowawczych. Priorytet Pomorskiego Kuratora Oświaty Wnioski:

28 3. Stan współpracy szkół i placówek z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji programu. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Analiza realizowania przez szkoły i placówki zadań związanych z programem poprawy efektów działań wychowawczych. Priorytet Pomorskiego Kuratora Oświaty Policja Straż miejska Sądy rodzinne PPP Ośr. Pom. Społ. Straż pożarna Parafie Fundacje Stowarzyszenia

29 4. Ocena współpracy szkół i placówek z instytucjami zewnętrznymi. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Analiza realizowania przez szkoły i placówki zadań związanych z programem poprawy efektów działań wychowawczych. Priorytet Pomorskiego Kuratora Oświaty

30 5. Współudział szkół i placówek w realizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Analiza realizowania przez szkoły i placówki zadań związanych z programem poprawy efektów działań wychowawczych. Priorytet Pomorskiego Kuratora Oświaty

31 6. Poprawa efektów wychowania. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Analiza realizowania przez szkoły i placówki zadań związanych z programem poprawy efektów działań wychowawczych. Priorytet Pomorskiego Kuratora Oświaty

32 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół i placówek na rzecz poprawy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. DziałanieSPGIM 1.Organizacja egzaminów próbnych98%95% 2.Wprowadzenie dodatkowych zajęć89%87% 3.Organizacja ścisłej współpracy n-li uczących w szkole89%86% 4.Zwiększenie przydziału godzin na realizację wybranego przedmiotu 77% 5.Organizacja szkoleń dla n-li przygotowujących uczniów do egzaminów 79%77% 6.Wzmocnienie nadzoru pedagogicznego73%83% 7.Motywowanie n-li poprzez dodatek motywacyjny51%65% 8.Inne (organizacja debaty gminnej, udział w programach diagnozujących umiejętności uczniów, prowadzenie badań własnych) 54%62% Priorytet Pomorskiego Kuratora Oświaty

33 Działanie dyrektora Wys.wyn.Nis. wyn. 1.Przygotowywanie informacji zwrotnej64%36% 2.Zwiększenie puli godzin na wybrane zajęcia55%45% 3.Organizacja ścisłej współpracy nauczycieli i zaangażowanie we współpracę rodziców 55%45% 4.Systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności oraz analiza uzyskiw. wyników 53%47% 5.Kształcenie umiejętności słabiej opanowanych 50% 6.Prowadzenie egz. próbnych, wewnętrznych testów, analiza uzyskiwanych wyników 50% 7.Dodatkowe zajęcia dla uczniów, koła zainteresowań 46%54% 8.Dostosowywanie wymagań do możliwości uczniów, diagnozowanie na wejściu 45%55% 9.Indywidualizacja nauczania38%62% Szkoły Podstawowe Kuratorium Oświaty w Gdańsku

34 Działanie dyrektora Wys. wyn.Nis. wyn. 1.Organizacja ścisłej współpracy nauczycieli i zaangażowanie we współpracę rodziców 65%35% 2.Zwiększenie puli godzin na wybrane zajęcia64%43% 3.Prowadzenie egz. próbnych, wewnętrznych testów, analiza uzyskiwanych wyników 63%37% 4.Systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności oraz analiza uzyskiw. wyników 63%44% 5.Dodatkowe zajęcia dla uczniów, koła zainteresowań 55%45% 6.Przygotowywanie informacji zwrotnej53%33% 7.Dostosowywanie wymagań do możliwości uczniów, diagnozowanie na wejściu 51%49% 8.Kształcenie umiejętności słabiej opanowanych 50%41% 9.Indywidualizacja nauczania33%67% Kuratorium Oświaty w Gdańsku Gimnazja

35 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Ministra Edukacji Narodowej Zadania priorytetowe nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008/2009 1.Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka. 2.Powszechność i dostępność wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem powoływania i funkcjonowania innych (publicznych i niepublicznych) form wychowania przedszkolnego. 3.Stan opieki świetlicowej w szkołach w kontekście wprowadzanego obniżenia wieku obowiązku szkolnego.

36 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Pomorskiego Kuratora Oświaty Zadania priorytetowe nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008/2009 1.Skuteczność nadzoru dyrektora szkoły lub placówki nad realizacją podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego. 2.Efektywność działań szkoły podejmowanych w zakresie poprawy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

37 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Dziękuję


Pobierz ppt "Wydział Diagnoz i Analiz Edukacyjnych Gdańsk, sierpień 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z realizacji priorytetowych zadań nadzoru pedagogicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google