Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstawianie jednego obiektu nad innym Kreski nad i pod symbolami: 1. \overline – wstawia linię poziomą nad swym argumentem \overline{\overline{x}^{2}+1}

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstawianie jednego obiektu nad innym Kreski nad i pod symbolami: 1. \overline – wstawia linię poziomą nad swym argumentem \overline{\overline{x}^{2}+1}"— Zapis prezentacji:

1 Wstawianie jednego obiektu nad innym Kreski nad i pod symbolami: 1. \overline – wstawia linię poziomą nad swym argumentem \overline{\overline{x}^{2}+1} 2. \underline – podkreśla swój argument \underline{Wartość} wynosi $\underline{3x}$ Wartość wynosi 3x Nawiasy poziome 1. \overbrace – wstawia nawias nad obiektem 2. \underbrace – wstawia nawias pod obiektem \[ \undrebrace{a + \overbrace{b + \cdots + y}^{24} + z}_{25}

2 Wstawianie jednego obiektu nad innym Akcenty ê \hat{e} ě \check{e} \tilde{e} ē \bar{e} e \vec{e} Szerokie wersje akcentów \( \widehat{x+1} = \widehat{-y} \) Akcentowanie i oraz j (trzeba użyć ich wersji bez kropki) \imath \jmath \( \vec{imath} + \tilde{jmath} \) Spiętrzanie symboli \stackrel – ustawia jeden symbol nad drugim (1-wszy argument - mniejsza czcionka) \( A \stackrel{a}{\rightarrow} B )\

3 Tryb matematyczny Odstępy: \, – wąski \! – wąski ujemny (lekko wstecz) \: - średni \; - szeroki \(spacja) – międzywyrazowy Zmiana wyglądu wzorów 1. $\mathit{ argument }$ - argument wydrukowany kursywą 2. $\mathrm{ argument }$ - argument wydrukowany aktywą (jak zwykły tekst) 3. $\mathbf{ argument }$ - argument pogrubiony 4. \boldmath $x^{2} + 6$ - pogrubia cały wzór pomiędzy znakami $ Nie wolno używać \boldmath w trybie matematycznym !!!

4 Style matematyczne \displaystyle – do symboli podstawowej wielkości we wzorach wystawionych \textstyle - do symboli podstawowej wielkości we wzorach w tekście \scriptstyle – do indeksów górnych i dolnych \scriptscriptstyle – do indeksów wyższego rzędu np. indeksy dolne do indeksów górnych \( e^{\textstyle y(i)} \) - wykładnik potęgi i podstawa będą tej samej wielkości

5 Definiowanie poleceń \newcommand – definiuje nowe polecenie, które ma generować tekst 1-wszy argument to nazwa polecenia, a 2-gi to tekst \newcommand{\kmr}{$\Gamma_{i}$}... Mamy dane. Dla... Mamy dane \kmr\. Dla \kmr\ zachodzi... Jednak polecenia \kmr nie można użyć w trybie matematycznym, ponieważ napotkanie pierwszego znaku $ spowoduje wyjście z trybu matematycznego, a polecenie \Gamma nie może być użyte w trybie akapitowym. \ensuremath – sprawia, że jego argument jest składany w trybie matematycznym Deklaracja \newcommand{\kmr}{\ensuremath{\Gamma_{i}}} pozwala używać polecenia \kmr również w trybie matematycznym

6 Definiowanie poleceń Można również zdefiniować skróty najczęściej używanych poleceń, np.: \newcommand{\be}{\begin{enumerate}} \newcommand{\ee}{\end{enumerate}} Do konstrukcji zawierających zmienne elementy można definiować polecenia z argumentami \newcommand{\pkt}[2]{(#1,#2)}... Punkty \pkt{0}{-2} i \pkt{0}{2} leżą równie daleko od \pkt{0}{0} Punkty (0,-2) i (0,2) leżą równie daleko od (0,0) Argument opcjonalny 2 w nawiasach kwadratowych mówi ile argumentów ma \pkt Polecenie może mieć do 9 argumentów. Jedno nowe polecenie może zawierać w swojej definicji inne (już zdefiniowane). \renewcommand - służy do przedefiniowania istniejącego polecenia

7 Definiowanie otoczeń \newenvironment – definiuje nowe otoczenie \newenvironment{swojskie}{początek}{koniec} Powyższe polecenie definiuje otoczenie swojskie i zastępuje \begin{swojskie} przez początek a \end{swojskie} przez koniec. Otoczenia zwykle definiuje się z użyciem istniejących otoczeń: \newenvironment{emphit}{\begin{itemize}\em}{\end{itemize}} Jakiś tekst \begin{emphit} \item Punkt 1... \end{emphit} Otrzymujemy: Jakiś tekst: Punkt 1 Otoczenia z argumentami definiujemy analogicznie jak polecenia z argumentami. Argumenty mogą wystąpić tylko w części początek.

8 Twierdzenia i podobne konstrukcje \newtheorem - definiuje otoczenia dla twierdzeń i podobnych konstrukcji \newtheorem{guess}{Przypuszczenie} \begin{guess} Przypuszczenie 1 Treść Treść przypuszczenia przypuszczenia \end{guess} Jeśli chcemy numerować w obrębie dowolnej jednostki należy użyć definicji typu: \newtheorem{guess}{Przypuszczenie}[chapter] (dla rozdziału 3) Przypuszczenie 3.1 Treść... Gdy chcemy numerować wspólnie różne konstrukcje: \newtheorem{guess}{Przypuszczenie} \newtheorem{axiom}[guess]{Aksjomat} Aby umieścić nazwisko autora, datę powstania twierdzenia lub inny tekst w nawiasie: \begin{guess}[Nowak, 1988] Przypuszczenie 1 (Nowak, 1988)...... \end{guess}


Pobierz ppt "Wstawianie jednego obiektu nad innym Kreski nad i pod symbolami: 1. \overline – wstawia linię poziomą nad swym argumentem \overline{\overline{x}^{2}+1}"

Podobne prezentacje


Reklamy Google