Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OTWARTY KONKURS OFERT DZIENNYCH OPIEKUNÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OTWARTY KONKURS OFERT DZIENNYCH OPIEKUNÓW"— Zapis prezentacji:

1 OTWARTY KONKURS OFERT DZIENNYCH OPIEKUNÓW
Instrukcja wypełniania formularza oferty

2 INFORMACJE WSTĘPNE Ofertę składa się na formularzu zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ofertę należy wypełnić czytelnie, tzn. maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem. Wszystkie pola oferty musza być wypełnione; w przypadku gdy dane pole nie będzie wypełnione, piszemy „nie dotyczy”, a w przypadku pól liczbowych wpisujemy cyfrę „0”. Wielkość „pól opisowych” można dostosować do swoich potrzeb, jednak niedopuszczalne jest nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.

3 Należy podać przedmiot działalności
CZĘŚĆ I Dane oferenta: 2) forma prawna: ( ) stowarzyszenie ( ) fundacja ( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna ( )spółdzielnia socjalna ( ) inna ……osoba fizyczna…….. nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta …wypełniamy jeżeli jest osoba, którą chcemy upoważnić do reprezentowania (dot. głównie instytucji) – konieczne jest dołączenie PEŁNOMOCNICTWA dla tej osoby 7) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) …jeżeli mamy wyznaczoną osobę do kontaktu (jeśli nie, swoje dane) 9) jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą: a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców b) przedmiot działalności gospodarczej Należy podać przedmiot działalności

4 Dotyczy jedynie ofert wspólnych; jeden podmiot wpisuje „nie dotyczy”
CZĘŚĆ II Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem postawy prawnej. Dotyczy jedynie ofert wspólnych; jeden podmiot wpisuje „nie dotyczy”

5 CZĘŚĆ III Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 1) Krótka charakterystyka zadania publicznego Zapewnienie dziecku w wieku od 20 TYGODNI do lat 3 opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki Sprawowani opieki w dni powszednie, od poniedziałku do piątku maksymalnie 10 h dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców/opiekunów prawnych (uczestników projektu), tj. …………………………….. Pozostawanie gotowości do świadczenia zastępstw za innego opiekuna w dni powszednie, od poniedziałku do piątku przez maksymalnie 10 h dziennie, w godzinach …………………………

6 Oraz wszystkie istotne informacje na temat odbiorców wsparcia
CZĘŚĆ III 2) Opis grup adresatów zadania publicznego Należy wpisać: Ilość uczestników projektu – rodziców, których dziećmi dzienny opiekun chce się zajmować jednocześnie; Wiek dzieci; Oraz wszystkie istotne informacje na temat odbiorców wsparcia

7 CZĘŚĆ III 3) Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent otrzymał dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji Należy wpisać, jeżeli taką dotację otrzymano; jeżeli nie wpisujemy „nie dotyczy”

8 CZĘŚĆ III 4) Zakładany sposób realizacji celów zadania publicznego
Należy odwołać się do pkt. 1) i rozszerzyć opis w nim zawarty. Należy sporządzić przykładowe scenariusze zajęć z dziećmi do roku, od roku do 2 lat i powyżej 2 lat

9 Należy wskazać dokładny adres miejsca opieki
CZĘŚĆ III 5) Miejsce realizacji zadania publicznego Należy wskazać dokładny adres miejsca opieki

10 CZĘŚĆ III 6) Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego Należy szczegółowo opisać następujące działania w ramach opieki nad dziećmi do lat 3: organizacja posiłków, zagwarantowanie bezpieczeństwa (np. praca wolontariusza), zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, sposób prowadzenie zajęć, sposób organizacji spacerów, współpraca z rodzicami, plan dnia, zabawy z dziećmi, obcowanie dziecka z kulturą, prowadzenia dziennika zajęć, dziennika obecności

11 Zadanie publiczne realizowane w okresie od 13.12.2013 do 31.12.2014
CZĘŚĆ III 7) Termin realizacji zadania publicznego Zadanie publiczne realizowane w okresie od do

12 CZĘŚĆ IV Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1) Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego Należy opisać swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe, w szczególności uwzględniając kompetencje i doświadczenie związane z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3; cechy charakteru, które będą pomocne przy sprawowaniu opieki; dodatkowe kwalifikacje; DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIE DYPLOMU, ŚWIADECTW PRACY EWENTUALNE REFERENCJE informacje o posiadaniu badań sanitarno-epidemiologicznych, badan lekarskich ! opis dotyczy także wolontariusza, jeśli deklarujemy korzystanie z jego pomocy w trakcie sprawowania opieki !

13 CZĘŚĆ IV 2) Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania Rodzaj budynku: ………………blok/kamienica/dom…………………… Metraż lokalu/mieszkania: …………w m²………………………………. Metraż oraz ilość pokoi, które będą wykorzystywane do świadczenia opieki …… w m² …………. Metraż lokalu w przeliczeniu na jedno dziecko ………… w m²/1 dziecko…………… Piętro, na którym znajduje się lokal ……………………………………….. Dostęp do windy TAK NIE Dostępność do placu zabaw TAK NIE Dostępność do ogrodu TAK NIE Posiadam warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi tj. : a) w lokalu nie znajdują się zwierzęta które mogłyby potencjalnie stworzyć zagrożenie dla dzieci (np. poprzez ugryzienie, podrapanie, alergię itp.); TAK NIE b) Lokal posiada aktualne przeglądy instalacji gazowej i pozytywną opinię kominiarską; TAK NIE c) Lokal posiada łazienkę oraz kuchnię wykorzystywane do świadczenia opieki; Jest odpowiednia przestrzeń do zabawy, wypoczynku dla dzieci oraz miejsce na sprzęt (łóżeczka, regał na zabawki, przewijak, kosze na śmieci);TAK NIE e) W lokalu w godzinach sprawowania opieki znajdować się będą inne osoby? Jeśli tak proszę wpisać kim są te osoby, stopień pokrewieństwa i czy były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. SZCZEGÓŁOWY OPIS LOKALU należy dokładnie opisać lokal przeznaczonych do sprawowania opieki, zaplecze higieniczne, inne istotne elementy takie jak np. bliskość parku, placu zabaw, z dala od ruchliwej drogi, itp., posiadane wyposażenie

14 CZĘŚĆ IV 3) Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną Należy podać informację, czy oferent bezpośrednio wykonujący zadanie wykonywał zadanie podobnego rodzaju. Jeśli tak, należy opisać rodzaj zadania, okres jego realizacji, miejsce, skalę i wartość zadania podobnego rodzaju. Dodatkowo wskazany jest opis kwalifikacji (pielęgniarka, położna, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , pedagog opiekuńczo – wychowawczy) oraz przedstawienie referencji.

15 CZĘŚĆ V Oświadczenia: w ramach składanej oferty przewiduję pobieranie/niepobieranie opłat od adresatów zadania; oferent jest związany niniejszą ofertą do dnia r ; w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); oferent składający niniejszą ofertę nie zalega/zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne; dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją;

16 CZĘŚĆ V Oświadczenia: nie zalegam / zalegam z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne; /niepotrzebne skreślić/ wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; wyrażam zgodę na ewentualne przeprowadzenie wywiadu środowiskowego o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wywiad środowiskowy będzie przeprowadzany na zlecenie w celu weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm)

17 ZAŁĄCZNIKI Kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów określonych w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. oświadczenie Dokument/y potwierdzające kwalifikację kandydata na dziennego opiekuna zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3. oświadczenie + zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę nad dziećmi - dotyczy lokalu, w którym będzie sprawowana opieka. oświadczenie Dokument lub kserokopia dokumentu poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem wskazujący tytuł prawny oferenta do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka na dzień składania oferty. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne. z KRK Kserokopię książeczki sanitarno-epidemiologicznej ważną przez okres nie krótszy niż 6 m-cy od dnia złożenia oferty - poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna ważne przez okres nie krótszy niż 12 m-cy od dnia złożenia oferty. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) w celach przeprowadzania konkursu na dziennego opiekuna.   oświadczenie

18 Krajowy Rejestr Karny ul. Komandorska 16 opłata: 50 zł

19 OSKŁADKOWANIE UMOWY ZLECENIA
Od umowy zlecenia należne są składki: emerytalno-rentowe – obowiązkowe zdrowotne – obowiązkowe podatek chorobowe – dobrowolne

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "OTWARTY KONKURS OFERT DZIENNYCH OPIEKUNÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google