Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030"— Zapis prezentacji:

1 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030
Projekt Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Konsultacje społeczne: Podregion Centralny Podregion Zachodni Podregion Wschodni Podregion Północny Brzeziny Sieradz Bełchatów Łowicz 11 marca 12 marca 13 marca 15 marca Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Zakres prezentacji 1. Kontekst i cele realizacji projektu 3
2. Diagnoza sytuacji w województwie łódzkim 12 3. Analiza SWOT 14 4. Misja i wizja RSI LORIS 2030 23 5. Cele strategiczne i operacyjne RSI LORIS 2030 (Plan Akcji) 30 6. System monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030 37 7. Źródła i model finansowania projektów w ramach RSI LORIS 2030 39 8. System wdrażania RSI LORIS 2030 43 9. Projekty pilotażowe 46 10. Główne uwagi zgłoszone w ramach pierwszej tury konsultacji społecznych 48 11. Łódzka Platforma Transferu Wiedzy 54

3 Kontekst i cel realizacji projektu

4 Kontekst i cel realizacji projektu
Realizacja projektu systemowego „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji) realizowanego przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi CEL GŁÓWNY PROJEKTU Poprawienie jakości proinnowacyjnej polityki w województwie łódzkim poprzez opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU Opracowanie RSI Opracowanie modelu stałych struktur zarządzania i wdrażania RSI w regionie łódzkim Promocja polityki innowacyjnej w regionie łódzkim Opracowanie metody monitoringu i ewaluacji RSI WYZWANIA DLA PROJEKTU Uwzględnienie kontekstu międzynarodowego i transregionalnego w procesie opracowania RSI Korelacja strategii z przemysłowym i ekonomicznym tłem regionu Szczegółowa analiza zasobów i zalet regionu Uwzględnienie kontekstu regionalnego w planowanych działaniach

5 Podejście do realizacji prac Koncepcja realizacji projektu
Opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Zarządzanie projektem Wykonawca – Deloitte S.A. i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ETAP I Promocja Projektu Listy zapraszające do współpracy Konferencja otwierająca projekt Uruchomienie portalu internetowego / Newsletter Inne inicjatywy promujące oraz zasada partnerstwa Analiza danych zastanych ETAP II Diagnoza sytuacji oraz założenia strategiczne Zadanie I Zadanie II Zespół ds. mapowania technologii Zespół ds. monitoringu i ewaluacji 1. Zespół Zadaniowy ds. scenariuszy rozwojowych 2. Zespół Zadaniowy ds. transferu technologii 3. Zespół Zadaniowy ds. finansowania 4. Zespół Zadaniowy ds. analizy SWOT 5. Zespół Zadaniowy ds. celów strategicznych Współpraca z ekspertami zewnętrznymi i kluczowymi interesariuszami Panele ekspertów opiniujące wstępne wyniki analiz poszczególnych Zespołów Zadaniowych ETAP III Projekt strategii Powołanie Zespołu Wykonawczego Promocja projektu i zasada partnerstwa Opracowanie projektu RSI 2030 Opracowanie Planu Akcji Etap IV Plan wdrażania System wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji RSI Konsultacje społeczne Opracowanie finalnej wersji RSI Etap V Publikacja RSI Opracowanie graficzne, publikacja oraz dystrybucja RSI 2030

6 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego
Powiązania logiczne między 7 raportami Scenariusze rozwojowe Mapowanie technologii Monitoring i ewaluacja Wnioski i rekomendacje Polityka UE Smart specialisation Trendy światowe Polityka krajowa Polityka województw ościennych Potencjał regionalny i lokalny województwa łódzkiego Analiza SWOT Cele strategiczne Transfer technologii Finansowanie Regionalna Strategia Innowacji „LORIS 2030” System wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji RSI Plan akcji RSI 6

7 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego
Zawartość dokumentów Regionalna Strategia Innowacji Diagnoza sytuacji w regionie (także na tle całego kraju) w zakresie innowacji Analiza SWOT Scenariusze rozwoju w zakresie innowacji Wizja, misja oraz cele strategiczne i operacyjne Polityka innowacyjna (Plan Akcji) Regionalny System Innowacji System wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji RSI Ramy finansowe System wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji RSI Plan akcji RSI Opis systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji „LORIS” 2030” Opis systemu wskaźników wraz ze wskazaniem sposobów pozyskiwania, prezentowania i aktualizacji danych Wskazanie systemowych narzędzi, służących efektywnemu zarządzaniu i monitorowaniu procesu wdrażania RSI do 2030 r. Wskazanie mechanizmów: bieżącego monitorowania i modelowania przyszłych trendów, a także diagnoz innowacyjności Plan realizacji prac monitoringowych Baza adresowa głównych instytucji uczestniczących w procesie monitoringu i ewaluacji Projekt ankiety pogłębionej z osobami odpowiedzialnymi za wytwarzanie i wdrażanie innowacji Szczegółowy opis działań do realizacji w zakresie RSI wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych Wskazanie zadań strategicznych Wskazanie projektów pilotażowych Identyfikacja potencjalnych projektów do realizacji w ramach RSI Wskazanie potencjalnych źródeł finansowania Wskazanie zasobów i prac niezbędnych do wdrożenia i zarządzania RSI Harmonogram realizacji działań oraz zadań wskazanych w planu akcji 7

8 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego
Zaangażowanie interesariuszy w prace nad RSI Samorząd Województwa Łódzkiego Informowanie o zamierzeniach / planach / propozycjach w ramach RSI Prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania zgłoszonych problemów Wymiana opinii i wspólne znajdowania rozwiązań Przedsiębiorcy Instytucje otoczenia biznesu Uczelnie wyższe AKTUALIZACJA STRATEGII Samorządy Instytucje naukowo-badawcze Potrzeby, oczekiwania, opinie, doświadczenia Organizacje pozarządowe Studenci, Społeczeństwo Raporty szczegółowe przygotowane w ramach diagnozy sytuacji Narzędzia konsultacji z interesariuszami: spotkania, wywiady, ankiety, zgłaszanie uwag na piśmie, udział w panelach ekspertów, zgłaszanie propozycji projektów Propozycja wstępna Regionalnej Strategii Innowacji „LORIS 2030” Narzędzia konsultacji z interesariuszami: konferencje konsultacyjne w subregionach, zgłaszanie uwag na piśmie Regionalna Strategia Innowacji „LORIS 2030”

9 Zaangażowanie interesariuszy w prace nad RSI (1/2)
Zaangażowanie interesariuszy w proces przygotowania RSI przebiegało zgodnie z zasadą „Złotego trójkąta rozwoju” i łącznie objęło około 1350 osób 1. Organizacja konferencji otwierającej projekt, w ramach której wzięło udział 129 uczestników 2. Uruchomienie zakładki dot. RSI na stronie umożliwiającej interesariuszom na bieżące śledzenie informacji na temat RSI i angażowanie się w proces prac projektowych 3. Przeprowadzenie 250 wywiadów z przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie regionu łódzkiego 4. Przeprowadzenie 200 ankiet audytoryjnych wśród studentów uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego 5. Przeprowadzenie 30 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami kluczowych Instytucji w regionie 6. Uzyskanie 30 ankiet od instytucji naukowych i instytucji otoczenia biznesu działających na terenie województwa

10 Zaangażowanie interesariuszy w prace nad RSI (2/2)
Zaangażowanie interesariuszy w proces przygotowania RSI przebiegało zgodnie z zasadą „Złotego trójkąta rozwoju” i łącznie objęło około 1350 osób 7. Przeprowadzenie pięciu paneli ekspertów, w których uczestniczyło łącznie 112 osób 8. Organizacja trzech spotkań Komitetu Sterującego, w których udział wzięło około 80 osób 9. Konsultacje z zespołem przygotowującym Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 10. Konsultacje z Departamentami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i jednostkami Samorządu Województwa Łódzkiego 11. Przeprowadzenie pięciu spotkań konsultacyjnych w Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach, Sieradzu i Łodzi, w których udział wzięło 519 uczestników

11 Misja i wizja RSI LORIS 2030

12 Układ dokumentów strategicznych Dokumenty z różnych poziomów strategicznych
UKŁAD DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z RSI POZIOM WSPÓLNOTOWY POZIOM KRAJOWY POZIOM REGIONALNY Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Strategia innowacji i efektywności gospodarki Regionalna Strategia Innowacji LORIS 2030 Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 Strategia Europa 2020 („smart specialization”) Krajowy Program Reform Europa 2020 Regionalny Program Operacyjny Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) Umowa Partnerska / Kontrakt Regionalny 12

13 Efektywna RSI Wizja i misja RSI
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 WIZJA Region spójny terytorialnie i wizerunkowo, kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy, o najlepszej dostępności komunikacyjnej, wyróżniający się wysoką jakością życia i atrakcyjnością inwestycyjną oraz największą dynamiką wzrostu. MISJA Prowadzenie zintegrowanej i terytorialnie ukierunkowanej polityki zrównoważonego rozwoju, opartej na współpracy gospodarczej, budowaniu więzi społecznych, tożsamości regionalnej oraz kreacji marki regionu. RSI LORIS 2030 WIZJA Łódzkie - „ziemia obiecana” dla przedsiębiorców, inwestorów, mieszkańców, gdzie: każdy innowacyjny pomysł jest możliwy do realizacji tradycja łączy się z nowoczesnością kreatywność jest lokomotywą rozwoju MISJA Prowadzenie aktywnej polityki innowacyjnej z wykorzystaniem potencjału wewnętrznego regionu do pobudzania kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców w trosce o zrównoważony rozwój Syntetyczną miarą rozwoju innowacyjności województwa łódzkiego jest pozycja zajmowana w rekomendowanym przez Komisję Europejską rankingu Regional Innovation Scoreboard (RIS). Województwo łódzkie Lider innowacyjności Doganiający innowator Umiarkowany innowator Słaby innowator Skala wysoki średni niski 2012 2030

14 Założenia RSI LORIS 2030 Innowacje w ramach RSI
Innowacje realizowane w ramach RSI LORIS 2030 w województwie łódzkim powinny być rozumiane, jako: INNOWACJA to wdrażanie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Produkty, procesy oraz metody organizacyjne i marketingowe nie muszą być nowością dla rynku, na którym operuje przedsiębiorstwo, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego przedsiębiorstwa. Produkty, procesy i metody nie muszą być opracowane przez samo przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym charakterze (np. instytut naukowo-badawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą, itp.). W ramach RSI wspierane będą następujące rodzaje innowacji: Innowacje przynoszące korzyści dla środowiska Innowacje procesowe Innowacje produktowe Innowacje marketingowe Innowacje organizacyjne

15 Podejście do przygotowania RSI LORIS 2030 Poziomy wsparcia
Europa Program ramowy Współpraca na poziomie europejskim Internacjonalizacja Badania i rozwój, technologie, innowacje Klastry, sieci współpracy Specjalizacja krajowa Strategia krajowa Programy krajowe BARDZO ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE Kluczowe branże dla kraju LOKOMOTYWY WZROSTU Kluczowe branże Regionalna Strategia Innowacji RPO Specjalizacja regionalna INNOWACJE Rozwój potencjału innowacyjnego regionu ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Powszechne zastosowanie Budowa świadomości

16 Efektywna RSI Narzędzia wykorzystane w procesie kreowania innowacji

17 Efektywna RSI Priorytety i cele strategiczne
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA REGION WYKORZYSTUJĄCY POTENCJAŁ ENDOGENICZNY DO ROZWOJU INTELIGENTNEJ GOSPODARKI, OPARTY NA KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW 1. ZAAWANSOWANA GOSPODARKA WIEDZY I INNOWACJI 2. NOWOCZESNY KAPITAŁ LUDZKI I RYNEK PRACY 3. ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA ROZWOJU GOSPODARKI 1.1. ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII NA RZECZ INTELIGENTNEJ GOSPODARKI REGIONU 2.1. KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KADR DLA GOSPODARKI INNOWACYJNEJ 3.1. KSZTAŁTOWANIE POWIĄZAŃ SIECIOWYCH 3.2. ROZWÓJ KREATYWNEGO I INNOWACYJNEGO ŚRODOWISKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1.2. ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ KLUCZOWE BRANŻE - Lokomotywy wzrostu ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI REGIONALNA STRATEGI INNOWACJI RSI LORIS 2030 Priorytet 1. Specjalizacja regionalna Priorytet 2. Rozwój potencjału innowacyjnego regionu Priorytet III. Zarządzanie innowacjami w regionie

18 Cele strategiczne i operacyjne (Plan Akcji) RSI LORIS 2030

19 Zakres RSI LORIS 2030 Cele strategiczne i operacyjne
OBSZAR ŚWIADOMOŚĆ WIEDZA KOMUNIKACJA WSPÓŁPRACA FINANSOWANIE CELE STRATEGICZNE Cele operacyjne Priorytet 1. Specjalizacja regionalna Cel: Zbudowanie przewag konkurencyjnych – lokomotywy rozwoju gospodarczego, które będą wyróżnikiem regionu 1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej 1.2. Budowa potencjału intelektualnego w zakresie specjalizacji regionalnej 1.3. Poprawa komunikacji w obszarze specjalizacji regionalnej 1.4. Wsparcie projektów współpracy w ramach klastrów i obszarów specjalizacji 1.5. Finansowanie projektów mających na celu specjalizację regionu Priorytet 2. Rozwój potencjału innowacyjnego regionu Cel: Wykorzystanie wewnętrznych potencjałów regionu dla poprawy innowacyjności gospodarki 2. 1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacyjności 2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 2.3. Platformy wymiany doświadczeń i komunikacji 2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych 2.5. Finansowanie rozwoju potencjału innowacyjnego regionu Priorytet 3. Zarządzanie innowacjami w regionie Cel: Poprawa zarządzania innowacjami w regionie 3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji 3.2. Budowa systemu zarządzania innowacjami 3.3. Stworzenie systemu komunikacji 3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy i przedsiębiorczości 3.5. Budowa systemu finansowania innowacji

20 Specjalizacje regionalne i kluczowe obszary technologiczne
Zalecenie Komisji Europejskiej dotyczące wyboru inteligentnych specjalizacji regionalnych Proces wyboru branż należących do specjalizacji regionalnych ETAP I. Identyfikacja branż występujących w województwie łódzkim ETAP II. Ocena potencjału kluczowych branż w województwie łódzkim. ETAP III. Wskazanie specjalizacji regionalnych Proces wyboru kluczowych obszarów technologicznych ETAP I. Identyfikacja technologii występujących w regionie ETAP II. Wybór czterech obszarów technologicznych o największym potencjale w regionie (stanowiących również wsparcie technologiczne dla specjalizacji regionalnych) Biotechnologie Nanotechnologie i materiały funkcjonalne Mechatronika Technologie i informatyczne. Kluczowe technologiczne obszary Specjalizacje regionalne Zaawansowane materiały budowalne Energetyka (w tym OZE) Medycyna, farmacja, kosmetyki Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno - spożywcze Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody

21 Specjalizacja regionalna województwa łódzkiego
Kluczowe obszary technologiczne Biotechnologie Nanotechnologie i materiały funkcjonalne Mechatronika Technologie informatyczne Podsumowanie Branże w ramach specjalizacji regionu Zaawansowane materiały budowlane 4 Energetyka, w tym produkcja energii z odnawialnych źródeł energii Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze Medycyna, farmacja, kosmetyki Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo) 5

22 System monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030

23 Monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji System wskaźników
Wskaźniki EUROPEJSKIE i BENCHMARKI Polityka europejska w zakresie innowacji Województwo łódzkie w rekomendowanym przez KE rankingu REGIONAL INNOVATION SCOREBOARD zostało sklasyfikowane jako Słaby innowator - poziom średni. Głównym celem na 2030 r. jest zajęcie miejsca o dwa szczeble wyżej, czyli pozycji: Umiarkowany innowator – poziom średni. WSKAŹNIKI RSI 2030 REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI 2030 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POZIOM PROGRAMU Wskaźniki kontekstowe Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa (2010 r.) Źródło danych ODDZIAŁYWANIE i jego wskaźniki Zgłoszone patenty Szt. 339 GUS, BDR POZIOM PRIORYTETU Wskaźniki strategiczne Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa (2010 r.) Źródło danych ODDZIAŁYWANIE i jego wskaźniki Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w dziale 14 (wg. PKD) Produkcja odzieży (rok poprzedni = 100) % 105,2% GUS, BDR WSKAŹNIKI REZULTATÓW Liczba zrealizowanych projektów wymiany doświadczeń w obszarze branż kluczowych Szt. Instytucja wdrażająca RSI POZIOM DZIAŁAŃ Wskaźniki operacyjne WSKAŹNIKI PRODUKTÓW Liczba zrealizowanych projektów badawczych w ramach utrwalonych partnerstw w obszarze branż kluczowych Szt. Instytucja wdrażająca RSI

24 System wdrażania RSI LORIS 2030

25 Innowacje – „lokomotywy wzrostu”
Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji LORIS System wdrażania łódzkiej polityki innowacji Samorząd województwa Urząd Marszałkowski Rada ds. Innowacji Innowacje podstawowe Innowacje – „lokomotywy wzrostu” Branże podstawowe System instytucji otoczenia biznesu Uczelnie wyższe / CTT Branże kluczowe Platforma współpracy branży kluczowej 3 Przedsiębiorstwa działające w branżach podstawowych Przedsiębiorstwa działające w branżach kluczowych Parki Naukowo-Technolog. Platforma współpracy branży kluczowej 2 Jednostki samorządów terytorialnych Instytucje B+R Platforma współpracy branży kluczowej 1 Inne

26 Harmonogram wdrażania RSI LORIS 2030
Zadania 2013 2014 2015 Zadania wstępne Opracowanie i przyjęcie RSI Powołanie Rady ds. Innowacji Monitoring stanu wyjściowego i określenie wskaźników bazowych Utworzenie Systemu instytucji otoczenia biznesu Utworzenie Platform współpracy branż kluczowych i powołanie koordynatorów Zadania ciągłe Prowadzenie działań w zakresie promocji RSI Monitoring i ewaluacja wskaźników realizacji RSI Przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji RSI Ramowy Plan Działań I Opracowanie Ramowego Planu Działań ( ) Zaplanowanie i realizacja projektów Przygotowanie sprawozdania z realizacji RSI Aktualizacja RSI (fakultatywna) II-VI Ramowe Plany Działań II – VI

27 Projekty pilotażowe

28 Wsparcie działania sieci Centrów Transferu Technologii
Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji LORIS Projekty pilotażowe Nazwa projektu Opis projektu Wsparcie budowy systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji RSI LORIS 2030 Przystosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb nowej Strategii wymaga, aby w Urzędzie Marszałkowskim została przypisana odpowiedzialność wybranej komórce organizacyjnej za wdrożenie RSI oraz zapewnienie współpracy i przepływu informacji w ramach Regionalnego Systemu Innowacji. Komórka ta powinna odpowiadać za przygotowanie efektywnych mechanizmów zarządzania, wdrażania oraz monitorowania RSI LORIS. Beneficjenci projektu: Urząd Marszałkowski w Łodzi. Wsparcie budowy oraz działania sieci 22 instytucji otoczenia biznesu dostępnych na poziomie powiatu Celem projektu będzie powołanie sieci 22 instytucji otoczenia biznesu, w oparciu o instytucje funkcjonujące obecnie w powiatach, z przeznaczeniem do obsługi MSP. Instytucje te zostaną zidentyfikowane w ramach dostępnych na poziomie każdego powiatu podmiotów. Beneficjenci projektu: Koordynator sieci oraz 22 instytucje otoczenia biznesu działające obecnie (powołane w przypadku braku możliwości wybrania z obecnie istniejących) na poziomie każdego powiatu. Powołanie i wsparcie działania sieci koordynatorów dla specjalizacji regionalnych Aby zapewnić właściwy rozwój specjalizacji regionalnej w województwie łódzkim konieczne jest zapewnienie właściwego przepływu informacji oraz wsparcia doradczego dla podmiotów funkcjonujących w obszarach specjalizacji. Dlatego też celem projektu będzie powołanie sieci koordynatorów dla specjalizacji regionalnych, podmiotów zajmujących się koordynacją działań w ramach specjalizacji regionalnych w poszczególnych branżach. Beneficjenci projektu: Podmioty powołane przez samorząd województwa na koordynatorów dla specjalizacji regionalnych w obszarach branż kluczowych dla rozwoju województwa. Wsparcie działania sieci Centrów Transferu Technologii Celem projektu będzie powołanie sieci Centrów Transferu Technologii, w oparciu o konsorcjum podmiotów obecnie działających w województwie łódzkim, które będą prowadziły specjalistyczną obsługę przedsiębiorców w odniesieniu do zagadnień związanych z transferem technologii. Podmioty te byłyby odpowiedzialne za komunikację oraz przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi w regionie oraz doradztwo w zakresie transferu technologii, jak również doradztwo w zakresie pozostałych form współpracy pomiędzy biznesem i nauką. Beneficjenci projektu: Konsorcjum / sieć Centrów Transferu Technologii obecnie działających na obszarze województwa łódzkiego.

29 Główne uwagi zgłoszone w ramach pierwszej tury konsultacji społecznych

30 Główne uwagi i konkluzje z pierwszego etapu konsultacji społecznych
Dodania wybranych grup podmiotów, jako beneficjentów do poszczególnych priorytetów Dodania branży IT i logistyki, jako kluczowych branż Dodania dodatkowych instrumentów wsparcia tj. np.: wsparcia samorządów w przygotowaniu terenów pod inwestycje Poszerzenia zapisów RSI LORIS 2030 o skrótowy opis branż wskazanych jako specjalizacje regionu czy opis procesu prowadzenia konsultacji społecznych 1. Propozycje 2. Uwagi Dotyczące konieczności ujednolicenia zapisów RSI LORIS 2030 z zapisami aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego Zaktualizowania danych na możliwe najnowsze dostępne Zmiany użytych sfomułowaniach, doprecyzowania wybranych zapisów 3. Pozytywne opinie Dotyczące kompleksowości przygotowanego dokumentu Dotyczące dokonanego wyboru branż kluczowych – szczególne ze strony branży włókienniczej Dotyczące uwzględnienia wsparcia potrzeb poszczególnych interesariuszy, w tym szczególnie MSP

31 Statystyka zgłoszonych uwag
Autor UWAGI Wyjaśnienia Zasadne Niezasadne Częściowo zasadne RAZEM: BPP WŁ 40 10 1 51 DPR 61 37 14 112 COP 12 7 - 19 Departament Kultury i Edukacji 13 15 Departament RPO 2 27 Departament PO KL 17 18 Departament PROW 3 4 Departament Infrastruktury 5 Departament Geodezji

32 Statystyka zgłoszonych uwag
Autor UWAGI Wyjaśnienia Zasadne Niezasadne Częściowo zasadne RAZEM: Skierniewice 3 6 - 9 5 Piotrków Trybunalski 2 Pabianice 4 7 Sieradz Łódź 8 13 Mailowo 50 35 91  7 215 140 24 379 30 Ze 140 nieprzyjętych uwag przez Wykonawcę, Komitet Sterujący rekomenduje Zarządowo Województwa modyfikację i przyjecie 28 uwag.

33 Przykładowe uwagi zgłoszone w trakcie spotkań konsultacyjnych
Lp. Instytucja / Osoba Uwagi / Wnioski Propozycja Kluczowe zagadnienie do decyzji Zarządu Województwa - rekomendacja 1 Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Uwaga ogólna, „Podmioty działające w obszarach specjalizacji regionu będą miały możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia doradczego oraz finansowego dostępnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ” oraz inne części dokumentu, które wskazują tę tematykę. Sugeruje się złagodzić zapis, gdyż nie zostały jeszcze sformułowane zasady wsparcia inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WŁ po 2014 r. Na poziomie unijnym i krajowym także trwają dyskusje nad kształtem przyszłego okresu programowania. Uwaga niezasadna Zaproponowany zapis odzwierciedla oczekiwania Komisji Europejskiej w zakresie konieczności wspierania specjalizacji regionu i jednocześnie odnosi się do instrumentów zaplanowanych do realizacji w RSI na rzecz specjalizacji regionu. 2 Sugeruje się usunąć rozdział 6.2 Propozycja projektów pilotażowych Wpisywanie projektów pilotażowych do treści RSI, biorąc pod uwagę kierunkowy charakter dokumentu, jest nieuzasadnione. Projekty pilotażowe mają na celu budowę systemu zarządzania i wdrażania RSI i są kluczowe dla realizacji RSI. 3 Klaster ICT oraz firmy zrzeszone w klastrze Wydział Informatyki Politechniki Łódzkiej Zmiana specjalizacji regionu na: - ICT – informatyka i telekomunikacja - Zaawansowane materiały (w tym: budowlane, włókiennicze) - Medycyna, farmacja, kosmetyki - Energetyka, w tym odnawialne źródła energii - Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze Dodanie branży ICT do specjalizacji regionu Z analizy potencjału poszczególnych branż wynika, iż inne branże posiadają wyższy, niż branża ICT potencjał rozwoju w zakresie specjalizacji regionalnych. Natomiast technologie informatyczne mają charakter horyzontalny i powinny wzmacniać rozwój branż kluczowych. W projekcie RSI technologie informatyczne zaliczone zostały do kluczowych obszarów technologicznych województwa łódzkiego. 4 Katarzyna Szokalska Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Identyfikacja kluczowych branż w regionie Wnioskujemy o dopisanie w branżach - LOGISTYKĘ Logistyka stanowi istotną branżę w regionie łódzkim, jednak nie została wskazana jako specjalizacja regionu, ze względu na fakt ,iż zidentyfikowano branże posiadające większy potencjał w kontekście rozwoju innowacyjności i wykorzystania technologii kluczowych dla rozwoju regionu.

34 Przykładowe zmiany w stosunku do dokumentu pierwotnego
Lp. Instytucja / Osoba Uwagi / Wnioski 1 Komitet Sterujący Niewpisywanie IT jako branży strategicznej - ujęcie technologii IT/ICT jako technologii kluczowej oraz wskazaniu potencjału IT jako branży, która dzięki dużej dynamice ma szansę stać się w przyszłości specjalizacją regionu 2 Opracowanie streszczenia dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji (maksymalnie 20 stron) w języku polskim i angielskim. 3 Umieszczenie projektów pilotażowych w załączniku do dokumentu pod nazwą: Proponowane kluczowe działania (przedsięwzięcia) na rzecz realizacji RSI 2030. 4 Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Nazewnictwo źródeł finansowania poszczególnych zapisów RSI zostały - bezpośrednie uzgodnienia między Departamentem Polityki Regionalnej a Wykonawcą firmą Deloitte - konsensus został osiągnięty w dniu 28 lutego.

35 Łódzka Platforma Transferu Wiedzy

36

37 Dziękuję za uwagę. Departament ds. Przedsiębiorczości
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 37


Pobierz ppt "Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030"

Podobne prezentacje


Reklamy Google