Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu Rok szkolny 2015/2016 Szkolna Liga Olimpijska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu Rok szkolny 2015/2016 Szkolna Liga Olimpijska."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu Rok szkolny 2015/2016 Szkolna Liga Olimpijska

2 Zasady ogólne Udział w każdym konkursie może być premiowany punktami. Punkty są sumowane i po uzyskaniu ich określonej liczby zdobywa się wyróżnienie Punkty zbiera się od 1 września 2015r do 4 czerwca 2016r. ( zalicza się także punkty zaległe np. z czerwca 2015r.) Sukcesy w konkursach premiowane są również ocenami bieżącymi i wpisem do opisowych ocen okresowych

3 Wyróżnienia Olimpijczyk – tytuł i medal w następujących kategoriach – Język polski – Język angielski – Matematyka – Historia – Przyroda – Plastyka – Muzyka – Informatyka – Religia – Wf

4 Wyróżnienia Superuczeń na poziomie klasy – zebranie odpowiedniej liczby punktów za udział w konkursach i wyniki w sprawdzianach zewnętrznych oraz za wyróżnienie Aktywny Uczeń (+3 pkt) Mały Superuczeń za okres edukacji wczesnoszkolnej – uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w I etapie edukacyjnym (klasy I-III) Superuczeń Szkoły – uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w całym okresie nauki

5 Wyróżnienia Uczeń Aktywny – zebranie odpowiedniej liczby pkt za pracę na rzecz szkoły, klasy i innych osób wg odrębnego regulaminu Limity wszystkich wyróżnień umieszczone są w tabelach punktowych Od roku 2014/2015 założona została elektroniczna księga Superuczniów Od roku 2015/2016 założona zostanie także elektroniczna księga Olimpijczyków

6 Regulamin szczegółowy

7 Konkursy szkolne Konkursy ogólnoszkolne – konkursy organizowane dla edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VI lub otwarte konkursy dla całej szkoły z uwzględnieniem poziomów klas a. 3 pkt – zajęcie pierwszego miejsca w konkursie, uzyskanie tytułu laureata lub zdobycie nagrody głównej. b. 2 pkt – zajęcie drugiego miejsca w konkursie lub uzyskanie innego wyróżnienia odpowiadającego randze tego miejsca c. 1 pkt – zajęcie 3 miejsca lub zdobycie wyróżnienia w konkursie Oceny: – a. – 6 z wagą 3, 6 bez wag, wpis w okresowej ocenie opisowej – b. – 6 z wagą 2, 6 bez wag, wpis w okresowej ocenie opisowej – c. – 6 z wagą 1, 6 bez wag

8 Eliminacje szkolne Etap konkursu międzyszkolnego organizowany w przypadku wymogów regulaminowych lub dużej liczby zgłoszeń do konkursu 2 pkt – uzyskanie awansu do udziału w konkursie międzyszkolnym w tym w konkursie kuratoryjnym Oceny*: 6 z wagą 1, 6 bez wag Oceny bez wag obowiązują w edukacji wczesnoszkolnej i w przedmiotach: plastyka, muzyka, technika, wf i religia

9 Konkursy kuratoryjne – wojewódzkie przedmiotowe Konkursy organizowane pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim z eliminacjami, półfinałami i finałami wojewódzkimi. Przedmioty konkursów: język polski, języka angielski, matematyka 5 pkt – Zdobycie tytułu laureata konkursu. Nagrodami dodatkowymi są: – zwolnienie ze sprawdzianu kompetencji z zakresu danego przedmiotu – Ocena celująca na koniec roku szkolnego z danego przedmiotu – Nagroda Dyrektora Szkoły 3 pkt – Udział w finałach wojewódzkich konkursu – Ocena 6 z wagą 5 Do powyższych punktów dodaje się punkty z eliminacji szkolnych.

10 Konkursy międzyszkolne Konkursy organizowane przez szkoły lub inne instytucje, do których wymagane jest zgłoszenie za pośrednictwem szkoły a. 3 pkt – zajęcie pierwszego miejsca w konkursie, uzyskanie tytułu laureata lub zdobycie nagrody głównej. b. 2 pkt – zajęcie drugiego miejsca w konkursie lub uzyskanie innego wyróżnienia odpowiadającego randze tego miejsca c. 1 pkt – zajęcie 3 miejsca lub zdobycie wyróżnienia w konkursie Oceny: – a. – 6 z wagą 5, 6 bez wag, wpis w okresowej ocenie opisowej – b. – 6 z wagą 3, 6 bez wag, wpis w okresowej ocenie opisowej – c. – 6 z wagą 1, 6 bez wag Konkursy pozaszkolne do których uczeń przystąpił indywidualnie lub za pośrednictwem innej instytucji nie są wliczane do punktacji SLO – w szczególnych przypadkach, gdy podkreślona jest nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza punkty mogą być przyznane na powyższych zasadach. Wymagana jest dokumentacja, z której wynika, że uczeń promował również szkołę. Do powyższych punktów dodaje się punkty z eliminacji szkolnych

11 Konkursy korespondencyjne Konkursy organizowane przez instytucje zewnętrzne, do których wymagane jest zgłoszenie za pośrednictwem szkoły. Do tej grupy zalicza się także konkursy informatyczne realizowane w czasie bieżącym. Nie są wymagane eliminacje szkolne. (mogą być przeprowadzone w celu wyłonienia zgłoszeń bezpłatnych – 3 na każdym poziomie) a. 4 pkt – uzyskanie pierwszej lokaty/ miejsca/wyniku. b. 3 pkt – uzyskanie 2-5 lokaty/ miejsca/wyniku. c. 2 pkt – uzyskanie 6-10 lokaty/ miejsca/wyniku. d. 1 pkt – uzyskanie 11- 20 lokaty/ miejsca/wyniku. Powyższe ustalenia dotyczą wyników ogólnopolskich, w przypadku ich braku lub korzystniejszych ustaleń wojewódzkich bierze się pod uwagę pkt a-c z liczbą punktów o jeden mniejszą. Oceny: – a. – 6 z wagą 5, 6 bez wag, wpis w okresowej ocenie opisowej – b. – 6 z wagą 3, 6 bez wag, wpis w okresowej ocenie opisowej – c, d. – 6 z wagą 1, 6 bez wag Oceny bez wag obowiązują w edukacji wczesnoszkolnej i w przedmiotach: plastyka, muzyka, technika, wf i religia

12 Zespołowe zawody sportowe Zawody zespołowe organizowane w szkole lub sportowe instytucje pozaszkolne z eliminacjami lub bez eliminacji ( regulaminy zawodów). Udział w zawodach wymaga pośrednictwa szkoły. Nie uwzględnia się udziału uczniów w zawodach klubowych oraz innych zawodach okazjonalnych nie wymagających akceptacji szkoły.

13 Zespołowe zawody sportowe Zawody sportowe etapowe ( z eliminacjami na kolejnych etapach) a.5 pkt – zajęcia miejsca 1-3 w turnieju krajowym b.4 pkt - zajęcie miejsca 1-3 w finałach c.3 pkt – zajęcie miejsca 1-2 w rozgrywkach regionalnych (międzypowiatowych) zajęcie miejsca 1 w rozgrywkach powiatowych d.2 pkt - zajęcie miejsca 2-3 w rozgrywkach powiatowych zajęcie miejsca 1 i 2 (jeśli premiowane jest awansem) w rozgrywkach miejskich Oceny: ocena bieżąca 6 za każdy sukces zawarty w pkt a-d zapis w okresowej ocenie opisowej dotyczący sukcesów z pkt a-d z wyłączeniem etapu międzypowiatowego e.1 pkt - za zajęcie miejsc 2-3 w rozgrywkach miejskich za zajęcie miejsca 1-3 w innych rozgrywkach międzyszkolnych nie wymagających eliminacji (za wygranie turnieju +1 pkt) Ocena : ocena bieżąca 6

14 Indywidualne zawody sportowe a.4 pkt – za zdobycie miejsca 1-3 w zawodach wojewódzkich b.3 pkt – za zdobycie miejsca 1-3 w zawodach miejskich, powiatowych i innych zawodach otwartych c. 2 pkt – za zdobycie miejsca 4-5 w zawodach wojewódzkich i równorzędnych d.1 pkt – za zajęcie miejsca finałowego w powyższych zawodach (oprócz miejsc wymienionych w pkt a-c) Oceny: ocena bieżąca 6 za każdy sukces zawarty w pkt a-d zapis w okresowej ocenie opisowej dotyczący sukcesów z pkt a-c

15 Jest to kategoria premiująca aktywność uczniów na polu działalności w klasie i szkole. Punkty z tej kategorii wliczają się do uzyskania statuetki Superuczeń (+3 pkt). Premiowane są: – Organizacja przedsięwzięć dla uczniów – Organizacja i udział w przedsięwzięciach charytatywnych – Aktywna praca w samorządzie uczniowskim i innych organizacjach szkolnych – Zaangażowanie w organizacji istotnych dla szkoły uroczystości, konkursów i zawodów sportowych – Promocja szkoły Punkty przyznają – wychowawca klasy 2-3 pkt – Opiekun SU 2-3 pkt – Inni nauczyciele 1-2 pkt – Wyróżnienie przyznawane jest po zebraniu 7 pkt Uczeń Aktywny

16 Informacje o liczbie punktów publikowane będą na tablicy informacyjnej i na stronie szkoły. Liczba punktów kwalifikująca do uzyskania tytułu umieszczona jest w tabelach SLO publikowanych na stronie szkoły. Ostateczną decyzję o liczbie przyznanych punktów podejmuje szkolna komisja konkursowa. Decyzja komisji nie podlega odwołaniu. Ustalenia pozostałe

17 Punkty wprowadza administrator SLO wyłącznie na podstawie pisemnych zgłoszeń (sprawozdań) nauczycieli wg wzoru na rok szkolny 2015/2016. Punkty za kategorię Uczeń Aktywny przesyłają uprawnieni nauczyciele w terminie do końca maja. Punktacja powinna być uzasadniona. Po tym terminie punkty nie zostaną uwzględnione. Punkty za sprawdziany administrator umieszcza na podstawie listy wyników. Punkty !!!

18 Uczeń, który: Opuszcza zajęcia lekcyjne i są to nieobecności nieusprawiedliwione. Zachowuje się niewłaściwie w szkole i poza szkołą. Nie przygotowuje się do zajęć i osiąga niskie jak na swoje możliwości wyniki dydaktyczne. NIE MOŻE BRAĆ UDZIAŁU W KONKURSACH I ZAWODACH POZASZKOLNYCH Decyzję podejmuje wychowawca klasy, informuje o niej innych nauczycieli i rodziców ucznia. Jest to decyzja wiążąca organizatorów konkursów i zawodów. Decyzja może zostać cofnięta po ustaniu przyczyn, które ją spowodowały. Decyzja może również zostać zawieszona na okres próby. W przypadku ponownego podjęcia decyzji obowiązuje ona do końca roku szkolnego bez możliwości jej odwołania. Ograniczenie

19 Celem uatrakcyjnienia SLO i docenienie uczniów uczestniczących w konkursach i zawodach wprowadza się obligatoryjny system ocen wynikających z sukcesów z danego przedmiotu. Oceny wpisuje nauczyciel przedmiotu.  Każde wyróżnienie w kategorii uczeń aktywny znajdzie swoje odzwierciedlenie w okresowej ocenie opisowej zachowania. Oceny

20 Szkolna Liga Olimpijska zwraca się z prośbą o sponsorowanie ligi, szczególnie w zakresie zakupu statuetek i medali. Miło widziane jest także sponsorowanie poszczególnych wydarzeń klasyfikowanych do SLO W zamian za sponsoring możemy promować osoby/firmy na szkolnych stronach, witrynach, informatorach i telebimie Każde wydarzenie na szkolnej stronie ma przeciętnie 100-150 odsłon, szkolna strona na fb może pochwalić się oglądalnością 1000-3000 odsłon. Szkolny telebim ogląda codziennie kilkadziesiąt osób. Informator szkolny gdyby miał sponsora mógłby rozchodzić się w nakładzie 300-400 egzemplarzy. Podsumowanie ligi na szkolnym placu apelowym to również dość liczna widownia. Sprawozdania z ligi na stronie szkoły, nk i fb ogląda 400 - 800 osób, a na tablicy w szatni szkolnej kolejne kilkadziesiąt osób. Sponsorzy

21 Tabela


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu Rok szkolny 2015/2016 Szkolna Liga Olimpijska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google