Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole
Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat podejmowanych działań wychowawczych w szkole. Podjecie decyzji o kontynuacji bądź modyfikacji działań. Ustalenie: Co można zrobić, aby działania wychowawcze kształtowały postawy uczniów? Co wymaga zmiany, a co doskonalenia? Podjecie decyzji o dalszym postępowaniu.

3 Pytania kluczowe: Czy prowadzone przez szkołę działania wychowawcze sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw u uczniów? W jaki sposób kształtowane są w szkole właściwe postawy i zachowanie uczniów? Czy uczniowie są świadomi oczekiwań, akceptują działania wychowawcze podejmowane w szkole i czy mają w planowaniu i modyfikowaniu działań swój udział? W jaki sposób analizuje się działania wychowawcze oraz wdraża wnioski?

4 Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:
 analizy dokumentów szkolnych  ankiety dla uczniów  ankiety dla nauczycieli  analizy wniosków z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej Opis danych 1. Analiza ilościowa wyników ankiet. 2. Analiza wniosków z ewaluacji zewnętrznej. 3. Analiza dokumentów szkolnych 2. Uczestnicy ewaluacji:  88 uczniów  14 nauczycieli

5 Wyniki ankiety dla uczniów:

6 1. Czy czujesz się traktowany(a) w równy sposób z innymi uczniami?
zdecydowanie tak 23 uczniów raczej tak 48 uczniów raczej nie 12 uczniów zdecydowanie nie 5 uczniów 26% 54% 14% 6% Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie

7 2. Czy nauczyciele traktują Was sprawiedliwie?
zdecydowanie tak - 25 uczniów raczej tak - 45 uczniów raczej nie - 16 uczniów zdecydowanie nie - 2 uczniów

8 3. Czy wiesz jakich postaw i zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole?
tak - 81 uczniów nie - 7 uczniów

9 tak - 74 uczniów nie - 12 uczniów brak - 2 uczniów
4. Czy postawy promowane przez szkołę są zgodne z postawami, które Ty uważasz za ważne?   tak - 74 uczniów nie - 12 uczniów brak - 2 uczniów

10 5. Czy uczniowie mają wpływ na tematykę godzin wychowawczych?
tak - 59 uczniów nie - 29 uczniów

11 6. Kiedy ostatnio w szkole brałaś(eś) udział w zajęciach związanych z odpowiednim zachowaniem i relacjami z innymi ludźmi ? kilka miesięcy temu - 33 uczniów około pół roku temu lub dawniej - 24 uczniów w ostatnim miesiącu - 23 uczniów nigdy - 8 uczniów

12 7. Czy w roku szkolnym 2012/2013 podczas lekcji lub na dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę zetknąłeś się z tematyką- ( zaznacz właściwe):   kultura zachowania - 57 uczniów przeciwdziałanie agresji - 49 uczniów promowanie zdrowego trybu życia i problematyka uzależnień uczniów wychowanie ekologiczne uczniów wychowanie prorodzinne uczniów edukacja regionalno-patriotyczna uczniów wychowanie przez uczestnictwo w kulturze i sztuce - 23 uczniów

13

14 8. Czy uzyskane na zajęciach informacje lub określone działania mają wpływ na Twoją postawę i zachowanie? tak - 80 uczniów nie - 7 uczniów brak odpowiedzi 1 uczeń

15 9. Czy uważasz, że w Twojej szkole uczniowie mają wpływ na to, jakie postawy są promowane w szkole?
mają wpływ - 47 uczniów nie mają wpływu - 41 uczniów

16 10. Które postawy uważasz za ważne w szkole i przydatne w późniejszym życiu? Ponumeruj odpowiedzi od 1 (najważniejsza) do 10. patriotyzm odpowiedz. kultura tolerancja szacunek uczciwość wyrozum. prawdomów otwartość koleżeńsk. 1 13 7 22 9 4 2 10 6 15 5 3 11 8 16 12 14 18 25

17

18 11. Kto ma największy wpływ na Twoje zachowanie i postawy
11. Kto ma największy wpływ na Twoje zachowanie i postawy? Ponumeruj odpowiedzi od 1 ( najważniejsza) do 5. wartość 1 2 3 4 5 koledzy 11 23 32 13 6 starsi kol 7 25 40 Internet i tel 18 57 nauczyciele 46 16 14 8 rodzice 69

19 Obliczono na podstawie dwóch pierwszych typowań

20

21 12. Według Ciebie - czego brakuje w działaniach szkoły a co chciałbyś, aby działo się w niej ?
Uczniowie wymieniali odpowiedzi, które można podzielić na kilka kategorii potrzeb: fizyczne, psychiczne/emocjonalne, społeczne, estetyczne. 4 uczniom odpowiada obecny stan i nie chcieliby niczego zmieniać. * uczniów Potrzeby fizyczne Potrzeby psychiczne/ emocjonalne Potrzeby społeczne Potrzeby estetyczne herbata dostępna na każdej przerwie, automaty z kawą, mydło i lustra w toalecie, czyste toalety, nowe ubikacje, szafki dla uczniów zamykane na klucz - 2 u*, osobne szatnie dla każdej klasy, więcej kotletów schabowych na obiad – 4 u, abyśmy czasem dostawali owoce i czekoladę, większe klasy, późniejsze rozpoczynanie lekcji, aby nie trzeba było zmieniać obuwia, zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia w terenie sklepik szkolny 4 u stoisko ze zdrowa żywnością lekcje WF dodatkowe, dłuższe przerwy – 2 u, skrócone lekcje, stwarzanie szans uczniom słabym aby mogli się wykazać się np.: konkursy np. z matematyki -3 u, więcej zajęć pozalekcyjnych: zajęcia plastyczne 2 u. dla chętnych, kulinarne, różne językowe 2 u., muzyczne zajęcia z „fajnymi zabawami” 3 u., zajęcia sportowe, zajęcia związane ze środowiskiem, więcej działań pedagogicznych np. co 2 tyg., SKS dla chłopców, więcej zawodów sportowych, w szkole brakuje zabawy 2 u. weselszych przerw, brak kartkówek z plastyki 2 u. mniej próbnych testów, zgoda na malowanie paznokci, zgoda na używanie telefonów 2 u. więcej konkursów w szkole na skalę szkolną 2 u. więcej klas z laptopami – 2 uc, aby można było przynosić laptopy i na nich pracować, więcej spotkań np. z : lekarzem, ze znanymi ludźmi, prezentacje na lekcjach przygotowane przez uczniów, aby każdy uczeń miał prawo zdawać na lepszą ocenę bez względu na ocenę półroczną, abyśmy mogli wyrażać swoje zdanie np. na temat tego, czego nam brakuje więcej dyskotek, zabaw organizowanych przez szkołę więcej akcji spotkania z rówieśnikami z innych szkół więcej pracy w grupach w czasie lekcji 2 u. więcej Dni Szkolnych np.: Dzień Sportu, talentów, więcej ciekawych lekcji, mniej zadań domowych 2 u. brakuje uczciwości, szacunku wobec kolegów, aby była większa tolerancja wśród rówieśników, więcej wycieczek, więcej zajęć o kulturze, zajęcia dot. zachowania 9 u. więcej akcji szerzących godne postawy i dobro nowe ławki, odremontowanych korytarzy ( bo jest obskurny) – 2 u.

22 Wyniki ankiety dla nauczycieli: 1
Wyniki ankiety dla nauczycieli:   1. Czy przy opracowywaniu tematyki godzin wychowawczych brał/a Pan/Pani pod uwagę program wychowawczy i profilaktyczny szkoły? % nauczycieli odpowiedziało tak, 15 % nie   2. Czy uczniowie uczestniczą w planowaniu działań wychowawczych, profilaktycznych oraz tematyki godzin wychowawczych? % nauczycieli odpowiedziało tak, 42% nie zawsze   3. Czy uczniowie chętnie biorą udział w przygotowywaniu imprez szkolnych/klasowych?   57% nauczycieli odpowiedziało tak, 42% nie zawsze

23 4. Czy w szkole/ klasie przeprowadzono diagnozę potrzeb wychowawczych uczniów?   85% nauczycieli odpowiedziało tak, 15 % nie   5. Czy według Pana/Pani działania wychowawcze i profilaktyczne odpowiadają potrzebom uczniów?   79% nauczycieli odpowiedziało tak, 21 % nie   6. Czy w szkole istnieje spis pożądanych postaw uczniów?   100% nauczycieli odpowiedziało tak 7. Czy organizuje Pani/Pan dyskusje na temat odpowiednich zachowań i postaw uczniów?   100% nauczycieli odpowiedziało tak

24 8. Proszę ponumerować instytucje wspierające działania wychowawcze szkoły w dziedzinie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań dzieci i młodzieży według skali od 1 (najważniejsze) do 5:   Obliczono i ponumerowane wg hierarchii ważności instytucje wspierające kształtowanie postaw i zachowań u dzieci i młodzieży, wyniki przedstawiają się następująco:   1 Świetlica w Rzykach 2 Policja 3 PPP 3 kluby sportowe 4 OPS 5 kuratorzy inne: rodzice, schola, grupy ministrantów, organizacje parafialne, kościół, KSM

25 9. Proszę wymienić najważniejsze działania podejmowane przez szkołę służące kształtowaniu właściwych postaw i zachowań uczniów. Wśród wymienionych działań, nauczyciele zaznaczali najważniejsze:   projekty edukacyjne 9g *, lekcje wychowawcze 10g, pogadanki 9g, zajęcia z zapraszanymi gośćmi 9g, wyjścia, wyjazdy 8g, wycieczki 15g, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami 11g, udział w licznych konkursach i zawodach sportowych 10g, akcje społeczne 12g np. WOŚP, Góra Grosza, zbiórka surowców wtórnych, recykling, apele i uroczystości patriotyczne i rocznicowe 10g, programy promujące zdrowe odżywianie „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka” 9g, wolontariat 14g, dbanie o miejsca pamięci narodowej 8g, pierwsza pomoc 8g, akcje profilaktyczne 13g np. No promil- No problem, Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, Dzień bez papierosa itp., spotkania z policjantem, psychologiem 10g, akcje ekologiczne: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi 9g, dbałość o estetykę gazetek ściennych 8g, organizacja imprez klasowych 10g, pomoc w nauce uczniom słabszym 9, inne – proszę wymienić;   Dodatkowe nauczyciele wymienili działania służące kształtowaniu właściwych postaw i zachowań: praca z uczniem zdolnym, współpraca z fundacjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych, konkursy przedmiotowe, organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce. * g/głosy

26 10. Czy we współpracy z rodzicami w zakresie kształtowania właściwych postaw i zachowań u dzieci i młodzieży, możemy wypracować nowe działania, formy?   93% nauczycieli odpowiedziało tak, 7 % nie   Nauczyciele wymienili: uświadamianie rodziców i edukowanie ich na prelekcjach, pogadankach, spotkaniach z przedstawicielami różnych instytucji wspierających wychowanie w ramach Dni otwartych, na wywiadówkach, przedstawianie rodzicom wyników egzaminów, osiągnięć ich dzieci aby promować naukę i motywować uczniów, więcej pogadanek dla rodziców, pedagogizacja rodziców, spotkania ogólne dla rodziców prowadzone przez Dyrekcję szkoły, wspólne warsztaty, spotkania uczniów i rodziców ( w ramach klas), akcje typu „Uczmy się od naszych rodziców” poznawanie zwodów rodziców np. w ramach projektów edukacyjnych, Święto Rodziny.

27 Analiza Dokonano analizy następujących dokumentów: 1. Statut szkoły 2
Analiza   Dokonano analizy następujących dokumentów:   1. Statut szkoły 2. Program wychowawczy i profilaktyczny 3. Plan rozwoju szkoły 4. Dzienniki – zrealizowana tematyka godzin wychowawczych 5. Raport ewaluacji zewnętrznej

28 Z przeprowadzonych badań wynika, że:
prowadzone przez szkołę działania wychowawcze sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw u uczniów. Wszystkie dokumenty zawierają treści dotyczące kształtowania postaw i zachowań uczniów.  działania podejmowane w szkole są systemowe, spójne, analizowane i modyfikowane. Działania nie są w pełni adekwatne do potrzeb uczniów oraz nie są w pełni planowane z ich udziałem.

29 Z raportu z ewaluacji problemowej „Procesy a środowisko”, przeprowadzonej w ZSS w Rzykach w lutym 2013 wynika, iż zdecydowana większość ankietowanych rodziców (45 z 50) jest zadowolona ze sposobu wychowania ich dzieci przez Szkołę.   42% ankietowanych nauczycieli zaznaczyło, że uczniowie nie zawsze uczestniczą w planowaniu działań wychowawczych, profilaktycznych, oraz tematyki godzin wychowawczych. Taki sam procent uczniów niezbyt chętnie bierze udział w przygotowaniu imprez szkolnych/ klasowych. Według 2 nauczycieli nie przeprowadzono w szkole/klasie diagnozy potrzeb wychowawczych uczniów, także dwóch nauczycieli uważa, że działania wychowawcze i profilaktyczne nie w pełni odpowiadają potrzebom uczniów. 100% nauczycieli twierdzi, że organizuje dyskusje na tematy dotyczące odpowiednich zachowań i postaw. 13 nauczycieli uważa, że można poprawić współpracę z rodzicami w zakresie kształtowania właściwych postaw i zachowań u dzieci i młodzieży.

30 Badani ankietą uczniowie mieli określić, czy czują się traktowani w równy sposób z innymi uczniami?
80 % uczniów zaznaczyło odpowiedzi tak lub raczej tak, pozostałe 20% nie i raczej nie. Na pytanie: Czy nauczyciele traktują Was sprawiedliwie? uczniowie odpowiadali w sposób następujący: zdecydowanie tak –28%, raczej tak - 52%, raczej nie –18%, zdecydowanie nie - 2%. Zdecydowana większość uczniów 92% wie, jakich postaw i zachowań oczekuje się od nich w szkole, a 84% uważa, że postawy promowane przez szkołę są zgodne z postawami, które ankietowani uważają za ważne. Uczniowie twierdzą, że w tym roku szkolnym rozmawiali w szkole z nauczycielami na temat odpowiedniego zachowania, 9% uczniów twierdzi, że nigdy nie uczestniczyli w takich rozmowach. Wszyscy uczniowie zetknęli się z działaniami edukacyjnymi sprzyjającymi kształtowaniu pożądanych postaw. Podczas lekcji lub na dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę uczniowie spotkali się z problematyką: kultura zachowania 64%, przeciwdziałania agresji 56% promowanie zdrowego trybu życia i problematyka uzależnień 60%, wychowania ekologicznego 35%, wychowania prorodzinnego 5% , edukacji regionalno - patriotycznej 22%, wychowania przez uczestnictwo w kulturze i sztuce 26%.

31 Według 91% uczniów uzyskane na zajęciach informacje lub określone działania mają wpływ na ich postawę i zachowanie. Na pytanie, czy uczniowie mają wpływ na to, jakie postawy są promowane w szkole 53% odpowiedziało tak, 47% odpowiedziało nie. 67% uczniów szkoły podstawowej uważa, że maja wpływ na tematykę godzin wychowawczych, 33 % uczniów ma inne zdanie na ten temat. W pytaniu 10. Które postawy uważasz za ważne w szkole i przydatne w późniejszym życiu?, uczniowie prezentowali wartości, które są dla nich ważne. Uznali za najważniejsze: kulturę, szacunek, tolerancję, uczciwość, następnie w kolejności: patriotyzm i postawę obywatelską, odpowiedzialność za siebie i innych, prawdomówność, koleżeńskość, wyrozumiałość, otwartość. Na pytanie, Kto ma największy wpływ na zachowanie i postawy uczniów?, wybierali w kolejności: rodziców, nauczycieli, koleżanki i kolegów ze szkoły, starszych kolegów i koleżanki, Internet i telewizję.

32 WNIOSKI Działania wychowawcze prowadzone przez szkołę sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw u uczniów. Uczniowie wiedzą jakich postaw i zachowań oczekuje się od nich i są one dla nich ważne. Utrzymanie działań wychowawczych podejmowanych przez szkołę. Opracowanie tematyki godzin wychowawczych wspólnie z uczniami; zwrócenie uwagi na tematykę związaną z: wyrozumiałością, prawdomównością, zaangażowaniem, motywacją, zachowaniem, wspólne planowanie wyjazdów i wycieczek. Przeprowadzenie w szkole pogłębionej analizy potrzeb dotyczących postaw, wartości uznawanych przez uczniów, w celu dopracowania programu wychowawczego i programu profilaktycznego w zakresie promowanych przez szkołę postaw. Dopracowanie działań służących pogłębieniu współpracy z rodzicami.


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google