Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii."— Zapis prezentacji:

1 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsultacje społeczne: Podregion Centralny Podregion Zachodni Podregion Wschodni Podregion Północny Projekt Brzeziny Sieradz Bełchatów Łowicz 11 marca 12 marca 13 marca 15 marca

2 Zakres prezentacji 2 1. Kontekst i cele realizacji projektu3 2. Diagnoza sytuacji w województwie łódzkim12 3. Analiza SWOT14 4. Misja i wizja RSI LORIS 203023 5. Cele strategiczne i operacyjne RSI LORIS 2030 (Plan Akcji)30 6. System monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030 37 7. Źródła i model finansowania projektów w ramach RSI LORIS 203039 8. System wdrażania RSI LORIS 203043 9. Projekty pilotażowe46 10. Główne uwagi zgłoszone w ramach pierwszej tury konsultacji społecznych48 11. Łódzka Platforma Transferu Wiedzy54

3 Kontekst i cel realizacji projektu

4 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU Kontekst i cel realizacji projektu Realizacja projektu systemowego Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) realizowanego przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi CEL GŁÓWNY PROJEKTU Poprawienie jakości proinnowacyjnej polityki w województwie łódzkim poprzez opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 4 1.Uwzględnienie kontekstu międzynarodowego i transregionalnego w procesie opracowania RSI 2.Korelacja strategii z przemysłowym i ekonomicznym tłem regionu 3.Szczegółowa analiza zasobów i zalet regionu 4.Uwzględnienie kontekstu regionalnego w planowanych działaniach WYZWANIA DLA PROJEKTU 1.Opracowanie RSI 2.Opracowanie modelu stałych struktur zarządzania i wdrażania RSI w regionie łódzkim 3.Promocja polityki innowacyjnej w regionie łódzkim 4.Opracowanie metody monitoringu i ewaluacji RSI

5 Zadanie IIZadanie I Zarządzanie projektem Opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 1. Zespół Zadaniowy ds. scenariuszy rozwojowych 2. Zespół Zadaniowy ds. transferu technologii 3. Zespół Zadaniowy ds. finansowania 4. Zespół Zadaniowy ds. analizy SWOT 5. Zespół Zadaniowy ds. celów strategicznych ETAP I Promocja Projektu ETAP II Diagnoza sytuacji oraz założenia strategiczne Etap IV Plan wdrażania ETAP III Projekt strategii Wykonawca – Deloitte S.A. i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Powołanie Zespołu Wykonawczego Zespół ds. mapowania technologii Analiza danych zastanych Współpraca z ekspertami zewnętrznymi i kluczowymi interesariuszami Konferencja otwierająca projekt Uruchomienie portalu internetowego / Newsletter Inne inicjatywy promujące oraz zasada partnerstwa Listy zapraszające do współpracy Panele ekspertów opiniujące wstępne wyniki analiz poszczególnych Zespołów Zadaniowych Opracowanie projektu RSI 2030 Opracowanie Planu Akcji System wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji RSI Konsultacje społeczne Opracowanie finalnej wersji RSI Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Etap V Publikacja RSI Opracowanie graficzne, publikacja oraz dystrybucja RSI 2030 Promocja projektu i zasada partnerstwa Podejście do realizacji prac Koncepcja realizacji projektu 5

6 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego Scenariusze rozwojowe Mapowanie technologii Monitoring i ewaluacja Plan akcji RSI System wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji RSI Analiza SWOT Cele strategiczne Transfer technologii Finansowanie Wnioski i rekomendacje Regionalna Strategia Innowacji LORIS 2030 Powiązania logiczne między 7 raportami Polityka UE Smart specialisation Trendy światowe Polityka krajowa Polityka województw ościennych Potencjał regionalny i lokalny województwa łódzkiego 6

7 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego Plan akcji RSI System wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji RSI Regionalna Strategia Innowacji Zawartość dokumentów I.Diagnoza sytuacji w regionie (także na tle całego kraju) w zakresie innowacji II.Analiza SWOT III.Scenariusze rozwoju w zakresie innowacji IV.Wizja, misja oraz cele strategiczne i operacyjne V.Polityka innowacyjna (Plan Akcji) VI.Regionalny System Innowacji VII.System wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji RSI VIII.Ramy finansowe 1.Opis systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030 2.Opis systemu wskaźników wraz ze wskazaniem sposobów pozyskiwania, prezentowania i aktualizacji danych 3.Wskazanie systemowych narzędzi, służących efektywnemu zarządzaniu i monitorowaniu procesu wdrażania RSI do 2030 r. 4.Wskazanie mechanizmów: bieżącego monitorowania i modelowania przyszłych trendów, a także diagnoz innowacyjności 5.Plan realizacji prac monitoringowych 6.Baza adresowa głównych instytucji uczestniczących w procesie monitoringu i ewaluacji 7.Projekt ankiety pogłębionej z osobami odpowiedzialnymi za wytwarzanie i wdrażanie innowacji 1.Szczegółowy opis działań do realizacji w zakresie RSI wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych 2.Wskazanie zadań strategicznych 3.Wskazanie projektów pilotażowych 4.Identyfikacja potencjalnych projektów do realizacji w ramach RSI 5.Wskazanie potencjalnych źródeł finansowania 6.Wskazanie zasobów i prac niezbędnych do wdrożenia i zarządzania RSI 7.Harmonogram realizacji działań oraz zadań wskazanych w planu akcji 7

8 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego 8 Zaangażowanie interesariuszy w prace nad RSI Propozycja wstępna Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030 Informowanie o zamierzeniach / planach / propozycjach w ramach RSI Prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania zgłoszonych problemów Wymiana opinii i wspólne znajdowania rozwiązań Organizacje pozarządowe Samorządy Instytucje otoczenia biznesu Studenci, Społeczeństwo Instytucje naukowo- badawcze Uczelnie wyższe Samorząd Województwa Łódzkiego Przedsiębiorcy Potrzeby, oczekiwania, opinie, doświadczenia Raporty szczegółowe przygotowane w ramach diagnozy sytuacji Regionalna Strategia Innowacji LORIS 2030 AKTUALIZACJA STRATEGII Narzędzia konsultacji z interesariuszami: spotkania, wywiady, ankiety, zgłaszanie uwag na piśmie, udział w panelach ekspertów, zgłaszanie propozycji projektów Narzędzia konsultacji z interesariuszami: konferencje konsultacyjne w subregionach, zgłaszanie uwag na piśmie

9 Zaangażowanie interesariuszy w prace nad RSI (1/2) 9 Zaangażowanie interesariuszy w proces przygotowania RSI przebiegało zgodnie z zasadą Złotego trójkąta rozwoju i łącznie objęło około 1350 osób Organizacja konferencji otwierającej projekt, w ramach której wzięło udział 129 uczestników Uruchomienie zakładki dot. RSI na stronie http://biznes.lodzkie.pl umożliwiającej interesariuszom na bieżące śledzenie informacji na temat RSI i angażowanie się w proces prac projektowychhttp://biznes.lodzkie.pl Przeprowadzenie 250 wywiadów z przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie regionu łódzkiego Przeprowadzenie 200 ankiet audytoryjnych wśród studentów uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego Uzyskanie 30 ankiet od instytucji naukowych i instytucji otoczenia biznesu działających na terenie województwa 1. 2. 3. 4. 6. 5. Przeprowadzenie 30 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami kluczowych Instytucji w regionie

10 Zaangażowanie interesariuszy w prace nad RSI (2/2) 10 Zaangażowanie interesariuszy w proces przygotowania RSI przebiegało zgodnie z zasadą Złotego trójkąta rozwoju i łącznie objęło około 1350 osób Przeprowadzenie pięciu paneli ekspertów, w których uczestniczyło łącznie 112 osób Organizacja trzech spotkań Komitetu Sterującego, w których udział wzięło około 80 osób Konsultacje z zespołem przygotowującym Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego Konsultacje z Departamentami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i jednostkami Samorządu Województwa Łódzkiego 7. 8. 9. 10. Przeprowadzenie pięciu spotkań konsultacyjnych w Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach, Sieradzu i Łodzi, w których udział wzięło 519 uczestników 11.

11 Misja i wizja RSI LORIS 2030

12 POZIOM WSPÓLNOTOWY POZIOM REGIONALNYPOZIOM KRAJOWY Układ dokumentów strategicznych Dokumenty z różnych poziomów strategicznych UKŁAD DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z RSI Strategia Europa 2020 (smart specialization) Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) Krajowy Program Reform Europa 2020 Umowa Partnerska / Kontrakt Regionalny Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Regionalna Strategia Innowacji LORIS 2030 Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Strategia innowacji i efektywności gospodarki 12 Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020

13 Efektywna RSI Wizja i misja RSI RSI LORIS 2030 WIZJA Ł ÓDZKIE - ZIEMIA OBIECANA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, INWESTORÓW, MIESZKAŃCÓW, GDZIE : KAŻDY INNOWACYJNY POMYSŁ JEST MOŻLIWY DO REALIZACJI TRADYCJA ŁĄCZY SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ KREATYWNOŚĆ JEST LOKOMOTYWĄ ROZWOJU MISJA P ROWADZENIE AKTYWNEJ POLITYKI INNOWACYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU WEWNĘTRZNEGO REGIONU DO POBUDZANIA KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW W TROSCE O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Syntetyczną miarą rozwoju innowacyjności województwa łódzkiego jest pozycja zajmowana w rekomendowanym przez Komisję Europejską rankingu Regional Innovation Scoreboard (RIS). Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 WIZJA Region spójny terytorialnie i wizerunkowo, kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy, o najlepszej dostępności komunikacyjnej, wyróżniający się wysoką jakością życia i atrakcyjnością inwestycyjną oraz największą dynamiką wzrostu. MISJA Prowadzenie zintegrowanej i terytorialnie ukierunkowanej polityki zrównoważonego rozwoju, opartej na współpracy gospodarczej, budowaniu więzi społecznych, tożsamości regionalnej oraz kreacji marki regionu. Województwo łódzkie Lider innowacyjnościDoganiający innowatorUmiarkowany innowatorSłaby innowator Skalawysokiśredniniskiwysokiśredniniskiwysokiśredniniskiwysokiśredniniski 2012 2030

14 Założenia RSI LORIS 2030 Innowacje w ramach RSI Innowacje realizowane w ramach RSI LORIS 2030 w województwie łódzkim powinny być rozumiane, jako: W ramach RSI wspierane będą następujące rodzaje innowacji: Innowacje przynoszące korzyści dla środowiska Innowacje procesowe Innowacje produktowe Innowacje marketingowe Innowacje organizacyjne INNOWACJA to wdrażanie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Produkty, procesy oraz metody organizacyjne i marketingowe nie muszą być nowością dla rynku, na którym operuje przedsiębiorstwo, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego przedsiębiorstwa. Produkty, procesy i metody nie muszą być opracowane przez samo przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym charakterze (np. instytut naukowo- badawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą, itp.).

15 Podejście do przygotowania RSI LORIS 2030 Poziomy wsparcia INNOWACJE Rozwój potencjału innowacyjnego regionu Internacjonalizacja BARDZO ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE Kluczowe branże dla kraju Specjalizacja regionalna Badania i rozwój, technologie, innowacje Powszechne zastosowanie LOKOMOTYWY WZROSTU Kluczowe branże Strategia krajowa Programy krajowe Europa 2020 Program ramowy Regionalna Strategia Innowacji RPO Klastry, sieci współpracy Budowa świadomości Specjalizacja krajowa Współpraca na poziomie europejskim ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

16 Efektywna RSI Narzędzia wykorzystane w procesie kreowania innowacji

17 Efektywna RSI Priorytety i cele strategiczne Priorytet 1. Specjalizacja regionalna KLUCZOWE BRANŻE - Lokomotywy wzrostu ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Priorytet 2. Rozwój potencjału innowacyjnego regionu Priorytet III. Zarządzanie innowacjami w regionie REGIONALNA STRATEGI INNOWACJI RSI LORIS 2030 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA REGION WYKORZYSTUJĄCY POTENCJAŁ ENDOGENICZNY DO ROZWOJU INTELIGENTNEJ GOSPODARKI, OPARTY NA KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW 1.1. ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII NA RZECZ INTELIGENTNEJ GOSPODARKI REGIONU 1. ZAAWANSOWANA GOSPODARKA WIEDZY I INNOWACJI 2. NOWOCZESNY KAPITAŁ LUDZKI I RYNEK PRACY 3. ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA ROZWOJU GOSPODARKI 1.2. ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ 2.1. KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KADR DLA GOSPODARKI INNOWACYJNEJ 3.2. ROZWÓJ KREATYWNEGO I INNOWACYJNEGO ŚRODOWISKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3.1. KSZTAŁTOWANIE POWIĄZAŃ SIECIOWYCH

18 Cele strategiczne i operacyjne (Plan Akcji) RSI LORIS 2030

19 Zakres RSI LORIS 2030 Cele strategiczne i operacyjne OBSZARŚWIADOMOŚĆWIEDZAKOMUNIKACJAWSPÓŁPRACAFINANSOWANIE CELE STRATEGICZNE Cele operacyjne Priorytet 1. Specjalizacja regionalna Cel: Zbudowanie przewag konkurencyjnych – lokomotywy rozwoju gospodarczego, które będą wyróżnikiem regionu 1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej 1.2. Budowa potencjału intelektualnego w zakresie specjalizacji regionalnej 1.3. Poprawa komunikacji w obszarze specjalizacji regionalnej 1.4. Wsparcie projektów współpracy w ramach klastrów i obszarów specjalizacji 1.5. Finansowanie projektów mających na celu specjalizację regionu Priorytet 2. Rozwój potencjału innowacyjnego regionu Cel: Wykorzystanie wewnętrznych potencjałów regionu dla poprawy innowacyjności gospodarki 2. 1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacyjności 2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 2.3. Platformy wymiany doświadczeń i komunikacji 2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych 2.5. Finansowanie rozwoju potencjału innowacyjnego regionu Priorytet 3. Zarządzanie innowacjami w regionie Cel: Poprawa zarządzania innowacjami w regionie 3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji 3.2. Budowa systemu zarządzania innowacjami 3.3. Stworzenie systemu komunikacji 3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy i przedsiębiorczości 3.5. Budowa systemu finansowania innowacji

20 Kluczowe obszary technologiczne Specjalizacje regionalne Proces wyboru kluczowych obszarów technologicznych ETAP I. Identyfikacja technologii występujących w regionie ETAP II. Wybór czterech obszarów technologicznych o największym potencjale w regionie (stanowiących również wsparcie technologiczne dla specjalizacji regionalnych ) Proces wyboru branż należących do specjalizacji regionalnych ETAP I. Identyfikacja branż występujących w województwie łódzkim ETAP II. Ocena potencjału kluczowych branż w województwie łódzkim. ETAP III. Wskazanie specjalizacji regionalnych Zalecenie Komisji Europejskiej dotyczące wyboru inteligentnych specjalizacji regionalnych 1.Zaawansowane materiały budowalne 2.Energetyka (w tym OZE) 3.Medycyna, farmacja, kosmetyki 4.Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno - spożywcze 5.Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody 1.Biotechnologie 2.Nanotechnologie i materiały funkcjonalne 3.Mechatronika 4.Technologie i informatyczne. Specjalizacje regionalne i kluczowe obszary technologiczne

21 Specjalizacja regionalna województwa łódzkiego 21 Kluczowe obszary technologiczne Biotechnologie Nanotechnologie i materiały funkcjonalne Mechatronika Technologie informatyczne Podsumowanie Branże w ramach specjalizacji regionu Zaawansowane materiały budowlane 4 Energetyka, w tym produkcja energii z odnawialnych źródeł energii 4 Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze 4 Medycyna, farmacja, kosmetyki 4 Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo) 4 Podsumowanie5555

22 System monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030

23 Monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji System wskaźników Wskaźniki EUROPEJSKIE i BENCHMARKI Polityka europejska w zakresie innowacji WSKAŹNIKI PRODUKTÓW WSKAŹNIKI REZULTATÓW ODDZIAŁYWANIE i jego wskaźniki REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI 2030 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Nazwa wskaźnika Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w dziale 14 (wg. PKD) Produkcja odzieży (rok poprzedni = 100) WSKAŹNIKI RSI 2030 Liczba zrealizowanych projektów wymiany doświadczeń w obszarze branż kluczowych Liczba zrealizowanych projektów badawczych w ramach utrwalonych partnerstw w obszarze branż kluczowych Jednostka miary Wartość bazowa (2010 r.) Źródło danych %105,2% GUS, BDR Szt.0 Instytucja wdrażająca RSI Szt.0 Instytucja wdrażająca RSI POZIOM PRIORYTETU Wskaźniki strategiczne POZIOM DZIAŁAŃ Wskaźniki operacyjne ODDZIAŁYWANIE i jego wskaźniki Nazwa wskaźnika Zgłoszone patenty Jednostka miaryŹródło danych Szt. GUS, BDR POZIOM PROGRAMU Wskaźniki kontekstowe Województwo łódzkie w rekomendowanym przez KE rankingu REGIONAL INNOVATION SCOREBOARD zostało sklasyfikowane jako Słaby innowator - poziom średni. Głównym celem na 2030 r. jest zajęcie miejsca o dwa szczeble wyżej, czyli pozycji: Umiarkowany innowator – poziom średni. Wartość bazowa (2010 r.) 339

24 System wdrażania RSI LORIS 2030

25 Jednostki samorządów terytorialnych Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030 System wdrażania łódzkiej polityki innowacji System instytucji otoczenia biznesu Rada ds. Innowacji Uczelnie wyższe / CTT Platforma współpracy branży kluczowej 3 Innowacje podstawoweInnowacje – lokomotywy wzrostu Przedsiębiorstwa działające w branżach podstawowych Branże kluczowe Platforma współpracy branży kluczowej 2 Platforma współpracy branży kluczowej 1 Branże podstawowe Przedsiębiorstwa działające w branżach kluczowych Samorząd województwa Urząd Marszałkowski Parki Naukowo- Technolog. Instytucje B+R Inne

26 Harmonogram wdrażania RSI LORIS 2030 26 Zadania201320142015 2016- 2018 2019- 2021 2022- 2024 2025- 2027 2028- 2030 Zadania wstępne Opracowanie i przyjęcie RSI Powołanie Rady ds. Innowacji Monitoring stanu wyjściowego i określenie wskaźników bazowych Utworzenie Systemu instytucji otoczenia biznesu Utworzenie Platform współpracy branż kluczowych i powołanie koordynatorów Zadania ciągłe Prowadzenie działań w zakresie promocji RSI Monitoring i ewaluacja wskaźników realizacji RSI Przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji RSI Ramowy Plan Działań I Opracowanie Ramowego Planu Działań (2013-2015) Zaplanowanie i realizacja projektów Przygotowanie sprawozdania z realizacji RSI Aktualizacja RSI (fakultatywna) II-VI Ramowe Plany Działań II – VI

27 Projekty pilotażowe

28 Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030 Projekty pilotażowe Nazwa projektuOpis projektu Wsparcie budowy systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji RSI LORIS 2030 Przystosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb nowej Strategii wymaga, aby w Urzędzie Marszałkowskim została przypisana odpowiedzialność wybranej komórce organizacyjnej za wdrożenie RSI oraz zapewnienie współpracy i przepływu informacji w ramach Regionalnego Systemu Innowacji. Komórka ta powinna odpowiadać za przygotowanie efektywnych mechanizmów zarządzania, wdrażania oraz monitorowania RSI LORIS. Beneficjenci projektu: Urząd Marszałkowski w Łodzi. Wsparcie budowy oraz działania sieci 22 instytucji otoczenia biznesu dostępnych na poziomie powiatu Celem projektu będzie powołanie sieci 22 instytucji otoczenia biznesu, w oparciu o instytucje funkcjonujące obecnie w powiatach, z przeznaczeniem do obsługi MSP. Instytucje te zostaną zidentyfikowane w ramach dostępnych na poziomie każdego powiatu podmiotów. Beneficjenci projektu: Koordynator sieci oraz 22 instytucje otoczenia biznesu działające obecnie (powołane w przypadku braku możliwości wybrania z obecnie istniejących) na poziomie każdego powiatu. Powołanie i wsparcie działania sieci koordynatorów dla specjalizacji regionalnych Aby zapewnić właściwy rozwój specjalizacji regionalnej w województwie łódzkim konieczne jest zapewnienie właściwego przepływu informacji oraz wsparcia doradczego dla podmiotów funkcjonujących w obszarach specjalizacji. Dlatego też celem projektu będzie powołanie sieci koordynatorów dla specjalizacji regionalnych, podmiotów zajmujących się koordynacją działań w ramach specjalizacji regionalnych w poszczególnych branżach. Beneficjenci projektu: Podmioty powołane przez samorząd województwa na koordynatorów dla specjalizacji regionalnych w obszarach branż kluczowych dla rozwoju województwa. Wsparcie działania sieci Centrów Transferu Technologii Celem projektu będzie powołanie sieci Centrów Transferu Technologii, w oparciu o konsorcjum podmiotów obecnie działających w województwie łódzkim, które będą prowadziły specjalistyczną obsługę przedsiębiorców w odniesieniu do zagadnień związanych z transferem technologii. Podmioty te byłyby odpowiedzialne za komunikację oraz przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi w regionie oraz doradztwo w zakresie transferu technologii, jak również doradztwo w zakresie pozostałych form współpracy pomiędzy biznesem i nauką. Beneficjenci projektu: Konsorcjum / sieć Centrów Transferu Technologii obecnie działających na obszarze województwa łódzkiego.

29 Główne uwagi zgłoszone w ramach pierwszej tury konsultacji społecznych

30 Główne uwagi i konkluzje z pierwszego etapu konsultacji społecznych 30 Dodania wybranych grup podmiotów, jako beneficjentów do poszczególnych priorytetów Dodania branży IT i logistyki, jako kluczowych branż Dodania dodatkowych instrumentów wsparcia tj. np.: wsparcia samorządów w przygotowaniu terenów pod inwestycje Poszerzenia zapisów RSI LORIS 2030 o skrótowy opis branż wskazanych jako specjalizacje regionu czy opis procesu prowadzenia konsultacji społecznych 1. Propozycje 2. Uwagi 3. Pozytywne opinie Dotyczące konieczności ujednolicenia zapisów RSI LORIS 2030 z zapisami aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego Zaktualizowania danych na możliwe najnowsze dostępne Zmiany użytych sfomułowaniach, doprecyzowania wybranych zapisów Dotyczące kompleksowości przygotowanego dokumentu Dotyczące dokonanego wyboru branż kluczowych – szczególne ze strony branży włókienniczej Dotyczące uwzględnienia wsparcia potrzeb poszczególnych interesariuszy, w tym szczególnie MSP

31 Statystyka zgłoszonych uwag Autor UWAGI Wyjaśnienia ZasadneNiezasadneCzęściowo zasadneRAZEM: BPP WŁ 4010151 DPR 613714112 COP 127-19 Departament Kultury i Edukacji 113115 Departament RPO 1510227 Departament PO KL 171-18 Departament PROW 34- 7 Departament Infrastruktury 23-5 Departament Geodezji -1-1 31

32 Statystyka zgłoszonych uwag Autor UWAGI Wyjaśnienia ZasadneNiezasadneCzęściowo zasadneRAZEM: Skierniewice 36-95 Piotrków Trybunalski -2-26 Pabianice 43-75 Sieradz 2--24 Łódź 58-133 Mailowo 5035691 7 RAZEM: 2151402437930 32 Ze 140 nieprzyjętych uwag przez Wykonawcę, Komitet Sterujący rekomenduje Zarządowo Województwa modyfikację i przyjecie 28 uwag.

33 Przykładowe uwagi zgłoszone w trakcie spotkań konsultacyjnych 33 Lp. Instytucja / OsobaUwagi / WnioskiPropozycja Kluczowe zagadnienie do decyzji Zarządu Województwa - rekomendacja 1 Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Uwaga ogólna, Podmioty działające w obszarach specjalizacji regionu będą miały możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia doradczego oraz finansowego dostępnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. oraz inne części dokumentu, które wskazują tę tematykę. Sugeruje się złagodzić zapis, gdyż nie zostały jeszcze sformułowane zasady wsparcia inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WŁ po 2014 r. Na poziomie unijnym i krajowym także trwają dyskusje nad kształtem przyszłego okresu programowania. Uwaga niezasadna Zaproponowany zapis odzwierciedla oczekiwania Komisji Europejskiej w zakresie konieczności wspierania specjalizacji regionu i jednocześnie odnosi się do instrumentów zaplanowanych do realizacji w RSI na rzecz specjalizacji regionu. 2 Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Sugeruje się usunąć rozdział 6.2 Propozycja projektów pilotażowych Wpisywanie projektów pilotażowych do treści RSI, biorąc pod uwagę kierunkowy charakter dokumentu, jest nieuzasadnione. Uwaga niezasadna Projekty pilotażowe mają na celu budowę systemu zarządzania i wdrażania RSI i są kluczowe dla realizacji RSI. 3 Klaster ICT oraz firmy zrzeszone w klastrze Wydział Informatyki Politechniki Łódzkiej Zmiana specjalizacji regionu na: - ICT – informatyka i telekomunikacja - Zaawansowane materiały (w tym: budowlane, włókiennicze) - Medycyna, farmacja, kosmetyki - Energetyka, w tym odnawialne źródła energii - Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze Dodanie branży ICT do specjalizacji regionu Uwaga niezasadna Z analizy potencjału poszczególnych branż wynika, iż inne branże posiadają wyższy, niż branża ICT potencjał rozwoju w zakresie specjalizacji regionalnych. Natomiast technologie informatyczne mają charakter horyzontalny i powinny wzmacniać rozwój branż kluczowych. W projekcie RSI technologie informatyczne zaliczone zostały do kluczowych obszarów technologicznych województwa łódzkiego. 4 Katarzyna Szokalska Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1.6.1. Identyfikacja kluczowych branż w regionie Wnioskujemy o dopisanie w branżach - LOGISTYKĘ Uwaga niezasadna Logistyka stanowi istotną branżę w regionie łódzkim, jednak nie została wskazana jako specjalizacja regionu, ze względu na fakt,iż zidentyfikowano branże posiadające większy potencjał w kontekście rozwoju innowacyjności i wykorzystania technologii kluczowych dla rozwoju regionu.

34 Przykładowe zmiany w stosunku do dokumentu pierwotnego 34 Lp. Instytucja / OsobaUwagi / Wnioski 1 Komitet Sterujący Niewpisywanie IT jako branży strategicznej - ujęcie technologii IT/ICT jako technologii kluczowej oraz wskazaniu potencjału IT jako branży, która dzięki dużej dynamice ma szansę stać się w przyszłości specjalizacją regionu 2 Komitet Sterujący Opracowanie streszczenia dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji (maksymalnie 20 stron) w języku polskim i angielskim. 3 Komitet Sterujący Umieszczenie projektów pilotażowych w załączniku do dokumentu pod nazwą: Proponowane kluczowe działania (przedsięwzięcia) na rzecz realizacji RSI 2030. 4 Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Nazewnictwo źródeł finansowania poszczególnych zapisów RSI zostały - bezpośrednie uzgodnienia między Departamentem Polityki Regionalnej a Wykonawcą firmą Deloitte - konsensus został osiągnięty w dniu 28 lutego.

35 Łódzka Platforma Transferu Wiedzy

36 www.lptw.lodzkie.pl

37 Dziękuję za uwagę. Departament ds. Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego


Pobierz ppt "Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google