Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Technologia spawania oraz jej kwalifikowanie dla stali konstrukcyjnych z uwzględnieniem właściwości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Technologia spawania oraz jej kwalifikowanie dla stali konstrukcyjnych z uwzględnieniem właściwości."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Technologia spawania oraz jej kwalifikowanie dla stali konstrukcyjnych z uwzględnieniem właściwości złączy spawanych LESZEK ZADROGA TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

2 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Zgodnie z norm PN-84/M-69005 Spawalnictwo. Spajanie metali. Terminologia : Spajalność (pojęcie nadrzędne, obejmujące: spawalnie, zgrzewalnie i lutowalnie) wyraża przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie, do utworzenia w określonych warunkach spajania złącza metalicznie ciągłego o wymaganej użyteczności. Wrażliwość na spajanie wyraża reakcję metalu na procesy wywołane określonymi warunkami spajania. Warunki spajania obejmuj zespół czynników technologicznych i konstrukcyjnych oddziałujących na spajane złącze w czasie jego wykonywania. Użyteczność jest wynikiem własności złącza i określa możliwości jego wykorzystania w danych warunkach pracy. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

3 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Spawalnością stali nazywany jest zespół cech działający w określonych warunkach i decydujący o możliwościach jej zastosowania na konstrukcje spawane. Spawalność stali zależy od wielu czynników, Ze względna różnorodność owych czynników wprowadzono następujące terminy: - spawalność metalurgiczna, - spawalność technologiczna, - spawalność konstrukcyjna. Spawalność metalurgiczna zależy od: składu chemicznego, sposobu prowadzenia wytopu stali, struktury, zawartości oraz rozmieszczenia wtrąceń niemetalicznych i gazów, a także naprężeń własnych Spawalność technologiczna zależy od: metody spawania, mocy źródła ciepła użytego do spawania, temperatury przedmiotu i otoczenia w czasie spawania, prędkości stygnięcia i grubości spoin, rodzaju połączeń spawanych. Spawalność konstrukcyjna zależy od: sztywności spawanej konstrukcji, grubości łączonych przekrojów, położenia i grubości spoin, rodzaju połączeń spawanych. http://spawalnictwo.blogspot.com/2009/03/spawalnosc-stali_23.html Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

4 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej S. Butnicki: Spawalność i kruchość stali Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

5 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Warunki spawania to zespół czynników technologicznych i konstrukcyjnych oddziałujących na spawane złącze w czasie jego wykonywania. Podstawowe czynniki technologiczne to: - metoda spawania, - energia liniowa łuku, - temperatura podgrzewania przed i po spawaniu, - obróbka cieplna po spawaniu, - kolejność spawania, - pozycja spawania, - właściwości fizyko-chemiczne materiałów dodatkowych, - warunki otoczenia: temperatura, wilgotność, itp. Janusz Mikuła - Spawalność stali Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

6 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Podstawowe czynniki konstrukcyjne to: - grubość łączonych elementów, - długość spoiny, - warunki utwierdzenia, - kształt złącza, - sposób ukosowania. Czynniki te decyduj o przebiegu procesów cieplnych i odkształceniowych, przemianach strukturalnych, dyfuzji gazów, a w pewnych przypadkach także procesach dyfuzji niektórych pierwiastków ze spoiny do SWC złącza spawanego i na odwrót. Metal poddany tym procesom zmienia swoje struktury i właściwości. Zmienia je w stopniu określonym przez jego wrażliwość na spawanie. Janusz Mikuła - Spawalność stali Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

7 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Wyjściowym kryterium oceny spawalości stali, jest określenie spawalności stali w praktyce, jest to określenie spawalności na podstawie składu chemicznego odniesionego do grubości spawanych elementów. Skład powinien być tak dobrany aby ograniczyć zmiany struktury, występujące po spawaniu w strefie wpływu ciepła. Należy uważać przed zahartowaniem owej strefy, która wykazuje się duża twardością i mała plastycznością co może prowadzić do pękania złącza. Ogólnie za łatwo spawalne stale uważa się stale nie zawierające powyżej 0,25% węgla (C) lub stale w których równoważnik węgla - CEV (z wzoru poniżej) jest mniejszy od 0,45%. Przy większej wartości niezbędne jest podgrzewanie stali przed spawaniem, albo też stale uznaje się za trudno lub niespawalne. gdzie: C, Mn, Cr, Mo, V, Ni, Cu - zawartość składników stopowych w stali wyrażonych w procentach % Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

8 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej J Brózda - Stale konstrukcyjne i ich spawalność Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

9 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej J Brózda - Stale konstrukcyjne i ich spawalność Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

10 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej KWALIFIKOWANIE TECHNOLOGII SPAWANIA ZGODNIE Z NORMAMI PN EN Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

11 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Technologie spawania przed rozpoczęciem produkcji powinny być kwalifikowane. Metoda kwalifikowania musi być zgodna z odpowiednią normą wyrobu lub ustaleniami w specyfikacji (PN EN 3834-2). Przykładowe normy i przepisy, w których wymagane jest kwalifikowanie technologii spawania wg. serii norm PN EN 15614 ff: - PN EN 3834, EN 1090, EN 15085, PN 06200, DIN 18800-7, PED, AD 2000HP0, TRD. Specyfikacja wymagań jakościowych dla procesów spawalniczych jest ważna, ponieważ jakość tych procesów nie da się łatwo określić. Dlatego procesy spawalnicze zalicza się do procesów specjalnych, patrz ISO 9000:2000. Procesy spawalnicze wywierają decydujący wpływ na koszty produkcji i jakość wyrobów. Dlatego ważnym jest zapewnienie, aby te procesy w sposób efektywny były prowadzone i we wszystkich operacjach nadzorowane. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

12 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2012 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu PN-EN ISO 15614-2:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 2: Spawanie łukowe aluminium i jego stopów PN-EN ISO 15614-3:2009 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 3: Spawanie żeliw niestopowych i niskostopowych PN-EN ISO 15614-4:2007/AC:2009 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 4: Spawanie wykańczające odlewów aluminiowych PN-EN ISO 15614-5:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 5: Spawanie łukowe tytanu, cyrkonu i ich stopów PN-EN ISO 15614-6:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 6: Spawanie łukowe i gazowe miedzi i jej stopów PN-EN ISO 15614-7:2009 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 7: Napawanie PN-EN ISO 15614-8:2005Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi PN-EN ISO 15614-12:2008Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 12: Zgrzewanie punktowe, liniowe i garbowe Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

13 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

14 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Technologia spawania – przepisany przebieg działań w wyniku których powstaje spoina łącznie z procesem(ami) spawania, odniesieniem do materiałów, materiałów dodatkowych do spawania, przygotowania, wstępnego podgrzewania (jeśli niezbędne), metody i sposobu kontroli spawania i obróbki cieplnej po spawaniu (jeśli jest istotna i niezbędnych stosowanych urządzeń; Wstępna instrukcja technologiczna spawania (pWPS) – dokument zawierający wymagane zmienne zasadnicze technologii spawania i stanowiący bazę dla procesu kwalifikowania według jednej z metod; Instrukcja technologiczna spawania (WPS) – dokument zawierający wymagane zmienne zasadnicze technologii spawania, kwalifikowany według jednej z metod, aby zapewnić powtarzalność spawania w produkcji; Instrukcja robocza – uproszczona specyfikacja technologii spawania, przydatna do bezpośredniego wykorzystana na stanowisku pracy; Protokół kwalifikowania technologii spawania (WPQR) – protokół zawierający wszystkie dane do kwalifikowania wstępnej instrukcji technologicznej spawania Badanie technologii spawania – wykonanie i zbadanie znormalizowanych złączy próbnych, zgodnie z danymi pWPS, celem kwalifikowania technologii spawania Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

15 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Przedprodukcyjne badanie spawania – badanie spawalnicze mające to samo zadanie co badanie technologii spawania lecz bazujące na nie znormalizowanym złączy próbnym, reprezentującym warunki produkcyjne Standardowa instrukcja technologiczna spawania – instrukcja technologiczna spawania, która została zakwalifikowana przez badanie technologii spawania a nie związana z wytwórcą i kwalifikowana przez egzaminatora lub jednostkę egzaminującą; Wcześniej nabyte doświadczenie w spawaniu – jeśli można przez wiarygodne dane udowodnić, że wytwórca w udokumentowanej produkcji spawalniczej przez dłuższy czas wykonywał spoiny o akceptowalnej jakości; Zbadany materiał dodatkowy do spawania – materiał dodatkowy do spawania lub kombinacja materiałów zbadana zgodnie z odpowiednią normą dotyczącą badania materiałów dodatkowych do spawania; Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

16 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Złącze niejednorodne – złącze spawane w którym stopiwo i materiał podstawowy wykazują wyraźne różnice we własnościach mechanicznych i/lub składzie chemicznym; Złącze różnoimienne – złącze spawane w którym materiały dodatkowe wykazują wyraźne różnice we własnościach mechanicznych i/lub składzie chemicznym; Złącze jednorodne – złącze spawane w którym stopiwo i materiał poddostawcy nie wykazują wyraźnych różnic we własnościach mechanicznych i/lub składzie chemicznym; Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

17 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej ProcesSpawanie łukoweSpawanie gazowe Spawanie wiązką elektronów Spawanie wiązką promieniowania laserowego Zgrzewanie rezystancyjne Zgrzewanie kołków Zgrzewanie tarciowe Postanowienia ogólneEN ISO 15607 Wytyczne systemu grupowania ISO/TR 15608 nie stosowanyISO/TR 15608 WPSEN ISO 15609-1EN ISO 15609-2EN ISO 15609-3EN ISO 15609-4EN ISO 15609-5EN ISO 14555EN ISO 15620 Zbadane materiały dodatkowe EN ISO 15610 nie stosowany Wcześniej nabyte doświadczenie EN ISO 15611 EN ISO 14555 EN ISO 15611 EN ISO 15620 Standardowa technologia EN ISO 15612 nie stosowany Przedprodukcyjne badanie spawania EN ISO 15613 EN ISO 14555 EN ISO 15613 EN ISO 15620 Badanie technologii spawania EN ISO 15614 - Część: 1: Stal / nikiel; 2: Aluminium; 3: Żeliwo; 4: Spawanie wykańcza-jące odlewów aluminio- wych; 5: Tytan/cyrkon; 6: Miedź; 7: Napawanie; 8: Rura do płyty sitowej; 9: Mokre spawanie podwodne; 10: Suche spawanie podwodne; EN ISO 15614 - Część: 1: Stal / nikiel; 3: Żeliwo; 6: Miedź; 7: Napawanie; EN ISO 15614 – Część: 7: Napawanie; 11: Spawanie wiązką elektronów / wiązką promieniowania laserowego; EN ISO 15614 – Część: 12: Punktowe, liniowe i garbowe; 13: Zwarciowe i iskrowe; EN ISO 14555EN ISO 15620 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

18 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Metoda bazuje naZastosowanie Badaniu technologii spawania Może być zawsze stosowana chyba, że badanie technologii spawania nie uwzględnia wystarczająco geometrii spoiny, naprężeń własnych względnie dostępu do właściwej spoiny. Zbadanych materiałach dodatkowych do spawania Zastosowanie ograniczone jest do procesów spawania w których stosowane są materiały dodatkowe do spawania. Badanie materiałów dodatkowych do spawania musi uwzględnić materiał podstawowy stosowany w produkcji. Dalsze ograniczenia w odniesieniu do materiału i innych parametrów podaje EN ISO 15610. Wcześniej nabytym doświadczeniu w spawaniu Zastosowanie ograniczone jest do tych procesów spawania, które wcześniej stosowane były dla dużej liczby spoin na porównywalnych elementach, złączach i materiałach. Wymagania podaje EN ISO 15611. Standardowej technologii spawania Podobnie jak badanie technologii spawania. Ograniczenia podaje EN ISO 15612. Przedprodukcyjnym badaniu spawania Może być w zasadzie zawsze stosowane, wymaga jednak wykonania złącza próbnego w warunkach produkcyjnych. Przydatna dla produkcji masowej. Wymagania podaje EN ISO 15613. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

19 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

20 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej DziałanieWynikZaangażowane strony Opracowanie instrukcjipWPSWytwórca Kwalifikowanie jedną z metod WPQR obejmujący zakres ważności zgodnie z odpowiednią normą dotyczącą kwalifikowania Wytwórca lub jeśli stosowane egzaminator / jednostka egzaminująca Ostateczne ustalenie instrukcji WPS na podstawie WPQR Wytwórca Wprowadzenie do produkcji Kopie WPS względnie instrukcje robocze Wytwórca Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

21 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Opracowanie wstępnej instrukcji technologicznej spawania pWPS Wykonanie standardowych złączy próbnych wg pWPS Badania nieniszczące złączy próbnych Badania niszczące złączy próbnych Kwalifikacja instrukcji technologicznej WPS Opracowanie Protokołu kwalifikowania technologii spawania WPQR Badania powtórne wyniki dobre wyniki złe Diagram procesu kwalifikowania technologii spawania przez badanie technologii Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

22 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej a min = 150 mm b min = 350 mm Złącze próbne z blach ze spoiną czołowa PN EN 15614-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

23 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej a min = 150 mm b min = 350 mm Złącze próbne teowe z blach ze spoiną pachwinową PN EN 15614-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

24 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej a min = 150 mm Złącze próbne dla doczołowych złączy rur z pełnym przetopem PN EN 15614-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

25 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej α Kąt odgałęzienia a Wartość minimalna 150 mm D 1 Zewnętrzna średnica rury głównej t 1 Grubość ścianki rury głównej D 2 Zewnętrzna średnica rury t 2 Grubość ścianki rury odgałęzionej Złącze próbne dla odgałęzienia rurowego PN EN 15614-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

26 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiałów dodatkowych do spawania (EN ISO 15610) Ta metoda podaje jak technologia spawania może być kwalifikowana przez zastosowanie zbadanych materiałów do spawania. Może być stosowana do materiałów nie wykazujących wyraźnego pogorszenia własności w strefie wpływu ciepła a zatem dla: - grup materiałowych 1.1 i 8.1 dla stali oraz 21, 22.1 i 22.2 dla aluminium i jego stopów (wg ISO/TR 15608); - grubości materiału podstawowego 3 mm t 40 mm; - rur o średnicy D > 25 mm. Metody nie można zastosować do wykonywania złączy spawanych między różnymi grupami materiałów za wyjątkiem złączy między grupą 22.1 i 22.2. W normie EN ISO 15610 określoną tę metodą kwalifikowania dla następujących procesów spawalniczych: - spawania łukowego stali (111, 114, 131, 135, 136, 137, 141, 15) i aluminium (131, 141, 15) - spawania gazowego stali (3). Dla innych procesów spawalniczych i specjalnych zastosowań metoda może być określona w normach dotyczących zastosowania. Uznanie materiału dodatkowego zwykle ujęte jest w formie certyfikatu wydanego przez organizacje, które materiał dodatkowy dopuściły do zastosowania. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

27 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Przykład certyfikatu uznania materiału dodatkowego Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

28 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Kwalifikowanie na podstawie wcześniej nabytego doświadczenia w spawaniu (EN ISO 15611) Wielu wytwórców ma znaczne doświadczenie w produkcji konstrukcji spawanych. Konstrukcje te lub elementy spawane dostarczone użytkownikom/klientom mają wiele różnych zastosowań i są z powodzeniem eksploatowane przez określony czas. Kwalifikowanie przeprowadzone przez egzaminatora lub jednostkę egzaminującą następuje na podstawie: - pWPS wg PN-EN ISO 15609, przydatnej do zastosowania; - udokumentowanego, wcześniej nabytego doświadczenia w spawaniu łukowym, gazowym, spawaniu wiązką i zgrzewaniu rezystancyjnym. Udokumentowanie nabytego doświadczenia powinno być przedstawione za pomocą udokumentowanych wyników badań i/lub prób, albo poprzez zestawienie produkcji spawalniczej lub przez zadowalające własności użytkowe wyrobów i obejmować: - zadowalające udokumentowanie obejmujące wyniki badań własności spoin wynikające z badania wyrobów (np. badań nieniszczących, niszczących, prób szczelności lub ciśnieniowych) we wszystkich przypadkach i/albo - zestawienie produkcji spawalniczej za okres przynajmniej 1 roku w ciągu określonego czasu lub - przydatność złączy spawanych w eksploatacji w ciągu określonego czasu. Za określony czas uważa się 5 lat. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

29 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Standardowa technologia powinna występować jako specyfikacja w formie WPS lub WPQR. Wystawienie i zmiany standardowej technologii powinny być dokonane przez egzaminatora lub jednostkę egzaminującą ponoszących odpowiedzialność z pierwotne zakwalifikowanie. Kwalifikowanie ograniczone jest do następujących grup materiałowych: Grupy materiałów podstawowych stosowane w kwalifikowaniu technologii spawania Zakres kwalifikacji 1 – 1 1 – 11 1 – 1 1 – 11 11 – 11 8 a 8 – 8 2121 – 21 22.1 – 22.2 22.1 – 22.1 22.2 – 22.2 22.1 – 22.2 31 do 38 a każda grupa spawana przy pomocy zgodnego spoiwa 41 do 47 a a za wyjątkiem tych stopów, które są szczególnie wrażliwe na pękanie gorące Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

30 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej - użytkownik standardowej technologii spawania jest odpowiedzialny za jej właściwy wybór i stosowanie; - użytkownik dysponuje odpowiednim personelem nadzoru spawalniczego wg EN 719 oraz spełnia wymagania dotyczące jakości według odpowiedniej części EN 729; - standardową technologię stosują spawacze z uprawnieniami według EN 287, EN ISO 9606 lub operatorzy z uprawnieniami według EN 1418; - użytkownik posiada urządzenia spawalnicze zapewniające uzyskanie parametrów spawania takich jakie miały urządzenia stosowane przy kwalifikowaniu standardowej technologii - urządzenia powinny pozwalać na kontrolę wszystkich zasadniczych parametrów spawania; - warunki otoczenia stosowane przy wykorzystaniu standardowej technologii mieszczą się w zakresie ograniczeń jakie ta technologia podaje. Warunki stosowania standardowej technologii spawania: Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

31 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Kwalifikowanie na podstawie przedprodukcyjnego badania spawania (EN ISO 15613) Kwalifikowanie na podstawie badania przedprodukcyjnego dla spawania łukowego, gazowego, spawania wiązką, zgrzewania rezystancyjnego stosowane jest wówczas, gdy kształt i wymiary standardowych złączy próbnych (np. określonych w PN-EN ISO 15614) nie w pełni odpowiadają złączom, które należy wykonać w produkcji. W takich przypadkach wykonuje się jedno lub więcej złączy próbnych symulujących złącza produkcyjne we wszystkich jego istotnych cechach np. wymiarach, utwierdzeniu, wpływowi nagrzewania, ograniczonemu dostępowi. Badania należy przeprowadzić przed rozpoczęciem produkcji i w warunkach występujących w produkcji. Próby i badania złączy próbnych należy prowadzić w sposób najbardziej zbliżony do zakresu wymaganego normą PN-EN ISO 15614. Badania jednak mogą wymagać specjalnych, uzupełniających prób, zgodnie z naturą badanego złącza co należy uzgodnić z egzaminatorem lub jednostką egzaminującą. W zasadzie należy przeprowadzić następujące badania: a) badania wizualne (100 %); b) kontrolę obecności pęknięć powierzchniowych (dla materiałów niemagnetycznych tylko badania penetracyjne); c) próby twardości (nie są wymagane dla stali ferrytycznych o R m < 420 N/mm 2 lub R e < 275 N/mm 2 lub stali grupy materiałowej 8 lub stopów aluminium grup 21 i 22); d) badania makroskopowe (liczba próbek zależna od geometrii konstrukcji). Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

32 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PN EN 15614-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

33 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PN EN 15614-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

34 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PN EN 15614-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

35 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PN EN 15614-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

36 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PN EN 15614-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

37 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PN EN 15614-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

38 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

39 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

40 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

41 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PN EN 15614-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

42 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Rodzaj i biegunowość prądu spawania W metodzie MIG/MAG stosuje się prąd stały o biegunowości dodatniej, co powoduje intensywne stapianie drutu spawalniczego. W metodzie TIG spawanie może odbywać się prądem stałym (TIG-DC) lub prądem przemiennym (TIG-AC). Przy spawaniu prądem stałym ilość ciepła na biegunie dodatnim stanowi około 70% całkowitego ciepła wydzielanego w łuku. Z tego względu aby uniknąć nadmiernego rozgrzewania się uchwytu i wydłużyć żywotność elektrody wolframowej przy spawaniu prądem stałym stosuje się biegunowość ujemną na elektrodzie. Spawanie prądem stałym z biegunowością ujemną na elektrodzie nie nadaje się do łączenia aluminium i magnezu oraz ich stopów - używany jest wówczas prąd przemienny. Obecnie w metodzie TIG-DC szeroko stosuje się jednokierunkowy prąd pulsujący z możliwością regulacji jego parametrów, dzięki czemu mamy wpływ na kształt spoiny i możliwość spawania cienkich blach. Natomiast w metodzie TIG-AC w miejsce prądu przemiennego sinusoidalnego 50Hz stosowany jest prąd przemienny prostokątny, dający większą stabilność i kontrolę nad procesem spawania. W metodzie MMA spawanie może odbywać się prądem stałym lub przemiennym o częstotliwości sieciowej 50Hz. Rodzaj prądu dobierany jest do gatunku użytej elektrody. Na opakowaniach elektrod producenci podają rodzaj i biegunowość prądu jaki należy wybrać dla danego typu elektrod. Przy spawaniu prądem stałym ilość ciepła na biegunie dodatnim stanowi około 70% całkowitego ciepła wydzielanego w łuku. Tak więc biegunowość ma wpływ na prędkość stapiania elektrody i głębokość wtopienia. Przy spawaniu prądem przemiennym ilość ciepła wydzielana jest równomiernie ale łuk jest mniej stabilny. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

43 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PN EN 15614-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

44 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PN EN 1011-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

45 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PN EN 1011-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

46 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Energia liniowa jest miernikiem ilości ciepła potrzebnego do wykonania spoiny. Ilość ciepła wprowadzonego do materiału ma wpływ na wiele cech złącza, a w tym na: · wielkość naprężeń i odkształceń spawalniczych · maksymalną szybkość chłodzenia w strefie wpływu ciepła, a więc struktury SWC (HAZ), · wielkość strefy wpływu ciepła, · objętość przetopionego materiału, · udarność złącza, · maksymalną i średnią twardość. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

47 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Biuletyn Informacji Technicznej LEB 1 energia liniowa - 2010 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

48 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Biuletyn Informacji Technicznej LEB 1 energia liniowa - 2010 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

49 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PN EN 15614-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

50 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PN EN 1011-2 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

51 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PN EN 1011-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

52 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PN EN 12952-5 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

53 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej J Brózda - Stale konstrukcyjne i ich spawalność Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

54 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PN EN 15614-1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57

55 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Dziękuję za uwagę Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Technologia spawania oraz jej kwalifikowanie dla stali konstrukcyjnych z uwzględnieniem właściwości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google