Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”"— Zapis prezentacji:

1 „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”
Projekt „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.

2 Dzień 2: Sesja 1 Prezentacja uczestników i programu spotkań
„Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” Dzień 2: Sesja 1 Prezentacja uczestników i programu spotkań

3 Sposób prezentacji zespołu z biblioteki
Tutaj proszę wpisać cechy, które posiada tylko osoba B Tutaj proszę wpisać cechy, które posiada tylko osoba A Tutaj proszę wpisać cechy wspólne dla wszystkich członków zespołu Tutaj proszę wpisać cechy, które posiada osoba C Rysunek proszę zrobić na dużej kartce papieru, w prezentacji powinien wziąć udział cały zespól

4 Są to tylko przykłady, zachęcamy do generowania własnych pomysłów
Przykłady cech  Dotyczące pracy zawodowej – wykształcenie, posiadane tytuły naukowe, staż pracy, stanowisko, członkowstwo w organizacjach zawodowych, liczba dotychczasowych miejsc pracy, temat pracy magisterskiej, doktorskiej, habilitacyjnej, itp  Dotyczące zainteresowań, gustów – ulubiona pora roku, rodzaj muzyki, rodzaj kuchni, potrawa, smak lodów, rodzaj uprawianego sportu, miejsce i forma spędzania czasu wolnego, ulubiony kolor, sposób spędzania piątkowych wieczorów, ulubione święto, pora dnia, marka samochodu  Inne – ciekawa umiejętność, hobby, posiadane zwierzęta Są to tylko przykłady, zachęcamy do generowania własnych pomysłów 4

5 Zarys programu spotkań
 marca – zasady tworzenia planów strategicznych dla bibliotek wojewódzkich, zasady pracy, elementy dokumentu strategicznego, definicja wizji i misji bibliotek, składy zespołów strategicznych  28 – 30 kwietnia – analiza SWOT, definicja celów strategicznych i szczegółowych, regionalni partnerzy  7 – 9 lipca – definicja projektów na lata 2011 – 2012, harmonogramy i budżety, analiza potrzeb dotyczących wizyty studyjnej w Norwegii  20 – 22 października – ewaluacja i monitoring, wdrażanie strategii, zasady wprowadzania zmian, analiza koniecznych zmian organizacyjnych w bibliotekach potrzebnych do wdrożenia strategii, konsultacje społeczne, tworzenie zespołów realizacyjnych, PR, fundrising, narzędzia ICT w realizacji strategii Pomiędzy spotkaniami grupy będą proszone o pracę własną polegającą na przygotowaniu danych wyjściowych do pracy w kolejnym etapie. 5

6 Zarys programu spotkań
 marca  28 – 30 kwietnia  7 – 9 lipca  20 – 22 października W ramach pracy własnej: Przegląd strategii regionalnych, które mogą dotyczyć biblioteki wojewódzkiej, zebranie i przywiezienie dokumentów na następne spotkanie Raport o stanie biblioteki wojewódzkiej – dane wyjściowe do analizy W ramach pracy własnej: Zdefiniowanie listy zadań do poszczególnych celów szczegółowych W ramach pracy własnej: Zdefiniowanie listy projektów do zadań na lata 2011 – 2012 Opracowanie wstępnej wersji strategii 6

7 Ostateczny termin opracowania strategii
31 grudnia 2010 7

8 Stałe godziny rozpoczynanie i kończenia 3 – dniowych warsztatów
 I dzień : –  II dzień: 9.00 –  III dzień: 9.00 – 14.00 8

9 Dodatkowe informacje (1)
 Uczestnicy będą mogli korzystać ze wsparcia trenerów prowadzących warsztaty, pomiędzy spotkaniami będzie można przysyłać fragmenty lub całe opracowania do konsultacji  Końcowe wersje strategii będą również konsultowane  W pracy nad strategią podczas warsztatów będą brały udział trzy osoby, ważne jest, aby zespół pracujący nad strategią był szerszy. Proponujemy, aby w każdej z bibliotek powołać większe gremium, które będzie generowało i konsultowało rozwiązania oraz brało udział w przygotowywaniu potrzebnych do pracy danych wyjściowych 9

10 Dodatkowe informacje (2)
 Podczas pracy nad strategią będzie stosowana metoda warsztatowa, każdy zespół składający się z przedstawicieli trzech bibliotek będzie miał opiekuna/trenera, który będzie czuwał nad metodyką pracy, natomiast konkretne rozwiązania i zapisy będą wypracowywane przez członków grupy  Każdy z zespołów powinien wybrać osobę, która będzie odpowiedzialna za koordynację prac miedzy spotkaniami, kontakt z trenerem oraz będzie zbierała wszystkie efekty pracy warsztatowej (notowanie pomysłów, zbieranie kartek z flipchartów) 10

11 Produkt, czy proces?  W opracowaniu strategii ważny jest produkt jakim jest opracowany dokument.  Równie ważna jest praca nad dokumentem, czyli proces opracowywania strategii. Daje on możliwość wspólnego zastanowienia się nad obecną sytuacją instytucji i jak pracownicy chcieliby, aby instytucja wyglądała w przyszłości. 11

12  Jakimi zasadami chcemy się kierować podczas wspólnej pracy
Zasady pracy  Jakimi zasadami chcemy się kierować podczas wspólnej pracy 12

13 Dzień 2: Sesja 2 Wizja mojej biblioteki
„Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” Dzień 2: Sesja 2 Wizja mojej biblioteki

14 Jak będzie wyglądała nasza biblioteka
 za pięć,  za dziesięć,  za piętnaście, dwadzieścia lat? Proszę przygotować trzy opisy Może to być opis słowny lub graficzny Ważne, aby nie ograniczać kreatywności 14

15 Wizja jest obrazem instytucji w perspektywie 15 – 20 lat
Co to jest wizja? Skąd przychodzimy? Czym jesteśmy? Dokąd idziemy? Paul Gauguin Wizja jest obrazem instytucji w perspektywie 15 – 20 lat Przykłady sformułowań wizji: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przestrzenią partnerską dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy Biblioteka przystępna i wygodna dla pracy, odpoczynku i samorealizacji, a także popularyzująca kształcenie się przez całe życie (Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Wilnie) Firma Samsung realizuje jedną wizję: przewodzić zmianom cyfrowej konwergencji 15

16 Dzień 2: Sesja 3 Misja mojej biblioteki
„Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” Dzień 2: Sesja 3 Misja mojej biblioteki

17 Jakimi wartościami się kierujemy?
Proszę własnymi słowami powiedzieć:  co jest głównym celem istnienia biblioteki wojewódzkiej?  jakie są najważniejsze wartości, którymi kierujemy się w naszej bibliotece? Ważne, aby nie cytować zapisów ustawowych 17

18 Co to jest misja instytucji?
Misja to cel nadrzędny, któremu ma służyć instytucja. Misja organizacji jest kształtowana przez: wyznawane wartości, historię instytucji, preferencje kierownictwa, otoczenie, zasoby i posiadane kompetencje. Moje życie jest moją misją. Musisz obserwować jak żyję, jak jem, jak siedzę, mówię i jak się zachowuję. Suma wszystkich moich zachowań stanowi moją misję. Mahatma Gandhi 18

19 Co to jest misja instytucji?
Misja powinna:  definiować sens istnienia instytucji,  wyrażać wartości i wyzwania z którymi identyfikują się pracownicy,  proces jej realizacji powinien być widoczny w codziennej praktyce. Dobra misja motywuje pracowników i pozwala im traktować wizję organizacji jako swoją własną. 19

20 Tak wizja jak i misja biblioteki może być elementem promocji bibliotek
Przykłady misji Przykłady sformułowań misji:  Działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich).  Wspierać rozwój społeczeństwa informacyjnego, zapewniając prawo dostępu do informacji, wolność wyrazu i umożliwiając korzystanie z Biblioteki i jej zasobów informacyjnych wszystkim mieszkańcom miasta Wilna, a także wspierać działalność samorządowych bibliotek publicznych powiatu, integrując wielonarodową społeczność regionu Litwy Wschodniej (Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Wilnie)  W firmie Samsung wszystkie działania wytyczane są przez naszą misję: być najlepszą „efirmą cyfrową”. Tak wizja jak i misja biblioteki może być elementem promocji bibliotek 20

21 Dzień 3: Sesja 2 Struktura strategii Zespół przygotowujący strategię
„Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” Dzień 3: Sesja 2 Struktura strategii Zespół przygotowujący strategię

22  krótki opis i analiza aktualnego stanu biblioteki;
Struktura dokumentu  wizja i misja  krótki opis i analiza aktualnego stanu biblioteki;  analiza mocnych i słabych stron biblioteki oraz szans i zagrożeń, jakie stwarza otoczenie (analiza SWOT)  cele strategiczne i szczegółowe  zadania i strategiczne projekty rozwojowe  system wdrażania (harmonogram i budżet)  system monitoringu i ewaluacji Dobry przykład struktury strategii to Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010 – 2021 22

23 Kogo jeszcze zaprosić do pracy?
 Proszę w grupach zastanowić się kto w każdej z bibliotek mógłby dodatkowo wziąć udział w pracach nad strategią  Proszę zaproponować skład zespołu, który będzie pracował między spotkaniami (15 – 20 osób)  Proszę wyznaczyć osobę odpowiedzialną za koordynację i zbieranie efektów pracy grupy 23

24 Praca własna przed następnymi zajęciami
 powołanie szerszego zespołu do przygotowania strategii  przegląd strategii regionalnych, które mogą dotyczyć biblioteki wojewódzkiej, zebranie i przywiezienie dokumentów na następne spotkanie  raport o stanie biblioteki wojewódzkiej – dane wyjściowe do analizy, przygotowane według punktów zawartych w opisie analizy SWOT w materiale 24

25 Do zobaczenia 28 kwietnia
„Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” Do zobaczenia 28 kwietnia


Pobierz ppt "„Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google