Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Polityki Regionalnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Polityki Regionalnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Departament Polityki Regionalnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury kultury

2 Departament Polityki Regionalnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jest jednym z 16 programów regionalnych dla realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

3 Departament Polityki Regionalnej Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 jest: tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru

4 Departament Polityki Regionalnej W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 realizowanych będzie 8 osi priorytetowych w tym 28 działań.

5 Departament Polityki Regionalnej Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury

6 Departament Polityki Regionalnej Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Cel działania: Rozwój i poprawa stanu infrastruktury wykorzystywanej dla celów edukacyjnych, dla podniesienia jakości kształcenia prowadzącego do zwiększenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich.

7 Departament Polityki Regionalnej Poprzez wspieranie projektów z zakresu rozwoju infrastruktury edukacyjnej nastąpi: poprawa jakości kształcenia na wszystkich poziomach oraz lepsza oferta kształcenia

8 Departament Polityki Regionalnej Wspierane będą następujące inwestycje: - w zakresie szkolnictwa wyższego - projekty skierowane na podwyższenie standardów kształcenia i wzmocnienie ośrodków w zakresie kształcenia wyższego zawodowego - w infrastrukturę dydaktyczną oraz związaną z dydaktyką, biblioteki, obiekty sportowe, domy studenckie i inne ważne dla osiągania wysokich standardów kształcenia - rozbudowa i unowocześnienie obiektów oraz poprawa wyposażenia placówek oświatowych i wychowawczych pozostałych poziomów kształcenia, w tym ich uzupełnianie o pracownie przedmiotowe, specjalistyczne i warsztaty nauki zawodu, obiekty dla szkolnego sportu, rekreacji i kultury.

9 Departament Polityki Regionalnej Typ beneficjentów: 1. Jednostki samorządu terytorialnego 2. Związki i stowarzyszenia jst. 3. Szkoły wyższe i ich porozumienia. 4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły (wszystkich poziomów nauczania) i placówki (np. przedszkola). 5. Inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną. 6. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje prowadzące statutową działalność w obszarze objętym wsparciem w ramach działania. 7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące działalność statutową w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.

10 Departament Polityki Regionalnej Alokacja finansowa na działanie ogółem - 64 981 532 euro Wkład ze środków unijnych na działanie - 55 234 301 euro Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie – 9 747 231 euro Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie – 0

11 Departament Polityki Regionalnej Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%): - Dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna: Do 70% dla publicznych szkół wyższych; Do 65% dla pozostałych wnioskodawców; Dofinansowanie w całości pochodzi ze środków EFRR - Dla projektów objętych pomocą publiczną: -Zgodnie ze schematem pomocy publicznej Dofinansowanie pochodzi w 85% ze środków EFRR i 15% budżetu państwa - Dla państwowych jednostek budżetowych: Nie dotyczy

12 Departament Polityki Regionalnej Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy) -Dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna: 30% w przypadku publicznych szkół wyższych; 35 % w przypadku pozostałych wnioskodawców -Dla projektów objętych pomocą publiczną: Zgodnie ze schematem pomocy publicznej - Dla państwowych jednostek budżetowych: Nie dotyczy

13 Departament Polityki Regionalnej Minimalna / maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego – max 4 mln PLN, Nie dotyczy projektów kluczowych

14 Departament Polityki Regionalnej Projekty kluczowe dotyczące bibliotek realizowane w ramach działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO WK-P na lata 2007-2013

15 Departament Polityki Regionalnej 1. Projekt Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Celem projektu jest budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, nowoczesnej, wielofunkcyjnej biblioteki dydaktyczno-naukowej, będącej jednocześnie ośrodkiem wymiany informacji oraz ogniwem komunikacji myśli naukowej. Budynek usytuowany będzie przy ul. Ogińskiego w Bydgoszczy

16 Departament Polityki Regionalnej Powierzchnia nowej biblioteki wynosi 16 000 m². W wolnym dostępie znajdzie się ok. 45% zbiorów; pozostała część, zlokalizowana w magazynach zamkniętych, będzie dostarczana użytkownikom na zamówienie. W nowym budynku znajdują się niezbędne zespoły funkcjonalne biblioteki oraz sale dydaktyczne i komputerowe dla kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, ściśle współpracujące z niezbędną żywą bazą.

17 Departament Polityki Regionalnej Nowoczesna biblioteka będzie miała możliwość skuteczniejszego wspierania procesu naukowo-dydaktycznego uczelni i środowiska lokalnego, stanie się też ponadregionalnym centrum transferu wiedzy. Powiększając zasoby Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (w ogólnopolskiej sieci bibliotek cyfrowych) przyczyni się do popularyzacji nauki poprzez otwarty dostęp do źródeł oraz rozpowszechni informację o regionie i dorobku naukowym uczelni.

18 Departament Polityki Regionalnej Całkowita wartość projektu: 48 115 859 zł Kwota dofinansowania: 33 671 000 zł Kwota środków własnych: 14 444 859 zł Przewidywany termin realizacji: 2010 - 2012

19 Departament Polityki Regionalnej 2. Projekt Centrum Dialogu Beneficjent projektu: Diecezja Toruńska Celem projektu jest budowa i wyposażenie Centrum Dialogu. Obiekt ma służyć poprawie jakości kształcenia, rozwoju i unowocześniania infrastruktury edukacyjno – wychowawczej. Budynek Centrum Dialogu zostanie zlokalizowany przy placu Frelichowskiego 1 w Toruniu

20 Departament Polityki Regionalnej 2. Projekt Centrum Dialogu Beneficjent projektu: Diecezja Toruńska Celem projektu jest budowa i wyposażenie Centrum Dialogu. Obiekt ma służyć poprawie jakości kształcenia, rozwoju i unowocześniania infrastruktury edukacyjno – wychowawczej. Budynek Centrum Dialogu zostanie zlokalizowany przy placu Frelichowskiego 1 w Toruniu

21 Departament Polityki Regionalnej W budynku znajdzie się dwukondygnacyjna sala konferencyjna oraz biblioteka, garaż podziemny, magazyny książek i czasopism, część mieszkalna dla prelegentów, sala wielofunkcyjna i małe salki konferencyjne. Budynek będzie przyczyniał się do poprawy infrastruktury edukacyjnej regionu poprzez pomoc dla studentów.

22 Departament Polityki Regionalnej Biblioteka Centrum będzie mogła jednocześnie obsłużyć 100 osób, w bibliotece dostępność do zbiorów będzie bezpośrednia. Beneficjent wzoruje się na bibliotekach amerykańskich. Miejsce studium znajdzie się w hali bibliotecznej. Jedynie najstarsze książki będą w zbiorze udostępnianym przez pracowników biblioteki. Będzie to biblioteka naukowa.

23 Departament Polityki Regionalnej Trzon tej biblioteki stanowić będą istniejące zbiory Biblioteki Diecezjalnej liczące aktualnie 90 000 woluminów. Z jej zasobów zostanie wyodrębniona część ściśle naukowa, natomiast literatura i książki popularno-naukowe zostaną w dotychczasowej Bibliotece Diecezjalnej. Nowa biblioteka Centrum jest planowana na 180 000 woluminów. Centrum od strony dydaktycznej będzie naturalnym zapleczem dla Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, Wydziału Teologicznego.

24 Departament Polityki Regionalnej Całkowita wartość projektu: 18 519 050 zł Kwota dofinansowania: 12 963 335 zł Kwota środków własnych: 5 555 715 zł Przewidywany termin realizacji: 2009 - 2011

25 Departament Polityki Regionalnej

26

27 Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury Cel działania: Poprawa stanu infrastruktury kultury dla zwiększenia standardu i dostępności świadczonych usług oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

28 Departament Polityki Regionalnej Wspierane będą inwestycje z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, szczególnie o znaczeniu regionalnym, które obejmie: - obiekty i zespoły zabytkowe, w tym pałace i dwory, - zespoły parkowo-dworskie, - obiekty sakralne, - zespoły obronne, - zabytki techniki i inne obiekty.

29 Departament Polityki Regionalnej Finansowana będzie: budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektów kultury oraz ich wyposażenie w urządzenia do prowadzenia działalności. Wsparciem objęte zostanie promowanie kultury. Działanie zapewni również wsparcie zabezpieczenia przeciwpożarowego, przed kradzieżą i zniszczeniem obiektów i zasobów zabytkowych oraz przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych.

30 Departament Polityki Regionalnej Przykładowe rodzaje projektów: 1.Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów kultury o znaczeniu regionalnym, wraz z przystosowaniem obiektów kultury dla osób niepełnosprawnych. 2. Inwestycje z zakresu rewaloryzacji, restauracji, renowacji obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem, nie związanych z mieszkalnictwem. 3. Zakup lub renowacja wyposażenia trwałego do prowadzenia działalności kulturalnej tylko w powiązaniu z projektem z pkt 1 lub 2.

31 Departament Polityki Regionalnej 4. Konserwacja ruchomych obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym np. zbiorów muzealnych, archiwaliów, starodruków. 5. Zakup i instalacja systemów zabezpieczeń obiektów i zespołów zabytkowych przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem. 6. Tworzenie kompleksowych systemów informacji w zakresie kultury oraz na rzecz promocji w zakresie kultury. 7. Tworzenie wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek, czytelni.

32 Departament Polityki Regionalnej 8. Budowa, rozbudowa, przebudowa lub rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja powierzchni obiektu lub zespołu obiektów będących przedmiotem realizowanego zadania z przeznaczeniem na działalność komercyjną (np. prowadzenie kawiarni, restauracji, sklepów lub wynajem powierzchni w celach komercyjnych), może zostać uznana za wydatek kwalifikowany pod warunkiem, iż nie przekracza 10% całkowitej użytkowej powierzchni projektu.

33 Departament Polityki Regionalnej Typ beneficjentów: 1. Jednostki samorządu terytorialnego 2. Związki i stowarzyszenia jst. 3. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną. 4. Państwowe lub samorządowe instytucje kultury. 5. Szkoły wyższe. 6. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania. 7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące działalność statutową w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.

34 Departament Polityki Regionalnej Alokacja finansowa na działanie ogółem - 30 661 482 euro Wkład ze środków unijnych na działanie - 26 062 260 euro Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie – 4 599 222 euro Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie – 0

35 Departament Polityki Regionalnej Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%): - Dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna: Do 65% Dofinansowanie w całości pochodzi ze środków EFRR - Dla projektów objętych pomocą publiczną: -Zgodnie ze schematem pomocy publicznej Dofinansowanie pochodzi w 85% ze środków EFRR i 15% budżetu państwa - Dla państwowych jednostek budżetowych: 100% Dofinansowanie pochodzi w 65% ze środków EFRR i 35% ze środków budżetu państwa

36 Departament Polityki Regionalnej Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy) - Dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna: 35 % - Dla projektów objętych pomocą publiczną: Zgodnie ze schematem pomocy publicznej - Dla państwowych jednostek budżetowych: 0%

37 Departament Polityki Regionalnej Minimalna / maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) Utrzymanie i ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym i lokalnym - max 20 mln PLN Konserwacja zabytków ruchomych – max 4 mln PLN Rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek - max 4 mln PLN

38 Departament Polityki Regionalnej Zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych - max 4 mln PLN Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu regionalnym i lokalnym - max 20 mln PLN Dla projektów dla których beneficjentami są instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe – max 4 mln PLN

39 Departament Polityki Regionalnej Planowany termin ogłoszenia o naborze wniosków: I kw. 2010 roku Alokacja finansowa na konkurs: 3 262 260,00 euro

40 Departament Polityki Regionalnej Dziękuję za uwagę www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Departament Polityki Regionalnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google