Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Zarządzania Miastem i Regionem"— Zapis prezentacji:

1

2 Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
Partner w Projekcie Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

3 Kierownik Prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski
Zadanie 1 Modernizacja procesów i technik zzl w JST Dr Katarzyna Wojtaszczyk Zadanie 3 Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych Mgr Małgorzata Żak-Skwierczyńska Zdanie 6 Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego Dr Beata Banachowicz

4 DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA
Zadanie 3 WSPARCIE DLA PROCESÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA W OBSZARACH FUNKCJONALNYCH

5 Cel zadania 3 Celem zadania jest usprawnienie istniejących procesów związanych z planowaniem w obszarach funkcjonalnych oraz usprawnienie procesów związanych z podejmowaniem decyzji w oparciu o rachunek społeczno-ekonomiczny i nowoczesne metody oceniania.

6 Obszar funkcjonalny Obszar otwarty na powiązania zewnętrzne, wydzielony ze względu na swoje cechy przestrzenne, potencjał endogeniczny, koncentrację i rozwój specjalistycznych funkcji gospodarczych oraz istniejące i kształtujące się powiązania funkcjonalne Wsparcie zorientowane jest na kierunkowe wzmocnienie tych elementów endogenicznych występujących w obszarze funkcjonalnym, które tworzą jego kapitał terytorialny oraz decydują o jego konkurencyjności i rozwoju Szczególna uwaga poświęcona będzie identyfikowaniu zasobów, których wykorzystanie i wzmocnienie zależy od międzygminnej współpracy i zintegrowanych projektów

7 ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
Formy wsparcia Zintegrowany plan / strategia rozwoju warsztaty kursy ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

8 Kursy i warsztaty adresowane są do:
Pracowników JST, dla których opracowany zostanie zintegrowany plan rozwoju obszaru funkcjonalnego Pracowników JST leżących w obszarach funkcjonalnych określonych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, innych dokumentach strategicznych szczebla rządowego lub samorządowego

9 ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
Kursy i warsztaty Zakres merytoryczny kursów i warsztatów ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

10 Kursy Program 32 godz. zajęć w 4 obszarach tematycznych
1575 uczestników Zintegrowane zarządzanie Zintegrowane planowanie Rachunek społeczno - ekonomiczny Nowoczesne metody oceniania

11 Warsztaty Program stanowi rozszerzenie zakresu merytorycznego realizowanego w ramach kursów Uczestnicy pracować będą nad opracowaniem zintegrowanych projektów rozwojowych pod kątem rozwoju terytorialnych układów funkcjonalnych Uczestnikami będzie 400 pracowników JST, dla których opracowany zostanie ZPR

12 Warsztaty Program 32 godz. zajęć w 4 obszarach tematycznych
400 uczestników Zintegrowane planowanie rozwoju analiza strategiczna identyfikacja i kwantyfikacja celów finansowe programowanie rozwoju Zintegrowane projekty rozwojowe

13 Zintegrowany plan / strategia rozwoju [ZPR]
Opracowanie 1 zintegrowanego planu dla obszaru funkcjonalnego określonego w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju lub innych dokumentach strategicznych szczebla rządowego lub samorządowego Plan opracowany będzie dla obszaru funkcjonalnego o charakterze ponadregionalnym istotnym z punktu widzenia rozwoju kraju W uzasadnionych przypadkach ZPR może być opracowany dla obszaru funkcjonalnego o znaczeniu regionalnego Opracowanie ZPR mogą ubiegać się gminy wchodzące w skład wybranego obszaru funkcjonalnego Okres realizacji: maj 2014 roku - czerwiec 2015 roku

14 Główne założenie Zintegrowanego Planu Rozwoju
Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i integracji przestrzennej celem m.in. wykształcenia trwałych przewag konkurencyjnych dla rozwoju działalności gospodarczej i usługowej.

15 Główne założenie Zintegrowanego Planu Rozwoju
Określenie wizji rozwoju, kierunków działania, celów i sposobów ich osiągania Wskazanie strategicznych kierunków współpracy głównych aktorów wybranego obszaru funkcjonalnego w wymiarze krajowym Wskazanie i zoperacjonalizowanie zintegrowanych projektów rozwojowych Wskazanie kierunków zagospodarowania dla potrzeb planów zagospodarowania przestrzennego Koordynacja prorozwojowych przedsięwzięć ukierunkowanych na wykorzystanie korzyści zintegrowanego i wielosektorowego podejścia dla wspólnych działań strategicznych w sferze społecznej, ekonomicznej oraz funkcjonalno-przestrzennej

16 Zespół opracowujący plan
Zespół roboczy 20 przedstawicieli (reprezentantów) JST wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego Zespół ekspercki doświadczony w budowaniu strategii / planów o zasięgu lokalnym, regionalnym lub ponadregionalnym

17 Duopolis Łódź – Warszawa
ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY ZAGŁĘBIE GÓRNICZO - ENERGETYCZNE BEŁCHATÓW – SZCZERCÓW - ZŁOCZEW ZAGŁĘBIE CERAMICZNO - BUDOWLANE OPOCZNO - TOMASZÓW MAZOWIECKI OBSZAR ROZWOJU INTENSYWNEGO ROLNICTWA OBSZARY TURYSTYCZNE DOLIN RZECZNYCH PILICY, WARTY I BZURY kierunki współpracy ponadregionalnej Rys. 1 Obszary Strategicznej Interwencji wynikające z polityki rozwoju województwa łódzkiego – obszary funkcjonalne w: Zarząd województwa łódzkiego, Strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020, Łódź 2013, s.104.

18 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY OBSZAR ROZWOJU INTENSYWNEGO ROLNICTWA OBSZARY TURYSTYCZNE DOLIN RZECZNYCH PILICY, WARTY I BZURY ZAGŁĘBIE GÓRNICZO - ENERGETYCZNE BEŁCHATÓW – SZCZERCÓW - ZŁOCZEW ZAGŁĘBIE CERAMICZNO - BUDOWLANE OPOCZNO - TOMASZÓW MAZOWIECKI OŚRODEK METROPOLITALNY WIODĄCE BIEGUNY WZROSTU OBSZARU METROPOLITALNEGO SUBREGIONALNE BIEGUNY WZROSTU - MIASTA POWYŻEJ 20 TYS. LUDNOŚCI POZOSTAŁE OŚRODKI MIEJSKIE KIERUNKI WEWNETRZYNYCH POWIĄZAŃ FUNKSJONALKNYCH WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POTENCJALNA LOKALIZACJA GENERALNEGO LOTNISKA DLA POLSKI STREFA POWIAZAŃ FUNKCJONALNYCH W RAMACH UKŁADU BIPOLARNEGO

19 Duopolis Łódź – Warszawa
Rys. 2 Obszary strategicznej interwencji województwa mazowieckiego w: Samorząd województwa mazowieckiego, Projekt - Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030, Warszawa 2012, s.87.

20 Duopolis Łódź – Warszawa
Najsilniejszy gospodarczo wschodni obszar UE Miejsce ważne dla ekonomicznego bezpieczeństwa Regionalny system innowacyjny - przewaga konkurencyjna polskiej gospodarki do konkurowania na arenie globalnej Połączenie rozwoju gospodarczego z dostępem do wartościowych walorów przyrodniczych i zasobów kultury materialnej (Łowicz, Nieborów, Żelazowa Wola, Puszcza Kampinoska, Wzniesienia Łódzkie, itd.)

21 Duopolis Łódź – Warszawa
Równomierne rozłożenie zasobów intelektualnych Najbardziej elastyczny i o najwyższej jakości metropolitalny rynek pracy w centralnej Polsce Miejsce wchłaniania nadwyżek ludności z rolnictwa - zwiększenia chłonności urbanizacyjnej o ponad 1 mln osób

22 Efekty 1 Opracowanie zintegrowanego planu / strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego o znaczeniu makroregionalnym / krajowym 2 Wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu zintegrowanego zarządzania rozwojem 3 Identyfikacja zintegrowanych projektów rozwojowych 4 Wielopoziomowa współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego

23 „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2


Pobierz ppt "Katedra Zarządzania Miastem i Regionem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google