Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowe Ramy Kwalifikacji. Harmonogram prac Do 28 lutego 2012 – każdy Instytut, w ramach prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia, opracowuje opis efektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowe Ramy Kwalifikacji. Harmonogram prac Do 28 lutego 2012 – każdy Instytut, w ramach prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia, opracowuje opis efektów."— Zapis prezentacji:

1 Krajowe Ramy Kwalifikacji

2 Harmonogram prac Do 28 lutego 2012 – każdy Instytut, w ramach prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia, opracowuje opis efektów kształcenia dla prowadzonego przez siebie kierunku studiów oraz – oddzielnie – dla każdej realizowanej w jego ramach specjalności. Opis efektów kształcenia dla kierunku musi być zgodny z opisem efektów kształcenia dla danego obszaru nauki (np. nauki humanistyczne, nauki społeczne). Do 30 marca 2012 – opisy efektów kształcenia dla danego kierunku studiów zostaną przeanalizowane i zatwierdzone przez zespół ekspercki ds. Krajowych Ram Kwalifikacji powołany na szczeblu uczelni. Zespół ten, w terminie do 30 marca 2012 roku, opracuje także ramowe plany studiów (rozkład przedmiotów w semestrach) zgodne z metodologią KRK dla wszystkich kierunków. Plany te zostaną przygotowane na podstawie opisów efektów kształcenia przygotowanych przez poszczególne Instytuty i przekazane drogą e- mailową Dyrektorom Instytutów. Do 30 maja 2012 – każdy Instytut opracowuje programy kształcenia dla wszystkich przedmiotów (podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych) przewidzianych w planie studiów (sylabusy). Programy kształcenia dla przedmiotów muszą być skonstruowane zgodnie z metodologią KRK, a zatem winny być zbudowane w oparciu o efekty kształcenia. Do 15 czerwca 2012 roku – każdy Instytut, w ramach prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia i we współpracy z Działem Toku Studiów, przygotowuje ostateczną wersję planu i programu studiów dla prowadzonego przez siebie kierunku studiów zgodnie z metodologią KRK. Do 30 czerwca 2012 roku – zatwierdzenie planów i programów studiów przez Rady Wydziałów.

3 Zespół ds. KRK Dariusz Rott Michał Kaczmarczyk Jadwiga Bakonyi Katarzyna Walotek-Ściańska Maja Chyży Piotr Celej - sekretarz

4 Elementy programu -formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne) -profil studiów (ogólnoakademicki czy praktyczny) - określają Instytuty -przewidywane efekty kształcenia zdefiniowane w kategorii wiedzy, kompetencji i umiejętności– określają Instytuty -sylwetkę absolwenta szczegółowo opisującą efekty kształcenia zdefiniowane w kategorii wiedzy, kompetencji i umiejętności absolwenta, które nabywa on po ukończeniu studiów (dla kierunku oraz – oddzielnie – dla każdej specjalności) – określają Instytuty -związek kierunku z misją uczelni - określają Instytuty

5 -związek kierunku z potrzebami otoczenia społeczno- gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy) - określają Instytuty -opis zasad i form, w których przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego (zwłaszcza przedstawiciele pracodawców) uczestniczyli w tworzeniu programu studiów i definiowaniu efektów kształcenia - określają Instytuty -lokalizację programu w obszarze kształcenia - określają Instytuty -cel studiów, zdefiniowany z uwzględnieniem prowadzonych w jednostce badań naukowych, możliwości kadrowych uczelni oraz potrzeb uczelni i jej interesariuszy zewnętrznych (partnerów społecznych - pracodawców, organizacji branżowych) - określają Instytuty

6 -oryginalne i innowacyjne cechy programu studiów stanowiące o jego atrakcyjności i konkurencyjności - określają Instytuty -liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji odpowiadającej poziomowi studiów – określa Dział Toku Studiów -moduły kształcenia – zajęcia lub grupy zajęć – wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS - określa Dział Toku Studiów -wymiar, zasady i formę odbywania praktyk, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje praktyki – określa Dział Toku Studiów -sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta - określają Instytuty, z uwzględnieniem przepisów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Wysokiej Jakości Kształcenia

7 -plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej - określa Dział Toku Studiów -łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów - określa Dział Toku Studiów -łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia - określa Dział Toku Studiów -łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych - określa Dział Toku Studiów -minimalną liczbę punktów, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów - określa Dział Toku Studiów -minimalną liczbę punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego - określa Dział Toku Studiów Macierze – określają Instytuty

8 Czym jest profil studiów? Określa charakter kształcenia na danym kierunku. Może mieć charakter praktyczny (kierunek służący zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych) lub ogólno akademicki (kierunek obejmujący zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych).

9 Czym jest cel studiów? Cel studiów jest formułowany z punktu widzenia Instytutu jako jednostki zarządzającej kierunkiem studiów. Jest to szeroki, ogólny opis intencji kształcenia. Wskazuje na to, co wykładowcy zamierzają osiągnąć w programie kształcenia. Np. Celem studiów jest: przekazywanie wiedzy w zakresie…; wyrobienie umiejętności…; przygotowanie absolwenta do…

10 Czym są efekty kształcenia? Efekty kształcenia definiujemy dla kierunku studiów i specjalności oraz dla konkretnych modułów (przedmiotów) znajdujących się w programie studiów. Efekty kształcenia to oczekiwane rezultaty procesu kształcenia definiowane w punktu widzenia studenta. Efekty kształcenia - definiowanie w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych - tworzą zbiór, który ma być podstawą nadawania kwalifikacji absolwenta. Efekty kształcenia dla kierunku muszą odpowiadać efektom kształcenia dla obszaru wiedzy oraz znajdować pokrycie w efektach kształcenia dla poszczególnych modułów (przedmiotów).

11 Macierz pokrycia Symbol efektu dla kierunku Efekt kształcenia dla kierunku Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru (symbol efektu kształcenia dla obszaru) Uwagi WIEDZA KOMPETENCJE UMIEJĘTNOŚCI DZ_U02 Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi, w szczególności normami z zakresu prawa prasowego i autorskiego, w celu rozstrzygnięcia określonego problemu prawnego z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej S1A_U05 Dz_U04 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych związanych z funkcjonowaniem środków masowego przekazu S1A_U08

12 Macierz efektów kształcenia Symbol efektu Szczegółowe efekty kształcenia dla programu studiów I stopnia na kierunku pedagogika Przedmiot Dydaktyka ogólna Resocjalizacja Podstawy negocjacji Wstęp do nauki o komunikowaniu Metody badawcze w pedagogice WIEDZA P_W_01 Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych + Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi ++ Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej ++ +

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Krajowe Ramy Kwalifikacji. Harmonogram prac Do 28 lutego 2012 – każdy Instytut, w ramach prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia, opracowuje opis efektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google