Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

InChannel wielokanałowa obsługa odbioru i przetwarzania faktur inChannel to rozwiązanie dla procesu od zakupu do zapłaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "InChannel wielokanałowa obsługa odbioru i przetwarzania faktur inChannel to rozwiązanie dla procesu od zakupu do zapłaty."— Zapis prezentacji:

1 inChannel wielokanałowa obsługa odbioru i przetwarzania faktur inChannel to rozwiązanie dla procesu od zakupu do zapłaty

2 Wizja Itella Information By ć europejskim partnerem nr 1 w procesach przepływu faktur 2

3 USA Rozwi ą zanie dla ka ż dej liczby faktur obejmuj ą ce cał ą Europ ę Oddziały Itelli Centrum skanowania Itelli Partnerzy Sprzedaż netto 247 mln EUR 2000 pracowników Ponad 1,5 mld faktur wysyłanych rocznie Ponad 250 mln transakcji elektronicznych przeprowadzanych rocznie 110 mln dokumentów zamienionych na formę cyfrową i przetworzonych przez 500 operatorów 500 mln dokumentów zarchiwizowanych elektronicznie 500 specjalistów informatyków rozwijających usługi Itelli 3

4 Usprawnienie procesu od zakupu do zapłaty poprzez automatyzacj ę

5 Tradycyjna obsługa: proces i koszty Odbiór i przygotowanie WeryfikacjaZatwierdzenieKsięgowanie >>> 1 faktura = 20 minut = 15 PLN pracy nad jedną fakturą (45 PLN/godz.) Najwi ę ksza pracochłonno ść to odbiór i przygotowanie faktury Sprawdzanie prawidłowości Przypisanie rachunku/centrum kosztów Zatwierdzenie przez kierownika wyższego szczebla Zwrot do księgowości i weryfikacja Księgowanie na rachunku wierzyciela Rzeczywista data księgowania Archiwizacja faktury Odbiór i otwieranie listów Przekazywanie do księgowości Kompletowanie załączników Szukanie dat, numer dokumentów itp. Numeracja wewnętrzna Dodatkowe kopie Przekazanie do innych sekcji Rejestracja dostawcy 5

6 Przypadek 1: Podstawowy poziom automatyzacji dzi ę ki zastosowaniu skanowania i systemu workflow Od skanowania, poprzez OCR, weryfikacj ę i workflow do ERP Korzy ś ci –Brak inwestycji w sprzęt (np. urządzenia do otwierania listów, skanery) –Brak inwestycji w oprogramowanie (np. OCR, narzędzia konwersji, system obiegu dokumentów) –Zapewnienie skalowalności –Interfejs, który można wykorzystać do innych kanałów odbioru dokumentów –Skrócenie czasu dla procesu akceptacji faktur i realizacji zobowiązań OCR Weryfikacja Itella WorkFlow jako usługa ERP Płatność zobowiązań Systemy billingowe dostawców Skrzynka odbiorcza Skanowanie Wielokanałowa wymiana danych

7 Profesjonalna, wielokanałowa usługa odbioru faktur papierowych i elektronicznych Klienci mogą wybrać najbardziej odpowiedni dla nich sposób odbioru faktur od swoich dostawców Itella Obsługa zautomatyzowana Usługa odbioru faktur Poprawność weryfikowana dzięki OCR i WorkFlow Zatwierdzenie w WorkFlow Księgowanie Archiwizowanie elektroniczne 1 faktura = 1-3 minuty = Krótszy czas przetwarzania to poprawa zarz ą dzania gotówk ą, mniejsza ilość wezwań, szansa na rabaty płatnicze i lepsze relacje pomiędzy firm ą a jej dostawcami. Oszcz ę dności mog ą przekroczyć 60 % Odbiór i przygotowanie WeryfikacjaZatwierdzenieKsięgowanie >>> 7

8 Jeden interfejs - wiele kanałów dla dostawców lokalnych i dużych organizacji międzynarodowych Integracja z systemami finansowo-ksi ę gowymi, ERP lub Workflow Odbiorca faktur Wymiana danych Odbiór faktur z ró ż nych kanałów – skuteczny, modułowy sposób ograniczenia kosztów dzi ę ki automatyzacji Skanowanie PDF e-mailach Faktury Web key in Kanały EDI z wizualizacją Dane do druku e-faktury 8

9 Strategia optymalizacji procesu od zakupu do zapłaty Koszty przy zastosowaniu inChannel Koszty początkowe Korzyść masy krytycznej Jedna platforma obsługi i wspólne procesy Odbiór różnymi kanałami Przechodzenie na format e- Near shoring 9

10 Itella WorkFlow system obiegu faktur zakupu inChannel to rozwi ą zanie dla procesu od zakupu do zapłaty

11 Odbiór faktur z ró ż nych kanałów – skuteczny, modułowy sposób ograniczenia kosztów dzi ę ki automatyzacji OCR Weryfikacja Skanowanie Kanały EDI z wizualizacją PDF w e-mailach E-Faktury Faktury Web key in Skrytka pocztowa Dane do druku ERP Płatno ść zobowiąza ń Systemy billingowe dostawców Itella Workflow Integracja z klientem – interfejs do ERP, A/P lub Workflow innego dostawcy Standardowy interfejs eRC Obni ż enie kosztów Wymiana danych

12 Skanowanie Odbiór e-faktury Elektroniczna archiwizacja Itella Workflow System odbiorcy Zapis danych i obrazów Weryfikacja Ksi ę gowanie Obieg Autoryzacja ostateczna Transfer danych do ERP, A/P Workflow Aktualizacja głównych danych dostawcy 12

13 Itella Workflow U ż ytkownicy podstawowi Weryfikacja faktury Zatwierdzenie faktury Ksi ę gowanie faktury Główny u ż ytkownik Nadzór nad systemem i kontrola procesu

14 Itella Workflow Standardowy proces U ż ytkownicy podstawowi Weryfikacja Zatwierdzenie Ksi ę gowani e

15 Itella Workflow Główny u ż ytkownik Nadzór nad systemem i kontrola procesu

16 16

17

18

19

20

21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Itella Workflow U ż ytkownik podstawowy Weryfikacja faktury

27

28

29

30

31

32

33

34 Itella Workflow U ż ytkownik podstawowy Zatwierdzenie faktury

35

36

37

38

39 Itella Workflow U ż ytkownik podstawowy z prawami do ksi ę gowania Ksi ę gowanie faktury

40

41

42

43

44

45

46

47 Itella Workflow U ż ytkownicy podstawowi Funkcjonalno ś ci dodatkowe systemu

48 48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Skanowanie Odbiór e-faktury Elektroniczna archiwizacja Itella Workflow System odbiorcy Zapis danych i obrazów Weryfikacja Ksi ę gowanie Obieg Autoryzacja ostateczna Transfer danych do ERP, A/P Workflow Aktualizacja głównych danych dostawcy 57

58 Skanowanie Odbiór e-faktury Elektroniczna archiwizacja Itella Workflow System odbiorcy Obsługa faktur Główny U ż ytkownik Odbiór / przygotowanie do cyrkulacji Wprowadzenie faktur do obiegu Ksi ę gowanie Kontrola przebiegu procesu Transfer danych Przegl ą danie i zatwierdzanie faktur U ż ytkownicy podstawowi Sprawdzenie merytoryczne Dodawanie uwag i komentarzy Dodawanie zał ą czników Weryfikacja zgodno ś ci z zamówieniem Zatwierdzenie do ksi ę gowania i płatno ś ci 58

59 Skanowanie Odbiór e-faktury Elektroniczna archiwizacja Itella Workflow System odbiorcy Podstawowe dane firmy Dane dostawców Schematy ksi ę gowania Zarządzanie u ż ytkownikami Listy obiegowe Plan kont Analityka kont, centra kosztów Stawki VAT Warunki płatno ś ci MaintenanceObsługa faktur Główny U ż ytkownik Odbiór / przygotowanie do cyrkulacji Wprowadzenie faktur do obiegu Ksi ę gowanie Kontrola przebiegu procesu Transfer danych 59

60 Podsumowanie Dzi ę ki zastosowaniu inChannel automatyzacj ę obsługi faktur zakupu mo ż na wdro ż y ć szybko bez wielotysi ę cznych inwestycji Metodologia wdro ż enia nie wymaga zaawansowanych projektów IT Itella Workflow to nieskomplikowane narz ę dzie internetowe przyjazne dla ksi ę gowych i dla os ó b kontroluj ą cych zakupy Itella to do ś wiadczony partner zarówno na rynkach lokalnych, jak i mi ę dzynarodowych 60

61 Polskie wdro ż enia inChannel 61

62 Korzy ś ci płyn ą ce z usprawnienia procesu od zakupu do zapłaty Czas trwania procesu Koszty kontroli Korzy ś ci finansowe Oszcz ę dno ść czasu: –minimalny okres od nadania do otrzymania przesyłki, –ograniczenie czasu obsługi korespondencji przychodz ą cej i wprowadzenia jej do obiegu, –brak konieczno ś ci r ę cznego dokonywania wpisów Ułatwienie weryfikacji faktur Mniejsza ilo ść w ą tpliwo ś ci dzi ę ki optymalizacji procesu osi ą gni ę tej poprzez szybsze reagowanie na zapytania 62

63 Zapewnienie stabilnego, uporz ą dkowanego procesu wewn ę trznego Łatwy dost ę p do informacji: –przejrzysto ść procesu dzi ę ki narz ę dziom informatycznym, –dost ę p do informacji o sytuacji bie żą cej w ka ż dym momencie Łatwe wyszukiwanie faktur: –dost ę pno ść on-line do wszystkich dokumentów, –brak zjawiska znikaj ą cych dokumentów, zb ę dnych kopii Niezawodno ść dzi ę ki elektronicznemu rejestrowi faktur oraz cyfrowej archiwizacji otrzymanych faktur Korzy ś ci płyn ą ce z usprawnienia procesu od zakupu do zapłaty Koszty kontroli Czas trwania procesu Korzy ś ci finansowe 63

64 Obni ż enie kosztów procesu, w tym kosztów popełnionych bł ę dów, mo ż e osi ą gn ąć 60% Osi ą gni ę cie lepszych warunków handlowych dzi ę ki pozycji solidnego płatnika Scentralizowany przegl ą d cash-flow Brak odsetek za zwłok ę Korzy ś ci płyn ą ce z usprawnienia procesu od zakupu do zapłaty Czas trwania procesu Koszty kontroli Korzy ś ci finansowe 64

65 Smart move


Pobierz ppt "InChannel wielokanałowa obsługa odbioru i przetwarzania faktur inChannel to rozwiązanie dla procesu od zakupu do zapłaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google