Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja "Rodzice Szkole"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja "Rodzice Szkole""— Zapis prezentacji:

1 Fundacja "Rodzice Szkole"
W kierunku szkoły partnerskiej i obywatelskiej – jak włączać a nie wykluczać rodziców ze szkolnego terytorium? Fundacja "Rodzice Szkole"

2 Fundacja "Rodzice Szkole"
Każdy uczeń, nauczyciel i rodzic musi mieć w szkole swoje miejsce, co oznacza wspólnie zaaranżowaną i zgodnie wykorzystywaną przestrzeń. Fundacja "Rodzice Szkole"

3 Fundacja "Rodzice Szkole"
Miejsce łączy się z poczuciem zaznajomienia, wywołuje pewność i radość bezpieczeństwa, jest „nasze”. Brak własnego terytorium rodziców nie pozwala na zawiązanie się kultury rodzicielskiej. Kultury, której powstaniu służy obecna legislacja i rzeczywiste uspołecznienie szkoły. Fundacja "Rodzice Szkole"

4 Fundacja "Rodzice Szkole"
W świetle wielu analiz, szkoła jawi się jako miejsce „swoich” ludzi (zatrudnionych) mających zarówno w stosunku do uczniów, jak i rodziców pozycję uprzywilejowaną. Ludziom szkoły wolno być wszędzie, pozostałym, tylko tam gdzie są widoczni, gdzie nie umkną oku władzy. Fundacja "Rodzice Szkole"

5 Fundacja "Rodzice Szkole"
Przestrzeń szkolna bez miejsca dla rodziców powoduje ich wykluczenie ze szkolnej społeczności i uczy milczenia. Słyszy się narzekania na bierność rodziców a oducza się ich mówić własnym głosem i zmusza, by tworzyli kulturę ciszy. Fundacja "Rodzice Szkole"

6 Fundacja "Rodzice Szkole"
Szkoła przemawia do rodziców językiem regulaminów i zarządzeń, wszystko właściwie w niej być „musi”, rzadko natomiast coś „można”, z własnej woli i dla przyjemności. Fundacja "Rodzice Szkole"

7 Fundacja "Rodzice Szkole"
Szkoła woli swoje usztywnienie, pełne oficjalnej rezerwy wobec rodziców. Nie zabiega o większą aktywność rodziców, a w hasłach do niej nawołujących pozostaje na poziomie deklaracji. W rezultacie szkoła preferuje narzekanie na proszkolną bierność rodziców. Fundacja "Rodzice Szkole"

8 Fundacja "Rodzice Szkole"
Rodzice w szkole nie są u siebie, szkoła nawet w znikomej części nie należy do nich, chociaż pracują na jej rzecz, utrzymują ją i na co dzień przyczyniają się do jej dobra. Fundacja "Rodzice Szkole"

9 Fundacja "Rodzice Szkole"
Intencje będące podstawą aktualnej legislacji, czyniącej rodziców pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności, nie są w obecnych warunkach w dostatecznym stopniu spełniane. Fundacja "Rodzice Szkole"

10 Fundacja "Rodzice Szkole"
Wychowanie to wspólny wysiłek przede wszystkim rodziców i szkoły. Ta świadomość współodpowiedzialności skłoniła rodziców do próby odpowiedzi na pytanie, co mogą zrobić sami, by pomóc wychowawcy: Wyjście naprzeciw – otwarcie Wzajemne wspieranie działań Tworzenie atmosfery współodpowiedzialności Wzajemny szacunek Docenianie pracy nauczyciela Szkolenie nauczycieli i rodziców Wspólne rozwiązywanie trudnych sytuacji. Fundacja "Rodzice Szkole"

11 Fundacja "Rodzice Szkole"
Szkoła dobra to taka, gdzie główne wysiłki koncentrują się nie wokół „realizacji celów dydaktyczno- wychowawczych” lecz bezpośrednio na drugim człowieku jako wartości, na każdym pojedynczym uczniu, nauczycielu, rodzicu, zwłaszcza jednak na tym pierwszym- uczniu. Fundacja "Rodzice Szkole"

12 Fundacja "Rodzice Szkole"
Szkoła ma nie tyle „uczyć” i wychowywać, co raczej budzić do myślenia o rozwoju (pracy nad sobą, pracy nad pracą) Fundacja "Rodzice Szkole"

13 Fundacja "Rodzice Szkole"
Filozofia działania tych szkół zawiera się w metaforze rośliny i ogrodnika „Trzeba cierpliwie siać, systematycznie nawilżać ziemię i dać roślinom czas, bo taka jest ich natura. Rośliny nie można oszukać/…/. Można ją jednak podlewać. Cierpliwie, dzień po dniu. Ze zrozumieniem, pokorą, ale też z miłością”. /Vaclav Havel/. Fundacja "Rodzice Szkole"

14 Fundacja "Rodzice Szkole"
Szkoła dobra to taka przestrzeń, takie „miejsce”, gdzie dochodzi do spotkania człowieka z człowiekiem i gdzie obopólnie rodzi się najpierw chęć, a następnie wola realizacji długofalowego wysiłku pracy nad pracą. Fundacja "Rodzice Szkole"

15 Fundacja "Rodzice Szkole"
„Non scholae, sed vitae discimus” – Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia (Seneka) Fundacja "Rodzice Szkole"

16 Fundacja "Rodzice Szkole"
Każdej instytucji, więc i szkole także, a może jej w szczególności – zagrażają: bezduszność, oschłość, schematyzm i przemoc. Fundacja "Rodzice Szkole"

17 Fundacja "Rodzice Szkole"
Dobra szkoła Nie dzieli uczniów na dobrych i złych, zdolnych i niezdolnych, Dostrzega w każdym uczniu ukryte zdolności, nawet najdrobniejsze i rozwija je – kierując się zasadą wiary w możliwości dziecka, Dostosowuje wymagania programu do możliwości pojedynczego ucznia, Blisko współpracuje z rodzicami, konsultuje z nimi programy nauczania i uważnie słucha wszystkich opinii domu, Fundacja "Rodzice Szkole"

18 Fundacja "Rodzice Szkole"
Dobra szkoła Kieruje się sercem, a nie przepisami, jednocześnie zachowuje dyscyplinę w konkretnych działaniach wspólnie zaplanowanych, Uczy jak przezwyciężać trudności i pomaga w tym, Pomaga zachować pogodę ducha i uśmiech na twarzy, Wspólnie z rodzicami pomaga każdemu uczniowi stworzyć jego własny program rozwoju osobistego i stosowne zaplecze warsztatowe, Fundacja "Rodzice Szkole"

19 Fundacja "Rodzice Szkole"
Dobra szkoła Zachęca i włącza wszystkich – całą społeczność szkolną – do współdecydowania o ważnych sprawach szkoły, kładzie nacisk na funkcjonowanie Rady Szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Inspiruje nauczycieli, rodziców i uczniów – wszystkich traktując jako potencjalnych nowatorów i wspomaga ich w twórczych poszukiwaniach, Dysponuje określonymi narzędziami ewaluacji pozwalającymi zdiagnozować rzeczywisty stan rzeczy (poziom edukacji, style komunikacji etc.), Utrzymuje odpowiednią liczebność uczniów w klasie. Fundacja "Rodzice Szkole"

20 Fundacja "Rodzice Szkole"
Szkoła dobra to miejsce, w którym spotykają się nie role społeczne, lecz człowiek z człowiekiem; gdzie trwa żywa współpraca wszystkich podmiotów edukacji. Fundacja "Rodzice Szkole"

21 Fundacja "Rodzice Szkole"
Fundacja „Rodzice Szkole”, wywodząca się ze środowiska STO, podjęła wyzwanie budowania partnerstwa i współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami, administracją oświatową i społecznością lokalną. Fundacja "Rodzice Szkole"

22 Fundacja "Rodzice Szkole"
Celem Fundacji jest budowa społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez uspołecznienie i demokratyzację polskich szkół i wspieranie prowadzonej na rzecz szkół działalności rodziców, Rad Rodziców i innych organizacji rodzicielskich. Fundacja "Rodzice Szkole"

23 Fundacja "Rodzice Szkole"

24 Fundacja "Rodzice Szkole"
Wzmacnianie roli rodziców w kształtowaniu kultury dialogu i doskonalenie sztuki przyjaznego dialogu Kształtowanie i promowanie szkoły jako kuźni cnót obywatelskich i wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży Promowanie w środowisku lokalnym idei szkoły jako centrum kulturalnego Budowanie partnerskich relacji z uczniami i wzmacnianie pozycji i roli samorządów szkolnych Fundacja "Rodzice Szkole"

25 SKUTECZNA KOMUNIKACJA
Szeroki program informacyjno-edukacyjny skierowany do wszystkich zainteresowanych składa się z trzech elementów: DOSTĘP DO INFORMACJI PRAKTYCZNE WSPARCIE SKUTECZNA KOMUNIKACJA Fundacja "Rodzice Szkole"

26 Fundacja "Rodzice Szkole"
Dostęp do informacji Przekazywanie informacji, na jakich zasadach budowana jest współpraca pomiędzy rodzicami i szkołą w krajach Europy i świata oraz jak na tym tle wygląda historia i teraźniejszość oświaty polskiej Fundacja "Rodzice Szkole"

27 Fundacja "Rodzice Szkole"
Praktyczne wsparcie i wskazówki: jak stworzyć radę rodziców jakie są jej uprawnienia i obowiązki w jaki sposób może dysponować zgromadzonymi pieniędzmi jak powinien wyglądać regulamin rady rodziców jakie dokumenty są niezbędne do profesjonalnego powołania i prowadzenia rady rodziców Fundacja "Rodzice Szkole"

28 Fundacja "Rodzice Szkole"
Skuteczna komunikacja Warsztaty uczące komunikacji międzyludzkiej, pokazujące, jak należy ze sobą rozmawiać o bardzo trudnych nieraz problemach, jak działać na terenie szkoły na zasadach partnerstwa a nie rywalizacji Fundacja "Rodzice Szkole"

29 Fundacja "Rodzice Szkole"
Poznań Fundacja "Rodzice Szkole"

30 Fundacja "Rodzice Szkole"
Sopot Fundacja "Rodzice Szkole"

31 Fundacja "Rodzice Szkole"
Warszawa Fundacja "Rodzice Szkole"

32 Fundacja "Rodzice Szkole"
Czudec Fundacja "Rodzice Szkole"

33 Fundacja "Rodzice Szkole"
Ostróda Fundacja "Rodzice Szkole"

34 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM
Fundacja "Rodzice Szkole"

35 Fundacja "Rodzice Szkole"
Naszą ideą jest lansowanie szkoły, w której rodzice biorą współodpowiedzialność za proces edukacji i wychowania. Staramy się, aby rodzice byli pełnoprawnymi partnerami dla szkoły, dlatego też tworzymy odpowiedni klimat, żeby czuli się ważni i potrzebni. Fundacja "Rodzice Szkole"

36 CO SZKOŁA MOŻE ZROBIĆ DLA RODZICÓW? CO RODZICE MOGĄ ZROBIĆ DLA SZKOŁY?
Szkoła uczy i wychowuje Rodzicom i nauczycielom zależy na rozwoju dziecka Wspólne zasady postępowania w sprawach wychowania Rodzice wywierają ogromny wpływ na przyswajanie przez dzieci wartości, przekonania i zachowania – szkoła dopełnia działania domu Szkoła nie poradzi sobie bez współpracy z rodzicami z problemami tj. agresja czy inne Wspólne działania profilaktyczne Szkoła może pomóc rodzicom w ich kłopotach wychowawczych Rodzice mają prawo do rzetelnej informacji o swoim dziecku Rodzice mają prawo do wyrażania opinii o szkole Opinia rodziców to pożyteczne źródło informacji i służyć może poprawie jej funkcjonowania Oczekiwania rodziców to ważna informacja dla szkoły Rodzice w roli eksperta i fachowca Fundacja "Rodzice Szkole"

37 FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Tablica informacyjna Pokój spotkań z rodzicami Organizowanie zebrań (wywiadówki, spotkania specjalne, dni otwarte) Przekazywanie na bieżąco informacji o postępach w nauce i zachowaniu Rozpoznawanie oczekiwań rodziców Podejmowanie działań zmierzających do spełnienia tych oczekiwań Zbieranie informacji zwrotnej Przekazywanie informacji Prowadzenie korespondencji Organizowanie wspólnych działań rodziców, nauczycieli i uczniów Prowadzenie szkoleń dla rodziców (pedagogizacja) Korzystanie z wiedzy rodziców Fundacja "Rodzice Szkole"

38 PROGRAM AKTYWIZACJI RODZICÓW
I.CELE OGÓLNE 1. Stworzenie postaw do budowania partnerstwa we współdziałaniu rodziców i szkoły. 2. Zwiększenie możliwości rozwojowych młodzieży oraz efektywność pracy szkoły poprzez włącznie rodziców w życie szkoły. 3. Aktywizacja rodziców do podejmowania inicjatyw w środowisku lokalnym. II. CELE SZCZEGÓŁOWE 1. Wypracowanie mechanizmu konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnych do rodziców. 2. Wzmacnianie rodziców gotowych udzielać nauczycielom rzetelnych informacji zwrotnych. 3. Stwarzanie zaplecza informacyjnego warunkującego realizację praw rodziców oraz współodpowiedzialności rodziny, szkoły i społeczeństwa za edukację i wychowanie. 5. Uznanie, że umiejętności i zdolności niektórych rodziców są unikalne i bardzo przydatne dla szkoły. Fundacja "Rodzice Szkole"

39 Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
Fundacja "Rodzice Szkole"

40 Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
Fundacja "Rodzice Szkole"

41 Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
Fundacja "Rodzice Szkole"

42 Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
Fundacja "Rodzice Szkole"

43 Fundacja "Rodzice Szkole"
Malbork 2008 Fundacja "Rodzice Szkole"

44 Leśna Polana – zdjęcia warsztaty
Fundacja "Rodzice Szkole"

45 Fundacja "Rodzice Szkole"
Leśna Polana – zdjęcia warsztaty Fundacja "Rodzice Szkole"

46 Fundacja "Rodzice Szkole"
Szkoła uspołeczniona, włączająca, a nie wykluczająca rodziców ze swojego terytorium, to szkoła „nasza”, będąca niezaprzeczalnie wspólnym dobrem, żywo reagująca na otoczenie, lokalna. Fundacja "Rodzice Szkole"

47 Fundacja "Rodzice Szkole"
Partnerstwo jest relacją stron, zdających sobie sprawę, że stanowią część wartościowej całości. Partnerstwo bez działania nie istnieje i rzadko jest prostym do osiągnięcia celem. Przybiera kształt ideału, który ma to do siebie, że nigdy nie osiąga się go w pełni, a jego istotę stanowi powolne doń dochodzenie. Fundacja "Rodzice Szkole"

48 Fundacja „Rodzice Szkole”
Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy za uwagę. Życzymy sukcesów i wytrwałości w pełnieniu roli liderów dialogu między rodzicami, dyrektorami i nauczycielami. Pozdrawiamy serdecznie Fundacja „Rodzice Szkole” ul. Nowy Świat 39, Warszawa tel./fax.: (0 22) Fundacja "Rodzice Szkole"


Pobierz ppt "Fundacja "Rodzice Szkole""

Podobne prezentacje


Reklamy Google