Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak pracować z dzieckiem niedowidzącym? Prezentacja dla nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak pracować z dzieckiem niedowidzącym? Prezentacja dla nauczycieli"— Zapis prezentacji:

1 Jak pracować z dzieckiem niedowidzącym? Prezentacja dla nauczycieli
Iwona Pepaś Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna tyflopedagogika

2 Spis treści: Potrzeba integracji.
Trudności na jakie napotykają dzieci niedowidzące w szkole, w tym trudności ortograficzne w piśmie. Potrzeba pełnej diagnozy. Podstawowe zasady i metody pedagogiki specjalnej. Zasady pracy z dzieckiem niedowidzącym. Bibliografia. Wyjście z prezentacji.

3 Potrzeba integracji Spis treści
Celem integracji jest umożliwienie niepełnosprawnym prowadzenia normalnego życia, udostępnienie im wszystkich instytucji kształcenia, pracy, kultury i rekreacji, z których korzystają pełnosprawni oraz udzielanie im różnych rodzajów pomocy socjalnej. Powodzenie społecznej integracji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych zależy od warunków stworzonych tym osobom w ich naturalnym środowisku. Sama istota społecznej integracji polega na pełnym „łączeniu" osoby niepełnosprawnej w społeczność osób pełnosprawnych. Wszystkie dzieci powinny przejść „edukację włączającą”, w procesie której kształtowane jest u nich przekonanie, że każde z nich, niezależnie od stanu swojego zdrowia i sprawności, ma prawo do wspólnej nauki i uczestnictwa we wszystkich sytuacjach społeczności uczniowskiej. Niedowidzenie ma oczywiście pewien negatywny wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole, jednak jest on spowodowany zewnętrznymi aspektami funkcjonowania (bariery architektoniczne, zbyt liczne klasy, brak pomocy itp.), natomiast nie wynika on z osobowości i możliwości poznawczych i intelektualnych uczniów z defektem wzroku. Większość dzieci niedowidzących, to jednostki zdolne i ambitne, co spowodowane jest ogromną motywacją, aby dorównać rówieśnikom. Defekt wzroku kompensowany jest u nich rozwojem innych procesów poznawczych takich jak: pamięć, uwaga, wyobraźnia. Spis treści

4 Trudności o charakterze ogólnym Przyczyny trudności ortograficznych
Trudności na jakie napotykają dzieci niedowidzące w szkole, w tym trudności ortograficzne w piśmie Trudności o charakterze ogólnym Czytanie obszernych tekstów z podręczników oraz lektur szkolnych. Odczytywanie zapisów z tablicy. Odczytywanie i pisanie długich ciągów działań matematycznych i wzorów chemicznych. Czytanie map zagęszczonych różnymi elementami graficznymi. Nadążanie z robieniem notatek w czasie lekcji. Przygotowanie obszernych prac pisemnych. Konieczność zbyt długiego korzystania ze wzroku przy odrabianiu dużej ilości zadań domowych. Przyczyny trudności ortograficznych w piśmie Uczenie się w utrudnionych warunkach gorszego widzenia powoduje niedokładny obraz litery. Niewyraźne pisanie negatywnie wpływa na utrwalania sobie właściwego obrazu wyrazu. Posługiwanie się lupą lub innym przyrządem optycznym utrudnia pisanie, w tym przepisywanie z tablicy. Podchodzenie do tablicy wymaga czasu. Słała kontrola nauczyciela, wykrywająca błędy, utrwala u ucznia przekonanie, że osiągnięcia powodzenia jest prawie niemożliwe. Wyręczanie przez rodziców. Mniejsza ilość przeczytanych samodzielnie tekstów. Spis treści

5 Potrzeba pełnej diagnozy (1)
Spis treści

6 Potrzeba pełnej diagnozy (2)
Diagnoza psychologiczna dziecka niedowidzącego opisuje: ogólną sprawność umysłową stopień wykorzystywania wzroku stopień kompensacji percepcyjnej współwystępowanie schorzeń funkcje percepcyjno – motoryczne (analiza słuchowa, słuch fonematyczny, rozwój ruchowy, lateralizacja i orientacja w przestrzeni), uzdolnienia kierunkowe i zainteresowania przystosowanie emocjonalne i funkcjonowanie społeczne. Diagnoza pedagogiczna sprawdza poziom wiadomości i umiejętności szkolnych. Diagnoza lekarska informuje o jednostce chorobowej ucznia, wynikających z niej konsekwencji, a także zawiera wskazówki dotyczące najkorzystniejszego oświetlenia miejsca pracy, używanego przez ucznia sprzętu optycznego jego działanie, nakazów i zakazów podczas pracy. Spis treści

7 Podstawowe zasady i metody pedagogiki specjalnej
Zasada indywidualizacji. Zasada konkretności i poglądowości nauczania. Zasada priorytetu rewalidacji w organizacji procesu dydaktycznego. Zasada przystosowania wymagań do indywidualnych możliwości wychowanków. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa, życzliwości, akceptacji, tolerancji, zaufania dziecka do prowadzącego zajęcia. Zasada stopniowania trudności, zasada korekcji i kompensacji (zastępowanie wzroku innymi zmysłami). Zasada celowości i systematyczności. Zasada kształtowania u dziecka pozytywnej motywacji do nauki, kształtowanie wiary we własne siły, przezwyciężanie trudności (krok po kroku). Zasada optymizmu pedagogicznego (tzn. wiara w możliwości dziecka, dostrzeganie najdrobniejszych sukcesów itp.) Spis treści

8 Zasady pracy z dzieckiem niedowidzącym (1)
Dopilnować, by uczeń nie wstydził się używać szkieł optycznych i lup oraz zapewnić właściwe oświetlenie klasy. Posadzić dziecko blisko nauczyciela i tablicy. Stosować pomoce służące do powiększania, używać czarnego flamastra i powiększonych liter. Pogrubić linijki w zeszycie dziecka, a przy ocenianiu nie wyolbrzymiać roli kaligrafii. Uwzględnić wolniejsze tempo pracy. Rozwijać zainteresowania i zdolności, zachęcać do wypowiedzi słownych. Wykorzystywać umiejętność kompensowania ubytków wzroku przy pomocy słuchu i innych zmysłów. Zmienić kryteria oceny dzieci niedowidzących. Dzieci niedowidzące powinny mieć możliwość Indywidualnego potraktowania (podobnie jak dzieci dyslektyczne). Pamiętać, że uczenie polisensoryczne jest jedną z najskuteczniejszych form nauki. Stosować wolniejsze spostrzeganie, poznawanie zjawisk i wolniejsze tempo pracy. Dominującą metodą powinno być ustne opracowanie materiału lekcyjnego. Ćwiczenia wymagające użycia wzroku nie powinny trwać dłużej niż minut. Spis treści

9 Zasady pracy z dzieckiem niedowidzącym (2)
Należy modyfikować sposobów nauczania ortografii dla dzieci niedowidzących poprzez: wprowadzenia poprawnego zapisu ortograficznego nowego wyrazu, pokazywanie pokrewieństwa wyrazów, tworzenie właściwego obrazu poprzez zapis (dziecko powinno dostać zapisany wyraz), wszystkie trudne wyrazy, które pojawią się na lekcji uczeń powinien mieć do dyspozycji na ławce, łączenie obrazu z ruchem, logiczne powiązanie ze sobą pisowni wielu wyrazów, podanie jasnej reguły ortograficznej, otoczenie małego dziecka (przedszkole i nauczanie zintegrowane) powinno być oznaczone wyrazami powiązanymi z przedmiotami codziennego użytku i określającymi codzienne czynności, organizację ćwiczeń ortograficznych nastawionych na sukces – ćwiczenia z lukami, bank wyrazów potrzebnych do użycia w samodzielnej pracy itp. rozwijanie zainteresowania poprawnym pisaniem, korzystanie ze słowników, porównywanie swoich wcześniejszych i obecnych prac, nagradzanie poprawnie napisanych prac. Spis treści

10 Bibliografia Bateman B.: Dzieci niewidome i niedowidzące, w. Harring N. G. I Schiefelbusch R. L.: Metody Pedagogiki Specjalnej. W-wa 1973, PWN. Bendych E., Janik M.: Nauczanie początkowe dzieci niewidomych. W-wa 1981, WSPS. Grzegorzewska M.: Psychologia niewidomych. W-wa – Lwów 1926. Konarska J.: Dziecko niedowidzące. Wskazówki wychowawcze dla Rodziców. W-wa 1984, PZN. Sękowska Z.: Rewalidacja niewidomych, w: Hulek A.[red]: Pedagogika rewalidacyjna, W-wa 1977, PWN. Strona Polskiego Związku Niewidomych Spis treści

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jak pracować z dzieckiem niedowidzącym? Prezentacja dla nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google