Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie rodziny i piecza zastępcza"— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

2 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
Rodzinna piecza zastępcza Instytucjonalna piecza zastępcza Usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków Adopcje

3 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
Podział kompetencji w zakresie organizacji wsparcia rodziny i pieczy zastępczej pomiędzy samorządami GMINA Praca z rodziną Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka POWIAT Rodzinna piecza zastępcza Instytucjonalna piecza zastępcza Usamodzielnienia wychowanków SAMORZĄD WOJEWÓDZKI Adopcje Regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne Interwencyjne ośrodki preadopcyjne

4 Rodzina może otrzymać od gminy wsparcie przez działania
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Asystenta rodziny i innych instytucji lokalnych działających na rzecz dziecka i rodziny Placówek wsparcia dziennego Rodzin wspierających

5 Asystent rodziny Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
Usytuowany w gminie. Zajmuje się, niezależnie od pracowników socjalnych, wyłącznie pomocą i pracą z rodziną wychowującą dzieci. Głównym zadaniem asystenta jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Aby praca asystenta rodziny przyniosła zakładane efekty, nie może on mieć pod opieką więcej niż 20 rodzin. Od 1 stycznia 2015 r. asystent rodziny jest obligatoryjnym narzędziem wspierania rodziny przy ustawowym normatywie 1 asystent/20 rodzin.

6 Liczba asystentów rodziny
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Liczba asystentów rodziny Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na r.

7 Liczba placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez gminę
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Liczba placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez gminę Lp. Województwo (liczba gmin) Liczba placówek wsparcia dziennego Liczba miejsc Przeciętna liczba umieszczonych dzieci 1 Woj. Dolnośląskie (169) 38 1 621 1 151 2 Woj. Kujawsko-pomorskie (144) 75 2 278 1 442 3 Woj. Lubelskie (213) 46 1 322 1 015 4 Woj. Lubuskie (83) 134 3 261 2 039 5 Woj. Łódzkie (177) 87 2 999 2 347 6 Woj. Małopolskie (182) 131 5 425 2 286 7 Woj. Mazowieckie ( 314) 225 6 964 5 581 8 Woj. Opolskie ( 71) 14 365 271 9 Woj. Podkarpackie (160) 71 2 402 1 850 10 Woj. Podlaskie (118) 48 1 493 1 740 11 Woj. Pomorskie (123) 54 1 441 1 261 12 Woj. Śląskie (167) 147 4 905 3 693 13 Woj. Świętokrzyskie (102) 34 1 429 977 Woj. Warmińsko-mazurskie (116) 44 1 849 15 Woj. Wielkopolskie (226) 86 2 131 1 691 16 Woj. Zachodniopomorskie (114) 123 3 998 2 772 - RAZEM 1 357 43 883 31 737 Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na r.

8 Liczba placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez powiat
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Liczba placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez powiat Lp. Województwo Liczba placówek wsparcia dziennego Liczba miejsc Przeciętna liczba umieszczonych dzieci 1 Woj. Dolnośląskie 2 200 205 Woj. Kujawsko-pomorskie 9 535 461 3 Woj. Lubelskie 14 465 406 4 Woj. Lubuskie 5 Woj. Łódzkie 31 915 643 6 Woj. Małopolskie 145 149 7 Woj. Mazowieckie 11 572 571 8 Woj. Opolskie Woj. Podkarpackie 235 264 10 Woj. Podlaskie Woj. Pomorskie 85 78 12 Woj. Śląskie 19 549 667 13 Woj. Świętokrzyskie 75 46 Woj. Warmińsko-mazurskie 569 582 15 Woj. Wielkopolskie 25 1 080 1 095 16 Woj. Zachodniopomorskie 35 34 - RAZEM 138 5 460 5 201 Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na r.

9 Rodziny wspierające Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
1) W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. 2) Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka; prowadzeniu gospodarstwa domowego; kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 3) Zakres i formę pomocy akceptuje rodzina wspierana. 4) Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

10 Liczba rodzin wspierających
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Lp. Województwo (liczba gmin) Rodziny wspierające Rodziny, które korzystały z pomocy rodzin wspierających 1 Woj. Dolnośląskie (169) 13 14 2 Woj. Kujawsko-pomorskie (144) 3 Woj. Lubelskie (213) 4 Woj. Lubuskie (83) 5 Woj. Łódzkie (177) 12 10 6 Woj. Małopolskie (182) 7 Woj. Mazowieckie ( 314) 8 Woj. Opolskie ( 71) 9 Woj. Podkarpackie (160) Woj. Podlaskie (118) 11 Woj. Pomorskie (123) Woj. Śląskie (167) Woj. Świętokrzyskie (102) Woj. Warmińsko-mazurskie (116) 15 Woj. Wielkopolskie (226) 16 Woj. Zachodniopomorskie (114) - RAZEM 44 43 Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na r.

11 Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na r.

12 74% dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Struktura pieczy zastępczej 74% dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 26 % dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej

13 Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na r.

14 RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA Rodziny zastępcze Rodziny spokrewnione Rodziny niezawodowe Rodziny zawodowe, w tym Pogotowie rodzinne Specjalistyczna Dla małoletnich matek Dla dzieci niepełnosprawnych Dla nieletnich Rodzinne domy dziecka

15 Liczba rodzin zastępczych
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Liczba rodzin zastępczych Źródło: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na r.

16 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Źródło: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na r.

17 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiat zatrudnia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator opieką obejmuje do 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Od stycznia 2015 r. wszystkie formy pieczy rodzinnej zostaną objęte, na ich wniosek, opieką koordynatora (ustalony normatyw 1 koordynator/30 rodzin zastępczych i rdd).

18 Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na r.

19 Instytucjonalna piecza zastępcza
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Instytucjonalna piecza zastępcza Placówki opiekuńczo – wychowawcze (powiat) Socjalizacyjne Rodzinne Interwencyjne Specjalistyczno- terapeutyczne Regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne (samorząd wojewódzki) Interwencyjne ośrodki preadopcyjne (samorząd wojewódzki)

20 Liczba placówek opiekuńczo – wychowawczych typu
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Liczba placówek opiekuńczo – wychowawczych typu Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na r. Placówki wielofunkcyjne istniały do końca 2012 r.

21 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na r. Placówki wielofunkcyjne istniały do końca 2012 r.

22 Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 1 stycznia 2021 r. – nie może być wyższa niż 30. Po tym okresie liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie może być wyższa niż 14. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych w okresie 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy (do 1 stycznia 2016 r.) mogą być umieszczane dzieci powyżej 7 roku życia. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych w okresie od dnia stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą przebywać dzieci powyżej 7 roku życia. Po upływie tego okresu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą przebywać jedynie dzieci powyżej 10 roku życia.

23 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
System wsparcia rodziny i pieczy zastępczej a fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej na lata

24 Priorytet inwestycyjny 9.4
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Priorytet inwestycyjny 9.4 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

25 Przykładowe typy operacji
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Przykładowe typy operacji Poziom krajowy Działania promocyjne na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej świadczących usługi na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poziom regionalny Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w instytucjonalnej pieczy zastępczej (deinstytucjonalizacja). Rozwój placówek wsparcia dziennego. Kształcenie i doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

26 Rozwój placówek wsparcia dziennego
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Cele szczegółowe Rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych i rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego w gminach i powiatach. Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zmniejszanie liczby dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz podwyższanie wieku dzieci w nich umieszczanych. Restrukturyzacja istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych jak również tworzenie nowych spełniających standard liczby dzieci. Kształcenie i doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.

27 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wspieranie rodziny i piecza zastępcza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google