Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWRÓT DO ZATRUDNIENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWRÓT DO ZATRUDNIENIA"— Zapis prezentacji:

1 POWRÓT DO ZATRUDNIENIA
Projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Poddziałania PO KL

2 Zmiana liczby ludności w Polsce wg województw w latach 2002-2011 (w % dane NSP)
Źródło: Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim - perspektywa na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie

3 Kontekst – problemy demograficzne
Depopulacja – zmniejszenie liczby ludności w województwie opolskim Migracja Trudności na rynku pracy Starzenie się społeczeństwa Główne problemy województwa opolskiego wzajemnie się warunkują. Sprawia to, że decyzje poszczególnych mieszkańców regionu, racjonalne dla nich samych, w efekcie są szkodliwe dla całego regionu. Dlatego też działanie na rzecz poprawy sytuacji wymaga wsparcia komplementarnego. Pierwszą odpowiedzią na zdiagnozowane problemy demograficzne i ich skutki dla rynku pracy jest projekt „Powrót do zatrudnienia”.

4 Komplementarność projektu Kontekst – Specjalna Strefa Demograficzna
Rodzina Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki i rynku pracy oraz tworzenie kadr na rzecz innowacyjnej gospodarki Zwiększenie dostępu do usług żłobkowo - przedszkolnych Zwiększenie dostępu do usług na rzecz osób starszych Projekt „Powrót do zatrudnienia”

5 Komplementarność projektu Kontekst – analiza sytuacji
Sytuacja w zakresie opieki żłobkowej w końcu lipca 2012 roku Aby właściwie zinterpretować powyższe dane należy mieć na uwadze pewien metodologiczny problem: powyższe dane mają charakter dynamiczny, związany z faktem, że edukacja w żłobku ma rytm całoroczny. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym a nowe dzieci przyjmowane są w miarę pojawiania się wolnych miejsc. Oznacza to, że możliwa jest sytuacja (zwłaszcza tuż przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej), kiedy liczba dzieci w żłobkach będzie niższa od liczby miejsc.

6 Komplementarność projektu Kontekst – prognoza na lata 2013 -2015
Prognozowana liczba miejsc i wniosków (lata ) W latach następnych: Żadna gmina nie zredukuje liczby żłobków i miejsc w żłobkach, Stopniowo rosnąć będzie liczba miejsc, która jednak nie zbilansuje popytu.

7 Komplementarność projektu Projekt – podstawowe kierunki działań
Projekt systemowy Powrót do zatrudnienia Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zwłaszcza kobiet i osób w wieku do 30 lat i powyżej 50 lat Wsparcie rodziców / opiekunów dzieci do lat 3 w zakresie opieki nad dziećmi ułatwiające podjęcie aktywności zawodowej Wsparcie gmin w zakresie realizacji polityki edukacyjnej i opiekuńczej oraz działań sprzyjających pozytywnym zmianom na rynku pracy

8 Komplementarność projektu Komplementarność projektu
Wsparcie bezrobotnych 1 – Wzrost kwalifikacji bezrobotnych 2 – Zmniejszenie bezrobocia 1 – Zahamowanie potencjalnych decyzji migracyjnych 2 – wsparcie „srebrnej gospodarki” Z badań WUP wynika, że 23 % bezrobotnych jest zainteresowanych kursem opieki nad dziećmi 600 osób objętych zostanie szkoleniami w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat 3 500 osób uzyska zatrudnienie w obszarze deficytowym (w ramach projektu) Zmniejszenie szarej strefy zatrudnienia Dwie podstawowe grupy docelowe: Osoby w wieku lat: decyzje migracyjne bardzo często dotyczą ludzi młodych, w wieku prokreacyjnym. Osoby w wieku lata: grupa ta stanowi ok. 27% wszystkich bezrobotnych.

9 Komplementarność projektu
Wsparcie rodziców i opiekunów dzieci 1 – Zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia 2 – Zwiększenie dyspozycyjności opiekunów – zwiększenie aktywności na rynku pracy, zwłaszcza kobiet Stwarzanie warunków dogodnych dla pozostawania na lokalnych rynkach pracy i powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka, oraz zachęta do podęcia decyzji o migracji docelowej do województwa opolskiego. Objęcie wsparciem średnio 500 rodzin / opiekunów dzieci w wieku do 3 lat. Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia Kobiety: ,3% Kobiety: ,4% Mężczyźni: 65,6% Mężczyźni: ,6% Źródło: GUS, Wyniki BAEL, II kwartał 2012

10 Hamowanie tendencji migracyjnych
Trwałość wsparcia Wzrost zatrudnienia Hamowanie tendencji migracyjnych Przyrost naturalny Zapewnienie opieki W założeniu, utrwalanie działań związanych z realizacją projektu w późniejszych okresach powinno przyczynić się do pozytywnych zmian społecznych, gospodarczych oraz demograficznych w województwie opolskim

11 Komplementarność projektu Planowana ścieżka wsparcia osób bezrobotnych
Rekrutacja i badania psychologiczne warunkujące możliwość wykonywania zawodu - 280 h (teoria +praktyka) dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym dla 50 os. - 40 h w przypadku szkolenia uzupełaniającego dla 50 os, - 160 h (teoria + praktyka) w zaw. opiekun dzienny dla 500 os, Szkolenie zawodowe w wymiarze: Nawiązanie współpracy z gminami (na podstawie porozumienia, w celu zatrudnienia uczestników projektu) Zatrudnienie przez okres średnio m-cy finansowane ze środków projektowych

12 Kto może zostać opiekunem dziennym?
Projekt adresowany jest do osób: pozostających bez pracy, (w tym zarejestrowanych w PUP), zamieszkujących teren województwa opolskiego, w wieku 18 – 64 lata, posiadających wykształcenie co najmniej średnie, oraz spełanijące warunki określone w art. 39 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

13 Korzyści z powierzenia opieki nad dzieckiem opiekunowi
Komplementarność projektu Korzyści z powierzenia opieki nad dzieckiem opiekunowi 1. Dzienny opiekun to alternatywa wobec instytucjonalnej (np. żłobków) formy opieki nad dziećmi do lat 3 2. Możliwość powierzenia dziecka pod opiekę wykwalifikowanego dziennego opiekuna, nawet do 10 godzin dziennie 3. Kameralna forma sprawowania opieki nad dziećmi - warunki domowe, opieka dopasowana do indywidualnych wymagań dziecka, uwzględniająca rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny 4. Relatywnie niski koszt wynagrodzenia dziennego opiekuna, w porównaniu z usługą niani

14 Komplementarność projektu Planowana ścieżka wsparcia gmin
Nawiązanie współpracy – udostępnienie danych dot. opieki żłobkowej do analizy Spotkania robocze z przedstawicielami gmin Podpisanie umów z gminami planującymi zatrudnienie opiekunów dziennych Praca opiekunów dziennych finansowana z projektu przez okres średnio m-cy

15 Komplementarność projektu
Kryterium dostępu Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, w przypadku projektów adresowanych do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, mierzony (odrębnie dla każdej wskazanej we wniosku grupy osób) po zakończeniu realizacji projektów wynosi: - dla osób w wieku 20 – 30 lata - co najmniej 40%, - dla osób w wieku 50 – 64 lata - co najmniej 35%, Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych - co najmniej 45%.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POWRÓT DO ZATRUDNIENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google