Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wczesne wspomaganie rozwoju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wczesne wspomaganie rozwoju"— Zapis prezentacji:

1 Wczesne wspomaganie rozwoju

2 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
Urodzenie się dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego jest wyzwaniem: dla rodziny tego dziecka, dla specjalistów z różnych dziedzin, którzy będą zajmowali się dzieckiem oddziałując na niego w trackie szeroko rozumianej terapii.

3 zmniejszenie następstw już zaistniałych nieprawidłowości.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest rodzajem profilaktyki, której głównymi założeniami są: działania mające na celu nie dopuszczenie do pojawienia się nieprawidłowości rozwojowej, zmniejszenie następstw już zaistniałych nieprawidłowości.

4 W Polsce, pierwsze akty prawne ujmujące problem pomocy małemu dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny, pojawiły się w 2005 roku: Rządowy program pilotażowy „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana oraz ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” Rozporządzenie MENIS z r. określające warunki realizacji programu.

5 USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
Obecnie, organizacja wczesnego wspomagania rozwoju opiera się o następujące akty prawne: USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY (Art. 71b pkt 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 12 lutego 2009 r.)

6 Wczesne wspomaganie rozwoju to:
objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi od chwili wykrycia niepełnosprawności, objawów nieprawidłowego funkcjonowania w jakiejś dziedzinie lub zagrożenia niepełnosprawnością, do chwili rozpoczęcia nauki szkolnej.

7 Zajęcia w ramach WWR organizuje się:
w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

8 Problem dziecka rozpatrywany jest w kontekście funkcjonowania całej rodziny.
Jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością, niepełnosprawność dotyczy całej rodziny.

9 Oddziaływania terapeutyczne w ramach wwr powinny zostać tak zaplanowane:
aby nie zaburzały funkcjonowania rodziny, aby stały się częścią jej planu dnia i by prowadziły do poprawy jakości jej funkcjonowania. Rodzice, uczestnicząc w terapii dziecka, poznają jego rozwój. Wspierani przez specjalistów, zauważają mocne strony dziecka, na których bazują działania terapeutyczne, ale także lepiej radzą sobie ze zmierzeniem się z trudnościami i barierami, które muszą pokonać.

10 rozpoczynać się jak najwcześniej,
Aby pomoc skierowana do dziecka była skuteczna, musi: rozpoczynać się jak najwcześniej, być ciągła- czyli od momentu rozpoznania zagrożenia do momentu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, być skoordynowana i kompleksowa , być wielodyscyplinarna.

11 Podatność układu nerwowego małych dzieci na wszelkie czynniki uszkadzające z jednej strony, z drugiej zaś duża plastyczność tego układu- przemawia za podejmowaniem wszelkich oddziaływań rehabilitacyjno- terapeutycznych w jak najwcześniejszym okresie życia dziecka.

12 Celem pracy z małym dzieckiem z niepełnosprawnością powinno być:
wzbogacanie występujących u dziecka stereotypów działania o nowe przedmioty lub elementy, łączenie ich w łańcuchy składające na bardziej złożoną czynność, zapobieganie sztywnemu łączeniu czynności z sytuacją, wykorzystywanie trudnych zachowań jako elementu do zrozumienia ich znaczenia dla rozwoju dziecka.

13 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. UNICEF W RZESZOWIE

14 Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie prowadzi
wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

15 niewidomych i niedowidzących
 niesłyszących i niedosłyszących niewidomych i niedowidzących

16 z niepełnosprawnością intelektualną z autyzmem i zespołem Aspergera

17 z niepełnosprawnością ruchową
z afazją

18 z niepełnosprawnością sprzężoną

19 Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmujemy dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności (nawet dzieci kilkumiesięczne) do rozpoczęcia nauki w szkole. Terapią obejmujemy dzieci z Rzeszowa i okolic, po bardziej odległe miejscowości. Wizyty w placówce dopasowane są do indywidualnych i potrzeb i możliwości rodziny. Rodzice lub opiekunowie otrzymują także: -wsparcie, -konsultacje dotyczące bieżących problemów, -adresy placówek oferujących niezbędną danej rodzinie pomoc terapeutyczną i medyczną, -szczegółowy instruktaż do pracy w domu:

20 Cele oddziaływań: przeciwdziałanie negatywnym skutkom niepełnosprawności, czyli: usprawnianie zaburzonych funkcji, pomoc w stwarzaniu jak najbardziej wspierających warunków w najbliższym otoczeniu dziecka.

21 Zespół wczesnego wspomagania rozwoju tworzą specjaliści z zakresu:
różnych rodzajów niepełnosprawności (psycholodzy, neuropsycholog, oligofrenopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, terapeuci SI, rehabilitanci, terapeuci zajęciowi, inni- w miarę potrzeb.

22 Terapeuci mają kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych form pomocy, np.:
Trening EEG Biofeedback, Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa, Metoda symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania wg Jagody Cieszyńskiej, Psychostymulacyjna metoda „Dyna-Lingua”, Terapia taktylna oraz Systemowa Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych wg Masgutowej, Metoda PNF, terapia Integracji Sensorycznej, terapia behawioralna, terapia neuropsychologiczna i neurologopedyczna, alternatywne metody komunikacji, Terapia Rodzin.

23 Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są:
w budynku Szkoły przy ul. Ofiar Katania oraz Marszałkowskiej, w wyjątkowych przypadkach w domu dziecka.

24 Szkoła dysponuje bazą lokalową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i ciekawe pomoce co czyni naszą pracę atrakcyjną dla dziecka.  Sala Integracji Sensorycznej Sala Doświadczania Świata

25 Komunikacja alternatywna
Pracowania terapii biofeedback Urządzenia wspomagające pracę z komputerem dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową

26 Warunkiem zakwalifikowania dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju jest:
Podanie do Dyrekcji Szkoły, OPINIA o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną- wymagany wniosek do PPP oraz zaświadczenie lekarza specjalisty o rodzaju niepełnosprawności, Dokumentacja medyczna dziecka (dodatkowo).

27 Etapy pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju

28 Etap 1: Powołanie zespołu diagnozującego do wczesnego wspomagania rozwoju.
Etap 2: Analiza dokumentacji , konsultacje ze specjalistami – obserwacja dziecka podczas zajęć, diagnoza dostępnymi narzędziami diagnostycznymi, rozmowa z rodzicami lub opiekunami dziecka.

29 PRACA ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNEGO JAK I ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO ZAJĘCIA
Z DZIECKIEM WG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ODBYWA SIĘ NA KAŻDYM ETAPIE NA ZASADACH PRACY ZESPOŁOWEJ, CZYLI TZW. TEAMÓW

30 Etap 3: Zebranie zespołu:
wymiana spostrzeżeń, ustalenie obecnego poziomu funkcjonowania dziecka w różnych sferach rozwoju, określenie zakresu gotowości dziecka do kształtowania nowych umiejętności. Zespołowe utworzenie indywidualnego programu terapeutycznego.

31 Etap 4: Spotkanie Dyrektora placówki, koordynatora zespołu z rodzicami dziecka, przedłożenie indywidualnego programu terapeutycznego, omówienie go oraz zatwierdzenie do realizacji, poprzez złożenie podpisu rodziców. Etap 5: Powołanie zespołu do realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, wyznaczenie koordynatora. Etap 6: Monitorowanie osiągnięć dziecka poprzez cykliczne spotkania zespołu, wymianę spostrzeżeń specjalistów, modyfikowanie zadań z programu w zależności od postępów dziecka.

32 Argumenty „ZA” prowadzeniem procesu wczesnego wspomagania dziecka z niepełnosprawnością lub zaburzeniami rozwoju: duża plastyczność CUN (możliwość korekcji zaburzonych funkcji oraz kompensacji deficytów rozwojowych), potencjalna możliwość zapobiegania lub zahamowania zaburzeń o postępującym przebiegu, umiejętności nabyte jako pierwsze utrwalają się najsilniej i najtrudniej ulegają zmianom.

33 Powodzenie procesu wczesnego wspomagania rozwoju zależy od:
wczesnej i trafnej diagnozy, kompleksowego oddziaływania, współpracy środowiska wychowawczego, kompetencji specjalistycznych profesjonalistów, aktualnego stanu funkcjonowania dziecka, prawidłowego doboru metod, środków i technik.

34 Nasze długoletnie doświadczenia w pracy z dziećmi wskazują, że pomoc udzielana w ramach wczesnego wspomagania rozwoju często umożliwia naszym podopiecznym rozpoczęcie nauki w szkole ogólnodostępnej.

35 KONTAKT: Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF, ul
KONTAKT: Zespół Szkół Specjalnych im UNICEF, ul. Marszałkowska 24 a Rzeszów TELEFON: STRONA WWW: zsunicef.pl


Pobierz ppt "Wczesne wspomaganie rozwoju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google