Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozmnożenia własne w Polsce Farm saved seeds in Poland Karol Marciniak DANKO Hodowla Roślin Sp. z o o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozmnożenia własne w Polsce Farm saved seeds in Poland Karol Marciniak DANKO Hodowla Roślin Sp. z o o."— Zapis prezentacji:

1 Rozmnożenia własne w Polsce Farm saved seeds in Poland Karol Marciniak DANKO Hodowla Roślin Sp. z o o.

2 problematyka items prawo do opłat od rozmnożeń własnych, uprawy objęte odstępstwem rolnym, zakres stosowania nasion od rozmnożeń własnych, struktura agrarna w Polsce, system zbierania opłat licencyjnych, odmiany niechronione w Polsce, hodowcy obecni w Polsce, bariery i perspektywy zbierania opłat od rozmnożeń własnych w Polsce.

3 Ochrona prawna odmian w Polsce Legislation on fss Konwencja UPOV 1991 r., Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994r, Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, nowelizacja ustawy o prawnej ochronie odmian w toku.

4 1. definicja małego rolnika: 5 ha posiadacz gruntów rolnych uprawiający bardzo wczesne lub wczesne odmiany ziemniaka na powierzchni do 1 ha, a w przypadku pozostałych odmian ziemniaka na powierzchni do 2 ha. 20 ha Nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian Amendment of the Plant Variety Act

5 2. Zobowiązanie wszystkich rolników i przetwórców do udzielenia wyczerpujących informacji o fss, 3. Umożliwienie hodowcom kontroli uzyskanej informacji, 4. Potraktowanie naruszeń wyłącznego prawa jako przestępstwa Nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian Amendment of the Plant Variety Act

6 Uprawa zbóż, ziemniaków i rzepaku w Polsce w 2005 roku (Crop cultivation) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 pszenica wheat jęczmień barley owies oats żyto rye pszenżyto triticale mieszanki mixed ziemniaki potatoes rzepak oz. w. rape

7 Użycie kwalifikowanego materiału siewnego w 2005 r. Certified seed usage in 2005

8 Produkcja nasienna zbóż w Polsce (tys. ha) Area of cereal seed production in Poland

9 Przyczyny niskiej wymiany nasion kwalifikowanych brak świadomości korzyści płynących z użycia nasion kwalifikowanych, nielegalny obrót nasionami,

10 Nasiona własne i z nielegalnego obrotu Farm saved seeds and illegal market

11 brak świadomości korzyści płynących z użycia nasion kwalifikowanych, nielegalny obrót nasionami, trudna sytuacja finansowa rolników, niska jakość oferowanych nasion, brak odpowiednich wymagań jakościowych ze strony przetwórcy, w szczególności brak rozwiniętego systemu kontraktacji, Przyczyny niskiej wymiany nasion kwalifikowanych

12 Struktura gospodarstw rolnych Agrarian structure of the farms 16 500 7 050 6 688 2 764 Użytki rolne tys.ha land area thous. ha 1 956 suma total 116> 20 ha 6935 – 20 ha 1 1461 - 5 ha Liczba gosp. tys. farm number źródło: Powszechny Spis Rolny 2002 source: Agricultural Census 2002

13 1 - 5 ha1 1462 764 5 – 20 ha6936 688 > 20 ha1167 050 Razem1 95616 500 Liczba gosp. tys. farm number Użytki rolne tys.ha land area thous. ha źródło: Powszechny Spis Rolny 2002 source: Agricultural Census 2002 Struktura gospodarstw rolnych Agrarian structure of the farms

14 1 - 5 ha1 1462 764 5 – 20 ha6936 688 > 20 ha1167 050 Razem1 95616 500 Liczba gosp. tys. farm number Użytki rolne tys.ha land area thous. ha źródło: Powszechny Spis Rolny 2002 source: Agricultural Census 2002 Struktura gospodarstw rolnych Agrarian structure of the farms

15 Powierzchnia uprawy gatunków objętych odstępstwem rolnym (tys. ha) Cultivation area of crops at big farmers 310 25 2 900 Powyżej 20 ha 20 ha and more 400 rzepak oz. w. rape 200 Ziemniaki potatoes 6 300 Zboża cereals Powyżej 5 ha 5 ha and more źródło: Powszechny Spis Rolny 2002 source: Agricultural Census 2002

16 system udzielania i rozliczania licencji hodowca firma nasienna (breeder) (seed company) Agencja Nasienna Sp. z o.o. kontrola realizacji umów licencyjnych, przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi nasion Opłaty licencyjne Royalties umowa licencyjna opłaty licencyjne

17 Hodowca Centrala Nasienna Plantator Umowy licencyjne B B zapłata za nasiona C1 Rolnik C1 opłata licencyjna Agencja Nasienna Sp. z o.o. Agencja Nasienna

18 Agencja Nasienna Sp. z o.o. Udziałowcy spółki: shareholders Danko Hodowla Roślin Poznańska Hodowla Roślin Małopolska Hodowla Roślin HBC Nasiona Kobierzyc Hodowla Roślin Szelejewo Hodowla Roślin Strzelce Hodowla Roślin Smolice

19 poziom opłat licencyjnych w 2005 r zboża 8 – 18 PLN/qśr. 11PLN cereals ziemniaki4 – 10 PLN/q potatoes rzepak 1 - 2 PLN/kg winter rape Poziom opłat licencyjnych Royalty level

20 Wartość opłat licencyjnych i opłat od rozmnożeń własnych Volume of royalties on certified seed and fss 40,0 10,0 1,5 4 3,7 10,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 opłaty licencyjne (royalties) fss mln PLN. zbożaziemniakirzepak

21 Możliwości zwiększenia opłat dla hodowcy z rynku – zboża Possible increase of royalties 0 10 20 30 40 50 60 70 2005 wymiana 8% stawka 11 PLN/q 2010 wymiana 30% stawka 18 PLN/q mln PLN. licencje fss licencje fss

22 Odmiany niechronione Unprotected varieties uprawa crop Rejestr Odmian ochrona protection Katalog UE Ochrona protection National List krajowa national UE EU brak lack Common Catalogue UE EU brak lack pszenica jara37 30251 1 pszenica oz.56 3714515123 jęczmień jary51 26169431 jęczmień oz.17 764422 owies31 22-91 1 pszenżyto jare7 5 211 pszenżyto oz.30 208211 żyto jare2 2 0 żyto ozime32 14513 (9 F1)1 1 (F1) razem zboża263163514928199 (1 F1) ziemniak132 663927331518 rzepak ozimy51 111426 (12F1)b.d.

23 Odmiany niechronione Unprotected varieties uprawa crop Rejestr Odmian ochrona protection Katalog UE Ochrona protection National List krajowa national UE EU brak lack Common Catalogue UE EU brak lack pszenica jara37 30251 1 pszenica oz.56 3714515123 jęczmień jary51 26169431 jęczmień oz.17 764422 owies31 22-91 1 pszenżyto jare7 5 211 pszenżyto oz.30 208211 żyto jare2 2 0 żyto ozime32 14513 (9 F1)1 1 (F1) razem zboża263163514928199 (1 F1) ziemniak132 663927331518 rzepak ozimy51 111426 (12F1)b.d.

24 Odmiany niechronione Unprotected varieties uprawa crop Rejestr Odmian ochrona protection Katalog UE Ochrona protection National List krajowa national UE EU brak lack Common Catalogue UE EU brak lack pszenica jara37 30251 1 pszenica oz.56 3714515123 jęczmień jary51 26169431 jęczmień oz.17 764422 owies31 22-91 1 pszenżyto jare7 5 211 pszenżyto oz.30 208211 żyto jare2 2 0 żyto ozime32 14513 (9 F1)1 1 (F1) razem zboża263163514928199 (1 F1) ziemniak132 663927331518 rzepak ozimy51 111426 (12F1)b.d.

25 Odmiany niechronione Unprotected varieties uprawa crop Rejestr Odmian ochrona protection Katalog UE Ochrona protection National List krajowa national UE EU brak lack Common Catalogue UE EU brak lack pszenica jara37 30251 1 pszenica oz.56 3714515123 jęczmień jary51 26169431 jęczmień oz.17 764422 owies31 22-91 1 pszenżyto jare7 5 211 pszenżyto oz.30 208211 żyto jare2 2 0 żyto ozime32 14513 (9 F1)1 1 (F1) razem zboża263163514928199 (1 F1) ziemniak132 663927331518 rzepak ozimy51 111426 (12F1)b.d.

26 Odmiany niechronione Unprotected varieties uprawa crop Rejestr Odmian ochrona protection Katalog UE Ochrona protection National List krajowa national UE EU brak lack Common Catalogue UE EU brak lack pszenica jara37 30251 1 pszenica oz.56 3714515123 jęczmień jary51 26169431 jęczmień oz.17 764422 owies31 22-91 1 pszenżyto jare7 5 211 pszenżyto oz.30 208211 żyto jare2 2 0 żyto ozime32 14513 (9 F1)1 1 (F1) razem zboża263163514928199 (1 F1) ziemniak132 663927331518 rzepak ozimy51 111426 (12F1)b.d.

27 Odmiany niechronione Unprotected varieties uprawa crop Rejestr Odmian ochrona protection Katalog UE Ochrona protection National List krajowa national UE EU brak lack Common Catalogue UE EU brak lack pszenica jara37 30251 1 pszenica oz.56 3714515123 jęczmień jary51 26169431 jęczmień oz.17 764422 owies31 22-91 1 pszenżyto jare7 5 211 pszenżyto oz.30 208211 żyto jare2 2 0 żyto ozime32 14513 (9 F1)1 1 (F1) razem zboża263163514928199 (1 F1) ziemniak132 663927331518 rzepak ozimy51 111426 (12F1)b.d.

28 Odmiany niechronione Unprotected varieties uprawa crop Rejestr Odmian ochrona protection Katalog UE Ochrona protection National List krajowa national UE EU brak lack Common Catalogue UE EU brak lack pszenica jara37 30251 1 pszenica oz.56 3714515123 jęczmień jary51 26169431 jęczmień oz.17 764422 owies31 22-91 1 pszenżyto jare7 5 211 pszenżyto oz.30 208211 żyto jare2 2 0 żyto ozime32 14513 (9 F1)1 1 (F1) razem zboża263163514928199 (1 F1) ziemniak132 663927331518 rzepak ozimy51 111426 (12F1)b.d.

29 Odmiany niechronione Unprotected varieties uprawa crop Rejestr Odmian ochrona protection Katalog UE Ochrona protection National List krajowa national UE EU brak lack Common Catalogue UE EU brak lack pszenica jara37 30251 1 pszenica oz.56 3714515123 jęczmień jary51 26169431 jęczmień oz.17 764422 owies31 22-91 1 pszenżyto jare7 5 211 pszenżyto oz.30 208211 żyto jare2 2 0 żyto ozime32 14513 (9 F1)1 1 (F1) razem zboża263163514928199 (1 F1) ziemniak132 663927331518 rzepak ozimy51 111426 (12F1)b.d.

30 47,7 tys ha 95,3% 64,6% 4,7% 27,8% 7,7% 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 produkcja nasion area of seed production rejestracja listing ochrona protection Areał upraw nasiennych odmian zbóż niechronionych w Polsce w 2005 Seed production area of unprotected cereal varieties RO NL

31 4634ha 85% 42,4% 15% 32,5% 25,1% 0 1 2 3 4 5 areał upraw area of reproduction rejestracja listing ochrona protection RO NL Areał upraw nasiennych niechronionych odmian ziemniaka Seed potato production area of unprotected varieties

32 Hodowcy zbóż w Polsce lub pełnomocnicy Cereal breeders or their representatives 1. Poznańska Hodowla Roślin10. RAGT Semences Polska 2. PIAST H.R. Łagiewniki11. Lochow-Petkus Polska 3. HRR Nasiona Kobierzyc12. CN Środa Śląska 4. DANKO13. DLG Polska 5. HR Szelejewo14. Saaten-Union Polska 6. Małopolska HR HBP15. Marek Juś 7. PPH WOMIR16. HR Strzelce 8. Irena Szyld17. HR Smolice 9. SW Seed18. Stanisław Ramenda

33 Hodowcy ziemniaków lub pełnomocnicy Potato breeders or their representatives 1. OLZNAS-CN9. Hodowla Ziemniaka Zamarte 2. Hodowla Roślin Szyldak10. Nasiennictwo Bałtyckie 3. C. Meijer B.V.11. HZPC Agras 4. PMHZ w Strzekęcinie12. Distriban 5. Farm Frites Poland13. Frito Lay Poland 6. PRH Bracia Buczak14. Solana Polska 7. DLG Polska15. Europlant H.Z. 8. Norika Polska

34 1. Syngenta Seeds 2. DSV Polska 3. KWS Polska 4. Monsanto Polska 5.Rolagra 6. Saaten-Union Polska 7. SW Seed 8. HR Smolice 9. HR Strzelce Hodowcy rzepaku lub pełnomocnicy Winter rape breeders or their representatives

35 zboża cereals 18 rzepak w. rape 9 ziemniaki potatoes 15 razem36 Hodowcy lub pełnomocnicy Plant breeders or their representatives

36 Organizacje hodowców i rolników Organizations of breeders and farmers Polska Izba Nasienna Komitet Hodowców wspólne przedstawicielstwo Krajowa Rada Izb Rolniczych?

37 Przetwórcy nasion Seed processors mały rynek przetwórców profesjonalnych, brak rejestru podmiotów świadczących usługi przygotowania nasion do siewu, trudności z otrzymaniem informacji niezrozumienie i niechęć przetwórców do współpracy

38 Jaki system zbierania opłat od rozmnożeń własnych w Polsce? Which system shall we follow in Poland? francuski? fiński? angielski? czeski? niemiecki?

39 Perspektywy zbudowania efektywnego systemu zbierania opłat od rozmnożeń własnych w Polsce brak rozwiązań prawnych pozwalających efektywnie egzekwować prawa hodowcy – zmiany w toku możliwości aktywnej pomocy ze strony państwa, determinacja hodowców, mentalność oraz siła polityczna rolników,

40 Dziękuję za uwagę Dziękuję Panu Pawłowi Kochańskiemu, Prezesowi Agencji Nasiennej, za pomoc w zebraniu materiałów


Pobierz ppt "Rozmnożenia własne w Polsce Farm saved seeds in Poland Karol Marciniak DANKO Hodowla Roślin Sp. z o o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google