Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium dyplomowe Grzegorz raniszewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium dyplomowe Grzegorz raniszewski."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium dyplomowe Grzegorz raniszewski

2 Wymagania stawiane pracom dyplomowym
Praca dyplomowa jest końcowym elementem studiów każdego rodzaju i stanowi samodzielne rozwiązanie określonego zadania praktycznego lub teoretycznego. Temat pracy powinien być związany z kierunkiem studiów studenta. Wymagania merytoryczne stawiane pracom na studiach pierwszego i drugiego stopnia są różne.

3 Wymagania stawiane pracom dyplomowym
Praca inżynierska powinna zawierać rozwiązanie konkretnego problemu praktycznego i może mieć charakter projektu, studium porównawczego lub opracowania analitycznego. Wykonanie pracy powinno wykazać wiedzę i umiejętności studenta w zakresie rozwiązywania zadań inżynierskich

4 Wymagania stawiane pracom dyplomowym
Praca magisterska dotyczy zagadnień i problemów badawczych - teoretycznych i/lub praktycznych - i może mieć charakter projektu, opracowania analitycznego lub systematyzującego. Wykonanie pracy powinno wykazać umiejętności studenta w zakresie czynnego posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów, analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania, a także samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych.

5 Wymagania stawiane pracom dyplomowym
Praca dyplomowa powinna być napisana jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym językiem

6 Opieka nad pracą dyplomową
Student wykonuje pracę dyplomową pod opieką nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora lub wyższym

7 Zgłaszanie i wybór tematu pracy dyplomowej
Praca może być realizowana pod opieką dwóch osób, tj. opiekuna głównego, spełniającego wymaganie określone w p. 1, oraz opiekuna pomocniczego. Za nadzór nad pracą odpowiada opiekun główny.

8 Opieka nad pracą dyplomową
Tematy prac i nazwiska opiekunów są zgłaszane do jednostek prowadzących seminaria dyplomowe dla danego kierunku studiów. Jednostki przekazują propozycje tematów do wydziałowej komisji dydaktycznej. Komisja zatwierdza listy tematów dla poszczególnych kierunków studiów; listy te są ogłaszane przez dziekanat. Student ma prawo wybrać dowolny temat z listy tematów przedstawionej dla kierunku jego studiów.

9 Opieka nad pracą dyplomową
Student wybiera temat pracy na początku semestru poprzedzającego semestr dyplomowy. Wybór tematu jest potwierdzany podpisem studenta oraz opiekuna pracy na odpowiednim formularzu (Formularz wyboru tematu), składanym w jednostce zgłaszającej temat do końca pierwszego miesiąca zajęć.

10 Opieka nad pracą dyplomową
Student może uczęszczać na seminarium dyplomowe do dowolnej jednostki prowadzącej takie seminarium dla kierunku jego studiów, przy uwzględnieniu zasad organizacji dydaktyki na wydziale; wybrana przez studenta jednostka jest dalej nazywana dyplomującą.

11 Opieka nad pracą dyplomową
Student może wykonywać pracę dyplomową na innym wydziale - za zgodą dziekana.

12 Opieka nad pracą dyplomową
Student może wykonywać pracę dyplomową w innej uczelni, także zagranicznej. Procedury postępowania w takich przypadkach są określone w odrębnym dokumencie (Procedura wyjazdy zagraniczne).

13 Składanie pracy dyplomowej
Terminy składania prac dyplomowych są określone w Regulaminie studiów. Student, który nie złoży pracy w wymaganym czasie, za zgodą dziekana powtarza semestr dyplomowy. Dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej niż o 3 miesiące, jeśli zaistniały niezależne od studenta okoliczności, które uniemożliwiły mu terminowe zakończenie pracy. Podanie w sprawie powtarzania semestru dyplomowego lub przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej powinno być zaopiniowane przez opiekuna pracy.

14 Składanie pracy dyplomowej
Praca dyplomowa powinna zawierać następujące elementy: stronę tytułową (według jednolitego wzoru) część merytoryczną streszczenie pracy w języku polskim i angielskim oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy i zgodności wersji papierowej z elektroniczną

15 Składanie pracy dyplomowej
Pracę dyplomową należy przygotować przynajmniej w dwóch egzemplarzach drukowanych oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Jeden egzemplarz pracy student składa u opiekuna, który poświadcza jej przyjęcie odpowiednim wpisem w indeksie i w karcie egzaminacyjnej studenta. W jednostce dyplomującej student składa drugi egzemplarz pracy (w oprawie miękkiej, drukowany dwustronnie), płytę CD lub DVD opisaną trwale, z podaniem tytułu pracy, imienia, nazwiska i numeru albumu autora. Jednostka dyplomująca może określić dodatkowe wymagania odnośnie do liczby i postaci kopii pracy składanych przez studenta.

16 Recenzowanie pracy dyplomowej
Opiekun pracy przygotowuje recenzję w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia. W przypadku prac prowadzonych przez dwie osoby, za opracowanie recenzji odpowiada opiekun główny.

17 Recenzowanie pracy dyplomowej
Kierownik jednostki dyplomującej, z upoważnienia dziekana, wyznacza recenzenta pracy dyplomowej w terminie do 3 dni od daty jej złożenia. Recenzentem pracy może być: profesor lub adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego - w przypadku, jeśli praca była wykonywana pod opieką nauczyciela nie będącego samodzielnym pracownikiem nauki adiunkt - jeśli opiekunem pracy był profesor lub adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego

18 Recenzowanie pracy dyplomowej
Recenzent przygotowuje recenzję pracy dyplomowej w terminie do 7 dni od daty wyznaczenia.

19 Recenzowanie pracy dyplomowej
W przypadku, gdy opinia recenzenta jest negatywna procedura postępowania odbywa się według jednego z wariantów: 1. Recenzent formułuje zastrzeżenia i ustala zakres koniecznych zmian i uzupełnień, a opiekun uznaje słuszność negatywnej recenzji. W tym przypadku dziekan przedłuża termin ostatecznego złożenia pracy, maksymalnie o 3 miesiące, dyplomant poprawia pracę zgodnie z sugestiami recenzenta i ponownie przedkłada ją do zaopiniowania opiekunowi i recenzentowi.

20 Recenzowanie pracy dyplomowej
W przypadku, gdy opinia recenzenta jest negatywna procedura postępowania odbywa się według jednego z wariantów: 1. Recenzent dyskwalifikuje pracę, wymagając nowego jej ujęcia lub sugeruje zmianę tematu, a opiekun uznaje słuszność recenzji. W tym przypadku student kierowany jest na powtarzanie semestru dyplomowego, z możliwością zmiany zarówno tematu pracy jak i osoby opiekuna. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan na wniosek studenta. Jeśli temat pracy nie został zmieniony praca po zakończeniu powinna być skierowana do tego samego recenzenta.

21 Recenzowanie pracy dyplomowej
W przypadku, gdy opinia recenzenta jest negatywna procedura postępowania odbywa się według jednego z wariantów: 1. Opiekun nie uznaje słuszności negatywnej lub dyskwalifikującej recenzji. W tym przypadku na wniosek opiekuna dziekan wyznacza drugiego recenzenta pracy. Jeśli druga recenzja jest pozytywna student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego, w przypadku przeciwnym student kierowany jest na powtarzanie semestru, z możliwością zmiany zarówno tematu pracy jak i osoby opiekuna.

22 Egzamin dyplomowy Po uzyskaniu pozytywnych recenzji pracy student przygotowuje podanie o egzamin dyplomowy, na którym opiekun pracy poświadcza uzyskanie pozytywnych opinii (zapis w brzmieniu: "Praca została oceniona pozytywnie przez opiekuna oraz recenzenta").

23 Egzamin dyplomowy (? Sprawdzić)
Student przekazuje do dziekanatu indeks, kartę egzaminacyjną, podanie o egzamin dyplomowy, 4 fotografie o formacie 4,5 cm x 6,5 cm, oryginał dowodu wpłaty za wydanie dyplomu (60 zł) oraz opcjonalnie podanie o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski wraz z dowodem wpłaty (40 zł) i jedną dodatkową fotografię, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu. Po dopełnieniu powyższych formalności dziekan wyraża zgodę na dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

24 Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy organizuje jednostka dyplomująca, w okresie jednego miesiąca od daty dopuszczenia studenta do egzaminu

25 Egzamin dyplomowy Egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w ciągu całego roku z wyłączeniem okresu od 15 lipca do 31 sierpnia.

26 Egzamin dyplomowy Egzamin odbywa się przed komisją w składzie: przewodniczący, recenzent oraz opiekun pracy dyplomowej. Przewodniczących komisji egzaminów dyplomowych dla kierunków studiów powołuje dziekan. Wyboru przewodniczącego dla odbycia konkretnego egzaminu ustala kierownik jednostki prowadzącej.

27 Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowy obejmuje dwie części: obronę pracy: prezentacja pracy przez dyplomanta, odpowiedzi na pytania, dyskusja egzamin: odpowiedzi na pytania postawione przez członków komisji.

28 Egzamin dyplomowy Sposób oceny określa §34 Regulaminu studiów. Student jest zobowiązany do przekazania legitymacji studenckiej przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej bezpośrednio po złożeniu egzaminu. Po zakończeniu egzaminu jednostka dyplomująca przekazuje do dziekanatu następujące dokumenty: protokół z egzaminu dyplomowego pracę dyplomową w wersji papierowej (w oprawie miękkiej, wydrukowanej dwustronnie) i elektronicznej opinie opiekuna i recenzenta pracy indeks, kartę egzaminacyjną i legitymację studencką dyplomanta.

29 Dokumenty

30 Dokumenty

31 Formularz wyboru tematu

32 Wzór strony tytułowej

33 Podanie o egzamin dyplomowy

34 Formularz recenzji

35 Oświadczenie o samodzielnie wykonanej pracy

36 Od 1 czerwca 2009 roku student w celu wygenerowania podania loguje się na stronie i z tego systemu generuje podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego oraz formularz deklaracji o wyrażeniu/lub nie wyrażeniu  zgody na udział w badaniach losów zawodowych absolwentów naszej Uczelni.

37 Wyciąg z regulaminu studiów
§34 Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Zakres i formę egzaminu dyplomowego ustala rada 2Przy ocenie wyników egzaminu dyplomowego stosuje się skale ocen określą w §16 ust. 1. *) *) tj. trzy, trzy i pół, cztery, cztery i pół, pięć.

38 Wyciąg z regulaminu studiów
3. Podstawę do obliczania ostatecznego wyniku studiów są: a) średnia ważona ocen uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, z wyłączeniem ocen 2,0 (dwa), b) ocena pracy dyplomowej, c) ocena egzaminu dyplomowego. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 0,6 oceny wymienionej w pkt. a) oraz po 0,2 ocen wymienionych w pkt. b) i c).

39 Wyciąg z regulaminu studiów
4. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się końcową ocenę studiów, określaną na podstawie ostatecznego wyniku studiów, zgodnie z zasad: • 4,85 i więcej celujący, • 4,55 – 4,84 bardzo dobry, • 4.20 – 4.54 ponad dobry, • 3,80 – 4,19 dobry, • 3,40 – 3,79 dośćdobry, • do 3,39 dostateczny.

40 Wyciąg z regulaminu studiów
... 6. Komisja egzaminu dyplomowego może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 4, jeżeli student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego otrzymał oceny pięć oraz w ciągu ostatnich dwóch lat studiów uzyskał oceny z przedziału cztery - pięć. Komisja powinna uwzględnić w tym przypadku również nagrody i kary wpisane do indeksu.

41 Wyciąg z regulaminu studiów
7. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej w obecności jej członków ogłasza bezpośrednio po zakończeniu egzaminu wynik egzaminu dyplomowego, wraz z podaniem kocowej oceny studiów.

42 Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej i magisterskiej
Przygotowanie dysertacji magisterskiej jest zwykle pierwszą obszerną pracą studenta, która musi spełniać standardy akademickie. Dysertacja musi dowieść, między innymi, że dyplomant posiadł pierwsze umiejętności prowadzenia pracy badawczej, takie jak: · przeprowadzanie własnych studiów literaturowych, · rozwiazywanie, pod kierunkiem opiekuna, prostych problemów naukowych (nie jest wymagana szczególna oryginalność rozwiązań), · interpretacja i krytyczne podejście do uzyskanych wyników, · poprawne pod względem logicznym i uporządkowane formułowanie myśli.

43 Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej i magisterskiej
Praca dyplomowa magisterska jest recenzowana przez dwie osoby, zwykle pracowników naukowych Wydziału. Znajomość pytań, na które muszą odpowiedzieć recenzenci może być pomocna podczas przygotowywania pracy dyplomowej.

44 Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej i magisterskiej
Oto niektóre z nich: 1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule? 2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez, itp. 3. Merytoryczna ocena pracy. 4. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu? 5. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł. 6. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania, spis rzeczy, odsyłacze)..

45 Wybór tematu pracy Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich są ogłaszane na przełomie marca i kwietnia roku poprzedzającego ostatni rok studiów. Dokonanie wyboru tematu pracy dyplomowej jest potwierdzane podpisami studenta i opiekuna na odpowiednim formularzu.

46 Wybór tematu pracy Wszystkie tematy podlegają zatwierdzeniu przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki na początku czerwca. Własne propozycje tematów prac dyplomowych powinny być więc uzgodnione z potencjalnym promotorami najpóźniej do tego czasu.

47 Wybór tematu pracy Wskazane jest, aby przed podjęciem decyzji o wyborze tematu studenci uważnie zapoznali się z planami prac dyplomowych przygotowanymi przez opiekunów. Plany zawierają cele, które praca powinna osiągnąć, czasami również inne istotne informacje, np. język programowania lub język obcy, które powinien znać dyplomant. Propozycje tematów prac magisterskich, zwykle wraz z planami, można znaleźć na stronie internetowej

48 Udział w seminarium dyplomowym
Celem seminarium dyplomowego jest udzielenie studentom pomocy w przygotowaniu dysertacji na dobrym poziomie merytorycznym i formalnym oraz jej przekonującej i sprawnej prezentacji w czasie egzaminu dyplomowego. Seminaria są prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowych, którzy mogą udzieli wielu cennych wskazówek. Wszyscy studenci, w określonych przez prowadzącego terminach, przedstawiają postępy swojej pracy. Wystąpienia są następnie dyskutowane w gronie uczestników seminarium. Pozwala to nie tylko na poddanie własnych osiągnięć publicznej krytyce ale jest także treningiem technik komunikacji.

49 Udział w seminarium dyplomowym
Udział w seminarium dyplomowym jest obowiązkowy. W wyjątkowych przypadkach student, który podjął pracę uniemożliwiając regularne uczestnictwo w seminarium, może być z niego częściowo zwolniony, po przedstawieniu osobie prowadzącej odpowiedniego zaświadczenia od pracodawcy.


Pobierz ppt "Seminarium dyplomowe Grzegorz raniszewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google