Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku
Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1

2 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r
USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

3 Z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży, zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

4  Z dniem 1 września 2013 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum uzupełniającego dla dorosłych,

5 trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży,
 Na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej, trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży , trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży, zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

6 Na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej dotychczasowego technikum uzupełniającego dla dorosłych,

7 Organy prowadzące dotychczasowe:
1) licea profilowane dla dorosłych, 2) uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży, 3) uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych, 4) technika uzupełniające dla młodzieży, 5) technika uzupełniające dla dorosłych, 6) technika dla dorosłych, 7) zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych, — w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. mogą przekształcić je w licea ogólnokształcące dla dorosłych

8 Z dniem 1 września 2012 r. organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata przekształcą je w zasadnicze szkoły zawodowe trzyletnie ,   Uczniowie drugiej klasy dotychczasowej dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.

9 W liceach ogólnokształcących dla dorosłych, utworzonych w wyniku przekształcenia szkół, prowadzi się klasy dotychczasowych szkół aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z przepisami. 2. Do tych klas, o których mowa wyżej, stosuje się przepisy dotychczasowe dotyczące odpowiednio: 1) liceów profilowanych dla dorosłych; 2) uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży; 3) uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych; 4) techników uzupełniających dla młodzieży; 5) techników uzupełniających dla dorosłych; 6) techników dla dorosłych; 7) zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych. 3. Uczniowie klas, o których mowa, otrzymują odpowiednio świadectwa i dyplomy ustalone odpowiednio dla szkół, opatrzone pieczęcią liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w którym są prowadzone.

10 1. Uczniowie dotychczasowych szkół, o których mowa, którzy nie ukończą klasy ulegającej likwidacji, mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 2. Uczniowie, o których mowa, którzy nie ukończą klasy drugiej, mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

11 W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego może wchodzić także liceum ogólnokształcące dla młodzieży, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy było połączone w zespół ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe lub placówką,

12 Obowiązek nauki Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy realizują obowiązek nauki przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy wymienionej w art. 1, albo przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, dla której uzyskano akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy wymienionej w art. 1, mogą realizować obowiązek nauki w tych formach. 2. Dane o spełnianiu obowiązku nauki przez osoby, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do zbioru danych ucznia zgodnie z art. 42 pkt 9 ustawy, o której mowa w art. 6, oraz do zbioru danych o spełnianiu obowiązku nauki, o którym mowa w art. 107 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, na zasadach określonych w tej ustawie, do czasu zakończenia spełniania tego obowiązku w formach, o których mowa w ust. 1.

13 Nauczyciele dotychczasowych liceów profilowanych i liceów uzupełniających, do czasu ich likwidacji, realizują tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust. 3 rubryka tabeli: tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lp. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.

14 Zasadniczym celem ustawy jest :
zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego zharmonizowania go z rynkiem pracy.

15 Będzie to możliwe poprzez wdrożenie następujących rozwiązań:
1. zmodyfikowanie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem podziału zawodów na kwalifikacje oddzielnie potwierdzane w procesie kształcenia; 2. wdrożenie zmodernizowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach; 3. dostosowanie struktury szkolnictwa do nowego modelu kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym; a) ujednolicenie cyklu edukacyjnego w zasadniczej szkole zawodowej na rzecz kształcenia trzyletniego; b) konsolidacja edukacji zawodowej i ustawicznej w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego ; c) umożliwienie osobom dorosłym nabywania kwalifikacji zawodowych w formach kursowych

16 4. ujednolicenie systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i otwarcie go na efekty uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego; 5. włączenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w systemie kształcenia ustawicznego

17 Organizacja pracy szkół zawodowych
od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania 17

18 PODSTAWA PRAWNA Od 1 września 2012 r. w klasach I szkół ponadgimnazjalnych zawodowych będzie obowiązywać: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz. U. z 2009 r., Nr 4 poz. 17] Od 1 września 2012 r. w klasach I szkół ponadgimnazjalnych przestanie obowiązywać : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.] Stara podstawa programowa będzie obowiązywać do zakończenia cyklu kształcenia w klasach II-III szkół zasadniczych, klasach II- IV techników. 18

19 Okres obowiązywania podstaw programowych
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Szkoła Podstawowa V, VI VI I, II, III, IV I, II, III, IV, V I, II, III, IV, V, VI Gimnazjum I, II, III Liceum II, III III I I, II Technikum II, III, IV III, IV IV ZSZ

20 PODSTAWA PRAWNA Od 1 września 2012 r. w klasach I szkół ponadgimnazjalnych zawodowych będzie obowiązywać: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach [Dz. U. z 2012 r. poz. …] Od 1 września 2012 r. w klasach I szkół ponadgimnazjalnych przestaną obowiązywać : Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu lub Ministra Edukacji Narodowej dotyczące podstaw programowych kształcenia w zawodach … [różne miejsca publikacji w zależności od nauczanego zawodu] Stare podstawy programowe będą obowiązywać do zakończenia cyklu kształcenia w klasach II-III szkół zasadniczych, klasach II- IV techników, semestrach 2,3,4 oraz 5 szkół policealnych. 20

21 PODSTAWA PRAWNA Od 1 września 2012 r. będzie obowiązywało:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych [Dz. U. z 2012 r. poz. 204] Od 1 września 2012 r. przestanie obowiązywać (dla klas pierwszych wszystkich typów szkół zawodowych): Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych [Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.] Stare „ramówki” będą obowiązywać do zakończenia cyklu kształcenia w klasach II-III szkół zawodowych i II- IV techników, semestrach 2,3,4 oraz 5 szkół policealnych. 21

22 Akty prawne normujące funkcjonowanie szkoły
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 7, poz. 7), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2012 r., poz.186) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U z 2012 r. , poz.188) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 ze zm.) w tym z ostatnią zmianą z 24 lutego 2012 roku,

23 Akty prawne normujące funkcjonowanie szkoły
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.Nr 228, poz. 1487) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400 z póź. zm.),

24 Akty prawne normujące funkcjonowanie szkoły
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. Nr 214, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1993 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. Nr 57, poz. 361), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm), Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),

25 Akty prawne normujące funkcjonowanie szkoły
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232 ze zmianami.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. Nr 67, poz. 756 ze zmianami.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, ze zmianami.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730),

26 Akty prawne normujące funkcjonowanie szkoły
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz. 1132), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. Nr 175, poz. 1042), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 139, poz. 1131),

27 Podstawa programowa kształcenia ogólnego
cele kształcenia, wynikające z nich zadania, wiadomości i umiejętności, jakie na każdym etapie edukacyjnym powinien zdobyć uczeń, treści nauczania zapisane w języku efektów - punkt odniesienia dla przygotowywania egzaminów zewnętrznych, nauczyciel musi zapoznać się nie tylko z podstawą programową dla danego etapu edukacji, ale także z tym co jest określone dla wcześniejszego i następnego okresu kształcenia, ważne informacje zawarte są także w zalecanych warunkach i sposobach realizacji - wskazania dotyczące metod i form pracy, gospodarowania czasem, przestrzenią w szkole.

28 Podstawa programowa kształcenia zawodowego
Podstawa programowa kształcenia w zawodach : obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, treści nauczania opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: a)wiedzy, b)umiejętności zawodowych, c)kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach; uwzględniane w programach nauczania, umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, określa warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt, określa minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego, określa możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

29 Struktura podstawy programowej kształcenia w zawodzie
1. Cele kształcenia w zawodzie. 2. Efekty kształcenia: a) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, b) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, c) efekty kształcenia właściwe dla zawodu, opisane w kwalifikacjach wyodrębnionych w tym zawodzie. 3. Warunki realizacji kształcenia w zawodzie. 4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego. 5. Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia, określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

30 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów opisane zostały w zakresach: 1.BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy, 2.PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 3.JOZ – ukierunkowany zawodowo język obcy, 4.KPS – kompetencje personalne i społeczne, 5.OMZ – organizacja pracy w małych zespołach ( nie dotyczy szkół zasadniczych, realizowany w technikach i szkołach policealnych). Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów nie powinny co do zasady stanowić w programach nauczania osobnych przedmiotów, czy modułów. Należy je odpowiednio przypisać do poszczególnych przedmiotów/modułów, w taki sposób, by najlepiej wspomóc kształtowanie umiejętności zawodowych oraz by odpowiednio uwzględnić specyfikę zawodu.

31 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów są powiązane z odpowiednimi przedmiotami kształcenia ogólnego: efekty kształcenia z odpowiednich przedmiotów kształcenia ogólnego nie są powtórzone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, odpowiednie przedmioty kształcenia ogólnego muszą poprzedzać odpowiednie grupy efektów kształcenia w przedmiotach bądź modułach, np. język obcy nowożytny poprzedza język obcy ukierunkowany zawodowo, podstawy przedsiębiorczości poprzedzają podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, każdy efekt musi zostać zapisany w przedmiotach lub modułach co najmniej raz. Przy PDG wskazana jest realizacja, w ramach przedmiotu lub modułu związanego z kwalifikacją, prowadzona metodą projektu

32 Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia
W miarę możliwości efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów powinny być przypisane do różnych przedmiotów bądź modułów. Tylko w uzasadnionych przypadkach mogą stanowić w programie nauczania osobne przedmioty, czy moduły. W przypadku zawodów wielokwalifikacyjnych mogą się powtarzać i być przypisane do każdej kwalifikacji. Efekty kształcenia właściwe dla zawodu, opisane w kwalifikacjach wyodrębnionych w tym zawodzie -w programie nauczania dla danego zawodu należy uwzględnić kolejność realizacji kwalifikacji zgodnie z kolejnością zapisaną w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

33 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego to usystematyzowany układ tabelaryczny obejmujący: 1) zawody, w których kształcenie jest prowadzone w szkołach i wyodrębnione w ramach wskazanych zawodów kwalifikacje, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 2) typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, tj. trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową dla młodzieży, czteroletnie technikum dla młodzieży oraz szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, 3) kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 4) zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji (zawody szkolnictwa artystycznego), 5) wnioskodawców – ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji, 6) obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

34 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Nowa klasyfikacja określa 8 obszarów kształcenia: (A) ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (B) BUDOWLANY (E) ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (M) MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (R) ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (T) TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (Z) MEDYCZNO-SPOŁECZNY (S) ARTYSTYCZNY

35 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto: 23 zawody trzykwalifikacyjne, 72 zawody dwukwalifikacyjne 98 zawodów jednokwalifikacyjnych (7 zawodów z klasyfikacji to zawody szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji). Dla kwalifikacji wyodrębnionych w 161 zawodach klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych (oprócz kształcenia w danym typie/danych typach szkół).

36 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Na wniosek ministrów wprowadzono do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowe zawody (częściowo powstałe w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów już istniejących lub zawodów wykreślonych). Są to następujące zawody: Technik żywienia i usług gastronomicznych – z połączenia zawodów Technik organizacji usług gastronomicznych, Technik żywienia i gospodarstwa domowego i Kucharz (nauczany na poziomie technikum); Technik renowacji elementów architektury – z połączenia zawodów Renowator zabytków architektury i Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego; Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – z połączenia zawodów Monter instalacji i urządzeń sanitarnych i Monter sieci komunalnych; Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – z połączenia zawodów: Malarz-tapeciarz, Posadzkarz, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Stroiciel fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych;

37 Technik budowy fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu Technik instrumentów muzycznych; Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej – powstały na bazie zawodu Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Technik realizacji nagrań i nagłośnień – powstały na bazie zawodu Asystent operatora dźwięku; Technik sterylizacji medycznej; Technik elektroniki i informatyki medycznej – powstały na bazie zawodu Technik elektroniki medycznej; Technik procesów drukowania – powstały na bazie zawodu Technik poligraf; Technik procesów introligatorskich – powstały na bazie zawodu Technik poligraf; Wiertacz – powstały na bazie zawodu Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych; Murarz-tynkarz – powstały na bazie zawodu Murarz; Wędliniarz – powstały na bazie zawodu Rzeźnik-wędliniarz.

38 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego uwzględnia wykreślenia z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodów, w których kształcenie w ramach systemu oświaty uznano za nieprzydatne (np. z uwagi na realizowanie kształcenia na odpowiednim kierunku studiów w ramach szkolnictwa wyższego), bądź które stanowiły podstawę do wprowadzenia do klasyfikacji nowych wcześniej wymienionych) zawodów. W związku z tym, z klasyfikacji wykreślono następujące zawody: technika: geofizyka, hydrologa, meteorologa, elektroniki medycznej, poligrafa, dźwięku, urządzeń audiowizualnych, informacji naukowej, żywienia i gospodarstwa domowego, organizacji usług gastronomicznych, instrumentów muzycznych, organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, b) oraz: montera instalacji gazowych, kucharza małej gastronomii, korektora i stroiciela instrumentów muzycznych, asystenta operatora dźwięku, murarza, renowatora zabytków architektury, montera instalacji i urządzeń sanitarnych, montera sieci komunalnych, posadzkarza, technologa robót wykończeniowych w budownictwie, malarza-tapeciarza, montera-instalatora urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, montera instrumentów muzycznych, rzeźnika-wędliniarza, wiertacza odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych;

39 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Zgodnie z wnioskiem ministra właściwego do spraw zdrowia ostatni nabór do szkół policealnych kształcących w zawodach ratownik medyczny i dietetyk będzie miał miejsce w roku szkolnym 2012/2013. Od roku szkolnego 2013/2014 kształcenie w powyższych zawodach będzie stopniowo wygaszane.

40 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów/ Nazwa zawodu Wnioskodawca – minister właściwy w zakresie zawodu Obszar kształcenia Typy szkół Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach Kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Uwagi ZSZ T SP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Technicy i inny średni personel 31 Średni personel nauk fizycznych chemicznych i technicznych 311 Technicy nauk fizycznych i technicznych 311103 Technik analityk gospodarki A X K1 Przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego, odczynni ków chemicznych i próbek do badań analitycznych K2 Kontrolowanie procesów technologicznych i wykonywanie badań analitycznych

41 Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Ramowe plany nauczania
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych [Dz. U. z 2012 r. poz. 204] 41

42 RAMOWY PLAN NAUCZANIA minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację: poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, kształcenie zawodowe oraz zajęć z wychowawcą; tygodniowy (semestralny) wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów (słuchaczy) poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym oraz zajęć z wychowawcą; minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na: zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.

43 RAMOWY PLAN NAUCZANIA Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na: okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; realizację dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów (…)

44 RAMOWY PLAN NAUCZANIA Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy (semestralny) wymiar godzin odpowiednio: poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą; poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego; zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.

45 RAMOWY PLAN NAUCZANIA W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin: zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego ustala dyrektor szkoły.

46 RAMOWY PLAN NAUCZANIA W technikum przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej, a za zgodą organu prowadzącego - także w grupie międzyszkolnej. Podział na grupy jest obowiązkowy: 1) na obowiązkowych zajęciach informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, przy czym liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych /dyrektorzy szkół w porozumieniu z organami prowadzącymi dostosują organizację zajęć do tego wymogu do 31 sierpnia 2013 r./

47 RAMOWY PLAN NAUCZANIA Podział na grupy jest obowiązkowy - cd:
2)na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; 3)na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; 4)na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

48 RAMOWY PLAN NAUCZANIA Podział na grupy jest obowiązkowy - cd:
w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu; na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu; na obowiązkowych zajęciach w-f; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.

49 (nie może go zmniejszyć)
RAMOWY PLAN NAUCZANIA W ramowym planie nauczania określono minimalny wymiar godzin z danego przedmiotu, które muszą być zrealizowane w całym cyklu nauczania. W oddziałach szkół prowadzących kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe jest sumą minimalnych wymiarów godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne, określonych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły. Zastosowana formuła „nie mniej niż” oznacza, że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy może zwiększyć w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu. (nie może go zmniejszyć)

50 RAMOWY PLAN NAUCZANIA – ZSZ – Zał. Nr 6
W trzyletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny): 1/ obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą: a/ język polski – 160 godzin, b/ język obcy nowożytny – 130 godzin, c/ historia – 60 godzin, d/ wiedza o społeczeństwie - 30 godzin, e/ podstawy przedsiębiorczości - 60 godzin, f/ geografia – 30 godzin, g/ biologia – 30 godzin, h/ chemia – 30 godzin, i/ fizyka – 30 godzin, j/ matematyka – 130 godzin, k/ informatyka – 30 godzin, l/ wychowanie fizyczne – 290 godzin, ł/ edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin,

51 RAMOWY PLAN NAUCZANIA – ZSZ – Zał. Nr 6
m/ kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin, n/ kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin, o/ zajęcia z wychowawcą – 95 godzin; 2/ zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych: w oddziale specjalnym godzin na oddział, w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym godzin na ucznia. Uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez pracodawcę na dokształcania teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo. Dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu, organizowaną u pracodawców.

52 RAMOWY PLAN NAUCZANIA – ZSZ – Zał. Nr 6
Tygodniowy wymiar godzin: 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, którzy nie są młodocianymi pracownikami, wynosi: klasa I - 27 godzin, klasa II - 29 godzin, klasa III - 30 godzin; 2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi: w oddziale specjalnym – po 10 godzin na oddział, w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.

53 RAMOWY PLAN NAUCZANIA – TECHNIKUM – Zał. Nr 8
W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny): obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą: przedmioty w zakresie podstawowym: - język polski godzin, - dwa języki obce nowożytne godzin, - wiedza o kulturze - 30 godzin, - historia - 60 godzin, - wiedza o społeczeństwie - 30 godzin, - podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, - geografia – 30 godzin, - biologia – 30 godzin, - chemia – 30 godzin, - fizyka – 30 godzin, - matematyka – 300 godzin, - informatyka - 30 godzin, - wychowanie fizyczne – 360 godzin, - edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin,

54 RAMOWY PLAN NAUCZANIA – TECHNIKUM – Zał. Nr 8
obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą – cd: b) przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym): język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin, przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz przyroda – po 120 godzin, ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne – po 30 godzin,

55 RAMOWY PLAN NAUCZANIA – TECHNIKUM – Zał. Nr 8
kształcenie zawodowe teoretyczne – 735 godzin, kształcenie zawodowe praktyczne – 735 godzin, e) zajęcia z wychowawcą godzin, 2) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych: w oddziale specjalnym – 900 godzin na oddział, w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym godzin na ucznia.

56 RAMOWY PLAN NAUCZANIA – TECHNIKUM – Zał. Nr 8
Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci szkoła, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, organizuje nauczanie tak, aby każdy uczeń wybrał spośród przedmiotów oferowanych przez szkołę 2 przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów powinna być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia.

57 RAMOWY PLAN NAUCZANIA – TECHNIKUM – Zał. Nr 8
Uczeń jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, jednak uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym: 1) przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, 2) przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

58 RAMOWY PLAN NAUCZANIA – TECHNIKUM – Zał. Nr 8
Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 2, mogą realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Realizowany dodatkowo przez uczniów przedmiot uzupełniający ustala dyrektor technikum po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

59 RAMOWY PLAN NAUCZANIA – TECHNIKUM – Zał. Nr 8
W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 540 godzin. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas wynosi: a) klasa I - 33 godziny, b) klasa II - 35 godzin, c) klasa III - 34 godziny, d) klasa IV - 31 godzin. Kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne może zakończyć się do końca lutego ostatniego roku nauki.

60 RAMOWY PLAN NAUCZANIA – TECHNIKUM – Zał. Nr 8
Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka, są realizowane w klasach I i II. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka są realizowane w klasach I-IV, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

61 RAMOWY PLAN NAUCZANIA – TECHNIKUM – Zał. Nr 8
Praktyki zawodowe realizowane są w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych w wymiarze dłuższym niż 4 tygodnie: a) dalsze tygodnie ich trwania przelicza się na godziny i organizuje w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe (jedna godzina zegarowa praktyki = jedna godzina lekcyjna), b) dopuszcza się rozłożenie w czasie ich realizację.

62 RAMOWY PLAN NAUCZANIA – SZKOŁA POLICEALNA – Zał. Nr 9
W dwuletnim okresie nauczania poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: kształcenie zawodowe teoretyczne godzin; kształcenie zawodowe praktyczne – 800 godzin; wychowanie fizyczne – 190 godzin. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W przypadku rocznego, 1,5-rocznego lub 2,5-letniego okresu nauczania wymiar godzin określony dla dwuletniego okresu nauczania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych semestrów wynosi po 28 godzin.

63 GODZINY DO DYSPOZYCJI DYREKTORA
Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych to różnica między: sumą godzin wynikającą z pomnożenia obowiązkowych tygodniowych wymiarów godzin zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas przez faktyczną liczbę tygodni (A, B, C), w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych, 33 x A + 35 x B + 34 x C + 31 x D = ? a sumą godzin: przedmioty w zakresie podstawowym, godziny z wychowawcą oraz przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające, przedmioty kształcenia zawodowego (co najmniej w wymiarze) = 4080 Są różnicą pomiędzy: minimalną liczbą godzin wynikających z rozporządzenia, a liczbą godzin wynikających z organizacji roku szkolnego.

64 Program nauczania dla zawodu
Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Program nauczania dla zawodu 64

65 PODSTAWA PRAWNA 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), 2)rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) 3)rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ….. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników - projekt z dnia 21 lutego 2012 r.

66 PROGRAM DLA ZAWODU Program nauczania dla zawodu dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

67 PROGRAM DLA ZAWODU Program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku, jeżeli: stanowi zbiór usystematyzowanych, celowych układów umiejętności i treści nauczania, ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, 2) zawiera: programy nauczania poszczególnych przedmiotów zawodowych, bloków tematycznych, modułów lub innych układów treści, propozycję planu nauczania dla zawodu opracowaną na podstawie ramowych planów nauczania, określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, 3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

68 PROGRAM DLA ZAWODU Program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli: 1) stanowi zbiór celów kształcenia i treści nauczania opisanych w podstawie programowej kształcenia w zawodach w formie efektów kształcenia właściwych dla zawodu (wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w tym zawodzie, właściwych dla kwalifikacji w danym zawodzie) 2) zawiera: a) programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego ustalonych przez dyrektora szkoły w szkolnym planie nauczania: przedmiotów, modułów lub innych układów treści, 3) uwzględnia wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie zgodnie z klasyfikacja zawodów. sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, 4) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

69 PROGRAM DLA ZAWODU Programy nauczania poszczególnych przedmiotów zawodowych, bloków tematycznych, modułów lub innych układów treści, obejmują: szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i umiejętności, treści kształcenia w formie haseł programowych, powiązane ze szczegółowymi celami kształcenia, wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu, propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego ustalonych przez dyrektora szkoły w szkolnym planie nauczania: przedmiotów, modułów lub innych układów treści obejmują: uszczegółowione efekty kształcenia, propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania tych osiągnięć, opis sposobu osiągnięcia uszczegółowionych efektów kształcenia z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy , opis warunków, w jakich program będzie realizowany z uwzględnieniem warunków ustalonych w podstawie programowej.

70 PROGRAM DLA ZAWODU Przed dopuszczeniem programu nauczania dla zawodu w danej szkole dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii: a) zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych właściwych dla danego zawodu, b) konsultanta lub doradcy metodycznego, c) specjalistów z zakresu danego zawodu, w szczególności pracodawców, przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych i pracowników naukowych. Przed dopuszczeniem programu nauczania dla zawodu w danej szkole dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii: a) zespołu nauczycieli właściwych dla zawodu lub b) konsultanta lub doradcy metodycznego lub c) specjalistów z zakresu danego zawodu, w szczególności pracodawców, przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych i pracowników naukowych

71 PROGRAM DLA ZAWODU Dopuszczony w szkole program nauczania dla zawodu uwzględnia umiejętności i treści specjalizacji w zawodzie, jeżeli podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje możliwość wprowadzenia specjalizacji - § 5 ust. 2 § 5 ust. 2 - uchylony

72 PROGRAM DLA ZAWODU Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku w danej szkole program nauczania dla zawodu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej - art. 22a ust. 2 ustawy o systemie oświaty Szkolny zestaw programów nauczania uwzględnia dopuszczony przez dyrektora do użytku w danej szkole program nauczania dla zawodu - art. 22a, ust. 2b ustawy o systemie oświaty

73 Monitorowanie zrealizowanej liczby godzin
RAMOWE PLANY NAUCZANIA Monitorowanie zrealizowanej liczby godzin Warunkiem zrealizowania pełnej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest rytmiczna praca, duża dyscyplina nauczycieli i bieżące monitorowanie tak, aby w razie zagrożenia niezrealizowaniem odpowiedniej liczby godzin, podjąć działania, które temu zapobiegną. Realizacja podstawy programowej jest obowiązkiem nauczyciela przedmiotu. Za nadzór nad przebiegiem pracy nauczyciela odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

74 Dobre rady dla dyrektora:
1.Warunkiem zrealizowania pełnej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest rytmiczna praca, duża dyscyplina nauczycieli i bieżące monitorowanie tak, aby w razie zagrożenia niezrealizowaniem odpowiedniej liczby godzin, podjąć działania, które temu zapobiegną. 2.Każdy musi poznać podstawę programową swojego przedmiotu/edukacji i pokrewne oraz wcześniejsze i następne. 3.Każdy musi wiedzieć i mieć świadomość obecności/ prawidłowej własnej realizacji godzin przeznaczonych na edukację/przedmiot, którego naucza, na danym etapie edukacyjnym i w poszczególnych latach szkolnych. 4.Nauczyciel i dyrektor liczą i monitorują stan realizacji zajęć, pilnujemy terminów przerw i wypadających z grafiku zajęć, chorób nauczycieli – numerowanie tematów, dostępność rozkładów dla wchodzących na zastępstwa….

75 Dobre rady dla dyrektora…
5.Szanujemy kwalifikacje dodatkowe – dyrektor dąży do posiadania wielospecjalistycznej kadry. 6.Kontrolując i monitorując realizację podstawy programowej należy w szczególności badać przedmioty tych nauczycieli, którzy przebywali na długoterminowym zwolnieniu lekarskim. 7.Przemyśl jak najbardziej efektywny sposób organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli i pamiętaj, że zajęcia możemy zaliczyć do zrealizowanych tylko w przypadku prawidłowych kwalifikacji prowadzącego je nauczyciela. 8.Pracuj z kalendarzem, policz dni robocze w każdym roku szkolnym. 9.Zwróć uwagę na konkretne dni tygodnia, czy przypadkiem z planu „nie wypada” częściej któryś dzień (np. poniedziałek lub czwartek). 10.Licz w pełnym cyklu funkcjonowania szkoły .

76 Dobre rady dla dyrektora ….
11.Zaplanuj liczbę tygodni, przez którą będziesz dzielił liczbę godzin przeznaczonych na dany przedmiot. 12.Przy uczniu zmieniającym szkołę konieczne rozpoznanie realizowanej siatki i programów. 13.Program opracowany przez nauczyciela/nauczycieli lepiej skonsultować z doradcą metodycznym. 14.Dyrektor musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy wszystkie możliwe dni wolne muszą być wykorzystane. Za trzy/cztery lata każdy pozna, czy prawidłowo zaplanowana była praca Dyrektora, Rady Pedagogicznej i uczniów.

77 Dziękujemy za uwagę i cierpliwość.
Dyrektorzy Szkół Zawodowych, konsultant ŁCDNiKP, pracownicy OKE i ŁKO.


Pobierz ppt "Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google