Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prace nad strategią Gminy Rakszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prace nad strategią Gminy Rakszawa"— Zapis prezentacji:

1 Prace nad strategią Gminy Rakszawa
dr Bogusław Ulijasz

2 Schemat pracy nad strategią
Zbieranie danych wyjściowych Statystycznych Analiza dokumentów strategicznych oraz stopnia ich realizacji Opracowanie diagnozy i analizy danych Spotkanie warsztatowe prezentacja wyników badań Wypracowanie obszarów strategicznych Praca w grupach problemowych Przygotowanie roboczej wersji strategii

3 Mocne Strony Korzystne położenie geograficzne Dobry dojazd
Duże i znane zakłady przemysłowe Poprawny stan infrastruktury komunalnej i społecznej (obiekty użyteczności publicznej) Sprawna działalność organizacji pozarządowych Aktywność społeczna w obszarze kultury Liczne imprezy kulturalne Aktywność sportowa mieszkańców Dobry stan środowiska naturalnego Rozwijająca się infrastruktura turystyczna Tradycje rzemiosła ludowego

4 Słabe Strony Niewystarczające środki budżetowe Postępowanie naprawcze
Niezadowalająca jakość i stan dróg Niedokończona kanalizacja gminy Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych Brak agencji rozwoju lokalnego lub instytucji zajmującej się obsługą inwestorów Niewystarczająca aktywność mieszkańców Nieefektywne korzystanie z zasobów infrastruktury turystycznej Słaba promocja gminy Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy i polityki w tym zakresie Niewielkie zainteresowanie mieszkańców pozyskiwaniem funduszy unijnych

5 Szanse Wzrost zainteresowania budownictwem indywidualnym (domki letniskowe zamożnych mieszkańców województwa) Wzrost zainteresowania wypoczynkiem na wsi, rozwój agroturystyki i turystyki tematycznych zainteresowań Rosnące zapotrzebowanie na tradycyjne, lokalne oraz ekologiczne produkty żywnościowe Zwiększony dopływ środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013 w tym RPO woj. podkarpackiego i PO Rozwój Polski Wschodniej Wzrost zainteresowania alternatywnymi źrodłami energii – korzystne warunki do produkcji biomasy Zmniejszenie bezrobocia

6 Zagrożenia Marginalizacja całego obszaru w skali kraju i Unii Europejskiej Brak jasnej i stabilnej regulacji prawnej w zakresie rozdziału zadań i środków (państwo – gmina) Obarczanie samorządów kolejnymi zadaniami nieproporcjonalnie do wielkości posiadanych środków budżetowych Niewłaściwa alokacja środków unijnych w programach operacyjnych Niewystarczające wsparcie i niesprzyjający klimat dla inwestorów zewnętrznych sektora małej i średniej przedsiębiorczości Migracje młodych, wykształconych osób do dużych ośrodków miejskich Starzenie się społeczeństwa Wizja likwidacji części szkół na terenie gminy Rakszawa

7 Propozycja Misji Gminy
Misją gminy Rakszawa będzie stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego, zwłaszcza poprzez: - zapewnienie mieszkańcom możliwie najwyższego poziomu życia - poprawę warunków zamieszkania i odpoczynku - stworzenie odpowiednich warunków dla inwestycji - wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw - rozwój agroturystyki - aktywną ochronę środowiska naturalnego i wykorzystanie jego walorów

8 Kierunki rozwoju do 2014r. Obszary Strategiczne

9 Gmina Rakszawa Gmina otwarta na turystów Gmina przyjazna środowisku
Bezpieczna gmina Gmina przyjazna środowisku Gmina Rakszawa Gminna infrastruktura Gmina wspierająca kulturę i sport Gmina przyjazna rolnictwu Gmina przyjazna dla inwestorów

10 Bezpieczna gmina Tworzenie, analiza i aktualizacja programu zwiększającego poziom bezpieczeństwa publicznego Poprawa efektywności i koordynacji działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne Tworzenie i realizacja programów profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa finansowanych ze środków zewnętrznych Dostosowanie systemu infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców, w szczególności niepełnosprawnych Podniesienie standardu placówek i usług publicznych, m.in. przez realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych Poprawa funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Tworzenie i aktualizacja programów pomocy socjalnej oraz poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania Poszerzenie działań na rzecz mieszkańców poprzez stworzenie programu współpracy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Sprzyjanie podnoszeniu kwalifikacji przez nauczycieli w zreformowanej szkole

11 Gminna infrastruktura
Podjęcie działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na budowę i modernizacji dróg na terenie gminy Rakszawa Współdziałanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu z zarządcami innych dróg niż gminne przebiegających przez gminę Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w gminie Podjęcie działań w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych pozostających w posiadaniu gminy Uporządkowanie stosunków własnościowych gruntów oraz skomunalizowanie do tej pory nieskomunalizowanych gruntów i nieruchomości Ustalenie polityki gminy w sprawie nieruchomości i określenie kierunków polityki i zasad działania z punktu widzenia pobudzania i rozwoju przedsiębiorczości, spójne z planem zagospodarownia przestrzennego Opracowanie informacji o nieruchomościach i ich popularyzacja Podjęcie działań w celu stworzenia sieci teleinformatycznej

12 Gmina przyjazna dla inwestorów
Utworzenie zasobu gruntów z przeznaczeniem dla przyszłych inwestorów (uczestnictwo w konkursie “grunt na medal”, certyfikacja “gmina przyjazna inwestorom”) Tworzenie i promowanie ofert inwestycyjnych Stworzenie klimatu do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw– otwarcie punktu konsultacyjno doradczego finansowanego ze środków zewnętrznych Poprawa komunikacji i informacji społecznej z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, zwłaszcza Internetu Dostosowanie infrastruktury drogowej gminy do systemu komunikacji ponad lokalnej Zainteresowanie inwestorów gminą poprzez rozwijanie sieci kontaktów gospodarczych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym

13 Gmina przyjazna rolnictwu
Wspieranie zalesiania śródpolnego i gruntów nienadających się do produkcji rolniczej Propagowanie współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w zakresie produkcji rolnej i ich finansowania Współpraca w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych Przeprowadzanie niezbędnych prac melioracyjnych na rzece Młynówka Propagowanie tworzenia grup produkcyjno – marketingowych, zespołów produkcyjnych, które produkują jednolite jakościowo i odmianowo, atrakcyjne handlowo produkty w dużych partiach towarowych Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, ekoturystycznych i rozwijających turystykę wiejską

14 Gmina wspierająca kulturę i sport
Stworzenie oraz promocja zintegrowanego kalendarza imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy Podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego gminy oraz ochrony obiektów o znaczeniu historycznym Uaktywnienie i rozwój działalności klubów sportowych i organizacji propagujących sport Rozbudowa zaplecza technicznego i poprawa wyposażenia domów kultury, bibliotek, świetlic wiejskich, remiz strażackich Ochrona materialnej kultury ludowej (tradycyjne zabudowy, kapliczki, krzyże, zwyczaje i obrzędy ludowe, potrawy itp.) i pomników przyrody Organizacja i promocja gminy poprzez otwarte imprezy Modernizacja basenu

15 Gmina przyjazna środowisku
Opracowanie programu ochrony terenów atrakcyjnych ekologicznie Modernizacja i rozbudowa istniejących terenów rekreacyjnych Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Leżajsk w celu zagospodarowania i promocji terenów „Brzeźnika” Rozwinięcie sieci gminnych ścieżek i szlaków ekologicznych o charakterze edukacyjnym Poprawa czystości wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi, likwidacja „dzikich wysypisk” Stworzenie programu ograniczenia ilości odpadów, ich selektywnej zbiórki oraz zagospodarowania Podnoszenie wiedzy ekologicznej mieszkańców

16 Gmina otwarta na turystów
Wspieranie działań na rzecz utworzenia regionalnego ośrodka kongresowo-konferencyjnego (w oparciu o modrzewiowy pałac myśliwski Potockich) Wspieranie działań na rzecz rozwoju i promocji bazy noclegowo- turystycznej utworzonej w oparciu o Szkolne Schronisko Młodzieżowe Współpraca z Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej Promocja i rozwój Lokalnego Produktu Turystycznego gminy w kraju i zagranicą Wspieranie inwestorów chcących organizować miejsca aktywnego wypoczynku poprzez promowanie ich oferty turystycznej Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego gminy Promocja imprez regionalnych Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prace nad strategią Gminy Rakszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google